Əsas səhifə English‐Azerbaijani Glossary of frequently used terminology

English‐Azerbaijani Glossary of frequently used terminology

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Baku: UN Press, 2008. — 210 p.This English‐Azerbaijani Glossary contains basic terminologies frequently used by the UN System Organizations operating in Azerbaijan.
The Glossary has been assembled in the Office of the UN Resident Coordinator in the Republic of Azerbaijan by a team of focal points from the following agencies: International Monetary Fund (IMF), International Labour Organization (ILO), International Organization on Migration (IOM), UN Children’s Fund (UNICEF), UN Development Programme (UNDP), UN Department of Public Information (DPI), Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UN Population Fund (UNFPA), World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO), and World Bank (WB). It also benefited from inputs from programme staff of these agencies.
The terminologies under each UN agency section and their translations were provided by the respective agency.
By special permission, the Glossary includes a separate section listing Development Terms used by the British Broadcasting Corporation (BBC), with an explanation of their meaning.
Meant for the general public, the Glossary will especially benefit translators and interpreters working with the UN System Organizations operating in Azerbaijan.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
210
Fayl:
PDF, 1,78 MB
Yüklə (pdf, 1,78 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 

Açar ifadələr

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
1

Kid's Box 6 (Pupil's Book)

Language:
english
File:
PDF, 40.10 MB
0 / 0
2

Прикладная гидромеханика в бурении

Language:
russian
File:
PDF, 10.08 MB
0 / 0
CONTENT

BACKGROUND

5

COMMON TERMINOLOGY USED BY UN AGENCIES

6

ACRONYMS USED BY UN AGENCIES

17

UN BODIES, DEPARTMENTS, SPECIALIZED AGENCIES,
COMMISSIONS, AND PROGRAMMES

21

INTERNATIONAL DAYS, YEARS AND DECADES MARKED BY
THE UN

25

UN CONFERENCES AND SUMMITS

28

UN CONVENTIONS

28

TERMINOLOGIES BY AGENCY

ILO
Basic terminology

30

Acronyms

32

List of ILO Conventions ratified by Azerbaijan

32

IMF

2

Basic terminology

37

Acronyms

49

IOM
Basic terminology

50

UNDP
Basic terminology

71

Official titles of past and ongoing projects

89

UNFPA
Basic terminology

93

Acronyms

99

Official titles of projects

101

UNHCR
Basic terminology

102

UNICEF
Basic terminology

105

Acronyms

110

Programmes and projects

111

UNIFEM
Basic terminology

112

Acronyms

117

Related conventions and documents

118

WB

3

Basic terminology

120

Acronyms

134

Projects

137

WFP
Basic terminology

140

Acronyms

143

Projects

144

WHO
Basic terminology

145

Acronyms

158

Official titles of projects

160

BBC GLOSSARY OF DEVELOPMENT TERMINOLOGY

4

161

BACKGROUND
This English‐Azerbaijani Glossary contains basic terminologies frequently
used by the UN System Organizations operating in Azerbaijan.
The Glossary has been assembled in the Office of the UN Resident
Coordinator in the Republic of Azerbaijan by a team of focal points from the
following agencies: International Monetary Fund (IMF), International Labour
Organization (ILO), International Organization on Migration (IOM), UN
Children’s Fund (UNICEF), UN Development Programme (UNDP), UN
Department of Public Information (DPI), Office of the UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR), UN Population Fund (UNFPA),
World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO), and
World Bank (WB). It also benefited from inputs from programme staff of
these agencies.
The terminologies under each UN agency section and their translations were
provided by the respective agency.
By special permission, the Glossary includes a separate section listing
Developme; nt Terms used by the British Broadcasting Corporation (BBC),
with an explanation of their meaning.
Meant for the general public, the Glossary will especially benefit translators
and interpreters working with the UN System Organizations operating in
Azerbaijan

5

COMMON UN TERMINOLOGY
ÜMUMİ BMT TERMİNLƏRİ
FREQUENTLY USED TERMINOLOGIES
TEZ‐TEZ İSTİFADƏ OLUNAN TERMİNLƏR

Aide Memoire – document
reflecting the findings and
recommendations of a mission.
Subject to review and approval of
the management

Yaddaş Qeydi – Missiyaların
müəyyənləşdirdiyi faktları və tövsiyələri
əks etdirən sənəd. Rəhbərlik tərəfindən
təsdiq olunmalıdır.

Ad Hoc Working Group

Xüsusi İşçi Qrup

Advocacy

Təbliğat, təşviqat

AIDS: Acquired immune deficiency
syndrome ‐ a fatal disease caused by
a virus (HIV), which destroys the
immune systemʹs ability to fight off
infection.

AİDS: Qazanılmış immun çatışmazlığı
sindromu ‐ bədənin immun sistemini
sıradan çıxararaq onun infeksiya ilə
mübarizə aparmaq qabiliyyətini qeyri‐
mümkün edən virusun (HİV) törətdiyi
ölümcül xəstəlik.

Allowance

Müavinət

Annual review

İllik icmal

Augmented peace operation

Genişləndirilmiş sülh əməliyyatı

Base‐line Study ‐ The analysis and
description of the situation prior to
the start of an activity, against
which change can be assessed or
comparisons made.

İlkin Vəziyyətin Tədqiqi – fəaliyyətə
başlamazdan öncə mövcud vəziyyətin
təhlili və təsviri. Bu təhlilin əsasında
dəyişikliklər müqayisə aparılaraq
qiymətləndirilir.

Baseline year

Baza İli

Benchmark

Orientir göstərici / baza göstəricisi

Reference point or standard against
which performance or achievements
can be assessed. A benchmark refers
to the performance that has been
achieved in the recent past by other

İcra vəziyyəti və ya nailiyyətlərin
qiymətləndirilməsi üçün istinad edilən
göstərici və ya standartdır. Orientir
göstəricisi yaxın keçmişdə digər
müqayisəyə gələn təşkilatların nail

6

comparable organizations, or what
can be reasonably inferred to have
been achieved in the circumstances.

olduğu və ya mövcud vəziyyətdə nail
olduğu hesab edilə biləcək icra
göstəricisidir.

Best practice

Nümunəvi təcrübə/ Ən Yaxşı təcrübə

Business management term for
optimal tactics and strategies. It is
said that best practices do not
guarantee success; rather, they
describe those tactics and strategies
used in successful companies,
organizations, operations and so
forth.

Optimal taktika və strategiyaları nəzərdə
tutan biznes idarəçiliyi terminidir. Yaxşı
təcrübələr uğura təminat vermir, onlar
yalnız uğurlu şirkətlər, təşkilatlar,
əməliyyatlar və s.‐də istifadə edilən
taktika və strategiyaları təsvir edir.

Best practices (or good practices) are
projects and advocacy which have
proven successful in the past or in
other countries.

Nümunəvi (yaxşı) təcrübələr keçmişdə və
ya digər ölkələrdə uğurla nəticələnmiş
layihələr, təbliğat üsullarıdır.

Benefit

1) fayda, mənfəət; 2) müavinət

Bid

Təklif, iddia (tenderdə)

bid comparison

Təkliflərin müqayisəsi

bid evaluation

Təkliflərin qiymətləndirilməsi

bid opening, evaluation and award
of contracts

Təkliflər paketinin açılması, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və müqavilənin
bağlanması

bid security

Təkliflərin təminatı

bid submission

Təkliflərin təqdim olunması

standard bid evaluation

Təkliflərin standart qiymətləndirilməsi

standard bidding documents, SBD

Standart tender sənədləri

rejection of bids

Təkliflərin rədd edilməsi

invitation to bid (for Bids)

Təklif vermək üçün dəvət

Bidder

İddiaçı (tenderdə)

eligible bidder

Tələblərə cavab verən iddiaçı

successful bidder

Tenderin qalibi

Bidding (competitive bidding)

Tender (müsabiqəli hərrac)

bidding documentation

Tender sənədləri

7

specialized limited bidding

İxtisaslaşdırılmış məhdud tender

two‐stage bidding

İki mərhələli tender

Beneficiary

Benefisiar

Person and/or group of persons who Layihədən/proqramdan və yaxud hər
benefit from a project/programme or hansı bir fəaliyyətdən faydalanan şəxs
other form of intervention
və\və ya bir qrup şəxs
Blueprint

Layihə, plan

Capacity

Potensial

the skills, knowledge and resources
needed to perform a function.
• Capacity building differs
from capacity development
in that the latter builds on a
pre‐existing capacity base.

Funksiyanı yerinə yetirmək üçün tələb
olunan bilik, bacarıqlar və resurslar.
• Potensialın yaradılması. Bu
terminin potensialın inkişaf
etdirilməsindən fərqi odur ki,
potensialın inkişaf etdirilməsi
zamanı artıq əvvəldən mövcud
olan potensial daha da inkişaf
etdirilir.
• Capacity development the
• Potensialın inkişaf etdirilməsi
process by which individuals,
Funksiyaları icra etmək,
groups, organisations,
problemləri həll etmək və
institutions and countries
məqsədlərə nail olmaq üçün ayrı‐
develop their abilities,
ayrı fərdlərin, qrupların, təşkilatlar,
individually and collectively,
qurumlar və ölkələrin öz
to perform functions, solve
qabiliyyətlərini fərdi və ya
problems and achieve
kollektiv şəkildə inkişaf etdirməsi
objectives.
prosesi.
• Capacity strengthening
• Potensialın gücləndirilməsi

Capital intensive

Kapital tutumlu

Cost effeciency

Xərclərin səmərəliliyi

Civil Society

Vətəndaş Cəmiyyəti

Individuals and groups, organised
or unorganised, who interact in the
social, political and economic
domains and who are regulated by
formal and informal rules and laws.
8

Sosial, siyasi və iqtisadi sahələrdə
fəaliyyət göstərən, fəaliyyətləri rəsmi və
qeyri‐rəsmi qaydalar və qanunlarla
tənzimlənən mütəşəkkil və ya
təşkilatlanmamış fərdlər və qruplar.

Civil society offers a dynamic,
multilayered wealth of perspectives
and values, seeking expression in
the public sphere.

Vətəndaş cəmiyyəti dinamik, çoxtəbəqəli
perspektivlər və dəyərlərdən ibarət olan
bir sərvət təklif edir və özünü ictimai
sahədə ifadə etməyə çalışır.

Co‐financing / co‐funding

Birgə maliyyələşdirmə

Comparative advantage

Müqayisəli üstünlük

If an organization has an advantage
of some sort to carry out an activity
in comparison to other
organizations,
this is called comparative
advantage. UNDP, e.g., can have a
comparative advantage over bi‐
lateral donors in
cases where a neutral broker is
called for, or where its global
network brings

Əgər müəyyən bir fəaliyyətin icrası
baxımından bir təşkilat digərləri ilə
müqayisədə hər‐hansı bir üstünlüyə
malikdirsə, buna müqayisəli üstünlük
deyilir. Məsələn, neytral vasitəçinin tələb
olunduğu və ya tədbirin uğurlu icrası
üçün qlobal şəbəkəsinin əlavə fayda verə
biləcəyi hallarda BMTİP ikitərəfli
donorlara nisbətən müqayisəli üstünlüyə
malik ola bilər.

Consolidated Appeal Process

Birgə Müraciət Prosesi

Consumer price index CPI

İstehlak Qiyməti İndeksi İQİ

Also known as the cost‐of‐living
index, it measures changes in the
price of typical consumer goods.
Collected by Governments.

Həyatın dəyəri indeksi kimi də tanınan bu
əmsal tipik istehlak mallarının
qiymətlərindəki dəyişikləri ölçür.
Hökumətlər qiymətləri toplayaraq indeksi
tərtib edirlər.

Countries with economies in
transition

Keçid dövrünü yaşayan ölkələr

Cost‐effective

İqtisadi cəhətdən səmərəli

Cost recovery

Xərclərin ödənilməsi

Cost‐sharing

Xərclərin bölüşdürülməsi

Community

İcma

Country Review Report

Ölkə üzrə İcmal hesabatı

Cross‐cutting objectives

Kəsişən ümumi məqsədlər

Debt management

Borcun İdarə edilməsi

Decentralization

Desentralizasiya (mərkəzsizləşdirmə)

9

Transfer of the authority from the
national level to any organization or
agency at the sub‐national level.

Səlahiyyətlərin mərkəzi dövlət
səviyyəsindən daha aşağı səviyyəli
strukturlara və ya təşkilatlara ötürülməsi

DevInfo ‐ Development Information Devİnfo ‐ İnkişafa dair İnformasiya üzrə
Software
Proqram təminatı
Disadvantaged group

əlverişsiz şəraitdə olan qrup

‘Dutch disease’

“Holland Sindromu”

Effectiveness
The extent to which a program has
made desired changes or met its
goals and objectives.

Effektivlik/Effektlilik (nəticə
baxımından)
Proqramın icrası nəticəsində arzu olunan
dəyişikliklərə və məqsədlərə nə dərəcədə
nail olunduğunu göstərir.

Efficiency

Səmərəlilik

The extent to which objectives are
achieved by minimising the use of
resources. How well a programme
has used resources.

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
resurslardan nə dərəcədə minimum
istifadə etməklə nail olunduğunu göstərir.
Proqramın icrası üçün resurslardan necə
istifadə edildiyini ifadə edir.

Eligibility criteria

Uyğunluq meyarları

Empowerment

Səlahiyyətlərin genişləndirilməsi

En route

istiqamətlənmiş

Equality

Bərabərlik

Principle by which all persons or
things under consideration are
treated in the same way.

Nəzərdə tutulan əhali qrupunda
hamıya və ya hər şeyə eyni münasibət
prinsipi.

Equity

Ədalətli yanaşma

Principle of being fair to all, with
reference to a defined and
recognized set of values.

Müəyyən olunmuş və qəbul edilmiş
dəyərlər əsasında hamıya ədalətlə
yanaşma prinsipi.

Evaluation

Dəyərləndirmə / Qiymətləndirmə

The systematic assessment of the
relevance, adequacy, progress, effi‐
ciency, effectiveness and impact of a
course of action.

Fəaliyyətin (prosesin) münasibliyi
(aktuallığı), gedişatı, səmərəliliyi,
effektivliyi və təsirinin sistemli
dəyərləndirilməsi

10

Fundraising

Maliyyə vəsaitinin toplanması

Governance

İdarəetmə

The exercise of political, economic
and administrative authority in the
management of a country’s affairs at
all levels. Governance is a neutral
concept comprising the complex
mechanisms, processes,
relationships and institutions
through which citizens and groups
articulate their interests and exercise
their rights and obligations.
Democratic governance
Good governance
addresses the allocation and
management of resources to
respond to collective problems; it is
characterised by participation,
transparency, accountability, rule of
law, effectiveness and equity.

Ölkənin işlərini bütün səviyyələrdə idarə
edərkən siyasi, iqtisadi və inzibati
səlahiyyətlərdən istifadə. Neytral bir
anlayış olan idarəetmə mürəkkəb
mexanizmlər, proseslər, münasibətlər və
institutlardan ibarətdir ki, onların
vasitəsilə vətəndaşlar və qruplar öz
maraqlarını ifadə edir, öz hüquqlarından
istifadə edir və öhdəliklərini yerinə
yetirirlər.
Demokratik idarəetmə
Yaxşı idarəetmə
Kollektiv problemlərin həlli üçün zəruri
resursların ayrılması və idarə edilməsi
məsələlərini həll edir; xarakterik
xüsusiyyətlərinə iştirak, şəffaflıq,
hesabatlılıq, qanunun aliliyi, səmərəlilik
və bərabərlik aiddir.

Health facility

Səhiyyə obyektləri

Health status

Sağlamlıq vəziyyəti

HIV (human immunodeficiency
virus):
An AIDS‐causing virus that attacks
the bodyʹs immune system, making
the body unable to fight infection.

HİV (insanın immunçatışmazlığı virusu):
Bədənin immun sisteminə təsir göstərib
onun infeksiyaya qarşı mübarizəsini
zəiflədərək AİDS törədən virus.

Household

Ev təsərrüfatı

A small group of persons who share
the same living accommodation,
who pool some, or all, of their
income and wealth and who
consume certain types of goods and
services collectively, mainly housing
and food.

Eyni yaşayış yerindən istifadə edən,
gəlirlərini və sərvətlərinin tam və ya
qismən bir araya gətirib paylaşan, habelə
müəyyən mallar və xidmətləri, əsasən
yaşayış yeri və ərzağı, kollektiv surətdə
istehlak edən insanlardan ibarət olan kiçik
qrup.

Human capital

İnsan kapitalı

11

Human skills and capabilities
generated by investments in
education and health.

Təhsil və təlim sahələrə qoyulmuş
sərmayələr hesabına əldə edilmiş bilik və
bacarıqlar

Human resources

Kadr ehtiyatları / insan resursları

Human rights(HR): Rights to which
people are entitled simply because
they are human beings, regardless
of their nationality, race, ethnicity,
gender, or religion.

İnsan hüquqları (İH): Milliyyətindən,
irqindən, etnik mənsubiyyətindən,
cinsindən və ya dinindən asılı olmayaraq
insanların sadəcə insan olduqları üçün
malik olduqları hüquqlar.

Human Development

İnsan İnkişafı

Implementing Agency

İcraçı Agentlik/ Qurum

Indigenous people

Yerli əhali

Information Communication
Technology ICT

İnformasiya Kommunikasiya
Texnologiyaları İKT

IDP Internally displaced person

Məcburi köçkün

IDP is a person who has been forced
to flee his/her home for the same
reasons as refugee, but have not
crossed an internationally
recognized border.

Ölkə daxilində köçürülmüş şəxs
qaçqınlarla eyni səbəblərə görə öz
yurdunu tərk etməyə məcbur olan, lakin
beynəlxalq sərhəd keçməyən şəxsdir.

Illicit trafficking (in arms, human)

Qeyri‐qanuni ticarət (qeyri‐qanuni silah,
insan ticarəti)

Indicator

Göstərici

Internship programme

Təcrübəkeçmə/ stajirovka proqramı

Landlocked country

Dənizə çıxışı olmayan ölkə

Liquidity

Likvidlik

Livelihood

Yaşayış üçün vəsait

Living standards

Həyat standartları

Logical Framework (Logframe) –
programme/project design and
improvement method that assists in
communicating complex projects
clearly and understandably in a
matrix form.

Məntiqi çərçivə ‐ kompleks layihələrin
cədvəl formasında aydın və anlaşıqlı
mənimsənilməsinə şərait yaradan
proqram\layihənin tərtibi və
təkmilləşdirilməsi metodu

Mainstreaming

Hər‐hansı bir məsələnin bütün sahələrə
tətbiqi

12

If an issue is “mainstreamed”, it is
included as an integrated element
into a project, instead of designing a
project which specifically targets
this issue. Gender, human rights
and Information and
Communication Technology are all
mainstreamed in UNDP. However,
there is a certain danger that
mainstreaming dilutes
development problem, and that
ainstreamed issues are only
nominally included in projects to
please donors or headquarters.

Hər‐hansı bir məsələnin müəyyən
layihəyə onun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
daxil edilməsi nəzərdə tutulur, yəni bu
halda, həmin məsələnin həlli üçün ayrıca
bir layihə hazırlanmır. Gender, insan
hüquqlar, informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları BMTİP‐in bütün
fəaliyyətlərində əsas istiqamətlər kimi
tətbiq edilən məsələlərdir. Lakin, bu
zaman müəyyən təhlükələr yarana bilər,
belə ki, nəticədə, inkişaf problemi
zəiflədilə, eləcə də donorları və baş
qərargahları razı salmaq üçün məsələlər
layihələrə yalnız nominal formada daxil
edilə bilər.

Medium term consolidated budget
forecast

İcmal büdcənin orta müddətli proqnozu

Microfinance

Mikromaliyyələşdirmə

minimum consumption basket

minimum istehlak səbəti

Millennium Declaration

Minilliyin Bəyannaməsi

Mission

Missiya

identification mission

İdentifikasiya (layihənin
müəyyənləşdirilməsi) missiyası

pre‐appraisal mission

Qiymətləndirmə öncəsi missiya

appraisal mission

Qiymətləndirmə missiyası

supervision mission

Nəzarət missiyası

pre‐negotiations mission

Danışıqlar öncəsi missiya

Mortgage

ipoteka

Needs assessment

Ehtiyacların qiymətləndirilməsi/
müəyyənləşdirilməsi

Official development assistance
(ODA)
Official Development Assistance is
grants or loans extended by a
government on concessional terms
to developing countries with the
promotions of economic

Rəsmi İnkişaf Yardımı

13

Rəsmi İnkişaf Yardımı hökumət
tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrə
əsas etibarilə iqtisadi inkişaf və rifahı
dəstəkləmək məqsədilə güzəştli şərtlərlə
təqdim edilən qrant və ya kreditləri

development and welfare as the
main objective.

nəzərdə tutur.

Oil revenues management

Neft gəlirlərinin idarə edilməsi

Outsourcing

Autsorsinq
(təşkilatın fəaliyyəti üçün zəruri olan
xidmətlərin (məs., mühasibat, tərcümə)
göstərilməsinin müqavilə əsasında kənar
şəxs və ya təşkilatlara həvalə edilməsi)

Outcome Evaluation

Nəticənin Qiymətləndirilməsi

An in‐depth examination of a
related set of programmes, projects
and strategies intended to achieve a
specific outcome, to gauge the
extent of success in achieving the
outcome; assess the underlying
reasons for achievement or non‐
achievement; validate the
contributions of a specific
organization to the outcome; and
identify key lessons learned and
recommendations to improve
performance.

Konkret nəticənin əldə edilməsini nəzərdə
tutan bir‐birilə əlaqəli proqramlar,
layihələr və strategiyalar dəstinin əsaslı
müayinəsi nəzərdə tutulur. Məqsəd
nəticənin gerçəkləşdirilməsində nə
dərəcədə uğur əldə edildiyini müəyyən
etmək; nailiyyətin və ya uğursuzluğun
səbəblərini qiymətləndirmək; ayrı‐ayrı
təşkilatların nəticəyə verdiyi töhfələri
təsdiq etmək; və öyrənilən əsas ibrət
dərslərini və icranı yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyələri müəyyən etməkdir.

Peer education

Həmyaşıdlar arasında maarifləndirmə/
Kaskad üsulu ilə maarifləndirmə

Peer review

Həmkarlar tərəfindən nəzərdən
keçirilmə

Peers are colleagues. A peer review
is a review among colleagues on a
similar level. For example, a
programme officer can submit a
draft document to one of UNDP’s
networks, and other programme
officers (the peers) will review it.

Hər‐hansı bir sənədin eyni səviyyəli
həmkarlar tərəfindən nəzərdən
keçirilməsi. Məsələn, proqram üzrə məsul
şəxs BMTİP‐in şəbəkələrindən birinə bir
sənəd layihəsini yerləşdirə bilər və bu
halda digər proqram rəhbəri (onun
həmkarları) layihəni nəzərdən
keçirəcəklər.

Pipeline (projects)

Payplayn (nəzərdə tutulmuş layihələr)

14

Project ideas and projects at various
stages of formulation are called the
project pipeline.

Formalaşma prosesinin müxtəlif
mərhələlərində olan layihə ideyaları və
layihələr nəzərdə tutulur.

Policy development

siyasətin hazırlanması

Portfolio

Portfolio

A portfolio is a set of (mostly
related) projects and programmes
which are looked after by one
programme officer.

Portfolio bir proqram rəhbərinin nəzarəti
altında olan (və əsasən bir‐birilə əlaqəli
olan) layihələr və proqramlar dəstini
nəzərdə tutur.

Poverty

Yoxsulluq

Income poverty
A status whereby a lack of financial
resources limits the ability of an
individual or household to meet
basic need. What is included in basic
needs is culturally determined so
that different levels of financial
status may be described as
conveying relative forms of income
poverty.

Gəlirə əsasən yoxsulluq
Maddi vəsait çatışmazlığı nəticəsində
fərdin və ya ev təsərrüfatının öz ilkin
ehtiyaclarını ödəmə imkanlarının
məhdudlaşdığı bir vəziyyətdir. İlkin
ehtiyaclar mədəniyyətdən asılı olaraq
müəyyən edilir ki, maddi vəziyyətin
müxtəlif səviyyələrinə uyğun şəkildə
gəlirə əsasən yoxsulluğun nisbi
formalarını göstərmək olsun.

poverty incidence

yoxsulluğun yayılma səviyyəsi

poverty gap

yoxsulluq fərqi

poverty level (rate)

yoxsulluq səviyyəsi

Poverty line

Yoxsulluq Həddi

Absolute poverty line
Extreme poverty line
Income poverty line
Relative poverty line

Mütləq yoxsulluq həddi
Kəskin yoxsulluq həddi
Gəlirə əsasən yoxsulluq həddi
Nisbi Yoxsulluq Həddi

Poverty Reduction

Yoxsulluğun Azaldılması

Price quotations

Qiymət kotirovkası

Procurement

Satınalma

Research and development (R&D)

Tədqiqat və layihələndirmə

Creative, systematic activity

Bilik bazasının artırılması və bu

15

intended to increase the stock of
knowledge and the use of this
knowledge to devise new
applications.

biliklərdən yeni əməli işlər üçün istifadə
etmək məqsədilə aparılan sistemli
yaradıcı fəaliyyət.

Resource mobilization

Resursların səfərbər olunması

Results Based Management RBM
A management strategy focusing on
performance and achievement of
outputs, outcomes and impacts.

Nəticəyə əsaslanan İdarəetmə

Sexually transmitted infection
(STI)
Any infection that is acquired
through sexual contact in a
substantial number of cases.

İşin uğurlu icrasına, son məhsulun,
nəticələrin və təsirlərin əldə edilməsinə
yönəldilmiş idarəetmə strategiyası.
Cinsi yolla keçən infeksiyalar (CKİ)
Bir çox hallarda cinsi əlaqə vasitəsilə
ötürülən hər hansı bir infeksiya.

Schedule

qrafik, cədvəl

Shadow economy

kölgə iqtisadiyyatı

Standard Basic Assistance
Agreement (SBAA)

Standart yardım barədə saziş

Stakeholder

İştirakçı, maraqlı tərəf

Everybody with an interest, a
“stake”, in a project or an activity.

Layihə və fəaliyyətdə müəyyən marağı,
“payı” olan hər bir kəs.

Study (survey, (over)(re)view)

Tədqiqat, araşdırma (sorğu, müayinə,
icmal)

Sustainability

Davamlılıq

The capacity to meet the needs of
the present without compromising
the ability to meet future needs.

Gələcək ehtiyacları ödəmə qabiliyyətinə
xələl gətirmədən cari ehtiyacları ödəmək
qabiliyyəti

Targeted group

Hədəf qrupu

Targeted social assistance

Ünvanlı sosial yardım

Task Force/Working Group

İşçi qrup

Technical assistance project

Texniki yardım layihəsi

Tranche

Tranş

Transparency

Şəffaflıq

16

Sharing information and acting in
an open manner. Transparency
allows stakeholders to gather
information that may be critical to
uncovering abuses and defending
their interests. Transparent systems
have clear procedures for public
decision‐making and open channels
of communication between
stakeholders and officials, and make
a wide range of information
accessible.

Məlumatlarla paylaşma və fəaliyyətin açıq
şəkildə aparılması. Şəffaflıq maraqlı
tərəflərə sui‐istifadə hallarının
aşkarlanması və öz maraqlarının
müdafiəsi üçün həlledici əhəmiyyət kəsb
edə biləcək məlumatları əldə etməyə
imkan verir. Şəffaflıq sistemləri dövlət
qərarlarının qəbulu üçün aydın
prosedurlar, habelə maraqlı tərəflər və
rəsmilər arasında ünsiyyətin qurulması
üçün açıq kanallar nəzərdə tutur, eləcə də
geniş çeşidli məlumatları istifadəyə açıq
edir.

Unemployment rate

İşsizlik səviyyəsi

Up‐stream and down‐stream
Down‐stream activities include
direct contact with the people who
will subsequently benefit. Upstream
activities,
on the contrary, work on a policy
level, and are much more abstract
and indirect.

Aşağı səviyyəyə və yuxarı səviyyəyə
yönəlmiş fəaliyyət
Aşağı səviyyəyə yönəlmiş tədbirlər
dedikdə son nəticədə benefisiar olacaq
insanlarla birbaşa əlaqə nəzərdə tutulur.
Yuxarı səviyyəyə yönəlmiş tədbirlər
dedikdə isə, əksinə, siyasət səviyyəsində
aparılan və daha çox abstrakt və dolayı iş
nəzərdə tutulur.

Wrap‐up meeting

Yekun görüş

FREQUENTLY USED ACRONYMS
TEZ‐TEZ İSTİFADƏ OLUNAN QISATLTMALAR
AWP – Annual Work Plan

İİP – İllik İş Planı

BWI Bretton Woods Institutions

BVT Bretton Vudz Təşkilatları

CBA – Cost‐Benefit Analysis

Xərc və Faydaların Təhlili

CCA – Common country assessment

ÖÜD – Ölkə üzrə ümumi
dəyərləndirmə

17

CCA is the common instrument of the
UN system to analyse the national
development situation and to identify
key development issues. It is prepared
by the UN Country Team with the
government.

Milli inkişaf vəziyyətinin təhlili və
inkişafa dair əsas məsələlərin
müəyyən edilməsi üçün BMT
sisteminin istifadə etdiyi ümumi
vasitədir. Sənəd BMT‐nin Ölkə üzrə
İdarə Heyəti tərəfindən hökumətlə
birlikdə hazırlanır.

CCI – Current Competitiveness Index
which applies a microeconomic
approach to competitiveness and
examines the conditions that support a
high level of sustainable productivity
and prosperity,measured by GDP per
capita.

Cari Rəqabət İndeksi
Rəqabətə davamlılığa mikroiqtisadi
yanaşmanı ifadə edir və adambaşına
ÜDM ilə ölçülməklə yüksək
səviyyədə davamlı məhsuldarlığa və
tərəqqiyə dəstək verən şəraiti öyrənir.

CDW – Country Dialogue Workshops

ÖƏS – Ölkə ilə Əməkdaşlıq
Seminarları

CEA‐ Cost Effectiveness Analysis

MET ‐ Xərclərin Effektivliyinin
Təhlili

CO‐ Country Office

Ölkə Nümayəndəliyi

COA Country office administrative
cost

Ölkə Nümayəndəliyinin İnzibati
Məsrəfləri

COB‐ Close of Business

İş gününün sonu

CP‐ Crime Prevention

CP – Cinayətkarlığın Profilaktikası

CPAP ‐ Country Programme Action
Plan

ÖPFP ‐ Ölkə Proqramının Fəaliyyət
Planı

CPD ‐ Country Programme Document

ÖPS ‐ Ölkə Proqramı Sənədi
Öİ ‐ Ölkə üzrə İcmal

CR ‐ Country Review
CRG – Country Review Group

Ölkə üzrə İcmalı aparan Qrup

CSDS ‐ Countries in special
development situations

Xüsusi İnkişaf Vəziyyətində olan
Ölkələr

18

CSO ‐ Civil society organization

VCT ‐ Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı

CSP ‐ Country Strategy Paper

Ölkə üzrə Strategiya Sənədi

DSA‐ Daily Subsistence Allowance

GEX ‐ Gündəlik Ezamiyyət Xərcləri

FDI ‐ Foreign direct investment

BXİ ‐ Birbaşa Xarici İnvestisiyalar

GCF ‐ Global cooperation framework

QƏÇ ‐ Qlobal Əməkdaşlıq Çərçivəsi

GDP ‐ Gross Domestic Product

ÜDM ‐ Ümumi Daxili Məhsul

GIS ‐ Geographic Information
Systems

Coğrafi informasiya sistemləri

ILA ‐ Interagency Letter of agreement

İRM İdarələrarası razılıq məktubu

IFI ‐ International Financial Institution

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu (BMİ)

IMR – Infant Mortality Rate

Uşaq Ölümü göstəricisi

LDC‐ Least Developed Countries

Ən zəif İnkişaf Etmiş Ölkələr

MTEF ‐ Medium Term Expenditure
Framework

OMXS‐ Orta Müddətli Xərclər Sxemi

MDG‐ Millenium Development Goals

MİM ‐ Minilliyin İnkişaf Məqsədləri

MDGR‐ Millenium Development
Goals Report

MİM‐lər haqqında hesabat

MIS ‐ management information
systems

Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə
Sistemləri

M&E‐ Monitoring and Evaluation

Monitorinq və Qiymətləndirmə

MMR – Maternal Mortality Rate

Ana Ölümü göstəricisi

MOU – Memorandum of
Understanding

Anlaşma Memorandumu

MYFF ‐ Multi‐year funding
framework

ÇİMÇ ‐ Çoxillik maliyyələşdirmə
çərçivəsi

NAP‐ National Action Plan/

MFP ‐ Milli Fəaliyyət Planı/Proqramı

19

Programme
NGO ‐ Non‐governmental
Organization

QHT ‐ Qeyri‐Hökumət Təşkilatı

PPP‐ Public Private Partnership

Dövlət və Özəl sektor arasında
tərəfdaşlıq

RCF ‐ Regional cooperation
framework

Regional Əməkdaşlıq Çərçivəsi
(RƏÇ)

RC ‐ Resident coordinator

RƏ ‐ Rezident Əlaqələndirici

RR ‐ Resident Representative

Rezident Nümayəndə

RS – Reproductive Health

RS ‐ Reproduktiv Sağlamlıq

SME ‐ Small and Medium Enterprise

KOS‐ Kiçik və Orta Sahibkarlıq

SD‐ Sustainable Development

Davamlı İnkişaf

SOF ‐ Source of funds

Maliyyə mənbəyi

SPPRED – State Programme on
Poverty Reduction and Economic
Development

YAİİDP – Yoxsulluğun Azaldılması
və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət
Proqramı

SPSEDR – State Programme on Socio‐
Economic Development of Regions

RSİİDP‐ Reqionların Sosial‐İqtisadi
İnkişafı üzrə Dövlət Proqramı

TOR ‐ Terms of reference

VM ‐Vəzifə mükəlləfiyyətləri / texniki
tapşırıq

TPR ‐ Tripartite review

Üçtərəfli icmal

UN/O ‐ United Nations/Organization

BMT‐ Birləşmiş Millətlər/ Təskilatı

UNCT United Nations Country Team

BMT‐nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti

UNDAF‐ United Nations
Development Assistance Framework

UNDAF –BMT‐nin İnkişafa Yardım
üzrə Çərçivə sənədi

UNDG‐ United Nations Development
Group

BMT‐nin İnkişaf Qrupu

20

UNF ‐ UN Foundation

BMT Fondu

UNHQ‐ UN Headquarters

BMT‐nin Baş Qərargahı

UNV‐ United Nations Volunteers

BMT Könüllüləri

UN BODIES, DEPARTMENTS, SPECIALIZED
AGENCIES, COMMISSIONS AND PROGRAMMES
BMT‐nin ORQANLARI, DEPARTAMENTLƏRİ,
İXTISASLAŞMIŞ AGENTLİKLƏRİ, KOMİSSİYALARI
VƏ PROQRAMLARI
CSD‐ Commission on Sustainable
Development

Davamlı İnkişaf üzrə Komissiya

ECOSOC – Economic and Social
Council

EKOSOK – İqtisadi və Sosial Şura

ESCAP – Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific

ESKAP – Asiya və Sakit Okean üzrə
İqtisadi və Sosial Komissiya

ESCWA ‐ Economic and Social
Commission for Western Asia

Qərbi Asiya üzrə İqtisadi və Sosial
Komissiya

FAO ‐ Food and Agriculture
Organization of the United Nations

FAO – BMT‐nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatı

General Assembly

Baş Assambleya

ICJ‐ International Court of Justice

Beynəlxalq Məhkəmə

IDA – International Development
Association

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası

IFAD – International Fund for
Agricultural Development

IFAD – Kənd Təsərrüfatı İnkişafı üzrə
Beynəlxalq Fond

IFC International Finance
Corporation

BMK – Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası

ILO – International Labour
Organization

BƏT – Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

IMF – International Monetary Fund

BVF – Beynəlxalq Valyuta Fondu

21

IMO – International Maritime
Organization

İMO – Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

IOM – International Organization on BMqT – Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
Migration
ITC International Trade Centre

ITC ‐ Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi

ITU – International
Telecommunications Union

BTİ – Beynəlxalq Telekommunikasiya
İttifaqı

IAEA – International Atomic Energy
Agency

IAEA – Beynəlxalq Atom Enerjisi
Agentliyi

IBRD – International Bank of
Reconstruction and Development

BYİB – Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı

ICAO ‐ International Civil Aviation
Organization

IKAO – Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatı

ICC‐ International Criminal Court

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi

INCB‐ International Narcotics
Control Board (Vienna)

Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət
Şurası(NBNŞ)

MIGA‐ Multilateral Investment
Guarantee Agency (World Bank
Group)

Çoxtərəfli İnvestisiyalara Zəmanət
Agentliyi (Dünya Bankı Qrupu)

OHCHR – Office of the High
Commissioner for Human Rights

İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlıq

OLA‐Office of Legal Affairs

Hüquqi İşlər İdarəsi

Secretariat

Katiblik

Secretary‐General

Baş Katib

Security Council
Trusteeship Council

Təhlükəsizlik Şurası
Hamilik Şurası

UNECE Economic Commission for
Europe

UNECE – BMT‐nin Avropa üzrə İqtisadi
Komissiyası

UNCHS United Nations Centre for
Human Settlements (Habitat)

BMT‐nin İnsan Məskənləri
(Məskunlaşma) üzrə Mərkəzi UNCHS
(Habitat)

UNAIDS – Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS

BMT‐nin HİV/AİDS üzrə birgə Proqramı

UNCDF – United Nations Capital
Development Fund

BMT‐nin Kapitalın İnkişaf Fondu

UNCITRAL – United Nations

BMT‐nin Beynəlxalq Ticarət

22

Commission on International Trade
Law

Qanunvericiliyi Komissiyası ‐
UNCITRAL

UNCTAD – United Nations
Conference on Trade and
Development

UNCTAD – BMT‐nin Ticarət və İnkişaf
üzrə Konfransı

UNDESA – Department of Economic UNDESA – İqtisadi və Sosial Məsələlər
and Social Affairs
Departamenti
UNDG‐ UN Development Group

UNDG – BMT‐nin İnkişaf Qrupu

UNDP – United Nations
Development Programme

BMTİP – BMT‐nin İnkişaf Proqramı

UNDPA – UN Department of
Political Affairs

UNDPA – BMT‐nin Siyasi İşlər
Departamenti

UNDPI – UN Department of Public
Information

BMT İİD – BMT‐nin İctimai İnformasiya
Departamenti

UNDPKO – UN Department of
Peace‐Keeping Operations

BMT‐nin Sülhməramlı Əməliyyatlar
Departamenti

UNEP – United Nations
Environment Programme

YUNEP ‐ BMT‐nin Ətraf Mühit Proqramı

UNESCO ‐ United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization

YUNESKO – BMT‐nin Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı

UNFPA – United Nations Population UNFPA – BMT‐nin Əhali Fondu
Fund
UNHCR – Office of the UN High
Commissioner for Refugees

BMTQAK ‐ BMT‐nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı

UNICEF – United Nations
Children’s Fund

UNİCEF – BMT‐nin Uşaq Fondu

UNIDIR‐ UN Institute for
Disarmament Research

YUNİDİR ‐ BMT‐nin Tərksilah
Tədqiqatları İnstitutu

UNIDO ‐ United Nations Industrial
Development Organization

YUNİDO ‐ BMT‐nin Sənaye İnkişafı
Təşkilatı

UNIFEM ‐ United Nations
Development Fund for Women

UNİFEM – BMT‐nin Qadınlar üçün
İnkişaf Fondu

UNITAR ‐ United Nations Institute
for Training and Research

YUNİTAR ‐ BMT‐nin Təlim və
Tədqiqatlar İnstitutu

UNISTAR ‐ United Nations
International Short‐Term Advisory

YUNİSTAR ‐ BMT‐nin Beynəlxalq
Qısamüddətli Məsləhət Resursları

23

Resources
UNOCHA – United Nations Office
for Coordination of Humanitarian
Affairs

UNOCHA ‐ BMT‐nin Humanitar İşlərin
Əlaqələndirilməsi Departamenti

UNODC‐ United Nations Office on
Drugs and Crime

BMT‐nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla
Mübarizə İdarəsi

UNOPS – United Nations Office for
Project Services

UNOPS – BMT‐nin Layihə Xidmətləri
İdarəsi

UNSECOORD‐ Office of the United
Nations Security Coordinator

BMT‐nin Təhlükəsizlik məsələləri üzrə
Əlaqələndiricisinin İdarəsi

UNSSC – United Nations System
Staff College

BMT Sistemi Əməkdaşları Kolleci

UNU – United Nations University

UNU ‐BMT Universiteti

UNV‐ United Nations Volunteers

UNV ‐ BMT Könüllüləri

UPU – Universal Postal Union

UPİ – Ümumdünya Poçt İttifaqı

WB – World Bank

DB – Dünya Bankı

WBI – World Bank Institute

DBİ – Dünya Bankı İnstitutu

World Bank Group

Dünya Bankı Qrupu

WFP ‐ World Food Programmme

ÜƏP – Ümumdünya Ərzaq Proqramı

WHO – World Health Organization

ÜST – Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

WMO – World Meteorological
Organization

ÜMT ‐ Ümumdünya Meteorologiya
Təşkilatı

WIPO – World Intellectual Property
Organization

WIPO – Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatı

WTO – World Trade Organization

ÜTT ‐ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

WTO‐ World Tourism Organization

ÜTT – Ümumdünya Turizm Təşkilatı

24

INTERNATIONAL DAYS, YEARS AND DECADES
MARKED BY THE UN
BMT TƏRƏFİNDƏN QEYD OLUNAN BEYNƏLXALQ
GÜNLƏR, İLLƏR VƏ ONİLLİKLƏR
1997‐2006 United Nations Decade
for the Eradication of Poverty

1997‐2006 BMT‐nin Yoxsulluqla Mübarizə
Onilliyi

2001‐2010 International Decade for a
Culture of Peace and Non‐violence
for the Children of the World

2001‐2010 Dünya Uşaqları üçün Qeyri‐
zorakılıq və Sülh Mədəniyyəti üzrə
Beynəlxalq Onillik

2003‐2012 United Nations Literacy
Decade: Education for All

2003‐2012 BMT‐nin Savadlılıq Onilliyi:
hamı üçün təhsil

2005‐2014 United Nations Decade of
Education for Sustainable
Development

2005‐2014 BMT‐nin Davamlı İnkişaf üçün
Maarifləndirmə Onilliyi

2005‐2015 International decade for
Action, “Water for Life”

2005‐2015 Beynəlxalq “Həyat üçün Su”
hərəkatı onilliyi

2005 International Year of
Microcredit

2005 ‐Beynəlxalq Mikrokredit İli

2005 International Year for Sport
and Physical Education

2005 Beynəlxalq İdman və Bədən
Tərbiyəsi İli

8 March UN Day for Women’s
Rights and International Peace

8 mart BMT‐nin Qadın Hüquqları və
Beynəlxalq Sülh Günü

22 March World Day for Water

22 mart Ümumdünya Su Günü

23 March World Meteorological
Day

23 mart Ümumdünya Meteorologiya
Günü

24 March World Tuberculosis Day

24 mart Ümumdünya Vərəmlə mübarizə
Günü

7 April World Health Day

7 aprel Ümumdünya Sağlamlıq Günü

World Earth Day

Ümumdünya Yer kürəsi Günü

26 April World Intellectual Property
Day

26 aprel Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Günü

3 May World Press Freedom day

3 may Ümumdünya Mətbuat Azadlığı
Günü

25

15 May International Day of
Families

15 may Beynəlxalq Ailə Günü

17 May World Telecommunication
Day

17 may Ümumdünya Telekommunikasiya
Günü

21 May World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and
Development

21 may Dialoq və İnkişaf üçün
Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü

22 May International Day for
Biological Diversity

22 may Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik
Günü

29 May International Day of United
Nations Peacekeepers

29 may Beynəlxalq BMT Sülhməramlıları
Günü

31 May World Non‐tobacco Day

31 may Ümumdünya Tütünlə Mübarizə
Günü

4 June International Day of
Innocent Children Victims of
Agression

4 iyun Beynəlxalq Təcavüz Qurbanı olan
Günahsız Uşaqlar Günü

5 June World Environment Day

5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühit Günü

17 June World Day to Combat
Desertification and Drought

17 iyun Ümumdünya Səhralaşma və
Quraqlıqla Mübarizə Günü

20 June World Refugee Day

20 iyun Ümumdünya Qaçqınlar Günü

26 June International Day against
Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 iyun Narkotiklərdən sui‐istifadə və
onların qeyri‐qanuni dövriyyəsi ilə
Beynəlxalq Mübarizə Günü

11 July World Population Day

11 iyul Ümumdünya Əhali Günü

First Saturday of July ‐
International Day of Cooperatives

İyulun ilk şənbə günü – Beynəlxalq
Kooperativlər Günü

9 August International Day of the
World’s Indigenous People

9 avqust ‐ Beynəlxalq Yerli Əhali Günü

12 August International Youth Day

12 avqust ‐ Beynəlxalq Gənclər Günü

21 September International Day of
Peace

21 sentyabr ‐ Beynəlxalq Sülh Günü

8 September International Literacy
Day

8 sentyabr ‐ Beynəlxalq Savadlılıq Günü

16 September International Day for
the Preservation of the Ozone Layer

16 sentyabr ‐ Beynəlxalq Ozon
təbəqəsinin mühafizəsi Günü

1 October International Day of
Older Persons
26

1 oktyabr ‐ Beynəlxalq Ahıllar Günü

5 October World Teachers’ Day

5 oktyabr ‐ Ümumdünya Müəllimlər
Günü

9 October World Post Day

9 oktyabr ‐ Ümumdünya Poçt Günü

First Monday of October ‐ World
Habitat Day

Oktyabrın birinci bazar ertəsi –
Ümumdünya Məskun Günü

Second Wednesday of October ‐
International Day for Natural
disaster Reduction

Oktyabrın ikinci çərşənbə günü ‐
Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə
Günü

16 October World Food Day

16 oktyabr ‐ Ümumdünya Ərzaq Günü

17 October International Day for the
Eradication of Poverty

17 oktyabr ‐ Beynəlxalq Yoxsulluqla
Mübarizə Günü

24 October United Nations Day

24 oktyabr Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Günü

16 November International Day for
Tolerance

16 noyabr ‐ Beynəlxalq Dözümlülük
Günü

20 November Universal Children’s
Day

20 noyabr ‐ Ümumdünya Uşaq Günü

25 November International Day for
the Elimination of violence against
Women

25 noyabr ‐ Beynəlxalq Qadınlara qarşı
zorakılığın aradan qaldırılması Günü

1 December World AIDS Day

1 dekabr ‐ Ümumdünya AİDS‐lə
Mübarizə Günü

3 December International Day of
Disabled Persons

3 dekabr ‐ Beynəlxalq Əlillər Günü

5 December International
Volunteer Day

5 dekabr ‐ Beynəlxalq Könüllülər Günü

7 December International Civil
Aviation Day

7 dekabr ‐ Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Günü

10 December Human Rights Day

10 dekabr ‐ İnsan Hüquqları Günü

11 December International
Mountain Day

11 dekabr ‐ Beynəlxalq Dağlar Günü

18 December International Migrants 18 dekabr ‐ Beynəlxalq Miqrantlar Günü
Day

27

UN CONFERENCES AND SUMMITS
BMT‐nin KONFRANSLARI VƏ ZİRVƏ
TOPLANTILARI

FfD ‐ İnternational Conference on
Financing for Development (2002)

İnkişaf üçün Maliyyələşdirmə üzrə
Beynəlxalq konfrans (2002)

ICPD – International Conference
on Population and Development
(1994)

ICPD – Əhali və İnkişaf üzrə Beynəlxalq
Konfrans (1994)

UNCED ‐ United Nations
Conference on Environment &
Development (1992)

UNCED ‐ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Ətraf Mühit və İnkişafa dair konfransı
(1992)

WSIS – World Summit on the
Information Society (2003‐2005)

İCÜS – İnformasiya Cəmiyyəti üzrə
Ümumdünya Sammiti (2003‐2005)

WSSD – World Summit for
Sustainable Development (2002)

Davamlı İnkişafa dair Ümumdünya
Sammiti (2002)

UN CONVENTIONS
BMT KONVENSİYALARI
1951 UN Convention relating to
refugee status

Qaçqınların statusu haqqında BMT-nin 1951-ci
il Konvensiyasi

Anti‐Personnel Mine Ban
Convention (Ottawa Convention)

Piyada əleyhinə minaların qadağan
olunması haqqında Konvensiya (Ottava
Konvensiyası)

CBD – Convention on Biological
Diversity

BMK – Bioloji Müxtəliflik üzrə
Konvensiya

CCD‐ Convention to Combat
Desertification

SMK – Səhralaşmaya qarşı Mübarizə
Konvensiyası

28

CEDAW – Convention on the
Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women

CEDAW – Qadınlara Qarşı Ayrı‐seçkiliyin
Bütün Formalarının Ləğv edilməsi
haqqında Konvensiya

CITES – Convention on
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora

CITES – Kökü Kəsilməkdə Olan Yabanı
Fauna və Flora Növləri ilə Beynəlxalq
Ticarət üzrə Konvensiya

Convention on Political Rights of
Women (1952)

Qadınların siyasi hüquqları haqqında
Konvensiya (1952)

CRC ‐ Convention on the Rights of
the Child (1989)

Uşaq hüquqları Konvensiyası

Food aid convention (UN)

BMT‐nin ərzaq yardımı konvensiyası

International Covenant on Social,
Economic and Cultural Rights
(1966)

İqtisadı, social və mədəni hüquqlar
haqqında beynəlxalq pakt (1966)

International Covenant on Civil and Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
Political Rights (1966)
beynəlxalq pakt (1966)
UNFCCC‐ United Nations
Framework Convention on Climate
Change

UNFCCC ‐ BMT‐nin İqlim Dəyişmələri
üzrə Çərçivə Konvensiyası

Universal Declaration of Human
Rights

İnsan Hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannamə

WHO Framework Convention on
Tobacco Control

Tütünə Nəzarət üzrə Çərçivə
Konvensiyası (ÜST)

29

INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO)
BEYNƏLXALQ ƏMƏK TƏŞKİLATI (BƏT)

FREQUENTLY USED TERMINOLOGIES
TEZ‐TEZ İSTİFADƏ OLUNAN TERMİNLƏR

Accident İnsurance

Bədbəxt hadisədən sığorta

Active population

Fəal əhali

Actively seeking work

Fəal iş axtarışı

Allowance for child care

Uşaq müavinəti ‐ Uşağa qulluğa görə
müavinət

Allowance for disabled dependent
childiren

Əlil uşaqlar üçün müavinət

Amount of insurance contributions
paid

Ödənilən siğorta haqqının məbləği

Assignment of a benefit

Müavinət almaq hüququnun müəyyən
edilməsi

Availbility for work

İşə hazır olmaq

Benefit

Müavinət

Abolition of forced labour

Məcburi əməyin ləgv edilməsi

Collective bargaining

Kollektiv danışıqlar

Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work

Əmək sahəsində əsas prinsiplər və
hüquqlar haqqında Bəyənnamə

Equal pay for work of equal value

Bərabər əməyə görə bərabər haqq

30

Equal remuneration

Bərabər mükafatlandırma

Forced Labour

İcbari əmək

Freedom of Association and protection
of the right to organise

Birləşmə azadlığı və təşkilatlanma
hüququnun müdafiəsi

Health, hygiene and safety at work

Əməyin sağlamlığı , gigiyenası və
təhlükəsizliyi

Hidden unemployment

Gizli İşşizlik

Home work

Ev əməyi

Labour adminstration

Əmək inzibatçılığı

Labour Force

Əmək qüvvəsi

Labour inspection

Əmək müfəttişliyi

Labour relations

Əmək münasibətləri

Labour statistics

Əmək statistikası

Maternity leave

Analıq məzuniyyəti

Maternity protection

Analığın mühafizəsi

Occupational Safety and health

İş yerində əməyin mühafizəsi və
təhlükəsizliyi

Self employed activity

Özünüməşğulluq

Social assistance benefit

Sosial yardım müavinəti

Social dialogue

Sosial dialoq

Social security

Sosial təmina

Tripartite consultation

Üçtərəfli məsləhətləşmə

Vocational rehablitation and
employment (for disabled)

Peşə bərpası və məşğulluq (əlillər
üçün)

Vocational Training

Peşə təlimi

31

ACRONYMS

EMP/STRAT ‐ Employment Strategy

Məşğulluq Strategiyası

ILC ‐ International Labour Conference

Beynəlxalq Əmək Konfransı

ILO ‐ International Labour
Organization

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

IPEC ‐ International Program on
Elimination of Child Labour

Uşaq Əməyinin Aradan Qaldırılmasına
dair Beynəlxalq Proqram

SIYB/KAB ‐ Start and Improve Your
Business/Know About your Business

Öz Biznesini başla və inkişaf etdir – Öz
biznesin haqqında öyrən

YEN ‐ Youth Employment Network

Gənclərin Məşğulluğu Şəbəkəsi

LISTS OF ILO CONVENTIONS
RATIFIED BY THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN
RATİFİKASİYA EDİLMİŞ BƏT KONVENSİYALARI

Abolition of Forced Labor Convention
No 105

İcbari əməyin aradan qaldırılması
haqqında 105‐ci Konvensiya

Accommodation of Crews Convention
No 92

Heyət üçün otaqlar haqqında 92‐ci
Konvensiya

Accommodation of Crews (Fishermen)
Convention No 126

Gəmilərdə balıqçılar üçün otaqlar
haqqında 126‐cı Konvensiya

Accommodation of Crews
(Supplementary Provisions)
Convention No 133

Heyət üçün otaqlar haqqında 133‐cü
Konvensiya (əlavə təlimatlar)

Certification of Ships Cooks
Convention No 69

Gəmi aşpazlarına verilən ixtisas
şəhadətnaməsi haqqında 69‐cu

32

Konvensiya
Collective Bargaining Convention No
154

Kollektiv danışıqlar haqqında 154‐cü
Konvensiya

Discrimination (Employment and
occupation) Convention No 111

Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı‐
seçkilik haqqında 111‐ci Konvensiya

Employment Policy Convention No 122

122 nömrəli Məşğulluq siyasəti
Konvensiyası

Employment Service Convention No 88

Məşğulluq xidməti haqqında 88‐ci
Konvensiya

Equal Remuneration Convention No
100

100 nömrəli Bərabər mükafatlandırma
haqqında Konvensiya

Final Articles Revision Convention No
116

Yekun maddələrə yenidən baxılması
116‐cı Konvensiyası

Forced Labor Convention No 29

İcbari əmək haqqında 29‐cu
Konvensiya

Forty‐Hour Week Convention No 47

Qırxsaatlıq iş həftəsi haqqında 47‐ci
Konvensiya

Freedom of Association and Protection
of the right to Organize Convention No
87

Assosiasiya azadlığı və təşkilatlanma
hüququnun müdafiəsi haqqında 87‐cı
Konvensiya

Guarding of Machinery Convention No
119

Maşınların mühafizə qurğuları ilə
təhciz edilməsi haqqında 119‐cu
konvensiya

Holidays with Pay Convention No 52

Ödənişli məzuniyyətlər haqqında 52‐ci
Konvensiya

Holidays with Pay Convention No 132

Ödənişli məzuniyyətlər haqqında
(yenidən baxılmış) 132‐ci Konvensiya

Human Resources Development
Convention N 142

İnsan ehtiyatlarının inkişafı haqqında
142‐ci Konvensiya

33

Hygiene (Commerce and Offices)
Convention No 120

Ticarətdə və idarələrdə gigiyena
haqqında Konvensiya

Labor Inspection Convention No 81
Labor Inspection (Agriculture)
Convention No 129

Sənayedə və tijarətdə əmək
müfəttişliyi haqqında Konvensiya
Kənd təsərrüfatında əmək müfəttişliyi
haqqında Konvensiya

Labor Relations (Public Service)
Convention No 151

Dövlət xidmətində əmək
münasibətləri haqqında Konvensiya

Labor Statistics Convention No 160

Əmək statistikası haqqında
Konvensiya

Marking of Weight (Packages
Transported by Vessels) No 27

Gəmilərdə daşınan yüklərin çəkisinin
göstərilməsi haqqında Konvensiya

Maternity Protection Convention No
103

Analıq mühafizəsi haqqında
Konvensiya

Medical Examination (Fishermen)
Convention No 113

Balıqçıların tibbi müayinəsi haqqında
Konvensiya

Medical Examination (Seafarers)
Convention No 73

Dənizçilərin tibbi müayinəsi haqqında
Konvensiya

Medical Examination of Young Persons
(Industry) Convention No 77

Sənayedə yeniyetmələrin tibbi
müayinəsi haqqında Konvensiya

Medical Examination of Young Persons
(Non Industry) No 78

Qeyri‐sənaye işlərində yeniyetmələrin
tibbi müayinəsi

Medical Examination of Young Persons
(sea) Convention No 16

Gəmilərin bortunda yeniyetmələrin
tibbi müayinəsi haqqında Konvensiya

Medical Examination of Young Persons
(Underground Work) No 124

Yeraltı işlər üçün gənclərin tibbi
müayinasi Konvensiyası

Merchant Shipping (Minimum
Standards) Convention No 147

Ticarət donanmasında minimum
normalar haqqında Konvensiya

Minimum Age Convention No 138

Minimum yaş həddi haqqında
Konvensiya

34

Minimum Wage Fixing Convention No
131

Minimum əmək haqqının müəyyən
edilməsi haqqında Konvensiya

Night Work of Young Persons
(Industry) Convention No 90

Sənayedə yeniyetmələrin gecə əməyi
haqqında Konvensiya

Night Work of Young Persons (Non
Industry Occupations) No 79

Qeyri‐sənaye işlərində yeniyetmələrin
gecə əməyi haqqında Konvensiya

Nursing Personnel Convention No 149

Şəfqət bacıları heyəti haqqında
Konvensiya

Paid Educational Leave Convention No
140

Ödənişli təhsil məzuniyyətləri
haqqında Konvensiya

Prevention of Accidents (Seafarers)
Convention No 134

Bədbəxt hadisələrin qarşısının
alınması (dənizçilər) haqqında
Konvensiya

Protection against Accidents (Dockers)
Convention No 32

Dokerlərin bədbəxt hadisələrdən
müdafiəsi haqqında Konvensiya

Protection of Wages Convention No 95

Əmək haqqının mühafizəsi haqqında
Konvensiya

Radiation Protection Convention No
115

Radiasiyadan Müdafiə haqqında
Konvensiya

Repatriation of Seamen Convention No
23

Dənizçilərin vətənə qaytarılması
haqqında Konvensiya

Right of Association (Agriculture)
Convention No 11

Kənd təsərrüfatında birləşmə hüququ
haqqında Konvensiya

Right to Organize and Collective
Bargaining Convention No 98

Təşkilatlanma va kollektiv danışıqların
aparılması hüququ haqqında
Konvensiya

Seafarers Identity Documents
Convention No 108

Dənizçilərin şəxsiyyət vəsiqələri
haqqında Konvensiya

Tripartite Consultation (International
Labor Standards) No 144

Üçtərəfli məsləhətləşmələr (beynəlxalq
əmək normaları) haqqında Konvensiya

35

Underground Work (Women)
Convention No 45

Yeraltı İşlərdə qadın əməyinin tətbiqi
haqqında Konvensiya

Vocational Rehabilitation and
Employment (Disabled Persons)
Convention No 159

Əlillərin peşə reabilitasiyası və
məşğulluğu haqqında Konvensiya

White Lead (Painting) Convention No
13

Rəngsazlıq işində qurğuşun boyalar
haqqında Konvensiya

Weekly Rest (Commerce and Offices)
Convention No 106

Ticarətdə və idarələrdə həftəlik
istirahət haqqında Konvensiya

Weakly Rest (Industry) Convention No
14

Sənayedə həftəlik istirahət haqqında
Konvensiya

Working Environment (Air Pollution,
Noise and Vibration) No 148

İstehsal mühiti (havanın çirklənməsi,
səs və titrəyiş) haqqında Konvensiya

Workers Representatives Convention
No 135

Əməkçilərin nümayəndələri haqqında
Konvensiya

Worst Forms of Child Labor
Convention No 182

Uşaq əməyinin ən pis formalarının
qadağan edilməsi haqqında
Konvensiya

36

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)
BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU (BVF)

FREQUENTLY USED TERMINOLOGIES
TEZ‐TEZ İSTİFADƏ OLUNAN TERMİNLƏR

ad valorem

advalor, dəyərinə uyğun

adjustment program
An adjustment program is a detailed
economic program that is based on an
analysis of the economic problems of
the member country and specifies the
policies being implemented or that will
be implemented by the country in the
monetary, fiscal, external, and
structural areas, as necessary, in order
to achieve economic stabilization and
set the basis for self‐sustained economic
growth.

Tənzimləmə proqramı
Tənzimləmə proqramı hərtərəfli iqtisadi
proqramdır; proqram üzv ölkənin iqtisadi
problemlərinin təhlilinə əsaslanır və iqtisadi
sabitliyə nail olmaq və davamlı iqtisadi artım
üçün baza yaratmaq məqsədilə monetar,
fiskal, xarici siyasət və struktur sahələrində
ehtiyacdan asılı olaraq ölkə tərəfindən tətbiq
edilən və ya ediləcək siyasətləri özündə əks
etdirir.

aide‐memoire
A preliminary document prepared by a
Fund mission to sum up the points
agreed with the authorities of a member
country. Subject to review and revision
upon return to Headquarters.

Yaddaş Qeydi
BVF missiyası tərəfindən hazırlanmış və üzv
ölkənin hökuməti ilə razılaşdırılmış
məsələlərin xülasəsini əks etdirən ilkin
sənəd. Bu sənəd Baş Qərargaha
qaytarıldıqdan sonra bir daha nəzərdən
keçirilir və sənəddə dəyişikliklər edilir.

Annual Meetings of the Boards of
Governors of the International
Monetary Fund and the World Bank)

Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya
Bankının (İdarəedənlər Şuralarının) İllik
İclasları

Annual Report on Exchange

Valyuta Rejimləri və Valyuta

37

Arrangements and Exchange
Restrictions

Məhdudiyyətləri üzrə İllik Hesabat

anticipated growth rate

Gözlənilən artım tempi

arrangement

razılaşma

Articles of Agreement of the
International Monetary Fund

Beynəlxalq Valyuta Fondu Sazişinin
Maddələri

Article IV consultation

IV Maddə üzrə məsləhətləşmə

Article VIII obligations

VIII Maddə üzrə öhdəliklər

back‐loading
The term refers to disbursement of the
majority of the financial resources
available to a member under an
arrangement with the Fund at or near
the expiration date of the arrangement.
Compare with “front‐loading”

“Akkord” maliyyələşdirmə
Fondla müvafiq razılaşmaya uyğun olaraq
üzv ölkəyə verilə bilən maliyyə vəsaitlərinin
əsas hissəsinin həmin razılaşmanın
müddətinin bitdiyi vaxt və ya bitməsinə az
qalmış verilməsini nəzərdə tutur. “front‐
loading” ilə müqayisə edin.

back‐to‐office report

geri döndükdən sonra missiyanın təqdim
etdiyi hesabat (48 saat ərzində təqdim edilir)

balance of payments

tədiyə balansı

balance of payments assistance

tədiyə balansının tənzimlənməsinə yardım

Balance of Payments Statistics Yearbook

Tədiyə Balansı Statistikası üzrə İllik Nəşr

basket of currencies

valyuta səbəti

Basle Capital Accord

Kapital Norması haqqında Bazel Razılaşması

Basle Committee on Banking
Supervision

Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi

38

benchmark

hədəf oriyentiri

Under the structural adjustment facility,
resources would be committed to a
qualifying member upon approval by
the Fund of an arrangement in support
of a three‐year macroeconomic and
structural adjustment program
presented by the member, and of the
first of three annual programs setting
forth the objectives for the year and the
policies to be followed during the year
to meet those objectives. Benchmarks
would be constructed to help monitor
progress in policy implementation and
in reaching the objectives of the
program. Benchmarks are not
necessarily quantitative and frequently
relate to structural variables and
policies.

Struktur islahatları üzrə kredit mexanizmi
çərçivəsində vəsaitlər üzv ölkələrə Fond
tərəfindən müvafiq razılaşma təsdiq
edildikdən sonra ayrılır. Razılaşma üzv‐ölkə
tərəfindən təqdim edilmiş üçillik
makroiqtisadi və struktur islahatları
proqramına, habelə bir il üçün qoyulan
məqsədləri və həmin məqsədlərin həyata
keçirilməsinə xidmət edən iqtisadi siyasətləri
müəyyən edən üçillik proqramlardan
birincisinə dəstək vermək məqsədini daşıyır.
Hədəf oriyentiri iqtisadi siyasətin və
proqramın məqsədlərinin icrasının gedişinə
nəzarət etmək üçün təsbit edilir. Bu
göstəricilər yalnız kəmiyyət xarakteri
daşımır, onlar çox zaman struktur
göstəriciləri və siyasətləri ilə əlaqədar olur.

Board of Governors

İdarəedənlər Şurası

Bretton Woods Conference

Bretton Vudz Konfransı

International conference at which the
IMF and World Bank Articles of
Agreement were adopted on July 22,
1944.

1944‐cü il iyulun 22‐də BVF və Dünya Bankı
haqqında Sazişlərin Maddələrinin qəbul
edildiyi beynəlxalq konfrans.

buying member

alıcı üzv ölkə

capital adequacy

kapital adekvatlığı

Ability to provide banking services to
the public while maintaining the legally
required ratio of capital to assets.

Kapitalın aktivlərə nisbətini qanunla tələb
olunan səviyyədə saxlamaqla müştərilərə
bank xidmətləri göstərmək qabiliyyəti.

39

capital ratio

kapital nisbəti

Key financial ratio measuring a bankʹs
capital adequacy. A bank with a high
capital‐to‐asset ratio is protected against
operating losses more than a bank with
a lower ratio.

Bank kapitalının adekvatlığını ölçmək üçün
istifadə edilən əsas maliyyə nisbəti. Kapitalın
aktivlərinə nisbəti yüksək olan banklar
həmin nisbətin aşağı olduğu banklarla
müqayisədə əməliyyat itkilərindən daha
yaxşı qorunurlar.

central bank money

pul bazası, pul ehtiyatı, «mərkəzi bankın
pul vəsaitləri»
Mərkəzi bankın vəsaitləri kreditvermə
əməliyyatları vasitəsilə monetar genişlənmə
üçün baza hesab edilir.

Central bank money considered as the
base for monetary expansion through
lending operations.
Code of Good Practices on Fiscal
Transparency‐Declaration on Principles

Büdcə və Vergilər Sahəsində Şəffaflığın
Təmin Edilməsi üzrə münasib iş üsulları
Məcəlləsi: Prinsiplər Bəyannaməsi

Code of Good Practices on
Transparency in Monetary and
Financial Policies

Pul‐kredit və Maliyyə Siyasətində Şəffaflığın
Təmin Edilməsi üzrə Münasib İş Üsulları
Məcəlləsi

cofinancing arrangement

birgə maliyyələşdirmə mexanizmi

Committee on Membership [Country]

Üzvlük Komitəsi [Ölkə]

Compensatory and Contingency
Financing Facility

Təzminat və Fövqəladə Halların
Maliyyələşdirilməsi (Kredit) Mexanizmi

compliance (with performance criteria)

tədbirlərin icra meyarlarına riayət edilməsi

composite of currencies

valyuta səbəti

40

conditionality

şərtlər

The term refers to the economic policies
that members must adhere to as a
condition for the use of Fund resources.
These are often expressed as
performance criteria and are designed
to ensure that the use of Fund credit is
temporary and consistent with the
purposes of the adjustment programs.

Bu termin Fondun resurslarından istifadə
edə bilməsi üçün üzv ölkənin riayət etməli
olduğu iqtisadi siyasətləri nəzərdə tutur.
Həmin siyasətlər adətən tədbirlərin icra
meyarları ilə ifadə olunur və BVF
kreditindən müvəqqəti və tənzimləmə
proqramlarının məqsədlərinə müvafiq
surətdə istifadəni təmin etmək üçün
yaradılır.

contingency financing

fövqəladə halların maliyyələşdirilməsi

countries with/without recent debt‐
servicing difficulties

(son dövrdə) borca xidmətdə çətinlikləri
olan/olmayan ölkələr

Consumer Price Index (CPI)

İstehlak qiyməti indeksi (İQİ)

creditor position

kreditor mövqeyi

cross‐conditionality

qarşılıqlı şərtlər

currencies held by the Fund

BVF‐də saxlanılan valyutalar

currency component

valyuta komponenti

currency holdings

valyuta avuarları

The currency holdings of the Fund are
the resources held at the disposal of the
Fund in the IMF No. 1 and No. 2
Accounts and IMF Securities Accounts
in member countries.

Fondun valyuta avuarları BVF‐nin üzv‐
ölkələrdə yerləşən 1 və 2 N‐li hesablarında
və Qiymətli Kağızlar hesablarında saxlanılan
və Fondun sərəncamında olan resurslar.

Debtor Reporting System

Borclar üzrə Hesabat Sistemi

deferred charge

(vaxtı) ödəmə müddəti uzadılmış haqlar

deferred income

gələcək dövrlərin gəliri

41

default on payment

Defolt (ödəmə üzrə)

discharge an obligation

öhdəliyi yerinə yetirmək

discriminatory currency practice

ayrı‐seçkiliyə yol verən valyuta təcrübəsi

diversified borrowers

müxtəlif sahələrdən olan debitorlar

drawer, drawing country

borc alan ölkə

drawing facility

Borc alma mexanizmi

drawing right

Borc alma hüququ

early repurchase of accelerated set‐aside sürətlə ehtiyata yığılmış məbləğlərin erkən
amounts
geri alınması
Economic Data Sharing System

İqtisadi məlumat mübadiləsi sistemi

emergency purchase

təcili alış

Enhanced Structural Adjustment
Facility

Struktur İslahatları üzrə Genişləndirilmiş
Kredit Mexanizmi

enhanced surveillance

Gücləndirilmiş nəzarət

escrowed grant

BFV‐də depozitə qoyulmuş qrant

escrowed loan

BFV‐də depozitə qoyulmuş ssuda

Exchange Regime

Valyuta Rejimi

Executive Board

İcraçı Şura

Expenditure Policy

Xərclər Siyasəti

exporters of manufactures

sənaye məhsulları ixrac edən ölkələr

exporters of primary products

xammal ixrac edən ölkələr

exporters of services and recipients of
private transfers

xidmət ixrac edən və fərdi transferlər alan
ölkələr

External debt

Xarici borc

42

Extended Arrangement

Genişləndirilmiş Kredit Razılaşması

Extended Fund Facility

BVF‐nin Genişləndirilmiş Kredit Mexanizmi

Financial Systems Surveillance

Maliyyə Sistemlərinə Nəzarət

(financing) facility

maliyyələşdirmə mexanizmi, kredit
mexanizmi

Fiscal Affairs Department

Büdcə‐Vergi Məsələləri Departamenti

Fiscal Operations

Büdcə‐Vergi Əməliyyatları

Fiscal Surveillance and Transparency

Fiskal Nəzarət və Şəffaflıq

floating facility

sərbəst maliyyə mexanizmi

formally convertible (currency)

rəsmi dönərli (valyuta)

freely usable currency

sərbəst istifadə edilən valyuta

front‐loading

avans maliyyələşdirmə

Front Office

Direktorluq

fulfill an obligation, to

öhdəliyi yerinə yetirmək

Fund liquidity

BVF‐nin likvidliyi

Fund quota

BVF‐də kvota (ölkənin)

General Data Dissemination System

Məlumatların Yayılması üzrə Ümumi Sistem

General Department

Ümumi Hesablar Departameti

general exchange arrangements

valyuta rejimlərinə dair ümumi müddəalar

General Resources Account

Ümumi Resurslar Hesabı

general resources (of the IMF)

ümumi resurslar (BVF‐nin ümumi resursları)

gold pledge

qızılla zəmanət (təminat)

43

Government Finance Statistics, A
Manual on

Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatı

Government Finance Statistics
Yearbook

Dövlət Maliyyə Statistikası üzrə İllik Nəşr

Governor

İdarəedən (Üzv ölkə üzrə rəhbər şəxs,
qubernator)

Grievance Committee

Şikayətlər üzrə Komitə

gross Fund position (of a member)

BVF‐də ümumi mövqe (üzv‐ölkənin)

gross reserve position

ümumi ehtiyatların vəziyyəti

guidelines for borrowing by the Fund

BVF‐nin borc alması üçün əsas prinsiplər

Guide to Money and Banking Statistics
in International Financial Statistics

Beynəxalq Maliyyə Statistikası Nəşrində Pul
və Bank Statistikası üzrə Təlimat

Heavily Indebted Poor Countriesʹ Debt
Initiative

İri Borcları olan Ölkələrin Borcları üzrə
Təşəbbüs

interim consultation

müvəqqəti məsləhətləşmə

International Financial Statistics

Beynəxalq Maliyyə Statistikası

Investment Account

İnvestisiya Hesabı

immunity from legal process

məhkəmə təqibindən immunitet

immunity of archives

arxivlərin toxunulmazlığı

immunity of assets

aktivlərin toxunulmazlığı

ineligibility to use the Fundʹs resources,
automatic

BVF vəsaitlərindən istifadə hüququnun
avtomatik ləğv edilməsi

intensified surveillance

gücləndirilmiş nəzarət

44

Joint Development Committee/ Joint
Ministerial Committee of the Boards of
Governors of the Bank and the Fund on
the Transfer of Real Resources to
Developing Countries

İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrə Real
Vəsaitlərin Verilməsi üzrə BYİB və BVF‐nin
İdarəedənlər Şuralarının Birgə Nazirlər
Komitəsi

Joint Vienna Institute

Birləşmiş Vyana İnstitutu

lapse of time completion of Article IV
consultation

etirazlar olmayan təqdirdə IV Maddə üzrə
məsləhətləşmələrin başa çatdırılması

lapse of time decision
Executive Board

etirazlar olmayan təqdirdə müddəti
uzadılmış qərarın qəbul edilməsi

Usage IMF,

lending into arrears policy

vaxtı ötmüş borcları olan ölkələrə kredit
verilməsi siyasəti

Letter of Intent

Niyyət Məktubu

Loan Account

Kredit Hesabı

major borrowers

əsas borc alanlar

Managing Director

Sərəncamçı Direktor

mandatory prepayment clause

icbari avans ödənişlərinə dair qeyd‐şərt

maturation

kreditlərdən istifadə imkanının növbəti
səviyyəsinə keçmə

Manual on Fiscal Transparency

Fiskal Şəffaflığa dair Təlimat

membership resolution

BVF‐ə üzv qəbul olunma haqqında qətnamə

Monetary

Monetar, pul‐kredit, pul

net Fund position

BVF‐də mövqe (üzv‐ölkənin mövqeyi)

New Arrangements to Borrow

Yeni Kredit Razılaşmaları

noncooperation, declaration of

əməkdaşlığa dair müddəanın yerinə
yetirilməməsi haqqında bəyannamə

45

original member

ilkin üzv‐ölkə

outright purchase

birbaşa alış

outstanding drawings (on the Fund)

(BVF‐dən alınmış) ödənilməmiş borclar

outstanding Fund credit

ödənilməmiş BVF krediti

overdue

vaxtı ötmüş

overdue country

vaxtı ötmüş öhdəlikləri olan ölkə

Policy Development and Review
Department

Siyasətin Hazırlanması və Təhlili Şöbəsi

performance benchmark see:
benchmark

(tədbirlərin icrasının) hədəf oriyentiri

performance criterion

tədbirlərin icra meyarı

Some arrangements include
performance criteria, typically on a
quarterly basis, that need to be met for
the member to qualify for purchases.

Bəzi razılaşmalarda tədbirlərin icra
meyarları nəzərdə tutulur; üzv‐ölkənin
kredit ala bilməsi üçün adətən rüblük əsasda
olan bu meyarlar təmin edilməlidir.

Poverty Reduction and Growth Facility

Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi Artıma
Dəstək Kredit Mexanizmi

power of variation

(sazişin maddələrinin müddəalarını)
adaptasiya etmək səlahiyyəti

program country

BVF ilə proqramı olan ölkə

prolonged user (of IMF resources)

(BVF resurslarından istifadə) müddəti
uzadılmış istifadəçi‐ölkə

46

Purchase

Alış

When the IMF makes its resources
available to a member, it does so by
allowing the member to purchase SDRs
or other membersʹ currencies in
exchange for the purchasing memberʹs
domestic curency. The Fundʹs resources
are, by nature, revolving: purchases (or
drawings) have to be reversed by
repurchases (or repayments) in
installments within the period specified
for a particular policy or facility.

BVF üzv‐ölkəyə Fondun vəsaitlərindən
istifadə etməyə imkan verərkən, üzv‐ölkəyə
SDR‐lər və ya başqa üzv‐ölkənin yerli
valyutasını almağa icazə verir və bunun
əvəzində özü həmin üzv‐ölkənin milli
valyutasını alır. Fondun resursları təbiətcə
davamlı olaraq yenilənir: alışlar (və ya
borcgöturmə) konkret iqtisadi siyasət və ya
kredit mexanizmi üzrə nəzərdə tutulan
müddətdə hissə‐hissə ödənilən geriyə
alışlarla (kreditin qaytarılması) bağlanır.

quota/ quota in the Fund

kvota/ BVF‐də kvota

Each member of the Fund is assigned a
quota expressed in SDRs. The
subscription of each member is equal to
its quota and is paid by each member to
the IMF, of which up to 25 percent is
payable in SDRs or other acceptable
reserve assets and the remainder in the
memberʹs own currency.

Fondun hər bir üzvünə SDR‐lə ifadə edilən
kvota ayrılır. Hər bir üzv‐ölkənin ödədiyi
üzvlük haqqı onun kvotasına bərabərdir və
bu məbləğ Fondun hər bir üzvü tərəfindən
ödənilir –ödənişin 25 faizi SDR‐lə və ya
başqa məqbul ehtiyat aktivi ilə, qalan hissəsi
isə üzv‐ölkənin valyutası ilə köçürülür.

Recent Economic Developments
(report) RED

Son İqtisadi İrəliləyişlər üzrə Hesabat

reflow

vəsaitlərin geri qaytarılması, geri ödənilməsi

review mission (of the Fund)

(BVF‐nin) proqramın icmalı missiyası

repurchase See: purchase

geriyə alış bax: aliş

reserve target

ehtiyatlar üzrə hədəf göstəricisi

reserve tranche position

ehtiyat payı üzrə mövqe

reserve tranche purchase

ehtiyat payı çərçivəsində alış

47

safeguard clause

təhlükəsizlik tədbirlərinə dair bənd

SDR‐denominated

SDR‐lə ifadə olunmuş

SDR interest and charges

SDR‐lə ifadə olunmuş aktivlər üzrə faizlər və
ödənişlər

settlement

hesablaşma

settlement of commitments

öhdəliklər üzrə hesablaşma

settlement of financial obligations

maliyyə öhdəliklərinin təmin edilməsi

Supplementary Financing Facility

Əlavə Maliyyələşdirmə Mexanizmi

Special Data Dissemination Standard
Standards for provision of economic
and financial statistics to the public by
member countries. The SDDS sets
norms for release to the public of data
by IMF members that choose to
subscribe.

Məlumatların Yayılması üzrə Xüsusi
Standart
Üzv‐ölkələr tərəfindən iqtisadi və maliyyə
statistikasının ictimaiyyətə çatdırılması
standartları. Standartlar onlara qoşulmuş
BVF üzvləri tərəfindən məlumatların
ictimaiyyətə təqdim edilməsi normalarını
təsbit edir.

Special Disbursement Account

Xüsusi Ödəniş Hesabı

staff mission

BVF əməkdaşlarının missiyası

standard practices (of the Fund)

BVF‐in standart iş qaydaları və üsulları

stand‐by arrangement

«stənd‐bay» krediti haqqında razılaşma

stand‐by charge

«stənd‐bay» krediti çərçivəsində ödənilən
haqq

strengthened cooperative strategy on
arrears

vaxtı ötmüş borclar sahəsində intensiv
əməkdaşlıq strategiyası

strengthened debt strategy

borclar üzrə intensiv əməkdaşlıq strategiyası

Structural Adjustment Facility

Struktur İslahatları üzrə Kredit Mexanizmi

48

Systemic Transformation Facility (STF)

Sistem Dəyişikliklərinin Maliyyələşdirilməsi
Mexanizmi

unchallengeable use

qeyd‐şərtsiz istifadə hüququ

World Economic and Market
Developments

Dünya İqtisadiyyatı və Bazarlarının
Vəziyyəti

World Economic Outlook

Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Perspektivləri

ACRONYMS
QISALTMALAR

FAD ‐ Fiscal Affairs Department

Büdcə Məsələləri Departamenti

LOI – Letter of Intent

Niyyət Məktubu

MCD ‐ Middle East and Central Asia
Department

Yaxın Şərq və Orta Asiya Ölkələri
Departamenti

MOU – Memorandum of Understanding

Anlaşma Memorandumu

PC ‐ Performance criterion

Tədbirlərin icra meyarı

PRGF ‐ Poverty Reduction and Growth
Facility

Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi
Artıma Dəstək Kredit Mexanizmi

SBA ‐ stand‐by arrangement

«stənd‐bay» krediti haqqında razılaşma

SDDS ‐ Special Data Dissemination
Standard

Məlumatların Yayılması üzrə Xüsusi
Standart

SDR ‐ special drawing right

Xüsusi borc alma hüququ

49

INTERNATIONAL ORGANIZATION ON
MIGRATION (IOM)
BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATI
(BMqT)

FREQUENTLY USED TERMINOLOGIES
TEZ‐TEZ İSTİFADƏ OLUNAN TERMİNLƏR

adjustment of status

Statusun dəyişdirlməsi

see “change of status”

Statusun dəyişdirilməsi proseduru bir
qanuni immiqpasiya statusuna malik
olan əcnəbinin başqa bir status almaq
sorğusunu müəyyən edən prosedurdur.
Məsələn, tələbə vizası olan və təhsilini
başa vurduqdan sonra həmin ölkədə iş
təklifi alan əcnəbi tələbə vizasının işçi
vizası ilə dəyişdirilməsi barədə sorğu
verə bilər.

Admission

İcazə

In the migration context, the granting
of entry into the State. An alien has
been “admitted” if he or she passed
through a checkpoint (air, land or sea)
and was permitted to enter by border
control officials. In contrast, an alien
who has entered clandestinely is not
considered to have been admitted.

Adətən dövlət tərəfindən verilən və
nəyinsə mövcud olmasına və yaxud
kiməsə müəyyən fəaliyyəti həyata
keçirməyə və ya xidmət göstərməyə
icazə verən sənəd.Miqrasiya
kontekstində, əksər hallarda ölkədə
yaşamaq və yaxud işləmək üçün
verilən icazəyə istinad edilir.

Alias

Ləqəb

A name which is not a personʹs natural

İnsanın əsl adı olmayan ad; fərz olunan

50

name; an assumed or additional name.

və yaxud əlavə ad.

Alien

Əcnəbi

A person who is not a citizen of a
given State.

Yaşadığı ölkənin vətəndaşı olmayan
şəxs.

arrival/departure card

Gəlmə/getmə

A card which is filled out by an
individual prior to or upon arrival in
the country of destination and
presented (along with passport and, if
required, visa) to officials at the
checkpoint. In some States, border
officials collect the cards upon entry; in
other States, the card or a portion of it
is returned to the traveler and must be
presented upon departure from the
State. International standards for such
cards are defined by ICAO in Annex 9
to the Convention on International
Civil Aviation.

kartı Fiziki şəxs tərəfinədn ölkəyə
gəldikdən əvvəl və gəldiyi anda
doldurulan və yoxlama məntəqəsində
rəsmi şəxslərə təqdim olunan
(pasportla və əgər lazım olarsa, viza ilə
birlikdə) kart. Bəzi dövlətlərdə rəsmi
şəxslər kartları sərhəddə gəlmə zamanı
yığırlar. Bəzi dövlətlərdə isə kart və
yaxud onun bir hissəsi səyahət edənə
qaytarılır və onlar ölkədən çıxarkən
onu geri təqdim edirlər. Bu kartların
beynəlxalq standartları Beynəlxalq
Mülki Aviasiya haqqında
Konvensiyanın 9‐cu Əlavəsində
müəyyən edilmişdir.

bona fide (Latin)

Bona fide – lat.

Made in good faith; without fraud;
genuine
Contrast “mala fide”.

Düzgün niyyətlə, yalana yol
verilmədən edilən. Həqiqi. «Mala
fide»nin əksi.

bona fide applicant

Həqiqi ərizəçi
(bona fide – lat.)

In the migration context, a person
who:
(a) genuinely intends to enter the State
for a lawful purpose; and
(b) who, in the opinion of a consular or
immigration officer,
(i) is not likely to remain
unlawfully, and
51

Miqrasiya kontekstində:
(a) ölkəyə qanuni məqsədlə daxil olmaq
niyyətində olan;
(b) konsulluq və yaxud immiqrasiya
işçisinin fikrinə görə
(i) ölkədə qeyri‐qanuni qalması
ehtimal

(ii) is not likely to breach the
conditions of any permit
granted.

olunmayan,
(ii) hər halda, verilmiş icazənin
şərtlərini pozmayan şəxs.

Bond

Bon

In the migration context, a bond means
a monetary sum collected by the State
as an assurance that a non‐citizen will
take some required action, usually
leaving the State. Departure bonds
might be collected upon visa issuance
or entry, while another type of bond
would be that paid in order to be
released from detention. Funds held
as a bond are typically refunded upon
proof of departure, such as when the
person visits the Stateʹs consulate in
the personʹs home country.

Bon miqrasiya kontekstində dövlət
tərəfindən qeyri‐vətəndaşın hər hansı
bir tələb olunan fəaliyyətə əl atmasına
zəmanət kimi toplanılan pul məbləğini
ifadə edir. Adətən bu, ölkə ərazisinin
tərk edilməsinə aid olur. Çıxış bonları
viza verilərkən və ya ölkəyə daxil
olarkən toplanıla bilər; bonun digər
kateqoriyası nəzarətdən azad olunmaq
üçün ödənilir. Bon qismində qəbul
olunan məbləğlər adətən çıxışı sübut
edən dəlillər təqdim olunarkən,
məsələn, şəxs özünün yaşadığı ölkədə
tərk etdiyi dövlətin konsulluğuna baş
çəkərkən geri ödənilir.

brain drain

Beyin axını

Emigration of persons whose technical
and professional skills are scarce in
their home country.

Texniki və ixtisas vərdişlərinə öz
ölkələrində ehtiyac olmayan şəxslərin
emiqrasiyası.

burden of proof

Sübut etmək öhdəliyi

A party’s duty to prove a disputed
assertion or charge. In the migration
context, an alien seeking entry into
foreign State generally bears the
burden of proof; that is, the alien must
prove that he or she is eligible to enter
and not inadmissible under the laws of
the State.

Tərəfin mübahisəli irad və yaxud
ittihamı sübut etmək öhdəliyi.
Miqrasiya kontekstində, xarici dövlətə
daxil olmaq istəyən əcnəbi sübut
etməlidir ki, bu dövlətin qanunlarına
uyğun olaraq onun (kişi/qadın) ölkəyə
gəlmək hüququ vardır və o, ölkəyə
buraxılmayan şəxslərin kateqoiryasına
düşmür.

carbon dioxide sensors

Karbon‐dioksid sensorları

52

Equipment (either stationary or
portable) used to determine whether
carbon dioxide is present in a closed
container, such as a railway car or the
back of a truck. Such sensors are used
to determine whether persons are
being smuggled together with cargo
crossing state borders.

Bağlı konteynerlərdə, məsələn, qatar
vaqonlarında və yaxud yük maşınının
konteynerində karbon‐dioksidin olub‐
olmamasını yoxlamaq üçün istifadə
edilən avadanlıq (stasionar və yaxud
daşınan). Bu cür sensorlar insanların
yüklə birlikdə dövlət sərhədlərindən
keçirilməsi faktlarını müəyyən etmək
məqsədi ilə istifadə olunur.

Carrier

Daşıyıcı

ʹCarrierʹ in relation to conveyance,
means the owner or charterer of the
conveyance. A ʹcarrierʹ usually refers
to an airline, bus or rail company, or
cruise line. But under the laws of
some States, the term includes any
owner of a conveyance (including
conveyances intended for freight)
which carries a person into the State.

«Daşıyıcı» sözü nəqliyyat vasitələri ilə
əlaqədar işlədildikdə nəqliyyat
vasitəsininin sahibi və yaxud gəmini
(bərəni) icarəyə verən şəxs nəzərdə
tutulur. «Daşıyıcı» adətən aviasiya,
avtobus və ya dəmir yolu şirkətlərinə
və yaxud da səyahət xəttlərinə aid olur.
Lakin, bəzi dövlətlərin qanunlarına
görə bu termin fiziki şəxsləri ölkəyə
gətirən nəqliyyat vasitələrinin (daşıma
üçün istifadə olunan nəqliyyat
vasitələri də daxil olmaqla) sahiblərini
ifadə edir.

carrier liability law

Daşıyıcının məsuliyyəti haqqında
qanunvericilik

A law imposing fines upon carriers
who bring in persons who do not have
valid entry documents.
International practice has shown that
advanced administrative, procedural,
and technological mechanisms must be
in place in order for a fining regime to
be effective.

certificate of identity
53

Ölkəyə gəlmək üçün qanuni sənədləri
olmayan şəxsləri ölkəyə gətirən
daşıyıcılar üzərində cərimə tətbiq edən
qanunlar. Beynəlxalq təcrübə göstərir
ki, cərimə mexanizminin səmərəli
olması üçün inzibati, prosessual və
texnoloci mexanizmlər dəqiq
müəyyənləşdirilməlidir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi

a) A certificate of identity is a
document (other than a passport)
issued by the government of any
country to any person in order to
facilitate that personʹs entry into or
exit from any country. A certificate
of identity: (i) establishes the
identity but not the nationality of a
person, and (ii) gives that person
the right to enter the country whose
government has issued the
document.
b) States recognize certificates of
identity approved by the relevant
Ministry, including travel
documents issued by recognized
international organizations.
Example: United Nations travel
documents are acceptable travel
documents in nearly every State, even
though they are not issued by a
government.

a) Şəxsiyyət vəsiqəsi hər bir ölkənin
hökuməti
tərəfindən istənilən adama onun
istənilən ölkəyə gəlməsini və yaxud
ölkədən getməsini asanlaşdırmaq
üçün verilən sənəddir (pasportdan
fərqlənən). Şəxsiyyət vəsiqəsi: i)
şəxsin milliyyətini yox, şəxsiyyətini
müəyyən edir; ii) hökuməti
tərəfinədn sənədin verildiyi ölkəyə
gəlmək hüququ verir.
b) Dövlət müvafiq nazirliklər
tərəfindən bəyənilən şəxsiyyət
vəsiqəsini, həmçinin beynəlxalq
təşkilatlar tərəfinədn verilən yol
sənədlərini məqbul hesab edir.
Məsələn, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının sənədləri hökumət
tərəfindən verilməsə də, yol sənədləri
kimi qəbul edilir.

change of status

Statusun dəyişdirlməsi

Change of status procedures are those
which define how an alien lawfully
present in one immigration status may
seek a different status. For example, a
foreign student on a student visa who
is offered a job upon completion of
studies would typically need to seek a
change of status, so that the student
visa would be replaced by a work visa.

Statusun dəyişdirilməsi proseduru bir
qanuni immiqpasiya statusuna malik
olan əcnəbinin başqa bir status almaq
sorğusunu müəyyən edən prosedurdur.
Məsələn, tələbə vizası olan və təhsilini
başa vurduqdan sonra həmin ölkədə iş
təklifi alan əcnəbi tələbə vizasının işçi
vizası ilə dəyişdirilməsi barədə sorğu
verə bilər.

Checkpoint

Keçid məntəqəsi

A location (on the land border or at an
airport or seaport) where persons

Ölkəyə daxil olmaq üçün icazə
almaqdan ötrü şəxslərin sərhəd

54

request admission from border control
authorities in order to enter the State.
Often referred to as “passport control”,
which is a bit of a misnomer. In
international practice, even where all
documents are in order, someone may
be denied entry if the border control
official has reason to believe that the
person falls within the grounds of
inadmissibility or seeks entry for a
purpose other than that stated.

nəzarəti işçilərinə müraciət etdikləri yer
(aeroportda, quru sərhəd məntəqəsində
və yaxud dəniz limanında). Əksər
hallarda «pasport nəzarəti» adlandırılır
ki, bu da düzgün deyil. Beynəlxalq
təcrübədə, əgər bütün sənədlər
qaydasında olsa belə, sərhəd nəzarəti
işçisi hesab etsə ki, müraciət edən şəxs
ölkəyə buraxılmamaq üçün müəyyən
edilmiş əsaslardan hansısa birinə
uyğun gəlir və yaxud da sənəddə
göstərilən səbəbdən fərqli səbəbə görə
ölkəyə gəlmək üçün icazə istəyir,
həmin şəxsə rədd cavabı verilə bilər.

consular officials

Konsulluq işçisi

Government officials representing the
State abroad concerning visa and
residency issues. Consular officials are
usually employees of the Ministry of
Foreign Affairs, although in a few
countries they come from a separate
migration agency.

Ölkəni xaricdə viza və yaşamaq
məsələləri üzrə təmsil edən dövlət
işçiləri. Adətən, konsulluq işçiləri Xarici
İşlər Nazirliyi sisteminə daxil edilirlər.
Bəzi ölkələrdə isə onlar ayrıca
immiqrasiya agentliklərinə aid olurlar.

country of first asylum

Birinci sığınacaq ölkəsi

Country in which a refugee or asylum
seeker arrives and in which he or she
finds, is deemed to have found, or
might have found, refugee status or
other protection.

Qaçqının və yaxud sığınacaq istəyənin
gəldiyi və onun (kişi/qadın) qaçqın
statusu və yaxud digər müdafiə
kateqoriyası aldığı və yaxud gələcəkdə
ala biləcəyi ölkə.

de facto partner

De‐fakto partnyor

A growing number of States recognize
not only spouses, but also certain
relationships between unmarried
adults, for purposes of granting
permanent residence or other

Getdikcə daha çox dövlətlər ölkədə
yaşamaq üçün icazə növünü müəyyən
edərəkən və yaxud digər immiqrasiya
statusunu verərkən təkcə ər‐arvad
münasibətlərini deyil, həmçinin

55

immigration status. For example, New
Zealand defines ʹde facto partnerʹ as a
partner in a heterosexual or same sex
relationship who has been living with
their partner in a genuine and stable
relationship for at least 2 years
immediately before their immigration
application is filed.

evlənməmiş həddi‐buluğa çatmayanlar
arasında olan müəyyən münasibətləri
də qəbul edirlər. Məsələn, Yeni
Zelandiya immiqrasiya ərizəsi
verməzdən əvvəl 2 il müddətində
həqiqi və stabil münasibətlərdə yaşamış
heteroseksual və yaxud eynicinsli
əlaqədə olan partnyorları «de‐fakto
partnyorlar» kimi müəyyən edir.

Dependent

Öhdədə olan

In general use, one who relies on
another for support. In the migration
context, a spouse and minor children
are generally considered
“dependents”, even if the spouse is not
financially dependent.

Ümumi anlayışda, başqasının
himayəsinə ehtiyacı olan şəxs.
Miqrasiya kontekstində, ər/arvad
(maliyyə cəhətdən asılı olmasalar da)
və yaxud həddi‐buluğa çatmamış
uşaqlar «öhdədə olan»lar hesab
edilirlər.

Deportation

Deportasiya

The act of a State in the exercise of its
sovereignty in removing an alien from
its territory after refusal of admission
or termination of permission to
remain. Western practice generally is
that deportation happens only upon
order of a judge and after any appeal
rights have been exhausted.

Dövlətin öz süverenliyi çərçivəsində
ölkəyə daxil olmağa rədd cavabı
aldıqdan və yaxud onun ərazisində
qalmaq üçün verilmiş icazə ləğv
edildikdən sonra əcnəbinin ölkənin
ərazisindən çıxarılması üçün həyata
keçirdiyi tədbir. Qərb təcrübəsində
deportasiya, əsasən yalnız məhkə‐
mənin qərarı üzrə və apellyasiya üçün
bütün imkanlar istifadə edildikdən
sonra həyata keçirilir.

Derivative applicant

İkinci ərizəçi

A person, typically a spouse or minor
child, who might receive immigration
status on the basis of another’s
application. Contrast “principal

Başqa şəxsin ərizəsi əsasında
immiqrasiya statusu ala bilən şəxs.
Adətən bu, ər və ya arvad və yaxud da
həddi‐buluğa çatmamış şəxs olur.

56

applicant”
Detainee

Saxlanılmış şəxs

A detainee is a person who is being
held in detention.

Nəzarət altında saxlanılan şəxs.

displaced person

Yerini dəyişmiş şəxs

A person who flees his/her State
because of fear or dangers other that
those which would make him/her a
refugee. A displaced person is often
forced to flee by internal conflict or
natural or man‐made disasters.

Öz dövlətini qaçqınlara şamil edilən
əndişə və təhlükələrdən fərqlənən
səbəblər üzündən tərk edən şəxs. Yerini
dəyişmiş şəxs adətən daxili
münaqişələr, təbii və ya da insanlar
tərəfindən törədilən fəlakətlər
nəticəsində olduğu yeri dəyişir.

Embarkation/ disembarkation card

Minmə/düşmə kartı

see “arrival/departure card”

Bax: «gəlmə/getmə kartı».

Emigration

Emiqrasiya

The act of departing or exiting from
one State in the hope of settling in
another. International human rights
norms provide that all persons should
be free to leave any country, including
their own, and that only in very
limited circumstances may States
impose restrictions on the individual’s
right to leave its territory.

Yerləşmək ümidi ilə bir dövlətdən
başqa bir dövlətə köçmək. İnsan
haqqları barədə beynəlxalq normalarda
deyilir ki, insanlar onların öz ölkələri
də daxil olmaqla istənilən ölkəni azad
şəkildə tərk etmək hüququna
malikdirlər və dövlətlər yalnız nadir
hallarda onun ərazisini tərk etməyə
məhdudiyyət qoya bilərlər.

entry stamp

Giriş ştampı

A mark made by a border official in a
personʹs passport stating the date and
place at which that person entered the
State. Typically, entry stamps are
made using rubber stamp and ink;
increasingly, the rubber stamps are

Dövlət sərhəd məntəqəsində sərhəd
işçisi tərəfindən şəxsin pasportunda
tarix və yer göstərilməklə edilmiş qeyd.
Adətən, giriş qeydi rezin möhür və
mürəkkəblə edilir; (1) möhürün
saxtalaşdırılmasını çətinləşdirən və (2)

57

designed with features which (I) make
it more difficult for the stamp to be
counterfeited, and (ii) make it possible
to identify which border official
allowed the entry.

hansı sərhəd işçisinin girişə icazə
vermək haqqında qərar qəbul etdiyini
müəyyən etməyə imkan verən
keyfiyyətlərə malik rezin möhürlərin
hazırlanması üçün səylər artırılır.

Extradition

Ekstradisiya

The formal surrender, generally based
on treaty or other reciprocating
arrangements, by one State to another
of an individual accused or convicted
of an offence outside its own territory
and within the jurisdiction of the other,
for the purpose of trial and
punishment.

Müqavilə və yaxud başqa öhdəliklər
əsasında şəxsin bir dövlət tərəfindən
digərinə məhkəməyə cəlb olunmaq və
cəzalandırılmaq üçün formal olaraq
verilməsi. Adətən həmin şəxs birinci
dövlətin ərazisindən kənarda, digərinin
yurisdiksiyası altında törədilmiş
cinayətə görə günahlandırılan və
haqqında hökm çıxarılan şəxs olur.

Family reunification

Ailə birləşməsi

In the migration context, the
movement of a member or members of
a family to join those members of their
family who already reside in the
receiving country. Numerous
international conventions promote
family unity, which in many countries
is a primary ground for receiving the
right to residence.

Miqrasiya kontekstində, ailə üzvünün
və ya üzvlərinin qəbul edən ölkədə
artıq yaşamaqda olan digər ailə üzvləri
ilə birləşmək məqsədi ilə yerlərini
dəyişmələri. Çoxsaylı beynəlxalq
konvensiyalar bir çox ölkələrdə
yaşamaq hüququ almaqdan ötrü
başlıca əsas olan ailə birləşməsinə
yardım göstərirlər.

fraudulent documents

Pasportlar, vizalar və digər yol və
yaxud şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər,
hansılar ki,:

Passports, visas or other travel or
identity documents which are either
(1) altered, falsified, or counterfeited,
or
(2) legitimate documents obtained
using fraud, such as by pretending to
be someone else.
genuine and stable marriage
58

(1) Dəyişdirilmiş, qəlp düzəldilmiş,
saxtalaşdırıl‐mışdır; və yaxud
(2) Aldatma yolu ilə, məsələn, özünü
başqasının əvəzinə təqdim etməklə
alınmış qanuni sənəddir.
Həqiqi və sabit nikah

In the migration context, a marriage
that a consular or immigration officer
determines:
(1) is genuine, because it has been
entered into with the intention of being
maintained on a long term and
exclusive basis, and
(2) is stable because it is likely to
endure.
In many States, if officers are unable to
determine whether the marriage was
entered into with the intention of
maintaining it on a long term and
exclusive basis, there is a presumption
that it is genuine, unless there is
evidence to the contrary.

Miqrasiya kontekstində, konsulluq və
ya immiqrasiya işçisi tərəfindən
aşağıdakı kimi müəyyən edilən nikah:
(1) Həqiqi, yəni bu nikaha onu uzun
müddət və müstəsna əsaslarla
saxlamaq niyyətləri ilə daxil olmuşlar;
(2) Sabit, ona görəki, onun uzun
müddət davam edəcəyi ehtimalı vardır.
Bir çox dövlətlərdə, əgər rəsmi işçilər
nikaha onu uzun müddət və müstəsna
əsaslarla saxlamaq niyyətləri ilə daxil
olmanı müəyyən edə bilmirlərsə,
prezumpsiyadan istifadə olunur: əksi
sübut olunmursa, nikah həqiqidir.

green border

Yaşıl sərhəd

Term used to describe a State’s border
between checkpoints. A water border
(river or coastline) might also be
referred to as a “blue border”.

Keçid məntəqələri arasında dövlət
sərhədini təsvir etmək üçün işlədilən
termin. Su sərhədi (çay və yaxud sahil)
həmçinin «mavi sərhəd» kimi işarə
edilə bilinər.

illegal alien

Qeyri‐qanuni miqrant

see “undocumented alien”

Bax: «sənədsiz əcnəbi».

Immigration

İmmiqrasiya

Movement of persons into a State.
Some States define immigration to
include only those seeking permanent
residence, but common usage
generally includes all non‐citizens
entering the State, whether for a short
visit or with intent to remain
permanently.

Əcnəbinin dövlətin ərazisinə gəlməsi.
Bəzi ölkələr immiqrasiya anlayışına
daimi yaşamaq üçün gələnləri aid
edirlər. Ümumi halda isə, bu termin
adətən ölkəyə gələn bütün qeyri‐
vətəndaşları, həm qısamüddətli səfərlə,
həm də daimi yaşamaq məqsədi ilə
gələnləri əhatə edir.

59

Influx

Axın

A continuous coming in, especially of
individuals in large numbers.

Miqrasiya kontekstində, bir‐birinin
ardınca böyük sayda insanın ölkəyə
gəlməsi.

irregular migrant

Qeyri‐qanuni əcnəbi

see “undocumented alien”

Bax: «sənədsiz əcnəbi».

labour migration

Əmək miqrasiyası

Movement of persons from their home
State to another State for the purpose
of employment. Labour immigration
is addressed by most States in their
migration laws. In addition, some
States take an active role in regulating
outward labour migration and seeking
opportunities for its citizens abroad.

İşə düzəlmək məqsədi ilə şəxslərin
doğma ölkələrindən başqa ölkəyə
yerdəyişmələri. Əksər dövlətlərdə
əmək miqrasiyası miqrasiya qanun‐
vericiliyi ilə tənzimlənir. Bəzi dövlətlər
xarici əmək miqrasiyasının
tənzimlənməsində və öz vətən‐daşları
üçün xaricdə daha əlverişli imkanlar
axtarılmasında fəal iştirak edirlər.

Legalization

Leqqallaşma

see “regularization”

Bax: «tənzimlənmə».

lookout system

Nəzarət sistemi

A State’s official list, usually (but not
necessarily) automated, of persons
who should be prevented from
entering the country or who should be
arrested upon arrival. A lookout
system is typically an inter‐agency
project, which receives input from all
law enforcement, intelligence, and
migration agencies. Whether on
computer or in book form, the lookout
list should be routinely checked by
consular and border control officials
when making decisions about granting

Ölkəyə gəlməsi qadağan olunan və
yaxud gələrkən həbs edilməli olan
şəxslərin adlarından ibarət
avtomatlaşdırılmış (məcburi deyil)
rəsmi dövlət siyahısı. Nəzarət
sistemləri adətən bir neçə agentliyin
layihəsi olur və bura bütün hüquq‐
mühafizə və miqrasiya orqanlarından
məlumatlar daxil olur. Nəzarət
siyahıları konsulluq və sərhəd işçiləri
tərəfindən viza verilməsi və yaxud
ölkəyə daxil olmaq üçün icazə
verilməsi haqqında qərar qəbul

60

a visa or allowing someone to enter the edilərkən müntəzəm olaraq kompüter
State.
vasitəsilə və yaxud kitab üzrə
yoxlanılmalıdır.
machine‐readable passport
machine‐readable visa

Maşınla oxunan pasport,

A passport or visa from which
common identified elements of
information can be instantaneously
retrieved using special equipment.
International standards for machine‐
readable passports and visas have
been established by ICAO.

maşınla oxunan viza
Şəxsiyyəti
müəyyən etmək məqsədi ilə əsas
elementləri xüsusi avadanlıqdan
istifadə etməklə bir an içərisində
oxunan pasport və yaxud viza. Bu cür
pasport və vizalar üçün beynəlxalq
standartlar ICAO (Beynəlxalq Mülki
Aviasiya Təşkilatı) tərəfindən müəyyən
edilmişdir.

mala fide (Latin)

Mala fide – lat.

In bad faith; with intent to deceive or
defraud.
Contrast “bona fide.”

Cinayət niyyətləri ilə, aldatmaq və
yaxud çaşdırmaq niyyətləri ilə.
«Bona fide»nin əksi.

Migrant

Miqrant

The United Nations definition is an
individual who has resided in a
foreign country for more than one
year. Under such a definition, those
traveling for shorter periods as tourists
and businesspersons would not be
considered migrants. However,
common usage includes certain kinds
of shorter‐term migrants, such as
seasonal farmworkers who travel for
short periods to work planting or
harvesting farm products. See also
“alien”.

BMT‐nin verdiyi tərif: xarici ölkədə bir
ildən artıq yaşayan şəxs. Bu tərifə
uyğun olaraq, iş adamı və ya turist kimi
qısa müddətə səyahət və ya səfər
edənlər miqrant hesab edilmirlər, lakin
bu terminin ümumi şəkildə istifadəsi
bir sıra qısamüddətli miqrant növlərini
də, məsələn, kənd təsərrüfatı
məhsullarının səpilməsi və toplanılması
üçün qısa müddətə səyahət etmiş
əməkçi miqrantları da əhatə edir.

Migration

Miqrasiya

The movement of persons, usually

Adətən, insanların dövlətlər arasında

61

between States. Migration can take
many forms: immigration vs.
emigration, permanent vs. temporary,
voluntary vs. forced, etc. In general
usage, migration can also refer to
internal movement of persons within a
State, but international practice
suggests that regulation of such
movement is not appropriate for
migration laws and is not enforced by
migration agencies.

yerini dəyişməsi. Miqrasiyanın
aşağıdakı formaları ola bilər:
immiqrasiya və emiqrasiya, daimi və
müvəqqəti, könüllü və məcburi.
Ümumi istifadədə miqrasiya termini,
həmçinin, insanların bir dövlətin
daxilində də yerdəyişməsini ifadə
etmək üçün işlədilə bilinər, ancaq
beynəlxalq təcrübə nəzərdə tutur ki, bu
cür yerdəyişmələrin leqallaşdırılması
miqrasiya qanunvericiliynə uyğun
deyil və miqrasiya agentlikləri
tərəfindən təsdiq edilmir.

migration management

Miqrasiya proseslərinin idarə
olunması

This term is used to encompass
numerous governmental functions and
a national system of management for
cross‐border migration, particularly
managing the entry and presence of
foreign nationals within the borders of
the State and the protection of refugees
and others meriting protection.

Bu termin milli səviyyədə miqrasiya
sahəsində çoxsaylı dövlət
funksiyalarını və özündə sərhədin
keçilməsi, xüsusilə də ölkəyə gəlmə
prosesinin idarə olunması, əcnəbilərin
dövlətin ərazisində olmaları,
qaçqınların və müdafiəyə ehtiyacı olan
digər şəxslərin müdafiəsini özündə
birləşdirən miqrasiya aspektlərinin
idarə olunması sistemini müəyyən
etmək məqsədi ilə istifadə olunur.

Naturalization

Naturalizasiya

The conferring, by any means, of
citizenship upon a person after birth.

Anadan olduqdan sonra müxtəlif
vasitələrlə vətəndaşlığın alınması.

Passport

Pasport

A government document identifying a
person as a national of the issuing
State, which is evidence of the holder’s
the right to return to that State. In

Pasport insanı pasportu verən ölkənin
vətəndaşı kimi təsdiq edən dövlət
sənədidir. Bu sənəd onun sahibinin bu
dövlətə qayıtmaq hüququnu təsbit edir.

62

Western traditions, passports have
been used for foreign travel purposes,
not as domestic identity documents.

Qərb ənənələrinə görə, pasportlar ölkə
daxilində şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
kimi yox, xarici ölkələrə səfər etmək
üçün istifadə edilir.

Penalty

Cəza

Punishment. In the migration context,
penalty usually means a fine, but
could also be a prohibition on future
entry. For example, in some States, a
person who is deported ineligible to
re‐enter the State for a fixed number of
years.

Cəza tədbiri. Miqrasiya kontekstində,
cəza adətən cərimə mənasında işlədilir,
ancaq eyni zamanda növbəti dəfə
ölkəyə gəlməyə qoyulmuş qadağa
mənasını da verə bilər. Məsələn, bəzi
dövlətlərdə deportasiya olunmuş şəxs
müəyyən edilmiş bir neçə il ərzində
ölkəyə gəlmək hüququndan məhrum
olunur.

permanent residence

Daimi yaşayış

The right, granted by a State other than
one’s state of citizenship, to live and
work on a permanent (unlimited)
basis.

Dövlət tərəfindən ölkədə daimi
əsaslarla (qeyri‐məhdud) yaşamaq və
işləmək üçün verilən hüquq
(vətəndaşlığı olduğu dövlətdən fərqli
olarq).

prima facie

Həqiqi, dispozitiv (prima facie)

(Latin)

On its face; true or valid on first
impression. In the migration context,
an application for refugee or other
immigrant status might be undergo
preliminary review to determine
whether there is a prima facie showing
of all the basic requirements (often as a
condition for receiving financial
assistance or a work permit).

İlk təəssüratdan həqiqi və yaxud doğru
olan. Miqrasiya kontekstində, qaçqın
statusu və yaxud digər immiqrasiya
statusu almaq barədə edilmiş müraciət
burada göstərilən əsas tələblərin (əksər
hallarda maliyyə yardımı və ya
işləməyə icazə almaq üçün irəli
sürülür) mövcudluğunun
dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə ilkin
yoxlamadan keçməlidir.

principal applicant

Əsas ərizəçi

In the migration context, the person

Miqrasiya kontekstində, qaçqın statusu

63

who applies for refugee or other
immigration status. General
international practice is that
dependents (usually a spouse and any
minor children) would be considered
derivative applicants and would
receive the same status afforded to the
principal applicant.

və yaxud başqa bir immiqrasiya statusu
almaq üçün ərizə verən şəxs. Ümumi
beynəlxalq təcrübəyə əsasən himayədə
olanlar (adətən, ər/arvad və hər bir
həddi‐buluğa çatmamış) ikinci ərizəçi
hesab edilirlər və əsas ərizəçinin aldığı
statusu alırlar.

Quota

Kvota

A quantitative restriction. In the
migration context, many countries
establish quotas, or caps, on the
number of migrants to be admitted
each year.

Kəmiyyət məhdudiyyəti. Miqrasiya
kontekstində, bir çox dövlətlər hər il
ölkəyə buraxılan immiqrantların sayı
üzrə kvota və yaxud son hədd
müəyyən edirlər.

refugee centers

Qaçqın mərkəzləri

Locations where refugees are gathered
in order to receive the necessary
material assistance which meets their
needs.

Qaçqınların öz ehtiyacları üçün lazım
olan maddi yardım almaqdan ötrü
toplaşdıqları mərkəzlər.

refugee processing centers

Qaçqınlar üçün təlim mərkəzləri

Centers where refugees, once selected
for resettlement, are gathered in order
to receive the orientation and language
training which will help them to face
their new life.

Köçmək üçün seçilmiş qaçqınlara yeni
həyata başlamaqdan ötrü peşə
orientasiyası və dil təlimlərinin
keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış
mərkəzlər.

Repatriation

Repatriasiya

Return to the country of origin.
Repatriation may be either voluntary
or involuntary.

Mənşə ölkəsinə qayıdış. Repatriasiya
könüllü və yaxud məcburi ola bilər.

Residence

Yaşayış yeri

A temporary or permanent dwelling

Müvəqqəti və ya daimi yaşayış yeri və

64

place or abode, or habitation to which
one intends to return, as distinguished
from a place of temporary stay or visit.

yaxud şəxsin yaşamaq üçün
qayıtmaq istədiyi yer. Şəxsin
müvəqqəti olduğu və ya səfər etdiyi
yerdən fərqlənir.

Return

Geriyə qayıtma

In the migration context, a collective
term to encompass the movement of
an alien from a State which has found
the alien’s presence illegal to his
homeland or country of prior
residence. This includes deportation
by the State as well as voluntary return
either on an individual basis or under
the auspices of an organization such as
IOM.

Miqrasiya kontekstində, öz ərazisində
əcnəbinin olmasını qeyri‐qanuni hesab
edən dövləti tərk edərək əcnəbinin
vətəninə və ya əvvəlki yaşadığı dövlətə
qayıdışını əks etdirən ümumiləşdirici
termin. Bu, dövlət tərəfindən
deportasiyanı, həmçinin fərdi qaydada
könüllü və ya da hər hansı bir
təşkilatın, məsələn BMqT‐nin himayəsi
altında geriyə qayıtmanı özündə əks
etdirir.

Schengen Agreement

Şengen müqaviləsi

An intergovernmental agreement
signed in 1985 to create a European
free‐movement zone without controls
at internal land, water and airport
frontiers. In order to maintain internal
security, a variety of measures have
been taken, such as the coordination of
visa controls at external borders of
Member States through a common
approach to visa policies and asylum
procedures. The Member States are:
Austria, Germany, France, Belgium,
the Netherlands, Luxembourg,
Portugal, Spain (called
ʹSchengenlandʹ). Italy and Greece have
also signed the treaty, but
implementation there will require
significant strengthening of their
external borders. Denmark, Finland

Quru, dəniz və hava sərhədləri
daxilində Avropa Azad Hərəkət Zonası
yaratmaq məqsədi ilə 1985‐ci il iyunun
14‐də Avropa dövlətləri arasında
imzalanmış sənəd. Xarici sərhədlərdə
vizaya nəzarəti əlaqələndirmə, viza və
sığınacaq verilməsi siyasətinə birgə
yanaşma məsələləri ilə əlaqədar
Razılığa gələn Dövlətlər (Avstriya,
Almaniya, Fransa, Belçika, Hollandiya,
Lüksemburq, Portuqaliya və İspaniya)
müqaviləyə üzv olan dövlətlərdir. O
cümlədən, İtaliya, Yunanıstan,
Skandinaviya ölkələri (Norveç, İsveç,
Finlandiya), Danimarka və İslandiya
da bu müqaviləyə qoşulmuşlar.

65

and Sweden have asked for observer
status pending determination of
compatibility with the Scandinavian
passport‐free zone. Although the
Schengen Agreement was concluded
outside the context of the European
Union, new states seeking accession to
the EU must have border regimes
which meet Schen‐gen standards
(pursuant to the Amsterdam Treaty).
secondary inspection

İkinci yoxlama

contrast “primary inspection”

«Birinci yoxlama»nın əksi

Sensors

Sensorlar

In the migration context, equipment
designed to detect the movement or
presence of persons. This includes
motion sensors, carbon dioxide
sensors, etc. Some sensors require a
human operator, while others are fixed
in remote places along the border and
transmit information to a border
control facility.

Miqrasiya kontekstində, insanın
yerdəyişməsini və yaxud yerləşdiyi yeri
müəyyənləşdirmək üçün istifadə
olunan avadanlıq. Bura karbon‐dioksid
sensorları, hərəkət sensorları və s.
daxildir. Bəzi sensorlar insan tərəfindən
idarə olunur, bəziləri isə sərhəd
boyunca müəyyən yerlərdə
bərkidilirlər və informasiyanı keçid
məntəqələrinə ötürürlər.

Sponsorship

Sponsorluq

The act of promising financial support
for an alien seeking entry to the State.
Some States require either sponsorship
or proof of adequate income as a
condition for certain categories of
immigration status.

Ölkəyə gəlmək istəyən əcnəbiyə
maliyyə dəstəyi göstərmək haqqında
verilən vəd (sənəd). Bəzi dövlətlər
sponsorluğun mövcudluğunu və yaxud
müvafiq gəlirin sübut edilməsini
immiqraisya statusunun müəyyən
kateqoriyalarının verilməsi üçün əsas
şərtlərdən biri kimi tələb edirlər.

standard of proof

Sübut etmək standartı

66

The degree or level of persuasiveness
of the evidence required in a specific
case. For example, in the refugee
context, “well‐founded” is a standard
of proof. In contrast, the US criminal
standard, “beyond a reasonable
doubt”, imposes a much higher
standard of proof.

Bəzi işlərdə sübuta əminlik üçün tələb
olunan dərəcə və yaxud səviyyə.
Məsələn, qaçqın kontekstində «tam
əsaslandırılmışdır» ifadəsi sübut
standartı hesab edilir. Bunun əksinə
olaraq ABŞ‐da «məntiqi şübhədən
kənar» cinayət standartı sübut etmənin
daha yüksək səviyyəsini tələb edir.

suspect index

Şübhəli bilinənlərin siyahısı

see “lookout system”

Bax: «nəzarət sistemi».

Trafficking

İnsan alveri

In the migration context, the illicit
engagement (through recruitment,
kidnapping, or other means) and
movement of a person within or across
international borders, during which
process the trafficker[s] obtains
economic or other profit by means of
deception, coercion and/or other forms
of exploitation under conditions that
violate fundamental human rights.
Contrast “smuggling”.

Miqrasiya kontekstində, daxili və
be