Əsas səhifə Divanü lüğat-it-türk. III cild (3/4)

Divanü lüğat-it-türk. III cild (3/4)

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Bakı, "Ozan", 2006. — 400 səh.
ISBN 9952-426-00-xDahı turk dılçısı və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərı dunya dılçılık elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir Türk dunyasının və turkologiya elminin ən parlaq, ən əhəmiyyətli əsəri olan «Divanü lugat-ıt-turk» yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin türk mədənıyyətının, türk mənəviyyatının və psixologiyasının tədqiqi üçün misilsiz mənbə, bıtməz-tukənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqiı olaraq min il bundan əvvəlki turk dunyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün banısı sayılır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin mutəxəssıslərı, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və şanlı türk keçmişi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulur.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
408
Fayl:
PDF, 18,01 MB
Yüklə (pdf, 18,01 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
1

Divanü lüğat-it-türk. IV cild (4/4)

اللغة:
azerbaijani
ملف:
PDF, 14.39 MB
0 / 0
2

Borides and vitreous compounds sintered as high-energy fuels

اللغة:
english
ملف:
DOC, 346 KB
0 / 0
Mahmud
v3 «Divauü

çəkdiyi

Kaşğarinin
lüğat-it-türk»a

əlavə etdiyi dünya xəritəsinin oı ob
əlifbası

ilo verilon

variantı.

Bu xoritədə Balasağun şəhəri
mərkəz olaraq qəbıü edilmişdir.
Dənizlər yaşıl, çaylar mavi.
dağlar qırmızı, şohərlər san, səhralar
san-qırmızı rənglə göstərilmişdir.

mmmmmmmsmm

J

Q$ə*Awm ?7 v-€X(</e^m.ix Q?&ifd&P ğ%hf&wn Watday °f&

*W G Q ^ W Ö ^ S C C T Ä c£ı/yt, Wnu Qjffeç ğ^aman Hlntdmayacaf/
3/lcBmfk c$s&w

Ç0fad<düafiln- (ŞaAas&zi ^Çfyüuamä ^£ü^at-i£- Ç0ü&h
9-cu,
Q^t»r6a^ca9t

Wletfiu£/i&a6tawn, Q^a^i ^Pafyndaty,

cŞfarJc ^äwtfa&mvn

QS^j&atjaa/ı, <ğ2äd>

^i/inin

Ç0ifob Q/ft&d99U4f^Buftiin ^H/u 'Slo&uıjucaäa, ı& Q$a>miäi
<

o<£a/i- QQ$e/»*İ İğ&na& Q^ad&ifmam ^^amirə/inQ^/uA&ək Q^/$nutfya/&*i Q9$äinda

oAafrr 'Gfurt-ma.ii/tfr.

QS^c&^aycan Qİ/ür/cä 0n<ı Waim 3 ffnna/dofr W/acayatt*/

Türkologiyanın və Türklüyün şah əsəri
«DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK»
AtaHoldinqin
sponsorluğu ilə nəşr edilmişdir.

Sonsuz təşəkkürlər!

2

Mahmud Kaşğari

Jlİ_2k.

o_ä_j o_ä_ ql

j Q£\

<U_2_.JJ
3

6

üV^j^- ^ J ^

3

Divanü lüğat-it-türk

A Z Ə R B A Y C A N MİLİLİ E L M L Ə R AKADEMİYASI
F O L K L O R İNSTİTUTU

MAHMUD KAŞĞARİ

«DİVANÜ
LÜĞAT-İT-TÜRK»

D Ö R D

C İ L D D Ə

IIICİLD
Tərcümə edən və
nəşrə hazırlayan:
Ramiz ƏSKƏR
Bakı - "Ozan" - 2006

4

Mahmud Kaşğari
A z ə r b a y c a n Milli E l m l ə r A k a d e m i y a s ı
Folklor İnstitutu E l m i Şurasının
qərarı ilə nəşr olunur
Elmi redaktor:

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü,
Türk Dil Qurumunun fəxri
üzvü, əməkdarelm xadimi,
filologiya elmləri doktoru,
professor Tofiq HACIYEV

Rəyçi:

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü,
filologiya elmləri doktoru,
professor Nizami CƏFƏROV

Məsləhətçilər:

professor Hüseyn İSMAYILOV
professor Məmmədəli QIPÇAQ
professor Əzizxan TANRIVERDİ

Mahmud Kaşğari. «Divanü lüğat-it-türk». Dörd cilddə. III cild,
Bakı, "Ozan", 2006, 400 səh.
Dahi türk dilçisi və e; nsiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk»
əsəri dünya dilçilik elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir. Türk
dünyasının və türkologiya elminin ən parlaq, ən əhəmiyyətli əsəri olan «Divanü
lüğat-it-türk» yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin, türk
mədəniyyətinin, türk mənəviyyatının və psixologiyasının tədqiqi üçün
misilsiz
mənbə, bitməz-tükənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqlı olaraq min il bundan əvvəlki
türk dünyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün
banisi sayılır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin
mütəxəssisləri, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və şanlı türk
keçmişi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulur.

Kitabla bağlı arzu və iradlarınızı bu ünvana göndərə bilərsiniz:
ramizasker@mail.yahoo.com

ISBN 9952-426-00-x
Ə

4072060105
On - 047-06

-2006

© Ramiz Əskər, tərcümə, 2006

5

Divanü lüğat-it-türk

S U N U Ş
Aziz Azerbaycan'lı Kardeşlerim!
Uzun bekleyiş ve hasretten sonra Türklüğün ve Türkoloji'nin şaheseri Divanü Lugat-it-Türk'e kavuştunuz. Azerbaycan'ın Fahri Vatandaşı
olarak bu muhteşem eserin basılmasında ve böylece Sizlere ulaşmasında
benim de katkılanm olduğu için çok bahtiyarım.
Değerli dostum, kardeşim Dr. Ramiz Asker uzunca yıllar çalışarak
bu eseri çevirmiştir. Büyük bir hizmet yapmıştır. Kendisini kutluyorum.
Divanü Lugat-it-Türk yaklaşık bin sene bundan önceki Türklüğün
ansiklopedisi, aynasıdır. Ünlü bilgin Kaşgarlı Mahmut bu kitabında o dönemin Türkçesini, Türk Kültürünü, Edebiyatını, Tarihini, Coğrafyasını, Etnografisini, sosyal ilişkilerini, dini inançlannı, ünvan ve makamlarmı, atasözleri ve deyimlerini, efsane ve mitlerini, şiir ve ağıtlannı, giyim ve kuşamını,
yemek ve silahlannı, bitey ve direğini... ayrıntıh biçimde işlemiştir. En
önemlsi, Kaşgarlı Mahmut Türkçenin ilk gramerini yazmış, dünya dilcilik
ilmi tarihinde ilk kez karşılaştırmalı [mukayeseli] yöntemin temelini atmış
ve bunu Avrupa Aydınlanma [Maarifcilik] çağının ünlü dilcilerinden asırlarca önce başarmıştır. Yazar, kitabında aşağı yukarı dokuz bin Türkçe kelimenin anlamını açıklamış, onları fıil, isim, sıfat, zamir [evezlik] olarak
sınıflandırmıştır.
İşte bunlardan dolayı Divanü Lugat-it-Türk evrensel Türk Kültürünün ana kaynağı, en temel eserlerinden biri olarak çeşitli ülkelerde basılmıştır. Türkiye Türkçe'sinin yanı sıra Özbek, Uygur, Kazak Türkçe'lerine,
Almanca'ya, İngilizce'ye, Farsça'ya, hatta Çince'ye çevrilmiştir.

6

Mahmud Kaşğari
Sevgili okurlar!
Kaşgarlı Mahmut bu eserle gelecek kuşaklara da gerekli mesajlar

göndermiş, Türkçe'yi, Türk Kültürü'nü sevmeyi, gehştirmeyi ve yüceltmeyi
öğütlemiştir. Bu husus çok önemlidir.
Bu bağlamda tercümenin ünlü Devlet ve Siyaset adamı, Türk Dilinin ve Medeniyetinin havarisi, çağdaş Azerbaycan Devleti'nin miman,
rahmetli Cumhurbaşkanı, milli lider, dostum ve kardeşim Haydar Aliyev'in
unutulmaz ve parlak hatırasına ithaf edilişi pek yerinde bir harekettir ve beni
fevkalade memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aynı
çizgide yürüyeceğine inanıyorum. Kaşgarlı Mahmut, daha bin sene önce
Türklerde varislik ve devamlıhğı şu atasözünde ifade etmiştir: "Ata oğlu
ataç toğar." Dinlerken her zaman zevk duyduğum kıvrak ve güzel Azericede bunun karşılığı şöyledir: "Oğul atasına çeker, ot, kökü üstünde biter."
Bu vesileyle, Dr. Ramiz Asker'e takdir ve teşekkürlerimi iletiyoram.
Aynca, eserin bilimsel editörü, ünlü bilim adamı, Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi Muhabir Üyesi, Türk Dil Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Tofik
Haciyev'i, reyci, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi Prof.
Dr. Nizami Caferov'u, eserin basımı için Bilim Konseyi kararını çıkarmış,
Türk Dünyasında kendi alanında biricik kurum olan Folklor Enstitüsü ve
Enstitü'nün Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İsmailov'u ve sevgili Azerbaycan'lı
kardeşlerimi içtenlikle kutluyoram.
Saygılarımla

Süleyman DEMİREL
T.C. 9. Cumhurbaşkanı
Ankara, Ocak2006

1

Divanü lüğat-it-türk

IIICİLDƏ ÖNSÖZ
Mahmud Kaşğari «Divanü lüğat-it-türk»ün I I I cildində misal k i tabmı, üç hərfli sözlər (zəvat üs-səlasə), dörd hərfli sözlər (zəvat ül-ərbəa), ğünnəli sözlər, nəhayət, yan-yana gələn i k i sükunlu sözlər (cəm
beyn əs-sakineyn) kitabmı vermişdir. Ərəb dilçilik elminə xas olan bu
terminləri qısaca izah edək.
Əgər sözün ilk hərfı ərəbcə hərfı-illət adlanan hərflərdən, yəni əlif,
vav, ye hərflərindən biri ilə başlasa, ona «misal» deyilir. Burada yalnız
ye (y) hərfı ilə başlayan sözlər verilmişdir. Onlara nümunə olaraq yıp=
ip, yaş, yük, yer kimi isimləri, yudı=y\xdu, yedi, yapışdı, yaradı və sair
fe'lləri göstərmək olar. Təbii k i , y hərfı ilə başlayan sözləri ayrı bir k i tabda toplamaq ərəb qrammatikası və lüğətçiliyi ənənələrinə və qaydalarma uyğunluq baxımmdan zəruri olmuşdur. Ərəb qrammatikasını və
dilini yaxşı bilən Mahmud Kaşğari türk dilini ərəblərə onların anlayacağı şəkildə təqdim etməyə üstünlük

vermişdir.

«Divan»dakı hər bir kitabda, eləcə də zəvat üs-səlasə və zəvat ülərbəada isim və fe'llər i k i (sünai), üç (sülasi), dörd (rübai), beş (xümasi)
və altı hərfli (südasi) sözlərdən ibarət bablar şəklində düzülmüşdür. I və
I I cildlərin şərhlər qismində dəfələrlə vurğulanmasma baxmayaraq belə
bir faktı bir daha təkrar etmək lazımdır k i , i k i , üç ... altı hərfli sözlər
deyərkən həmin sözlərin ərəb əlifbası ilə yazılışı zamanı türkcə səslərin
sayı deyil, ərəb hərflərinin sayı nəzərdə tutulur. Bəzən fe'llərdəki -dı, -di

°

Mahmud Kaşğari

şəkilçisi sayılmır. Məsələn, bildi tipli fe'llər üçün

iki hərfli deyilir k i ,

burada fe'lin kökündə olan hərflərin sayı (b+1) diqqətə alınır.
Tərkibində gənizdən gələn bir hərf olan sözlər bu cilddə verilmişdir
ki, onlara «ğünnəli» sözlər deyilir. Boğazda tələffüz edilən hərflər isə
«hürufı-hülq - boğaz hərfləri» adlanır. Burada ğünnəli isimlər və fe'llər
sözlərdəki hərflərin sayına və bablara görə ardıcıl sıralanmışdır.
Mahmud Kaşğari bu cildin sonunda yan-yana gələn iki sükunlu
(cəm beyn əs-sakineyn) sözləri vermişdir. Müəllif ayrı-ayrı kitablar üzrə
misal, mənqus, matvi, ləfif, ğünnəli və sair sözləri xüsusi başlıqlar altında toplamış, fe'llərin müzare və məsdərlərini göstərmiş,

yeri gəldikcə

geniş və qısa qrammatik izahatlar vermişdir.
I və I I cilddə olduğu kimi, bu cilddə də biz «Divan»ın Türkiyədə,
Özbəkistanda, Çində və İranda çıxmış nəşrlərinə tez-tez müraciət etmiş,
müqayisələr aparmış, bəzi mübahisəli məqamları aydmlıağa qovuşdurmağa çalışmışıq. Bu zaman türkcə Bəsim Atalay nəşrini ixtisarla D L T
(Divanü Lügat-it-Türk), türkcə Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba Yurtsevər
nəşrini qısaca DLT-2005 (bu kitab 2005-ci ildə nəşr olunmuşdur), uyğurca nəşrini müxtəsər şəkildə T T D (Türki tıllar divanı), özbəkcə Salih
Mütəllibov nəşrini TSD (Turkiy suzlar devoni), farsca Hüseyn Düzgün
nəşrini ^ J J abbreviaturası (yəni ^ J J K ^

ıjji^) ilə, çincə tərcüməni isə

D L T - Ç i n kimi göstərmişik.
Dahi dilçi, ensiklopedist, fıloloq, mədəniyyətşünas, folklorçu, ən
əsası isə türkçü

Mahmud Kaşğari «Divanü lüğat-it-türk»ün I I I cildində

də bir-birindən mənalı atalar sözləri və məsəllər, gözəl bənd və beytlər,
xeyli tarixi və etnoqrafık bilgilər vermişdir. Ruhu şad olsun!
Tann türkü qorusun!
Ramiz ƏSKƏR.
23 sentyabr 2005-ci il, Bakı.

9

Divanü lüğat-it-türk

DİVANÜ
LÜĞAT-İT-TÜRK

IIICİLD

(mətn)

10

Mahmud Kaşğari

BİSMİLLAH İR-RƏHMAN İR-RƏHİM
HƏRFİ-İLLƏTLƏ B A S L A Y A N .
MİSAL O L A N İSİMLƏR KİTABT

1

1

i

1

Ərəb dilçiliyinin ənənəsinə görə,
Hərfi-illətlə, yəni *-»» əlif, j vav, j
adlanır.

əüf, j av, j ye hərflərinə «hərfi-illət» deyilir.
ye hərflərindən biri ilə başlayan sözlər isə «misal»
V

11

Divanü lüğat-it-türk

İKİ HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
<-uY a p: dəyirmi olan hər hansı bir şey. « J j i dhJi *i yap yarmak yok
= yanımda dəyirmi pul yoxdur».
<-y Y a p: əlçim. «<r¥ ^'ji yunq yap = yun əlçimi».
<ryY.ıp:ip.
^i Y ı p: at hörükləmək üçün uzun çatı, örkən. İpə də <•*! yıp deyilir.
ı i Y a t : bir növ şamanlıq, qamlıq. Müəyyən daşlarla (yada daşı ilə)
yağış və qar yağdırıhr, külək əsdirilir. Bu, türklər arasında
məşhur bir şeydir. M ə n bunu yağma ölkəsində öz gözümlə
gördüm. Orada yay vaxtı bir yanğın baş vermişdi. Bu surətlə qar yağdırıldı və ulu Tanrının izni ilə yanğın söndürüldü.
Ji Y a r: selik. «J& ^Si

anınq yarı aktı=onun ağzmın suyu axdı».

ji Y ı r: mahnı; məqam (musiqidə). « J&Jİ Ji J ol yır yırladı = o, şərqi
söylədi». Bu söz çox zaman şeir, qəzəl mənasmda işlənir.
J

I r: yuxarıdakı sözdəki j i hərfı «J» əlifə çevrilmişdir; həmin mənadadır; məqam, motiv, melodiya.

ı Ä Y a ş: yaş; təzətər; səbzə, tərəvəz. « d c&yaş ot = təzə ot». Bu söz
«

2

yuş» sözü ilə birlikdə « Jk tA yaş-yuş » şəklində də

işlənir, mənası «yaş-maş» deməkdir.
2 S.Mütəllibov bu sözü «yaş-yoş» kimi (TSD, I I I tom, bet 9), S.Ərdi Uə S.T.Yurtsevər
(DLT-2005, s.670) və uyğurlar «yaş-yoş» kimi ( T T D , I I I tom, bet 2), çinlilər ısə
maddəni (baş sözü) «yəş», misalı «yaş-yuş» kimi (DLT-Çin, I I I cild, s.2) oxumuşlar.

Mahmud Kaşğari
3

c& Y u ş : sıxışma. Oğuzca. « ts4

<1& budhun yuş boldı = xalq sı-

xışdı».
I A Y ı ş: yoxuş. «

&J art yış = eniş, yoxuş». « öi\ en = eniş, <ij art

=sarp, sıldırım yer».
rfi Y o k: qab-qacaq bulaşığı. Bu, « <İjyak» sözü i b birlikdə «<_£ <ü yok
yak» şəklində qoşa işlənir.

JJ
^

Y o k: «JJJ Jy

4

yok yer = yoxuş yer» .

Y ü k : yük, tay. «

<-*J jj bir yük buğday = bir yük buğda».

Qatır yükünə və digər yüklərə də belə deyilir.

Si Y u 1: bulaq, çeşmə, su mənbəyi.

«<JJ L»jä*

çokrama yul=fışqıran su

qaynağı».
6i Y ı 1: i l . Buradan alınaraq «J^

<JJ J # bir yıl keçti = bir i l keçdi»

deyilir.
fi Y a m: çör-çöp, zibillik. «J^i & Ujj£ közgə yam tüşti = gözə çöp
düşdü».
& Y ə m: baharat, ədviyyat. «<4 clj ot yəm = qarabibər, keşniş,
reyhan, yarpız, zirə kimi ədviyyatlar». «fi yəm» sözü tək
işlənmir, həmişə

3

ot» ilə birlikdə söylənir.

Yazma, eləcə də basma nüsxədə bu sözün ilk hərfinin üstündə zəmmə, altında isə
kəsrə vardır. Buna görə də həmin sözü həm «yuş», həm də «yış» kimi oxumaq m ü m kündür. Bəsim Atalay bu sözdən əyvəl «<_£> yaş», bu sözdən sonra isə «o*i yış» sözünün gəldiyini nəzərə alaraq onu « l & yuş» kimi oxumağı təklif etmişdir ( D L T , I I I , s.4).
Salih Mütəllibov bu gərəkçələri çox tutarlı saymasa da, Bəsim Atalayın oxunuşunu
qəbul etmişdir (TSD, I I I tom, bet 9). Üstəlik, Salih Mütəllibov həmin sözü «toplanma,
uyuşma» kimi tərcümə etmişdir. Hüseyn Düzgün bu sözü «yuş» ( ^ J J S.444) kimi,
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər isə Bəsim Atalayın təklif etdiyindən bir az fərqli
şəkildə, yəni «yoş» kimi (DLT-2005, s.703) oxumuşlar. Uyğurlar (TTD, I I I tom, bet 23), çinlilər isə (DLT-Çin, I I I cild, s.2) «yuş.» kimi vermişlər.
Salih Mütəllibov bu sözü «yuxarı yer, hündür yer» kimi çevirmişdir (TSD, I I I tom,
bet 10). Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər isə Bəsim Atalayla eyni mənada «yoxuş
yer» kimi (DLT-2005, s.702) çevirmişlər. Uyğurlar bu sözü «yuk» ( T T D , I I I tom, bet
3), çinlilər «yok» şəklində (DLT-Çin, I I I cild, s.3) oxumuşlar. Uyğurlarla çinlilərin
oxunuşunda adətən cüzi sait fərqləri müşahidə olunur k i , bu da D L T - n i n çincə nəşrini
uyğur alimlərinin redaktə etməsi i l ə bağlıdır.
4

13

Divanü lüğat-it-türk
öi Y i n: mal peyini, təzək. «JH J£ koy yini = qoyun peyini».

öi Y i n: hin, yuva. «<y* o ^ - J arslan yini = aslan yuvası». Tülkünün və
başqa yırtıcı heyvanların sığmağına da «öi yin» deyilir. Bu
məsəldə də işlənmişdir: «J<& JJ^ ^ J J '

^ ^

tilkü öz

yinigə ürsə, udhuz bolur = tülkü öz hininə hürsə, qotur
olar». Bu məsəl öz soyunu, yerini-yurdunu tənqid edən,
danan adamlar haqqmda söylənir. Həmin söz bu şeirdə də
işlənmişdir:

jiij^

j — y

JJLİJŞUJI

İL

«Kuş, kurt kamuğ tirildi,
5

Erkək , tışı terildi,
Ögür alıp tarıldı,
Yınka yana kirgüsüz».
Quş-qurd bütün dirildi,
Erkək-dişi dərildi (toplandı),
Höyür alıb dağıldı,
Artıq hinə girməyəcək.
(Baharı tərifləyərək deyir: yaz gəlincə, qış yuxusuna getmiş bütün
canhlar, qurd-quş dirildi, erkək-dişi hamısı bir yerə yığışdı, bölük-bölük olub ətrafa dağıldılar, növbəti qışa qədər
bir daha öz yuvalarına, hinlərinə girməyəcəklər).

s Bu söz, yəni «erkək» sözü yazma və basma nüsxələrdə « - M J ərlık» şəklındədır.
Təbii k i , səhvdir. Şəkilcə bir-birindən yalnız bir cizgi ilə fərqlənən J 1 hərfı yerınə -s ke
hərfı olmahdır. Ondan sonra gələn «tışı=dişi» sözünün tələbı ılə bu soz «ərlık» deyıl,
«erkək» olmalıdır.

II

Mahmud Kaşğari

Yuxarıdan bəri söylənən bu sözləri yazıda mənqus bölməsinə daxil etmək və tələffüzdə yumşaltmaq mümkün idi. Doğru olanı
6

da elə budur .

6

Mahmud Kaşğari burada j y i l ə başlayan bu sözlərin j y-siz də yazıla biləcəyinə işarə
edir. Məsələn: « „ yır = J ır» kimi.

15

Divanü lüğat-it-türk

[ÜÇ HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ]
ORTASISÜKUNLU

u j ^ Y a r p : «^-^ vJi

,d«i M F Ə ' L , F U ' L , F E ' L B A B I

yarp nənq = sağlam, möhkəm nəsnə».

<-_y Y a r p: insan sevindiyi zaman üzündə yaranan parıltı, sevinc şöləsi.
üzünün

LfiJi ^

anmq yarpı yazıldı = sevincdən onun

damarları açıldı, gözəlləşdi».

ü j i Y u r t : yurd; köhnə tikililər, binaqalıqları, xarabalıqlar.
Y a 11: «W* ^

yalt kaya = yalçm qaya, sərt qaya». Sərt olan hər

şeyə belə deyilir.
tJi Y u r ç: arvadın kiçik qardaşı, kiçik qayın. Ərlə arvadm kiçik qayınları bir-birindən ayırd edilir, ərin kiçik qardaşına

«

ini», yaşca böyüksə

kiçik

bacısına

«<>>•!

içi» deyilir. Ərin özündən

sinqil», özündən böyük bacısına

arvadm özündən

kiçik

əkə»,

bacısma «J.4ı baldız», özündən

böyük bacısına «-*f əkə» deyilir.
7

l İ Y u n d : at. Bu, dəvə s ö z ü k i m i h ə m təki, həmdəcəmibildirir. « -m
J U J J\ yund əti yıpar = at əti müşk kimi qoxar», (at əti bişdikdən sonra soyumağa qoyulur, ondan müşk ətri gəlir).

7 Seckin Ərdi i l ə Sərap T u ğ b a Yurtsevər bu sözü «yond» kımı (DLT-2005 s.700) oxumuşlar Onlar Bəsim Atalaydan və Salih Mütəllibovdan fərqli olaraq u-lan bəzən o
kimi oxuyurlar. Bundan sonra gələn «yudhut» sözündə də vəziyyət belədır (<<yodhut»).
Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 7) və çinlilər sözü «yund» şəkhndə ( D L T - Ç m , 111 cıld,
s.5) oxumuşlar.

1 6

Mahmud Kaşğari
•%Y

u n d: türklərin on i k i heyvan ilindən birinin adı, buna «J* - y
yund yılı» deyilir.

Bu bölmə hürufi-zəlakə ü 'J <j ' j ^

8

K-H i l ə bağlıdır, ona görə də bu

qəbildən olan isim sayı azdır.

O R T A S I H Ə R Ə K Ə L İ <_§-_, Ji- ,J*_ F Ə ' Ə L , F Ə ' U L , FƏ'İL BABI

^ Y u d h u t : «<-*-- <--J yudhut nənq = xeyirsiz nəsnə, heç bir faydası
olmayan şey». Bir adama söyüldüyü zaman «<-& yudhut»
deyilir.
^i

Y a ş u t: gizli. «<-*-- <_4İiu yaşut nənq = gizli şey». Ondan sonra
«<__G bəküt» sözü artırılaraq «<z&i

yaşut-bəküt»

şək-

lində qoşadeyilir.
<^4-ä Y i g i t: hər şeyin gənci; igid.
^i

Y ə m ə t: «əvət» mənasında bir sözdür. •$ i hərfı - - I əlifə çevrilərək «-->J əmət» də deyilir.
Y a n u t: cavab, əvəz, qarşılıq, bədəl.
Y a s ı ç: yastı və uzun təmrən.

ç*i

Y ı ğ a ç: ağac parçası.

G*i Y ı ğ a ç: kişinin kişilik aləti.
ç*i

Y ı ğ a ç: fərsəx, əski bir uzunluq ölçüsü. «JÜ

g*. ja bir yığaç yer =

9

bir fərsəx yer» .
£*i Y ı ğ a ç: ağac. Buradan almaraq «(j^*i
ağacı, meynə» və «_T>-J

<J-J

üzüm yığaçı = üzüm

yağak yığaçı=qoz ağacı» deyi-

lir. Bunu <--! əliflə « ç t f j » şəklində yazmaq daha yaxşıdır.
8

Salih Mütəllibov
kada dil və dodaq
ləri adlandırıhrdı»
Bir fərsəx 12 min

9

«hürufi-zəlakə» termini üçün bu izahatı vermişdir: «Qədim fonetisəsləri altı olub üçü - v, b, m dodaq səsi, üçü, yəni n, r, 1 isə dil səs(TSD, I I I tom, bet 13).
arşındır.

17

Divanii lüğat-it-türk
10

Y u ğ a ç : bir dərənin və ya çayın qarşı sahili. Bir adam çaym bir
sahilində dursa, yuğaç qarşı tərəf olur.

£*J yuğaç keç-

tim» deyilir k i , qarşı tərəfə, o taya keçdim deməkdir.
JH Y a ğ ı r: at, qatır və eşşək kimi heyvanların belindəki palan və ya
yəhərin döyməsindən yaranan yara; yağır. «

QJH ya-

ğırlığ at = yağın olan, yağırlı at».
jfe Y ü g ü r: darı. «J-f ügür» də deyilir.
JH Y u m u r: heyvanlarda olan gödən bağırsağı".
jk Y u 1 a r: atın yüyəni, cilovu.

^j% ü^W *k yund başm yu12

larlap kənqildi=atın başmı cilovlayaraq, bağlayaraq ye» ,
(əgər atm başmı bişirərək yemək istəyirsənsə, əvvəlcə onu
yüyənlə, qaçmaması üçün bağla, sonra bişirib ye). Bu söz
atı başıboş buraxmaması məsləhət olan adama deyilir.
13

jk Y e t i z : enli, eni geniş olan hər şey. Bu sözdən alınaraq «o*'& jk
yetiz kadhış=enli qayış» deyilir. «JÜ jk yetiz yer=enli, geniş, yer».

10

Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yoğuç» kimi (DLT-2005, s.699)
oxumuşlar. Salih Mütəllibov isə bu sözü eynən Bəsim Atalay kimi «yuğaç» şəklində
(TSD, I I I tom, bet 16) oxumuşdur. Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 9) və çinlilər də
«yuğaç» şəklində (DLT-Çin, I I I cild, s.7) vermişlər
Salih Mütəllibov bu sözü «yamur» şəklində oxumuş və «heyvanın qursağı» (TSD,
I I I tom, bet 16), Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər isə «heyvanların kor bağırsağı» kimi (DLT-2005, s.710) tərcümə etmişlər.
Bəsim Atalay «j^S kənqildi» şəklində yazılan sözü anlamadığım bildirmiş, yazma
nüsxədə bir düzəltmə olduğunu yazmış, buna görə də həmin sözü «keyin yegin» (sonra
yeginən) kimi çevirməyi təklif etmişdir ( D L T , I I I , s.9). Salih Mütəllibov da bu fıkri
dəstəkləmişdir (TSD, I I I tom, bet 17). Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu
cümləni «yond başm yularlap kənki ye» kimi oxumuş və «atın başmı bişirib yemək
istəyirsənsə əvvəlcə yulan, yəni cilovu möhkəm tax k i , qaçmasın, sonra yeyərsən»
şəklində tərcümə etmişlər (DLT-2005, s.707). Uyğurların tərcüməsi də buna yaxındır:
«atnmq başnı nuxtalap ye. Atnınq başnı pişirip yeməkçi bolsanq, kaçmaslığı üçün
əvvəl uni nuxtalap bağla, undan uni yegin=atın başım noxtalayıb ye. Atın başını bişirib yemək istəsən qaçmaması üçün əvvəlcə onu noxtalayıb bağla, sonra onu ye» (TTD,
I I I tom, bet 10).
Çinlilər bu maddədəki «yetiz» sözlərini «yatız» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild,
s.7-8). Orijinalda ə ilə «J^yətiz» olan bu sözü biz e ilə «yetiz» şəklində oxuduq.
11

12

11

Mahmud Kaşğari

18

JH Y a ğ ı z: yağız. Bu, qırmızı i b qara arasında bir rəngdir. Buna bənzədilərək yer üzünə «JÜ j?jyağız yer» deyilir.
JH Y a ğ ı z: «—1 JH yağız at = yağız at».
j % Y a f u z: hər şeyin pisi, fənası; yavuz.
JH Y u m ı z : « J j*i yumız ər = ətli-canlı, şişman adam.
14

j>j Y a m ı z: qasığm i k i tərəfı, sağrının iç tərəfdən iki yanı; yanbız.
o»ji Y a r ı ş: yarış, at yarışı. «J^>ji-» <J ol at yarıştı = o, at yarışı keçirdi, at yarışında iştirak etdi».
o»Ji Y a r ı ş: iki adam arasında mal bölüşdürmə.
u-w Y a ğ ı ş: islamiyyətdən öncə türklərin nəzir üçün,
yaxmlıq əldə etmək üçün
Ü-İJ Y a W a Ş:

yaxud tanrıya

bütlərə kəsdikləri qurban.

o&i yawaş kişi = həlim adam, xoşxasiyət adam».

Sakit, həlim heyvanlara da <<u-& yawaş» deyilir. Bu şeirdə
də işlənmişdir:

JjL_JJ
_ j j i _Jİ

J _i_ä
uıjä

j & l _ <j_-j —- —i0
J-' ü J — < _ - * -

«Koldaş bilə yaraşğıl,
Karşıp adın üdürmə,
Bək tut yawaş takağu,
Süwlin yazm ədərmə».
Yoldaş ilə yaraşginən,
Ona qarşı çıxma, başqasını seçmə,
Bərk tut yavaş toyuğu,
Çöldə qırqovul arama.

14

Çinlilər mətnaltı haşiyədə bu sözün həm «yumuz», həm də «yumız» şəklində oxuna
biləcəyi barədə qeyd vermişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.8).

Divanü lüğat-it-türk

.

19

(Bir adamla yoldaş olsan, özünü ona yaraşdır, ona qarşı sayğılı ol, ışlərində ona uyğunlaş, başqasmı ondan üstün tutma, eləcə
də əlindəki yavaş toyuğu bərk tut, əldən qaçırma, çöldə
qırqovul arama).
15

Y ü f ü ş : qohumların bir-birinə paltar və mal ilə əl tutması. Bu
çox vaxt gərdəyə girən gəlin üçün

söylənir, çünki qohum-

lar ona ehtiyac duyduğu müxtəlif ərməğanlar verirlər. Bu
J^'^C^^J^

məsəldə də işlənmişdir:
kəlin k ü d h ə g ü

16

yüfüşlüg

yafaş bulur = hədiyyəli, cehizli gəlinin əri

yavaş olar», (qohumlarm verdiyi hədiyyələr sayəsində cehizi zəngin olan gəlinin əri də xoşxasiyyət olar, cehizə görə
ona hörmətlə yanaşar).
o-4 Y u m u ş: iki və ikidən artıq adam arasmda elçilik. Bu sözdən
alınaraq mələyə
dilindəki

yumışçı» deyilir, çünki mələk ərəb
sözündən

almmışdır, elçilik deməkdir.

Türklər [dillərində «mələk» mənasma gələn söz olmadığı17

na görə] «mələk» admı heç bilməzlər .

'5 Seçkin Ərdi ilə Sərap T.Yurtsevər bu sözü «yöwüş» (DLT-2005, s.706), uyğurlar
( T T D I I I tom, bet 13) və çinlilər isə «yüfüş» kimi ((DLT-Çin, I I I cild, s. 9) oxumuşlar.
'6 B.Atalay bu sözün yazma nüsxədə M
= körəkü» şəklində yazıldığ^nı Anado uda
işlənən «körəkən» (kürəkən) sözünün buradan olduğunu ehtımal edır ( D L l - l l l , s.l i j .
Salih Mütəllibov «mələk» sözünü ərəbcə «məlik», yəni «şah» sozu ılə eynıləşdırərək
«Y u m u ş» maddəsini belə vermişdir: «ikki va undan ortik kişi orasıda elçılık. Bu suzdan olib şoxni yumuşçi deyiş xam mumkin. Çunki şox manosıdaqı malık suzı arabça
elçilik manosidaqi əl-vukkə suzidan olinqandir. Turkiy kabilalar malık ısmmı mutlako
bilmaydilar=iki və ondan artıq adam arasında elçilik. Bu sözdən alınaraq şaha yumuşçı demək də m ü m k ü n d ü r . Çünki şah mənasındakı məlık sözu ərəbcə elçılık mənasındakı «əl-vukkə» sözündən alınmışdır. Türk boyları məlik ısmını əsla bılməzlər»
(TSD I I I tom bet 19) Halbuki burada məlikdən (şahdan) deyıl, məhz mələkdən bəhs
edilir' Seçkin Ərdi i l ə Sərap T u ğ b a Yurtsevər də bizim dediklərimizi təsdıq edırlər
(DLT-2005 s 710) Uyğurların tərcüməsi: «iki və daha çox adam arasındakı elçılık. Bu
sözdən ahn'araq fəriştəyə «yumuşçı» deyilir, çünki fəriştə mənasındakı mələk sözü
ərəbcə elçilik mənasındakı «əl-vukkə» sözündən alınmışdır. Türklər mələk adım umumən bilmirlər» ( T T D , I I I tom, bet 13). Çinlilər bu maddədə ikı yerdə latın əlıfbası ılə
«mələk» sözünü işlətmişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.9-10).
17

__

Mahmud Kaşğari

J^i

Y e m i ş: meyvə, yemiş. Həm tək, həm də cəm bildirir. Çox zaman ağacların meyvəsinə deyilir.

fi£

Y

a 11 ğ: yuxu və yatılacaq yer. « J J * - lJ-i£ ^3 anı yatığında tutğıl =
onu yatağında tut», (onu yatağında yaxala).

Y ı d h ı ğ: pis qoxan hər şey.
^İ*i

Y ı d h ı ğ o t: kaşğarca «üzərlik otu» deməkdir. Uç və Barsğan
dillərində «<-o_I! ə l d r ü k »

18

, oğuzca «<-ÜJjjj yüzərlik»dir.

ݱi Y u d h u ğ: başqasınm günahı üzündən üzünə

< _aj j£L
<c5

söz gələn adam.

_sül anmq yudhuğı tokmdı=onun günahının cə-

zası toxundu», (başqasmm əməlinin cəzası ona toxundu).
tk

Y u d h u ğ: söyüş mənasında uşaqlara deyilən bir söz. Bu,
yudhut» sözü kimidir.

İ'ji

Y

a r a ğ: fürsət, imkan. Bu məsəldə də işlənmişdir: «

<^>- U J ? ! J J

cAl

'J^M ış yarağında, sart asığında=iş fürsətində, tacir karmda», (işi öz yerində, taciri də öz xeyrində görərlər,

yəni

tacir bir işdə qazanc görsə, ən sevdiyi şeyini də satar).
İAä Y ı ş ı ğ: qayışdan hörülmüş olan bağ, boyunduruq qayışı.
&

Y a w u ğ: selin yüksəkdən yuvarladığı qaya parçası. İnsan və ya
heyvan bir təpə üstündə gedərkən ayağı ilə toxunduğu qayalar yuvarlanıb dərənin dibinə enir, buna « & yawuğ»
deyilir.

£fj Y a k ı ğ: yaxı. Şiş və ya şişə bənzər şeylərin üstünə salınır, qoyulur.
Y a 11 ğ: pipik. «_*L JÄ5 takuk yalığı = xoruz pipiyi» deməkdir.
fi£ Y a 11 ğ: at yalı. «ü\i yal». da deyilir. Doğru olanı «6i yal»dır.
19

£JJ Y o 1 u ğ : fəda. Bu beytdə də işlənmişdir:
Bu söz yazma və basma nüsxələrdə «<-S>~ əlludrk» şəklindədir ( D L T , I I I , s.12).
«Divan»ın I I I cildinin 304-cü səhifəsində isə «əldrük» imlası ilədir. Doğrusu da budur.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yuluğ» kimi (DLT-2005, s.709)
oxumuş, «fıdyə» kimi çevirmişlər. Salih Mütəllibov «yoluğ» şəklində oxumuş, «fəda
18

19

21

Divanü lüğat-it-türk
<-£ L * * ^ t r ^ ' - ^

jj'
l£_ j j _

<jjjj! J_JJ

«Minq kişi yoluğı bolup özünqə,
Bergələr özün anınq közünqə».
Minlərlə gənc adam qıyar özünə,
Fəda edər canını onun gözünə.
( M i n b r b adam özünü

onun üçün

fəda edər, gözünü

görərək canını

verər). «jj> öz» sözü bu beytdə ruh mənasındadır. Bu sö20

zün xalq dilində hansı mənada işləndiyini bildirmişdim .
Q Y 111 ğ: ilıq. «-_>- j i j yılığ suw = ilıq su». Hər hansı bir şey isti ilə
soyuq arasında qızdırılmış, isidilmiş olsa, belə deyilir.
_L Y a 11 ğ: yəhər qaşı, yəhərin ön və arxa qaşı. Bir-birindən ayırd etmək üçün

önqdünki yalığ» və « j L

kidin-

ki yalığ» deyilir.
Y a n 1 ğ: qusma. «<j4i

J' ol yanığ yandı = o qusdu, çox qusdu».

j j j Y a n 1 ğ: yanıma, qorxutma, təhdid. « ! ^ - J

^

bəg yanığmda

tüşmə = bəy qəzəbinə gəlmə». Başqası da belədir.
Si Y a t u k: iki növ ipdən toxunan bir parça. Bunun ərişi yun, arğacı
pambıqdır.
Y a t u k: ««-*-- _& yatuk nənq = atılan, unudulan hər şey».
Y a t u k: tənbələ adama «^

_w yatuk kişi» deyilir. Bəzi oğuzlar

şəhərlərindən kənara çıxmır, müharibə etmirlər, ona görə
də onlara «yatuk» deyilir, «tənbəllər və atılmışlar» deməkdir.

olmaq» kimi tərcümə etmiş (TSD, I I I tom, bet 21), uyğurlar isə «yuluğ» kimi oxumuş,
«pəda=fəda» kimi mənalandırmışlar ( T T D , I I I tom, bet 15). Çinlilər də «yuluğ» kimi
vermişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.l 1)
Mahmud Kaşğari «Divan»ın I cildində (s. 80, Bəsim Atalay nəşri) bu söz haqqında
verdiyi izahata işarə edir.
2 0

22

Mahmud Kaşğari

&i Y a 11 k: yuxu və yatacaq yer. «_# \&k

anı yatıkmda tuttı = onu

yuxusunda, yatarkm tutdu, yatağında tutdu».
CJJJ

Y a r u k: aydınlıq, parıltı, şüa. «JÜ j l y yaruk yer = aydmlıq yer»,
« _ _ _ J J J ı_ü yap yaruk nənq = parlaq nəsnə».

_ Ü J Y a r u k: yarıq, yerdə, divarda, dağda, şüşədə və buna bənzər şeylərdə olan yarıq, çat. «JW _&. ^ & J< bu ayaknmq yarukı
bar = bu qabın yarığı, çatı var».
_Ly Y a r ı k: zirehə, qalxana verilən ümumi addır. Bir-birindən fərqləndirmək üçün
«_L«

zirehə «_LW

kübə yarık», dəmir qalxana

say yarık» deyilir.

_La Y o r ı k: bəlağətli, dilavər. «ü? _Ly yorık tıl = fəsih dil, aydın dil».
_u> Y o r ı k: rəftar, xasiyyət. «%

^Ji

<-*4 anmq yorıkı nətək

kişi bilə = onun xasiyyəti və xalqla rəftarı necədir».
JLa Y o r ı k: axma, yürümə. «-~2

_Aİ «_ at yorıkı nətək = atın qaçışı

necədir». Su və suya bənzər şeylərin axması da belədir.
_Ly Y a r ı k: i k i çıxmtınm birləşdiyi yer, sümüklərin
«_?__

JJİJJ

yarıldı nənq» cümləsindəki «j^ji

başı. Bu söz
yarıldı» sö-

zündən alınmışdır, «nəsnə yarıldı, açıldı» deməkdir, necə
ki, iki ayaqdan bir sağa, o biri sola doğru açılır.
&ji Y a z a k: otlaq. Yağma və toxsı dillərində.
SJi Y a z u k: boş buraxılmış. ««-f <£ji yazuk at = boş buraxılmış, bağmdan açılmış at». Hər hansı bir şey bağından və ya bağlandığı yerdən açılsa, yenə belə deyilir.
_Ly Y a z o k: «-»f dji yazok ət = basdırma». Payızda bəzi ədviyyatlar
vurulmaqla qurudulan ətdir, eləcə saxlanır və yazda yeyilir. Bu, «_ri $ jW yaz ok ye» sözündən

almmışdır, «ancaq

yazda, baharda ye» deməkdir. Çünki yazbaşı heyvanlar

Divanü lüğat-it-türk

23

.

arıq olur, basdırma tədarükü görmüş adam isə yazda yaxşı ət yeyir.
<jjj Y a z u k: günah, suç. Bu atalar sözündə də işlənmişdir: «
0

t tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz

bolmas = od tüstüsüz olmaz, igid günahsız olmaz». Gənclərdən biri hər hansı günah iş görsə, bu sözü söyləyərək
üzr istəyir.
J**i Y a s ı k: yay qabı, yay qılıfı, gədələc. Digər türklərin dilində.
u

Oğuzlar və qıpçaqlar bu sözü bilmirlər. Onlar « ü J kurman» deyirlər. Bu məsəldə də işlənmişdir: « ö^i
JUL> U

6J

j l j j - oprak yasıkdın tozluğ ya çıkar = köhnə gədə-

ləcdən tozlu yay çıxar», (köhnə yay qabmdan tozlu yay
çıxar). Bəzən möhkəm yay elə əski qılıfdan çıxır. Bu,
ərəblərin ' j j j - ^

.**

Jj

^

^

j

J

s ö z ü 2 1

kimidir.
j £ Y u l a k : kiçik-kiçikçoxlu

su bulağı. Buradan almaraq «cJi<Ji yul-

yulak» deyilir. Burada «J. yul» sözünə J ka əlavə edilmişdir. Bu beytdə də işlənmişdir:
JÜu _S_jf jİ9
22

«Akturur közüm yulak ,
Tüş kılur ördək, yuğak».
Gözümdən bir çay axır,
Orda qaz, ördək toplaşır.
21 Ərəblərin sözünün tərcüməsi belədir: «sısqa bir adam görüb onu həqir zənn etmə,
bəlkə də o paltarın altında asi bir aslan var». (DLT-2005, s.670). Bu bizdə ışlənən «papaq altda necə oğullar var və ya papaq altda necə oğullar yatır» məsəlının ekvıvaa B ə t k ı Atalay bunun «yolak» ola biləcəyini yazır ( D L T - I I I , s.17), ancaq yanılır. Ona
görə k i , sözün k ö k ü «yol» deyil, kiçik su mənbəyi, bulaq mənasına gələn «yul»dur.

2 4

Mahmud Kaşğari
(Deyir k i , gözümdən yaş çay kimi axır, bu çayda ördək və müxtəlif su
quşları toplaşır).
Si Y o 1 a k: cığır, iz, qırda olan kiçik yol.
_fe Y o 1 a k:

«U*JJ

j £ yolak barçm = yol-yol cizgisi olan ipək parça».

Üstündə cizgilər və zolaqlar olan hər şey üçün belə deyilir.
Əsli [vav hərfı ilə]

«J^JJ

yolak»dır.
s

s

<-^i Y i t ü k: itik, itən şey. Bu məsəldə də işlənmişdir: « _yjä _r--S < 4 ^i
yitüklüg anası koyun açar = itik sahibinin anası axtarılmaq üçün qoyun açar», (itik sahibi yoxlamaq üçün hətta öz anasının qoynunu açdırar). Bu sözlə itik sahibinin
öz itiyini hər yerdə axtarmaq haqqı olduğu vurğulanır.
<-*4i Y i t i k: i t i , kəskin, bülövlənmiş, ovxarlı. «<-^H <^i yitik biçək =
iti bıçaq». Qılınc və qılınca bənzər ağzı iti olan hər şey belədir.
Y e t i k: « J <-*4i yetik ər = işində bacarıqlı adam, çətin işləri bacaran».
<-*Ji Y ü r ə k: ürək, qəlb. « ^ J J

yürəklig = ürəkli, igid adam».

<-*ji Y ö r ü k: təbir, yozma. «_£y _ - J J tüş yörügi = yuxu yozması».
<-^Ji Y ö r ü k: sözün axarı, anlaşılması. «_rC« j j ~ - söz yörügi = sözün
gedişi, axarı, anlaşılması».
23

<-*ji Y i r ü k : «j5_il - S J J yirük işlər=bakirə olmayan qadm».
24

<s'ji Y i r ü k : <<-_K_SL3 _SJJ yirük nənq = uzununa yarılmış, gözəlliyi getmiş olan hər nəsnə».
<-K)i Y i r ü k: gədik, aşırım.
•s'Ji Y ü z ü k: üzük. (Barmağa taxılan üzük).

2 3

Bu söz anlaşılmır. Bizcə, bakirə olmayan, yaşlanmış qadın deməkdir.Digər tərəfdən,
bu söz əvvəlinə y qəbul etmiş «iri=yekə, böyük» sözündən də ola bilər. O zaman «iri
əndamlı qadın» kimi tərcümə edilməlidir. Digər nəşrlərdə də «yirük» sözü açılmır.
Çinlilər bunu və üstdəki sözü «yerük» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.16).
2 4

25

Divanü lüğat-it-türk
j j Y i z ə k: qoşunun öndə gedən bölüyü, öncül,
<-*-£ Y ə n i k: yüngül,

avanqard.

xəfıf.
u

J - ı Y a s u l : yastı. « t Sk yasul tağ = yastı dağ». Yastı və əngin olan
hər yerə « J-y yasul» deyilir.
J - J Y a ş 11: yaşıl. Tünd yaşıla «J-*ä

yam yaşıl» deyilir. «J^> yuşul»

sözü ilə birlikdə «J^y J~y yaşıl-yuşul» deyilir k i , «yaşılmaşıl» deməkdir.
Y a d h ı m: döşək, yayğı.

^J

2

tülüg yadhım = tüklü yayğı, xa-

lı». Bu söz türkcə deyildir.
j > „ Y a r ı m : bir şeyin yarısı, yarım. «^ji

almıla yarımı = almanın

yarısı». Başqası da belədir.
?ji Y a r ı m: hər hansı bir şeyin ikiyə bölünmüş hissələrindən biri.
<<ci_jj d& butık yarımı = budağm yarısı». Bu sözün əsli
«yarılmak» sözündəndir.
ç&i Y i ş i m: soyuqda dizlərə geyilən nəsnə, bir növ dizlik.
fjy Y ı ğ ı m: «<3J£ ?H yığım toprak = yığılmış torpaq». ? m hərfı _ n
hərfıni əvəz etmişdir.
Y a 11 m: «4* ^ y a l ı m kaya = dik, sıldırım qaya». Bu, sıldırım dağın
ətəyidir. Bu atalar sözündə də işlənmişdir: «
<j___j __L ba

£

.<J_L_J

<-0>- ?Ş

təlim sözüg uksa bolmas, yalım kaya

yıksa bolmas = çox söz anlaşılmaz, yalçın qaya yıxılmaz»,
(insan dağdan yalçın qayanı yıxa bilməz, eləcə də çox sözü
anlaya bilməz). Bu, sözü uzatmaması tövsiyə olunan adama deyilir.
(4i Y ə 1 i m: tük və tükə bənzər şeylər yapışdırılan yapışqan, tutğal.
Balıq yapışqanına «(4i di>i yaruk yəlim» deyilir.

Mahmud Kaşğari

26
25

ök B a y ı n : tünd qırmızı. Gəlincik çiçəyi rəngində olan hər hansı bir
şey. Bu atalar sözündə də işlənmişdir:
J _

JjS

CL_J

j__a

j ) _ Jub tLutL J J I J J
«Kılnu bilsə, kızıl kedhər,
Yaranu bilsə, yaşıl kedhər».
Özünü sevdirməyi bacarsa, qırmızı geyər,
Yarınmağı bacarsa, yaşıl geyər.
(Qadın gözəl görünməyi,

özünü

sevdirməyi bacarsa, qırmızı geyinər,

naz etməyi, yarınmağı bacarsa, yaşıl geyər). Bu rənglərlə
kişi qadını daha çox sevər demək istəyir.
26

c& Y ə t ə n : taxta yay. Onunla ox atılır.
cÄ Y ə t ə n: həllac yayı, pambığı, yunu atmaq üçün istifadə olunan
yay.
öJi Y a r ı n: kürək sümüyü,
vardır:

çiyin sümüyü.

Türklərin belə bir deyimi

6i\ ~-<j*4 <jJi yarın bulğansa, el bulğanur =
27

kürək sümüyü qarışsa, el qarışar» .
öJi Y u r u n: ipək parça. Bu sözdən alınaraq

28

öJi yurun y u k a »

deyilir.

2 5

Bəsim Atalayın bu sözlə və misalla bağlı üç qeydi vardır. 1. Bu bölmə y hərfı i l ə
başladığına görə, söz «ök bayın» deyil, «üm yipin» şəklində olmalıdır. «Divan»da
«yipin» və «yipkin» sözü bir neçə dəfə keçir ( I I I , s. 28, I I I , s.35). 2. N ü m u n ə d ə «bayın» və ya «yipin» deyil, «63 kızıl» sözü verilir. 3. Misaldakı <<J<-j yaşıl» sözünün
ərəbcəsi doğru deyil ( D L T , I I I , s. 21). Salih Mütəllibov da bu qeydlərlə razıdır (TSD,
I I I tom, bet 27). Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər isə bu sözü Bəsim Atalayın
təklif etdiyindən bir az fərqli imla i l ə , yəni «yepün» kimi (DLT-2005, s.685), uyğurlar
(TTD, I I I tom, bet 24) və çinlilər isə «yəpin» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s. 17).
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yatan», bundan sonrakı sözü isə
«yatanq» (DLT-2005, s.673) kimi oxumuşlar. Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 25), eləcə
də çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s. 18) və Salih Mütəllibov hər i k i sözü «yatan» imlası ilə
vermişdir (TSD, I I I tom, bet 28).
Əski türklər kürək sümüyünə baxaraq fal açır və gördükləri şeyə görə bəzi mənalar
çıxarırmışlar. Bu söz həmin adətlə bağlı olmalıdır.
2 6

2 7

\

27

Divanü lüğat-it-türk
Cx^J Y a ş ı n: şimşək. Türklərdə belə bir hikmətli söz var: « _--> %
^UL

^

U_. kiminq bilə kaş bolsa, yaşın yakmas = kimin

üstündə qaş olsa, ona şimşək toxunmaz». Qaş ləkəsiz, saf
və ağ bir daşdır, üzüyə qoyulur. Üzüyün sahibinə şimşəkdən zərər gəlməz, çünki daşın təbiəti buna imkan vermir.
Qaşı bir bezə sarıyıb oda atsalar, nə bez, nə də daş yanar.
Bu, sınanmışdır. Bir adam susadığı zaman qaşı ağzma
qoysa, susuzluğu gedər.
ök Y ı ğ ı n: « $ J> Ch yığın toprak = yığılmış torpaq, torpaq küməsi».
Başqası da belədir.
ÖH Y a k ı n: yaxm. « j _ oH yakın yer = yaxın yer».
Y a k ı n: « J C& yakın ər = yaxm adam, yaxm qohum, doğma-əziz
adam». Bu beytdə də işlənmişdir:
J J _ JSJU

UŞAJ* _ ~ J

jlL'JJ5_L_ ^

ch

_>) Lu (___

«Yakın-yağuk körmədhip nənqni ködhür,
Kadhaş taba ıt kibi kınqru bakar».
Yaxını-yavuğu körməyib öz malmı görər,
Qohum-qardaşa it kimi yan baxar.
(İnsanda vəfanm azlığından şikayətlənərək deyir: adamlar qohum-qardaşı deyil, ancaq malı, sərvəti görür, ona əhəmiyyət verir-

28 Yazma və basma nüsxələrdə bu sözün ərəbcəsi verilməmışdır. Bəsım Atalay burada
bir yanhşhq sezmişdir. Onun fıkrincə, bu ifadə « ^ Cıx yurun yaka», yənı «ıpək yaxa,
ipək yaxahq» olmalıdır ( D L T , I I I , s.22). Salih Mütəllibov da bu ehtımalı həqıqətə
yaxın saymışdır (TSD, I I I tom, bet 28). Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər_ bu
sözü «yurun yuka» kimi oxumuş, ancaq tərcüməsını verməmışlər (DL1-2UU5, s.lii).
Çinlilər də bunu «yurun yuka» kimi oxuumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.18), lakın necə
çevirdiklərini bilmirik. Uyğurlar isə «yurun yuka» kimi oxumuş və «uzunısğa yırtılgan
rəxt ya k i ipək rəxt parçisi» kimi tərcümə etmişlər ( T T D , I I I tom, bet 26). Bu,
«uzununa kəsilmiş paltar, mələfə, yaxud ipək paltar» mənasına gəlır. R ə x t - paltar,
mələfə, ev müxəlləfatı; yol azuqəsi; qoşqu ləvazimatı mənasına gələn çoxmənalı sozdur.

Mahmud Kaşğari
lər. Sümüyü başqasından gizləyən it kimi qohum-qardaşa
yan gözlə baxırlar).
29

C&i Y i k ə n : bir növ otdur, bundan həsir toxunur.
C& Y a 11 n: alov. «Jk _ j f ot yalmı = oddan çıxan alov».
_y Y u 1 u n: murdar ilik, qoxan ilik.
_y Y e 1 i n: yelin, qısraq məməsi. Bütün dırnaqlı heyvanların məməsi
bu sözlə ifadə olunur.
B U N U N BAŞQA BİR N Ö V Ü
Y a y ı ğ: «_,_$ & yayığ kişi=əndək-döndək, hərdəmxəyal

adam,

gah buna, gah ona meyl edən adam».
(jü Y a y ı k: «^4

yayık kişi». Bu söz də bundan əvvəlki mənada

işlənir. «Bişmiş ət» mənasındakı

fc-y

pışığ ət» və « <jA?

pışık» sözləri kimi.
30

& Y i t i m : kətən toxumu. Bu, küncüt dənəsi kimidir, lakin qırmızı
olur, yağından çıraqda istifadə edilir.

A X I R D A SƏSLİ H Ə R F O L A N SÖZLƏR

31

_i Y a b a : yaş və islaq olan hər hansı bir şey. Oğuzca.
2 9

Salıh Mütəllibov bu sözü «yikən» (TSD, I I I tom, bet 29), Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər isə «yigən» (DLT-2005, s.695) kimi oxumuş, «həsir otu, qamış» kimi çevirmişlər. Uyğurlar bunu «yikən» kimi oxumuş, «yikən» kimi çevirmişlər (TTD, I I I
tom, bet 28). Deməli, həmin söz uyğurcada min ildən bəri eyni mənada işlənir. Çinlilər
də «yıkən» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.20).
M «jJj» sözünün ərəb əlifbası i l ə yazılışında bir qeyri-dəqiqlik olduğu barədə B Atalayın qeydı var ( D L T , I I I , s.24). Uyğurlar (TTD, I I I tom, bet 29) və Salih Mütəllibov
onu «yim» (TSD, I I I tom, bet 30), çinlilər «yitim» (DLT-Çin, I I I cild, s.20), Seçkin
Ərdı ılə Sərap Tuğba Yurtsevər isə «yayım» kimi (DLT-2005, s.677) oxumuşlar.
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yıba» kimi (DLT-2005, s.688), bundan sonrakı sözü isə «yapı» kimi (DLT-2005, s. 661) oxumuşlar. Uyğurlar ( T T D , I I I
tom, bet 29) və çinlilər isə «yaba» və «yapı» kimi vermişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.20).
31

2 9

Divanü lüğat-it-türk

(jü Y a b ı: yəhərin üstünə və altına qoyulan keçə, yəhər yastığı. Çigilcə.
jJi Y a r u: «<4ı jJi yaru yəlim = balıq yapışqanı».
32

IJJ Y ö r ə : yörə, çevrə, bir şeyin ətrafı. Oğuzca.
jJi

Y a z ı: yazı, boşluq, açıqlıq, sahə.
Y a s ı : yastı, enli. «-*--v^i yası nənq = yastı şey, enli nəsnə».

_ * J Y a ğ ı: düşmən.
1 İ Y a w a : oğuzlardan bir oymaq. j vav ilə «>ji yava»,
33

əliflə «-1

awa» da deyilir.
3 4

L - j Y a f a : kolğantikanı.
ijy Y a f a: «yafa yer = tənha, hücra yer».
-y Y a k a: yaxa, paltar yaxası.
Jk Y a k ı: « J Jk J*i yakı-yuku ər = yaltaq adam».
J - J Y a k u: yağmurluq, plaş. Əsli

yağku»dur, ixtisar olunmuş-

dur.
J-i

Y i g i : «J^i Ç}*i yigi yığaç=budaqları bir-birinə girmiş böyük
ağac. Bəzən - - g hərfı atılaraq

^i yi yığaç» da deyilir.

J-i Y i g i: «_AH J*i yigi tış = sıx diş» mənasındadır.
y5o Y i g i : «^

t/~i OJ> ton yigi tik = paltarı sıx tik». Tikişə «<-> yi»

deyilir, ə s l i y i g i » d i r .
% Y a 1 a: töhmət, ittiham, birinin haqqmda pis zənndə olmaq.
% Y a 1 a: çörəyin,

lavaşın bir növünə

«^i _r>^ yalaçı yuğa» deyilir.

Çox incə olduğu üçün toxunan kimi öz-özünə

12

qırılan çö-

Salih Mütəllibov bu sözü «yura» kimi (TSD, I I I tom, bet 31) oxumuşdur.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yewə» kimi (DLT-2005, s.688) oxumuşlar. Onlar oğuz boylarmın adlarım göstərən siyahıda bu sözü ««ewə /yewə» kimi
(DLT-2005, s.354) vermişlər.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü və bundan sonrakı sözü «yawa» k i mi (DLT-2005, s.675) oxumuşlar.

3 3

3 4

Mahmud Kaşğari

30

rəyə belə deyilir. Adam çörəkçini

«bunu sən qırdın» deyə

ittiham edə bilər.
^ Y u l a : çıraq, qəndil. Bu beytdə də işlənmişdir:
Vi Jcj_ V J -

5L JJJJİ

-iLl - ~ _
Lu-bl Ljia.

^

35

«Təgmə ewət ışka körüp turğıl ala,
Çakmak çakıp ewsə kalı udhınur yula».
İş görərkən sakit ol, heç vaxt tələsmə, ey ər,
Çaxmaq çaxan tələssə, bil, çırağı söndürər.
(İşə hövllə başlama, işin gedişinə bax, sakit ol, çünki çaxmaq çaxarkən
tələsən adam çırağı, qəndili söndürər).
j £ Y a 1 u: dayçaları bağlamaq üçün istifadə olunan ip, çatı. Qısraqlar
sağılan zaman dayçalar bir iplə bağlanır. Yaylaqda sağılmaq üçün qısraqlar dayçalarm ətrafmda dolanırlar.
j - j Y ə m ü: «bu sözü qəbul etdinmi, dediyimi eləməyi ağlm kəsdimi»
mənasında bir sözdür.

1

dfji? 6- sən barğıl, yəmü = sən

get, yaxşımı». Əsli «4J yəh»dir. Bu, «bəli»

mənasmdadır.

j 'j» [yəni - m ü ] isə sual şəkilçisidir.
- J Y a n a: yenə, təkrarən, ikinci dəfə. «j& - j yana kəldi = yenə gəldi,
ikinci dəfə gəldi, təkrar gəldi».

B U N U N BAŞQA BİR N Ö V Ü

„ Y a y a: insanm sağrısı, dalı. Yalnız insana şamildir.
IJJ Y a v a: suyu ilə tutmaca rəng verən bir bitki. Yumşaq w ilə « - J
yawa» da deyilir.

3 5

Çinlilər mətnaltı haşiyədə verdikləri qeyddə «aşka» və «ışka» sözlərini hallandıraraq nəsə yazmışlar (DLT-Çin, I I I cild, s.22). Təəssüf ki, anlamaq m ü m k ü n deyil.

31

Divanü lüğat-it-türk
36

\ji Y a v a :

—

yawa» da deyilir. Oğuzlarm bir boyudur. Oğuzlar isti
yerə «JÜ -d yafa yer» deyirlər. Yuxarıda dediyim kimi, j
vav hərfı yumşaq w-yə çevrilmişdir.

F Ə ' L Ə L ja-i BABI
3 7

_Ä Y e 11 i : yeddi. «<--j-

_Ä yetti kat kök = yeddi qat göy».

F Ə V ' Ə L <>ja BABI
38

_ J J J Y o 11 ç: keçi qılının dibindəki incə, yumşaq t ü k .
39

teji Y u ğ a: yuxa, lavaş .
j l u Y a y g u k : qısrağın məmələrinin ücü. Bəziləri «&ji

yazğuk» de-

yirlər. Qıpçaqca.
H Ə R N Ö V HƏRƏKƏSİ İLƏ

FƏ'AL BABI

ü j İ Y a n u t : cavab. « _ A « J J ^ s ö z y a n u t ı = sözüncavabı».
<->j-j Y a n u t: əvəz, qarşılıq.
^Uu Y ı ğ a ç: ağac. Dörd dildə. «ç*i»

sözü də var.

jLu Y ı p a r: müşk, ənbər. Sərt VH ilə. [ v = f =P ilə]j % Y u 1 a r: at cilovu, yüyəni.
3 6

Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yevə» kimi (DLT-2005, s.688) oxu-

muşlar.
..
,.
_ hərfındən sonrakı fəthəyə görə bu sözü «yətti» oxumaq mumkundur, ancaq bız
tarixi orfoepiyaya uyğun olaraq «yetti=yeddi» kimi verdik.
38 Bu sözün baba uyması üçün «yovlıç» şəklində olması lazımdır . Seçkın Ərdı ılə Sərap
T u ğ b a Yurtsevər bunu «yovhç» kimi (DLT-2005, s.704) oxumuşlar.
39 Bu söz də baba uyğun deyil, uyğun olması üçün «yuvğağ» olması lazımdır ( D L l ,
I I I s 27) Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bunu «yuvğa» kımı (DLT-2005,
s 713) oxumuşlar, ancaq bu oxunuş da baba uyğun deyil. Uyğurlar sözü «yuğa» kımı
yazmış, ancaq baba uyğun olmadığı barədə müvafıq qeyd vermışlər ( T T D , I I I tom, bet
34). Çincə tərcümədə bu haqda nə isə bir qeyd var (DLT-Çin, I I I cıld, s.24).
y

Mahmud Kaşğari

32

j U j Y a m a r : bir yer adı. Yabaku qırlarında böyük bir çay axır, adma
«___>- j b u

Yamar suwı» deyirlər.

_l-j Y a d a ğ : piyada.
Y a r a ğ: fürsət, imkan, tav. «J->ji cfc< ış yarağı = işin tavı, sırası,
fürsəti, imkanı». «_jd» da deyilir.
_ U J Y a m a ğ: bu atalar sözündə də işlənmişdir: « J>J &*jt J^^i C&Ji
Uv_j_ _^Uu barçm yamağı barçınka, karış yamağı karışka =
ipək yamağı ipək parçaya, yun yamağı yun parçaya yaraşar». Bununla hər şeyin, hər kəsin babı var demək istənir.
SJI Y ı r a k: iraq, uzaq. «ja 6'Ji yırak yer = uzaq yer». Qohumlardan
və başqasmdan uzaq olan şeyə belə deyilir. Bu beytdə də
işlənmişdir:
(Jji

J&

__lj___]1_- _ ! _ _ J

«Oğrağım kəndü yırak,
Bulnadı məni karak».
Gedəcəyim yer uzaq,
Əsir etdi məni qara gözlüm.
(Gedəcəyim mənzil çox uzaqdır, ancaq sevgilimin qara gözləri məni
əsir edib yolumdan qaytardı).
<$*i Y a ğ a k: qoz, cəviz.
Jjiy Y a ğ u k: yaxın. «JÜ <jj*d yağuk yer = yaxm yer». Qohumlara « Jw
SJH yak - yağuk» deyilir.
J_y Y o n a k: eşşək, öküz və sair heyvanların palanı altma qoyulan
şey, çul, çuval parçası.
_ _ U J Y ə m ə k: türklərin bir boyu. Biz onları qıpçaqlardın bir boy saydıq. Halbuki qıpçaqlar da özlərini ayrı boy sayırlar.

Divanü lüğat-it-türk

33

cj*i Y a ğ a n: fil, (iki dilin - türkcə və türkməncə - birində). ü£4 _-y
Yağan Tegin şəxs adı kimi işlədilir.
ÜJ*_ Y o ğ u n: yoğun, qalın, şişkin.
ö% Y ı 1 a n: ilan. <<_ölj Jİ ok yılan = özünü ox kimi insanm və başqa
canlılarm üstünə

atan ilan».

C£h Y 1 1 a n: «_AJ L£S yılan yılı = türklərin on iki ilindən birinin adı».
1

ü -. Y a m a n: pis, yaman, (hər şeyin pisi). ««-*-JI CP^ yaman ig = yaman
xəstəlik, miskinlik xəstəliyi».

O R T A S I S Ü K U N L U _>* FƏ'Lİ BABI

(j4i Y a 1 b ı: yastı. «<--- u^i yalbı nənq = ağacdan oyulmuş olan enli
hər şey», (dayaz boşqab kimi).
J>Ji Y a r t u: yonqar, talaşa. Buna bənzədilərək üzərinə bir şey yazılan
lövhəyə, taxtaya da « J J „ yartu» deyilir.
JV„ Y e r ç ü: sin daşı, məzar.
(j*Ji Y o r ç ı: mahir bələdçi, usta qılavuz.
j ^ i j Y i n ç ü: inci. Cariyələrə də «j^i yinçü»

deyilir. Bu məsəldə də iş-

lənmişdir: «<j---- ^ja jk^i ^ j l ötlüg yinçü yerdə kalmas
=deşilmiş inci yerdə qalmaz», (dəlinmiş inci yerdə qalmaz,
onu bir alan tapılar). Bu söz cariyələrin uzun müddət bakirə qala bilməyəcəklərini, nəhayət, onları da alan tapılacağmı bildirmək üçün

söylənir. Oğuzlar və qıpçaqlar j y

hərfıni _ ç-yə çevirərək buna « j ? - ^ çinçü»
JJ*J

Y o ğ d u: dəvənin çənəsinin altmdakı uzun tüklər.

l ^ Y i g d ə: iydə.
'j^i Y a m d u: qasıq.
j ^i Y u n d ı: yeməkdən sonra qabm yaxantısı.

deyirlər.

34

Mahmud Kaşğari

JJX Y a p r ı: «JÜ JJH yaprı yer = düz və enli yer».
JJÜ Y a p r ı: «<_£- <j ja yaprı kulak = palaz qulaq».

jjk

'jj&iJ' ol yaşru kəldi = o, gizlin gəldi»,

Y a ş r u: gizli. « _ - -

u*jl yaşru ış = gizli iş».

jjü Y o ğ r u: dəvə tükünün

uzun olanları.

«jjJi

« jj-y

yoğruy» da deyilir.

Bu sözdəki j r hərfi J d hərfıni əvəz etmişdir. Ərəb dilində
də belə şey var. Məsələn: <<»'-~- » və «»'J& ».
JJİJ

Y a ğ r u: çevrə, yaxınlıq. «o^*iJi jJi

J^

j

ol anqar yağru

yorımas = o onun həndəvərinə yaxın getməz». Bu sözün
başqa bir variantı «'jjk yakru»dur, burada hərf dəyişməsi
(<j < t) baş vermişdir. Ərəb dilində də belə hallar çoxdur.
Məsələn: «vj*i» sözü «

'jji» olur, b hərfı vava çevrilir.

j JH Y o ğ r ı: qab-qacaq. Bu məsəldə də işlənmişdir: « öiJi . J J JŞ J
3

1

^ U u aş tatığı tuz, yoğrm yeməs = aşın dadı duzdur, duz
qabda yeyilməz», (qabda ancaq duz yeyilməz). Bu söz qənaətlə dolanması tövsiyə olunan adama deyilir.
jJi

Y a k r ı: iç yağı, piy. Bu beytdə də işlənmişdir:

_ j j i jj^j*i

<sJi jj~*-j

«Pışrılur yakrı kıyak,
Toşğurur yoğrı çanak».
Bişirilər kərə yağı, piy və yağ,
Onlar ilə dolub-daşar qab-qacaq.
(İç yağı, piy, qaymaq bişilirər, qab-qacağı doldurar).
_ ~ j j Y a x ş ı: yaxşı, gözəl, hər şeyin gözəli. « - 5 - - J ^
yaxşı nəsnə»,

«J>i> J^

yaxşı nənq =

yaxşı ış = gözəl iş».

_Aw Y a r ş ı: bir şeyi yarıya bölən şəxsin adı. Bu söz bir şeyin yarısı
mənasına da gəlir.

«ji ^g^iAji <-M anınq yarşısı bu=onu

ya-

Divanü lüğat-it-türk

35

rıya ayıran, b ö b n budur», « _ A „ ^ V J J

Jf 1 məninq
0

birb tam yarşı = o mənimlə divarda yarı-yarıya ortaqdır,
divar aramızda pərdədir».
jiij Y a f ğ u: xaqandan iki dərəcə aşağı mövqedə olan adama verilən
ləqəb.
Y a f ğ U : Barsğan yaxınlığında bir şəhər adı. Həmin şəhərin yaxmlığındakı bir təpəyə də bu ad verilərək « - _ ' j * f j Yafğu
art» deyilir.
- - i Y u f ğ a: oğulluq, oğulluğa götürülmüş.
Y a 1 ğ a: « - ^ 'Jä Kara Yalğa = türk diyarı ilə Fərqanə arasında
sıldırım bir yer». Bu nıəsəldə də işlənmişdir: « -S-j- Ijä
Uş_ __j \jt

kara munq kəlməginçə Kara Yalğa keç-

mə = qara bəla gəlmədikcə Kara Yalğanı keçmə»,

(qara

bəla gəlmədikcə, məcbur qalmadıqca bu sıldırım yeri keçmə, çünki sarpdır və həmişə qarlıdır).
j*£ Y a 1 ğ u: axmaq, gicbəsər, beyinsiz. Oğuzca.
40

J-J Y a 1 w ı : əfsun, sehr, tilsim. Sehrbaza «_*-& yalwıçı» deyilir. Bu
şeirdə də işbnmişdir:
ıS J J * ^

U

Vk

iS J J ' ^4 u—
iS JJİ Ui'

u—İJ

3

ı _ l J J J ı__x« j JJJ

«Yalwın anmq közi,
Yəlkin anınq özi,
Tolun aym yüzi,

411

Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 42) və çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.30) bu sözü «yəlvi»,
şeirdəki «yalvın» sözünü isə «yəlvin» şəklində oxumuşlar. Salih Mütəllibov bu sözü
«yalwı» kimi (TSD, I I I tom, bet 40) vermişdir.

Mahmud Kaşğari

36

Yardı məninq yürək».
Sehrlidir gözü,
Bir qonaqdır özü,
Dolunaydır üzü,
Parçalandı ürəyim.
(Sevgilisindən bəhs edərək deyir: onun gözündə sehr var, onunla ovlayır, özü içimdə qonaqdır, üzü isə on dörd gecəlik ay kimidir, məni baxışları ilə vurdu, ürəyim yarıldı, parçalandı).
- İ J Y u w k a: hər şeyin incəsi, zərifı; yuxa, lavaş. Bu məsəldə də
işlənmişdir: «jW* L_a _5L_

jLu l i i , ___ ____! anası tewlük,

yuwka yapar, oğlı tətik, koşa kapar = anası bicliklə lavaşı
nazik, incə yapar, oğlu isə tətik, diribaş olduğu üçün qoşaqoşa qapar», (anası uşağı aldatmaq üçün bicliklə çörəyi
incə yapar, uşaq isə zirək olduğu üçün çörəyi

iki-iki qa-

par). Bu söz iki hiyləgərin qarşılaşması zamanı deyilir.
Y u p k a: yuxa. Bu söz - i f ilə də deyilir, v p hərfı <-- f hərfınin
yerində işlənir. Bu xüsusiyyət
«jujLı

4 _ _ _ _ »

t - j _ _ _

ərəbcəyə də məxsusdur:

iLi'jJ\ c _ i j _ ( ». Son söz ərəbcələşdirilə-

rək « i ü - » şəklinə düşmüşdür.
Y 11 k ı: dörd ayaqlı heyvanlara verilən ümumi ad; sürü, ilxı.
>-JJ Y a r m a:

U J J yarma yuğa=bir lavaş (?) növü». Uzununa ya-

rılan hər şeyə belə deyilir.
L-V Y a ğ m a: türklərin bir boyunun adı. Bunlara « L _ J Ijä kara yağma» da deyilir.
Uij Y a ğ m a: Taraz yaxınlığmda bir kəndin adı. Kənd bu adı yağmalardan almışdır.
L l j Y a l m a : kaftan, qalın kaftan, yağmurluq; yapıncı. Farslar bu sözü türklərdən alaraq «^k yalmah» [«yəlmə»],

ərəblər də

3 7

Divanü lüğat-it-türk
farslardan alaraq «d^i

yəlmək» şəklində işlədirlər, » h

hərfini <j ka-ya çevirmişlər. Ərəblər eyni şəkildə « » ' - kəndə» sözünü

<<_'-» xəndək», «6J-i

yaran» kəlməsini isə

«dus yarak» etmişbr. Ərəb şairi Zü r - R ü m m ə
zü bu misrada işbtmişdir: «4J> _M< _ri--»
çıxıb türklər

bu sözü

41

həmin sö-

». Heç kim

farslardan almışdır deyə bilməz.

Çünki mən onu sərhədlərin lap o biri ucunda savadsız,
cahil türklərin dilindən də eşitdim. Onların diyarmda yağış çox yağır, onlara yapıncı hər kəsdən daha çox lazımdır.
42

- „ Y e z n ə : böyük bacmın əri.

U5s Y i g n ə: iynə. İri iynəyə, çuvaldıza

BU BABIN MATVİ

43

cV- təmən yignə» deyilir.

O L A N SÖZÜ

_^-4 Y u m ğ ı: toplu, çox. «-*-- <>4 yumğı nənq = çoxlu şey», « <j-¥
_?__ JuL kişi yumğı kəldi = camaat topa halında gəldi».

HƏR N Ö V HƏRƏKƏSİ İLƏ J**& FƏ'ALİ BABI

tji&i Y a 1 a ç ı: « J u^i

yalaçı ər=hər şeydə insanı günahkar sayan, it-

tiham edən kimsə, şərxata».

41

Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 45), çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.32), Salih Mütəllibov
(TSD, I I I tom, bet 42) və Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər (DLT-2005, s.654) bu
şairin adını ->j«jj şəklində göstərmişlər. Zü r - R ü m m ə (696-735) Əməvilər dövrünün
böyük şairlərindən biri olmuş, qədim ərəb şeir ənənələrini sədaqətlə davam etdirmişdir.
Onun şeirinin tərcüməsi belədir: J - Ç J&*
kə-ənnəhu mutəqəbbi yalmakin = o
sanki yalmak geymişdi. Yəni o, türklərin yalma dedikləri yapıncı geymiş kimiydi.
« Çinlilər bu sözü «yəznə» kimi vermişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.32). Biz bu tipli bəzi
sözləri e ilə veririk.
Sözün tərkibində hərfi-illət varsa, ona «matvi» deyilir.
4 1

Mahmud Kaşğari

38

Y a 1 a ç ı: lavaşın bir növünə də «£„

yalaçı yuğa» deyilir,

çünki ona toxunan kimi qırılır.
jc-Wd Y u b a ğ u: «<_&' J^Wd yubağu ış = üzərində durulmaması, əhəmiyyət verilməməsi lazım olan iş».
'jtyJi Y o r ı ğ u: «ja 'JiJi yorığu yer = gəziləsi-gediləsi yer». Bu, məkan
ismidir, zaman ismi də belədir.
jfrlji Y ı r a ğ u: çalğıçı; müğənni, şərqiçi.
Y a ş a ğ u: « J & - * J _ j j ( Jt J

J J bu

ər ol uzun yaşağu = uzun yaşa-

maq bu adamın haqqıdır». İsmi-zaman və ismi-məkan da
belədir.
jc-UJ Y a m a ğ U: « J C - - U J( _JJJ J J bu ton ol yamağu = bu paltarı yama-

mağa dəyər, yamanmaq bu paltarın haqqıdır».
jäWd Y a b a k u: türklərin bir boyu.
J - J J Y a b a k u: yun yoluntusu. Başdakı tük keçə kimi olduqda « 'j&a
tj-di yabaku boldı» deyilir.
j - ä Y a b a k u: «_**- 'J^i Yabaku suwı = öz mənbəyini Kaşğar dağlarından alan, Fərqanə ilə Özçənd arasında axan çay».
jöW* Y ü 1 ə g ü: dəstək, dayaq. «<-*-- j ö ü yüləgü nənq = dəstək olan,
dayanılan nəsnə».
j ^ Y

ə n i g ü: «'j^ia <J <-*'lj( 'ji bu urağut ol yənigü = bu qadın
doğmaq üzrədir».

H Ə R N Ö V HƏRƏKƏSİ İLƏ iM

_L>JJ

FƏ'LAN BABI

Y a p ç a n: yovşan. <-H p hərfıni <-- f-ə çevirməklə «cte*i yawçan»
da deyilir. Bu qayda barədə danışmışıq.

39

Divanü lüğat-it-türk
(jU_u Y e m ş ə n: qıpçaq diyarında bitən bir yabanı meyvəsinin a d ı .
_.i_u Y a w ğ a n: yavan. «J

44

1

ü * ^ yawğan aş = yavan aş, içində ət ol-

mayan yemək».
_ _ L Y a 1 ğ a n: yalan. Bəzən bu söz sifət olur: «J4 c&k yalğan kişi =
yalançı adam», «jj~- ü&k yalğan söz = yalan söz».
(jjiL Y 1 1 ğ u n: yulğun, yulğun kolu.
OJSUJ

45

Yipkin :

ö^a yipkin nənq = qonur rəngli, tünd qırmızı,

ərğuvan rəngində olan nəsnə».
öf^ Y ə 1 k i n: qonaq. « _ - '
əvəzinə

yəlkin atlığ = atlı qonaq». Oğuzlar _ y

əliflə bu sözə « ü f » əlkin» deyirlər.

ü^Uu Y a m 1 a n: -gəmiricilərdən olan bir siçan növü .

Ü^U_ FƏ'İLAN B A B I

46

(ji_oi Y e t i g ə n : «yeddi qardaş» adı verilən ulduz, Böyük

Ayı

bürcü.
(jUı_j

Y a s ı m a n: su boşaldarkən boğazı qur-qur edən kuzə.

(jUjL Y a 11 m a n: adda-budda baş verən çapulçuluq,

talançılıq.

Jä* FƏ'ƏNLİ B A B I

_ ; _ j _ Y o n ı n d ı: yonqar, talaşa.

Üç hərflilər və onlara əlavə olunanlar bölməsi bitdi.
4 4

Bəsim Atalayın qeydinə görə. «0^^» sözii bu gün də Anadoluda «yemşan» şəklində
işlədilir, tikanlı bir kolun üstündə bitən qırmızı, kiçik meyvələrə deyilir ( D L T , I I I ,
s.37). Bu, bizdəki yemişan kolu və meyvəsidir. Salih Mütəllibov bu sözü «yımşan»
(TSD, I I I tom, bet 44), çinlilər «yemşən» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.34).
Çinlilər bu sözü «yepkin» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.34).
«Yeddi» sözü ilə bağlı olduğu üçün bu sözü «yətigən» deyil, «yetikən» kimi oxuduq.
4 5

4 6

Mahmud Kaşğari

40

D Ö R D HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
Y a p ğ u t: yun və ya tük didintilərindən doldurulmuş mindər və
buna bənzər şeylər.
C_-VJ Y a p t a ç: yağışda, qarda çobanların geydikləri kiçik bir yapmcı.
Y a p ğ u ç: eşşək və ona bənzər heyvanları sürmək üçün

işlədilən

dəyənək.
£İi_j

Y a s ğ a ç: urva taxtası, xəmir yaymaq üçün

işlədilən taxta. Əsli

yası yığaç»dır, «yastı ağac» deməkdir.
ı
y*i Y a ğ m u r: yağmur, yağış.
J^i

Y a m ğ u r: yağmur. Bu məsəldə də işlənmişdir: « J ---- J J J ( ->U_
j ! J J _j_ü U . neçəmə oprak kedhük ərsə yağmurka yarar =
paltar nə qədər köhnə olsa da, yenə yağmurda işə yarayar», (yapıncı nə qədər köhnəlsə də, yağmurda kara gələr). Bu söz xidmətçilərindən birini axmaqlığı və ya zəifliyi
üzündən

qovmaq istəyən adama deyilir və «necə olmasa,

onun da yaradığı bir iş var, ondan həmin işdə istifadə et,
özün dincəl» mənasında işlənir. Bu şeirdə də işlənmişdir:
üS**i

^

LWJJ J l j - "

"^J-

<jjä Jf
j j _ > J j i 1 (jii
«Koydı bulut yağmurın,
Kərip tutar ak torın,

.

Kırka kodhtı ol karın,
Akın akar, ənqrəşür».
Qoydu bulud yağmurunu,
Gərib tutdu ağ torunu,
Qıra tökdü öz qarını,
İnləyərək axar sel.
(Bulud səmaya öz ağ torunu gərdi, yağışını qırlara, qarmı isə dağlara
tökdü, dağlardan inləyərək, uğuldayaraq sel axır).
i „ Y a r p u z : yarpız, gözəl rayihəli bir ot, qır nanəsi.
JJJJ

Y a r p u z: ilan yeyən bir heyvan, fıron siçanı, manqust. Bu məsəldə də işlənmişdir:

SJ SiJi ^Ji ^

o^Sji C&i

yılan yarpuzdın kaçar, kança barsa, yarpuz utru kəlür =
47

ilan yarpızdan qaçar, hara getsə, qabağına yarpız çıxar» .
Bu söz sevmədiyi şeydən çəkinən, ancaq yenə də o şeyə yaxalanan adam haqqmda deyilir.
j % Y u 1 d u z: ulduzlara verilən ümumi ad. Müştəri ulduzuna Ərəntüz, Mizan ulduzuna Karakuş, Sürəyyaya Ülkər, Yeddi
qardaş ulduzuna Yetigən, Qütb ulduzuna Təmür-kazuk,
48

Mərrix ulduzuna Bakırsokım deyilir .

47 Dilimizdəki «ilanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da gəlıb yuvasının ağzında bıtər»
şəklindəki atalar sözünün əsil mənası indi anlaşılır. Buradakı «yarpız» sozu əslındə
bitki deyil, fıron siçanı imiş. Çünki yarpız xoş ətirli bir bitkidir və ılanın ondan zəhləsı
gedə bilməz. İlanın zəhləsi yuvasının ağzında «bitən», yənı dıkəlıb duran və onu
gözləyən fıron siçanından, manqustdan gedirmiş...
« «Divanü lüğat-it-türk»də 7 planetin (yulduz) və 12 bürcün (ükək) türkcə adlarına
rast gəlirik. Sonralar türk dillərində onların yerini əsasən ərəbcə və farsca termınlər,
müasir dövrdə isə latın mənşəli terminlər tutmuşdur. Konkret olaraq bu maddəyə
gəlincə, burada bəzi yanlışlıqlar vardır. Məsələn, yazma nüsxənin 51-cı səhıfəsındə
Mizan ulduzuna Ərəntüz deyildiyi halda, burada həmin ulduz Müştərı adlandırılır.
Yazma nüsxənin 167-ci səhifəsində isə Qaraquş ulduzuna Müştəri ulduzu deyilmişdır,
bu maddədə həmin ulduz Mizan adlandırılır. Bu mövzu Mahmud Kaşğarinin müasırı,
dahi türk şairi və mütəfəkkiri Yusif Xas Hacib Balasağunlunun «Qutadğu Bılıg»
poemasında daha geniş və dəqiq şəkildə işlənmişdir. Məlumat üçün bax: Ramız Əskər.
Qutadğu Bilig, Bakı, Elm, 2003, s. 88-89.

42

Mahmud Kaşğari

J 4 J Y ı 1 d ı Z : ağacm kökü, damarı. İnsanın soyu da buna bənzədiləJ

rək <<_.j,4ä <-* _- tüblüg
cabətli, köklü»

yıldızlığ» deyilir ki, «əsalətli, nə-

deməkdir.

Y o 1 s u z: yolunu azan adam. Əsli [ j vav ilə] « j j - J j j »dur.
J

_- „

Y e r d ə ş: həmyerli. «J4 J'^ji yerdəş kişi = həmyerli adam».
Bu, iki adamın eyni şəhərdən olmasıdır. Onlar bir-birinə
J

«O- JJ

yerdəş» deyirlər. Oğuzca.
49

c**ji Y a r m a ş: yaxşı döyülmüş bulğur və buna bənzər şeylər .
<J*ji Y a r m a ş: «üjl cfaji yarmaş un = narm un». Bu iki söz məna
etibarilə bir-birinə zidd olsa da, kökləri birdir.
JjH

Y u ğ r u ş: türklərə görə, xalq içindən çıxıb vəzirlik dərəcəsinə
çatan bir adamdır. N ə qədər varlı olursa-olsun, bu ünvan
50

bir farsa, yaxud başqasma verilə bilməz . Yuğruş xaqandan bir dərəcə aşağıdır. Ona qara ipəkdən bir çadır (çətir?)
verilir. Yağışda, qarda, istidə başı üstündə tutulur.
y^H Y u n ç ı ğ: «J4
'&k Y u n ç ı ğ: « J

yunçığ ış = pozuq, perspektivsiz iş».
yunçığ ər = zəif, cılız, arıq, xəstəhal adam». Bu

şeirdə də işlənmişdir:

jij&tJ

5

J

- - i

J

_? j*- J% _-^4

j Jj__
J J ^ J *

L_J

jl

tf*—i ÜJ'

«Ödhlək a n ğ kəwrədi,
4 9

Salih Mütəllibov bu sözü «kraxmal» (TSD, I I I tom, bet 47), uyğurlar «yarma»
(TTD. I I I tom. bet 52). Seçkin Ərdi ilə Srap Tuğba Yurtsevər isə «pis üyüdülmüş,
qalın, qaba un» kimi (DLT-2005, s.667) tərcümə etmişlər.
«Farsa, yaxud başqasına» ifadəsi həm Salih Mütəllibovda (TSD, I I I tom, bet 47),
həm də uyğuıiarda ( T T D , I I I tom. bet 54) var. Lakin Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba
Yıırtsevər həmin cümləni belə çevirmişlər: «Bu işə yaraıiı və geniş tərəfdar kütləsina
malik olsa da, atlı bir savaşçıya [süvariyə], ya.xud ona bənzər bir şəxsə bu ünvan verilə
bilməz» (DLT-2005. s.706).
5,1

Divanü lüğat-it-türk
Yunçığ yawuz tawradı,
Ərdəm yemə sawradı,
Ajun bəgi çərtilür».
Dövran tamam zəiflədi,
Miskinlər, pislər davrandı,
Ərdəm yenə sovruldu,
Dünya bəyi yox olur.
(Dövran zəiflədi, miskinlər, düşkünlər davranıb qabağa düşdülər, dünyanm bəyi Əfrasiyab öldükdən sonra zəmanənin insanları
fəzilətdən, ərdəmdən uzaqlaşdılar).
ftjjä Y o r t u ğ: savaş günündə və ya bir yerə gedərkən xaqanın yanında olan adamlar, məiyyət.
jJjj Y a r 11 ğ: yoxsul, biçarə. Bu sözdən almaraq « J fcLa yarhğ ər» de»

yilir ki, «rəhm edilən adam» deməkdir.
fcU Y a r 1 ı ğ: xaqanın məktubu, fərmanı, buyruğu. Çigilcə. Bu sözü
oğuzlar bilmirlər.
jJ-Ç Y a ş 11 ğ: « j j * 'i^i yaşlığ köz = yaşlı göz».
Z^i

Y a ş 1 ı ğ: yaşlı. « J
heyvanlar üçün

yaşlığ ər = yaşlı adam». Gənc olmayan
də belə deyilir. Əsli

«Q&i

»dır.

'&H Y a m 11 ğ: « j j * '&i yamlığ köz = çöp düşən göz». Əsli «j^>W »dır.
_jUu_. Y a p ğ a k: quş ovunda istifadə edilən bir tələ növü.
j l i i Y a t ğ a k: xaqanın və ölkənin qoruyucusu, mühafizi, keşikçisi.
<

51

<CJ

JJ

51

_jl_u yatğak yattı = keşikçi yatdı» .

Bəsim Aıalayın ciddi tənqidə məruz qaldığı bir söz də budur. Opponentləri bu tənqiddə haqlıdırlar. Çünki «yatğak» termini hətta Osmanlı dövründə də işlənmişdir,
mənası «qarovulçu. mühafız, keşikçi» deməkdir. «Yatğak yattı» sözü «keşikçi uyudu»
deyil. «keşikçi gecəni keşik çəkərək keçirdi» deməkdir. Salih Mütəllibov bu nüansın
fərqinə varmamış, «mühafızəçi adam yatdı» kimi (TSD. I I I tom, bet 49) çevirmişdir.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər «yatğak yattı» cümləsini «adam gecəni qarovulda keçirtdi» (DLT-2005, s.673), uyğurlar isə «keşikçi gözət kıldı» ( T T D , I I I tom, bet
56) şəklində tərcümə etmiş, Hüseyn Düzgün də doğru çevirmişdir (-• J J s.459).

44

Mahmud Kaşğari

du^ Y u d h r u k: yumruq. Bu atalar sözündə də işbnmişdir: « - v ->W.
^

dSk _J— ^jj

1AL__5O jJcLj yatnınq yağlığ tiküsindən

öznünq kanlığ yudhruk yeg = yadın yağlı tikəsindən özünün qanlı yumruğu yaxşıdır», (qohumun yumruqla vurması yadın yağlı tikəsindən yaxşıdır). Bu söz qohumlar
arasında inciklik düşən zaman onlan barışdırmaq üçün
söylənir.

_v_ Y a r m a k: pul.
(jj-y Y a s t u k: yastıq.
<j-j Y a w 1 a k: pis, yava, dəyərsiz. «_r-Ş <j-_ yawlak kişi = bədxasiyyət
adam».
&&i Y a w 1 a k: pis, düşkün. Hər şeyin pisi. Oğuzca və qıpçaqca. Bu
şeirdə də işlənmişdir:
t-üjjj

L__

Js___ ___

^J

_ ^ J _ _ L _ _ J
JS_J

___

«Külsə kişi yüzinqə,
Körklüg yüzin körüngil,
Yawlak ködhəz tılınqnı
Edhgü sawığ tiləngil».
Gülsə biri üzünə,
Göstər görklü

üzünü,

Ad-san dilə özünə,
Diqqətlə seç sözünü.
(Əgər bir adam sənin üzünə gülsə,

sən də onu gülər üzlə qarşıla, dilini

pis sözlərdən qoru ki, adın-sanın elə yayılsm).

S&i Y a w 1 a k: « _ j ~

<JP-J

Yawlak Sarığ» bir bəyin adı idi.

Divanü lüğat-it-türk

.

S&i Y a w 1 a k: «£&
«£Uu

.

.——

yawlak» sözü «şiddətli, qatı, sərt» deməkdir.

J _ Ü J yawlak katığ yığaç = çox sərt ağac».

Jtf-4 Y u m ğ a k: yumaq, yuvarlanan və yuvarlaq olan hər şey. «
— yumğak tənə=yuvarlaq danə». U ç ləhcəsində. Zənnimcə, «tənə» sözü farsca «danə» sözündən alınmışdır, türklər
onu türkcələşdirərək « - tənə» demişlər.
j L i _ _ Y u m ş a q: yumşaq, hər şeyin yumşağı.
J'JJJ

Y a n d a k: «CP4 <j'4i yandak tikən = gəvən tikanı».

j j j j Y a n d a k: « j * * <j-y yandak çəkər = havadan şeh kimi ağaclarm
üstünə yağan şirə, fılloksera».
J__J Y a n d ı k: soysuz. « - cj^ yandık at

52

= soysuz at».

J _ J Y u n d a k: at peyini, təs. Yalnız atlarla bağlı işlədilən sözdür. Bu
məsəldə də işlənmişdir: « j _ ~ J^i
kərəl

53

JJ* ^ J

yağınq ərsə

yundakı təgir = düşmənin olsa da təsi qalar», (qoy

düşmənin də mal sahibi olsun, barı atmın təsi qalar, onu
yandırıb qızmarsan).
54

J - İ J Y u n ğ a k : kökü sabun kimi köpüklənən bir bitki.

[Qayda]:

Bilməlisən k i , fe'l kökünə

artınlan J ka hərfı alət ismi yaradır. Məsə-

lən, «t« Jjji ordı» sözündən alınan «<j^jf orğak» sözü kimi.

52 Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu misalı «bir qüsuru, şikəstliyi olan at» kimi
çevirmişlər (DLT-2005, s.658).
.
« Bu söz mətndə « J j ^ kərəl» şəklindədir, ancaq « - 0 « kərək» olmalıdır. Seçkın Ərdı ılə
Sərap Tuğba Yurtsevər (DLT-2005, s.711) və uyğurlar bunu «kərək» kımı ( T T D , I I I
tom bet 59) oxumuşlar. Salih Mütəllibov da müvafıq qeyd vermışdır ( T S D J I I , bet 51)
54 Bu söz mətndə « J - i yunğuk» şəklindədir. Bəsim Atalayın fıkrıncə, əslındə « _ m
u n ğ a k » olmahdır ( D L T , I I I , s.45). Salih Mütəllibov onu «yanğuk» kımı (TSD, I I I
tom, bet 52), uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 59), çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.43) və
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər «yunğuk» kimı (DLT-2005, s.711) oxumuşlar.
V

__

Mahmud Kaşğari
Bu <<J-JJ yunğak» sözü də «_;JJJ yudı» sözündən

yaran-

mışdır. Mənası «yumaq» deməkdir.
ı3& Y a n 11 k: yanlıq, çoban heybəsi, dağarcıq.

(jfra Y a n ç u k: kisə, pul kisəsi, tütün
<-jjj Y ü d r ü k: yüklük; üstünə

kisəsi.

paltar və ya əşya qoyulan şey; dolab,

masa və buna bənzər şeylər.
s

<- -„ Y ü z 1 ü g: « J <-S_JJ _5-l

iki

55

yüzlüg ər = ikiüzlü adam».

< - - „ Y ü z 1 ü g: « j s - j - <-S-JJ _,-) iki yüzlüg köznqü = ayna».
<-js^ Y ü g r ü g: «<— <-jSo yügrüg at = qaçağan at, yüyrək at».
<-js«j Y ü g r ü k: Oğuzlar ağıllı, bilikli, hikmət sahibi adamlara « <—js^
- - J yügrük bilgə» deyirlər.
<-SU_So

Y ü k s ə k: «_.- -S-_So yüksək tağ = yüksək dağ, hündür dağ».
Hər hansı bir şey hündür, yüksək və uzun olsa, ona «<-S_-S-J
yüksək» deyilir. Bu, quş tükü mənasına gələn «-SJJ yük»
sözündən

almmışdır. Çünki onun təbiətində yüksəlmək

vardır. Beləliklə, hər yüksək şeyə bu ad verilmişdir. Bu
beytdə də işlənmişdir:
JJLş. j J j i j l a _C_So (_!__ (j_l (j_i
jlS( J j _ i 4_ıJJ u_( ___!__ L5:

L

«Üs əs körüp yüksək kalık kodı çakar,
Bilgə kişi ögüt berip tawrak ukar».
Kərkəs quşu leşi yüksəkdən görüb aşağı enər,
Bilgə kişi öyüd verib tez anlayar.
(Kərkəs q u ş u

56

yüksəkdən uçarkən leşi görüb tez aşağı şığıyar, bilgə

kişinin ovu isə öyüd-nəsihətdir. Ağıllı adam öyüdü eşidən
kimi tez əzbəıiəyər və yadında saxlar).

55

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtscvər bu və bundan sonrakı misalda verilən «iki»
sözünü hər yerdə oldıığu kimi burada da «ekki» kimi (DLT-2005. s.719) oxumuşlar.

57

_C__u Y ü k s ə k : üskük,

barmaq qabı. Tuncdan, yaxud dəridən

hazırlanır, dərzilər iynə batmaması üçün onu barmaqlarına taxırlar.
uSoL Y e 1 p i k: cin vurması, yel çarpması.

^ i * J ərgə yelpik

təgdi = adama yel toxundu»
jşsy Y i p k i 1: ərğüvan rəngi. «dy

yipkil ton = ərğüvan rəngində
58

paltar». Burada J 1 hərfı ü n hərfıni əvəz etmişdir .
(İji Y a r t ı m: ayrılmış. «Cx& £ji Ji bir yartım budhun = xalqdan
aynlmış bir bölük».
çljL Y o ğ r u m: «dJ ?JH JÜ bir yoğrum un = bir dəfə yoğrulacaq
59

qədər un, bir xəmirlik u n » .
{JH Y e t r ü m: buraxılmış. « _ - <»l£ yetrüm saç = buraxılmış saç», (ilk
60

saç qırxıldıqdan sonra buraxılan saç?) .
f^Ji Y a r ş ı m: «ja (£ji JÜ bir yarşım yer = at yarışı keçiriləcək böyüklükdə yer; qoşmaq, qaçmaq yarışmaq üçün yer».
t'jk Y ü g r ü m: « JH pİA* Jü bir yügrüm yer = bir dəfəyə yüyürüləcək,
qət ediləcək qədər yer, bir nəfəsə qaçılacaq yer».

5" Beytin uyğurca tərcüməsində kərkəs quşunun «tapquş», leşin isə «tapnı» adlandınldığını gördük ( T T D , I I I tom. bet 61). Deməli. «tapquş», yəni kərkəs hərfı mənada
«leşyeyən» deməkdir.
Karl Brokkelmanın və Bəsim Atalayın fikrincə, bu söz «<-£-*-* yüksuk» şəklındə olmahdır. Salih Mütəllibov isə Bəsim Atalayın qeydini zikr etsə də. onu «Dıvan»dakı az
qala hər sözü çağdaş türkcə ilə qarşılaşdırmaqda qınayır (TSD, I I I tom, bet 53), ozu
isə addımbaşı Əlişir Nəvaidən. ara-sıra da digər özbək klassıklərındən mısallar gostərir. Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevar həmin sözü mahz «yüksük» kımı ( D L T 2005. s.717) vermişlər. Uyğur naşirlər isə bu sözü «yüksək» kimı ( T T D , I I I tom, bet
61) oxumuş, «oymaq» kimi tərcümə etmiş. üsküyün tuncdan və dəridən hazır-landığını
yazmışlar. Çinlilar də «yüksak» kimi vermişlər (DLT-Çin. I I I cild, s.44).
Yəni sözün əslinin « 0 % yipkin» olduğuna işarə vurulur.
5 «Bir atım çay», «bir bişirim ət» modeli üzra «bir yoğrum un» deməkdır. Bu model
bir madda sonra «yarşım» və «yügrüm» sözlərində də görünür.
"" Seçkin Ərdi ila Sərap Tuğba Yurtsevar
yetrüm» sözünü belə tarcümə etmışlər:
«möhkəm vıeılıb-bağlandıqdan sonra arxaya salınan saç» (DLT-2005, s.687). Uyğurca
mətni adətən başa düşmək olur, lakin bu maddənin larcüməsini dəqiq anlamaq mumkün olmadıeı üçün burada vera bilmədik.
5S

Y

48

Mahmud Kaşğari

uf-a Y i p k i n: «<JJJ uf-ü yipkin ton-ərğüvan rəngində paltar». Bu, J 1
hərfı ilə ayrı bir sözdür.

B U B A B ı N BAŞQA B I R NÖVÜ

Çjhi Y a y 1 a ğ: yaylaq, yayla, yayda qalınan yer.

J M F Ə ' A L I L BABI

Y a 1 a w a ç: peyğəmbər. «<ZJ% yalavaç» da ayrı bir sözdür.
J&i Y a 1 a f a r: xaqanm göndərdiyi elçiyə verilən addır. Uyğurca. Bu
məsəldə də işlənmişdir: «c-—f J

^

i

-

<J>k yaş ot köy-

məs, yalafar ölməs = yaş od yanmaz, elçi ölməz», (yaş ot
yanmadığı kimi, elçi də öldürülməz.

Elçiliyi nə qədər ağır

və acı olsa da, ona zaval yoxdur. Bu, ulu Tanrmm « J& —
£!sL_t Vj Jj—_-l» ayəsi [-elçinin vəzifəsi ona deyilən sözü
çatdırmaqdır] kimidir.
ıShk Y a b 1 1 a k: «—1 <j%a yabıtak at = çılpaq at, belində yəhəri və çulu
olmayan at», « _ ; — » _ ?

J( ol atığ yabıtak mündi = o,

çılpaq ata mindi».
- ^ — i Y ə m ə ç ü k: buğda daşman kiçik çuval; kisə.

j - i F Ə ' Ə L L U BABı

j — * * , Y a f ı ş ğ u: qızılcıq, yaxud gürən adı verilən yabanı meyvə. Ona

-—-'i yumuşğa» da deyilir.
^jf-i Y i g i r m ə: iyirmi. «_T--AJ yigirmi» də deyilir.
Dörd hərflilər bölməsi bitdi.

49

Divanü lüğat-it-türk

BEŞ HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
H Ə R NÖV HƏRƏKƏSİ İLƏ J ~ ~ F Ə ' Ə L Ə L B A B I

&J& Y ı p a r 1 1 ğ: « A>*—fcüayıparlığ kəsürgü=müşk

saxlanan müc-

rü». Bu məsəldə də işlənmişdir: « _ *a —^ Jü ö->JJ^ &Jn
jfi yıparlığ kəsürgüdin yıpar kitsə, yidhi kalır = mücrüdən
ənbər getsə də iyi qalar», (qabdan müşk getsə də iyi getməz). Bu söz sərvəti getsə də, bir az malı qalan və istənilən
zaman küncdən-bucaqdan bəzi şeylər tapan adam barədə
deyilir.
ftljH Y a ğ ı r 11 ğ: yağırh, yağırı olan.

«J&&Ji yağırlığ təwəy = yağır-

lı, beli yaralı dəvə». Başqası da belədir.
#Ji Y u 1 a r 1 ı ğ: cilovlu, yüyənli, noxtalı. « -

yularlığ at = ci-

lovlu, yüyənli at».
£_J-Ai Y a p ı ğ 1 1 ğ: qapalı, bağlı, «fcJS

yapığlığ kapuğ=qapalı qa-

pı».
jJfc£ Y a d h ı ğ 11 ğ: yayılı, yayılmış, sərilmiş. « - ~ -fc££ yadhığlığ töşək = sərili, yayılı döşək».
£&'Ji Y a r a ğ 11 ğ: mümkün. «u*jl i&'ji yarağlığ ış=mümkün olan iş».
Ji Y a z ı ğ 11 ğ: açılmış. ««- &Ji yazığlığ at = bağmdan açılmış at».
Başqası da belədir.
>U*Ai Y ı ş ı ğ 11 ğ: ipli. «J <U*Ai yışığlığ ər = ipli, ipi olan adam».

Mahmud Kaşğari

50

o 1 u ğ 1 u ğ: fidyəli.

jJ—_ yoluğluğ kişi = fidyəsi ödənmiş

adam».
£J-«_ Y a m a ğ 11 ğ: yamaqlı. <<dy j^—y yamağlığ ton=yamaqlı paltar».
'çJ&Ji

Y a r a ğ 11 ğ: zirehli. «J 'ç&Ji yarağlığ ər = zirehli adam».
j-'Ji Y a z u k 1 u ğ: günahlı, günahı olan, suçlu.
Y ı ş ı k 11 ğ: dəbilqəli. « J t^Ai yışıklığ ər = başına dəbilqə, dəmir
başlıq qoymuş adam».
Y a s ı ğ 11 ğ: gədələcli. «^ _r-^ä yasığlığ ya = gədələci olan yay».
<_J—i Y a ğ a k 11 ğ: cevizli.

jJ—i yağaklığ yığaç = cevizli ağac».

t^'Ji Y u r u n 1 u ğ: ipək parçaları olan. «<—-Ijl

yurunluğ urağut =

ipək parçalara sahib olan qadın».
fr^-d Y a ş ı n 11 ğ: şimşəkli. «-4.
Y a ğ a n 11 ğ: fıli olan. «J

yaşınlığ bulıt = şimşəkli bulud».
i yağanlığ ər=fıli olan adam, filban».

[Qayda]:

Bu b ö l m ə

61

bəzi mənaları ehtiva edir.

Bunlardan biri ismi-məful mənasma gəlməkdir. Məsələn: « - — — j j e i
yadhığlığ töşək» və «—1 ^Ji

yazığlığ at» kimi. Bunlar

«sərilmiş döşək» və «açılmış at» deməkdir. Digəri isə adı
verilmiş şeyin sahibi olmaq mənasıdır. Məsələn: «j1 QJü
yıparlığ ər=ənbəri olan adam» kimi. Bu, yuxarıda da gördüyün kimi, «sahib» mənasındadır. «_r—təwsi=kasalı, qədəhli məcməyi», «<—l

ayaklığ
uyuğluğ əw=

kəmərli ev» deməkdir.

6 1

Mahmud Kaşğari burada -hğ/-luğ şəkilçisi qəbul edən sözləri nəzərdə tutur.

Divanü lüğat-it-türk
J-Ly Y a r ı n d a k: türk qayışı. Keçi dərisindən hazırlanır.
j l i ^ Y a p u ş ğ a k: tikanlı bir ot, pıtrax. Fındıq boyda olur, atlarm
və başqa heyvanlarm quyruğuna yapışır. H ə r işə qarışan,
burnunu soxan adama «yapuşğak» deyilir.
j u i j i Y a p u r ğ a k : ağacm yarpağı. Kitabın yarpağma, səhifəsinə də
belə deyilir.
tj%*i

Y ı ğ a ç 1 1 k: ağaclıq, ağacı olan yer. Şalban olan yerə də belə
deyilir.
62

<j~ j j Y a d h a ğ 11 k : piyada üçün, piyadalıq; piyada yürümək.
( j - j . Y ı d h ı ğ 11 k: qoxmuş, qoxmuşluq, yıpranmışlıq.
tj&H Y a m a ğ 11 k: yamaqlıq. «Jji

yamağlık böz = yamaq üçün

hazırlanan, ayrılan bez».
<_--_ Y 1 1 1 ğ 11 k: ilıqlıq, istilik.
_ _ — J Y a ğ a k 11 k: cəvizlik, cəviz, qoz bitən yer, sahə.
_-lw Y a r u k l u k : nur, işıq, aydınlıq.
_k-„ Y ı r a k 11 k: uzaqlıq, iraqhq.
j _ _ L Y a 11 n d a k: yalm, çılpaq. « J

yalındak ər = çılpaq adam».

Y i g i 11 i k: igidlik, gənclik. Buradan almaraq «tj^i

J*»

əsiz anmq yigitligi» deyilir k i , «heyif onun igidliyinə, gəncliyinə» deməkdir.
<-*J-Ji Y ü r ə k 1 i g: ürəkli. « J ^Ji
-^.JJJ

yürəklig ər = ürəkli, cəsur adam».

Y e t i z 1 i k: genişlik, bir şeyin eni.
Y ü 1 ə k 1 i g: dayanmış, söykənmiş. «_-_ - ^ ~ J yüləklig yığaç =
bir şeyə dayanmış, söykənmiş ağac».

-*4*JJ

6 2

Y i 1 i k 1 i g: ilikli. « - S j i - - <^4*4i yiliklig sünqük = ilikli sümük».

Yazma və basma nüsxədə «<_-=• ^ yadhağlık» sözü hərəkəsizdir.

52

Mahmud Kaşğari

HƏR N Ö V HƏRƏKƏSİ İLƏ ü - - F Ə ' Ə L ' A N BABI
_1*JJİ A y ı t ğ a n: soruşan. «Ü-J_- j j - ^ J ' _r—* <J ol kişi ol təlim söz

ayıtğan = o adam çox söz soruşan adamdır».
ü—Cy Y a r a t ğ a n : yaradan. «ü—u_ —JÜ <J c? J — ' tənqri ol yerig ya5

ratğan = yeri yaradan tanrıdır». Başqası da belədir.
ü--Cä Y a r u t ğ a n : aydmladan, işıqlandıran. «ü—<ly _ J J I <J Ü - k ü n ol
ajunuğ yarutğan = dünyanı işıqlandıran günəşdir».
63

ü—(y Y o r u t ğ a n : yel buraxan. «_r-Ş ü-Jİy yorutğan kişi = yel buraxan adam».
1

ü - — J Y a ğ u t ğ a n : yaxınlaşdıran. ^ ü * - , ü j j ' J _r-Ş Jf ol kişi ol özin
yağutğan=o adam özünü daim başqalarına yaxınlaşdıran
adamdır».
5

1

Ü - _ * _ Y a ğ ı t ğ a n: yağdıran. «ü—*. J—y J ' eJJ— tənqri ol yağmur
yağıtğan = yağışı yağdıran tanrıdır».
( j l i j i j Y a ğ 1 1 ğ a n: düşmənçilik edən. «ü-r-d

_ r ? - Jf _ r - Ş Jf ol kişi ol

tutçı yağıtğan = o adam daim düşmənçilik edəndir».
(JUUAJ

Y u m 1 1 ğ a n: toplanan, toplaşan. <<<_->* J

J ol kişilər ol

yumıtğan = o adamlar daim bir iş üçün toplanan adamlardır».
Ü-^JAJ

Y a p u r ğ a n : örtən, qapayan, gizlədən. «0^ Jii üAi

1

J J Ji bu

ər ol ışın yapurğan=bu adam işini daim gizləyən adamdır». Hər hansı bir şey gizləmək də belədir.
a

\s. j _ ü Y a ş u r ğ a n : gizləyən. « ü — j - y üf— J' J ' J bu ər ol nənqin yaşurğan = bu adam malını gizləyəndir». Başqası da belədir.

63

Yazma və basma nüsxədə bu söz «_—Ji yortğan» şəklində yazılmışdır. Bu baba
uyğun olması üçün «0—1« yorutğan» şəklində olması lazımdır.

Divanü lüğat-it-türk

.

—
(

_.__& Y a p u ş ğ a n: yapışqan. « ü - - _ -As' Jt J <J ol ər ol ışka yapuşğan=o adam işə yapışandır, işə yapışmaq onun adətidir».
Hər hansı bir şey bir şeyə bağlansa, yenə belə deyilir.
______ Y u ş u 1 ğ a n: axan. «ö^i

c-W Ji bu baş ol kanı yuşulğan

=bu daim qanı axan yaradır».
_tx__. B u ş u 1 ğ a n: «_*--_

(/* d J Ji bu ər ol əligi ışka buşulğan

=bu adamın əli işdə yeyindir, iş xüsusunda əli yatqındır».
f

_____ Y ı ğ 11 ğ a n: yığılan. « _**-_ _r-Ş >-* J Jü Ji bu yer ol munda kişi
yığılğan = bu yer adamların daim yığıldığı yerdir».
43

___»_ Y ı k 1 1 ğ a n: yıxılğan, yıxılan. <«J*&i tr^ J r $ ol tam ol tutçı
yıkılğan = o divar daim yıxılandır». Başqası da belədir.
_,__*_ Y o ğ u r k a n: yorğan.
_l_j_4Yügürgən:

çapar. Çindən çıxaraq islam diyarma gəlmək üz-

rə olan karvandan daha əvvəl onların məktubunu, xəbərlərini gətirən adam.
_ijS.Yügürgən:<<-

Ü - J ^ yügürgən at = yüyrək at». Başqası da

belədir.
ü j S j ^ Y ü g ü r g ü r ı : darı kimi qırmızı dənələri olan bitkidir. Bunu
türkmənlər yeyirlər.
<_-j-j Y e m ü r g ə n: sökən, qoparan. «_->•_ &**i J -V>- Ji bu suw ol
yığaçığ yemürgən = bu su daim ağacın dibini oyandır».
Hər hansı bir şeyin dibini oyan, sökən şey barədə də bu
söz işlənir.
_ _ _ J J Y i r i 1 g ə n: yarılan. «c^Ji

_ * - J dw 'jt bu butık ol tutçı yiril-

gən = bu budaq daim çatlayan, yarılandır».
f

_____ Y ü m ü 1 g ə n: yumulan. «_**-*_ tfJj* - J Ji bu ər ol közi yümülgən = bu adam daim gözü yumulandır».

54

Mahmud Kaşğari

B U B A B I N MATVİ O L A N L A R I
ar^ji Y a z ı ğ ç ı: yazıçı, mirzə. Qohumlar arasında məktub gətiribgötürən elçi. Oğuzca.
^UÜJJ

64

1

Y a y 11 ğ a n : yayılan. «y—* ü —ä yayılğan kişi = bir yerdə dura
bilməyən biqərar, səbatsız adam».

H Ə R N Ö V HƏRƏKƏSİ İLƏ J - ~ F Ə ' L Ə L Ə L BABI

_-—Ji Y ö r g ə m ə ç: [yemək növü; resepti]: işkəmbə və bağırsaq incəincə doğranır, bağırsaq içinə doldurulur, bişirilərək, yaxud
qızardılaraq yeyilir.
65

J~~y Y a t ğ a ş u k : bir yerdə başqa biri ilə yatan. «<__£!

yatğa-

şuk oğn = yatma zamanı».
&Jk Y a k r ı k a n: fındıq boyda qırmızı meyvəsi olan bir bitkidir, yel
adamm dodoqlarını çatlatdığı zaman yapışdırılsa çat və
yarıqlar sağalır.
<j-j*i Y a k r ı k a n: buz yağı (?). Bu, buz parçalananda ondan ayrılan
66

yağa bənzər şeydir .
6 4

Bu söz matvi qismindən ola bilməz. Sözün matvi olması üçün onun sonunda hərfiillət olmalıdır. Bu söz bundan əvvəlki qismə aiddir.
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu maddəni i k i maddə halında belə vermişlər:
«Y a t ğ a ş u k: yataq yoldaşı». «Y a t ğ a ş ı k: yatğaşık uğrı=gecənin üç hissədən
ibarət olduğu düşünülsə, gecənin ilk hissəsi» (yalnız müəyyən bir ləhcədə) (DLT-2005,
s.673). Uyğurlar da bu məddəni «Y a t ğ a ş u k: biri ilə yatan kişi» və «Y a t ğ a ş ı k:
yatar çağ», yəni «yatmaq vaxtı» olmaq üzrə i k i maddə halında vermişlər ( T T D , I I I
tom, bet 75). Çinlilər də uyğurlar kimi hərəkət etmişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.54).
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu maddəni belə tərcümə etmişlər: «donmuş,
buz kəsilmiş iç yağı; kəsildiyi zaman iç yağı parçalan tökülür» (DLT-2005, s.664). Bu
tərcümə də bir az naqisdir, məna tam aydın deyil. Uyğurlann tərcüməsi belədir: «buz
[bağlamış] yağ, donfmuş] yağ. Belə yağ parçalananda ondan buza bənzər qəlpələr qopur» ( T T D , I I I tom, bet 75). Bu tərcümə daha anlaşıqlı və aydındır.

6 5

6 6

Divanä lüğat-it-türk

B U N U N BAŞQA BİR N Ö V Ü

67

ip^i Y u b a k u 1 a k : qızdırmadan titrəmə. Yabaku və yəmək dillərində.

68

J-^J Y a b a k u 1 a k : bayquş. Yabaku və yəmək dillərində.

Beş hərflilər bölməsi bitdi.

6 7

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «yapakulak» şəklində (DLT-2005,
s.660) oxumuşlar. Çinlilər də belə oxumuşlar (DLT-Çin, I I I cild, s.54).
Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 76), çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.55) və Seçkin Ərdi i l ə
Sərap T u ğ b a Yurtsevər bu sözü «yapakulak» şəklində (DLT-2005, s.660) oxumuşlar.
Salih Mütəllibov isə hər iki sözü «yabakulak» kimi (TSD, I I I tom, bet 64) vermişdir.
6 8

56

Mahmud Kaşğari

A L T I HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
_5-«_y Y a r s ı n ç ı ğ: murdar, pis, iyrənc. « — _ € - * * _ . yarsınçığ nənq
=pis, iyrənc, murdar şey».
y Y a ğ m u r ç ı l : «JÜ fej**i yağmurçıl yer = yağmuru çox olar
yer».

[Qayda]:

Bu bir qaydadır: hər hansı bir şey bir nəsnə üzərində çox davamlılıq
göstərsə, ardı kəsilmədən fasiləsiz sürsə, o isimə J?> [-çil şəkilçisi] əlavə edilir. Bu yolla yaranan söz sifət olur. Məsələn, «JÜ _•>•"
Buna

tüpçil yer» deyilir. «_-H tüpi» boran deməkdir.

[-çil suffıksi] artırılmaqla boranm çox olması bil-

dirilir. Eyni şəkildə uzun müddət xəstə olan adama «J5-s'
igçil» deyilir. Ancaq onu da demək lazımdır ki, bu qaydanm işlənmə dairəsi məhduddur, geniş tətbiq olunmur.

Tanrıya şükr olsun, başında hərfı-illət olan isimlər kitabı bitdi.

Divanü lüğat-it-türk

BİSMİLLAH İR-RƏHMAN İR-RƏHİM
BAŞDA HƏRFt-TLLƏTLİ FF'LLƏR KİTABI

57

Mahmud Kaşğari

58

İKİHƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
J4i Y a p

bağladı, bərkitdi. «J4i

11:

J ər kapuğ yaptı = adam qapı

qapadı».

J4i Y a p

11:

qürdu. «J4i

JJ J'
2

ər tor yaptı = adam tor düzəltdi, tələ

qurdu», (quş və ya başqa şey tutmaq üçün tələ qurdu).

J4i Y a p t ı: yapdı, yapışdırdı. «j4i

— J ^ ~ !

işlər ötmək yaptı =

qadm çörək yapdı», (təndirə çörək yapdı).

J4i Y a p t ı: hördü. «j4i

f-

J ər tam yaptı = adam divar hördü»,

($-4i-J4i yapar - yapmak).
J

cJJd Y a r d ı: yardı. «CS J-J
J

J ər yığaç yardı = adam ağac yardı».

Başqası da belədir. Yerə şırım çəksə və ya çəpərləsə yenə
belə deyilir, (uhJ -JJ
J

J

c5 ji Y ö r d i : «c? Jri

yarar - yarmak).

u ^ ! <—* Ijf urağut oğlm beşiktin yördi = qadın

uşağını beşikdən götürdü», (•—->JJ
J

L$ J_

-jJi yörər - yörmək).

Y e r d i : «_S J-J dw <J ol butık yerdi = o, budaq yardı». Başqası da
J

belədir. Bu, dəmir tətbiq etmədən yaş bir şeyi uzunlaması69

na yarmaqdır. (—->j_ -JJi yerər -yermək) , «yarmak» bir
şeyi kəsərək zorla yarmaqdır, ayırmaqdır, «yermək»

isə

onu asanlıqla yarmaqdır. Bu məsəldə də işlənmişdir: « _•£
JJ
6 9

y&ı o-- .JJi _•*- tapuğ t a ş

70

yarar, taş başığ yarar =

Bəsim Atalay bu sözü «yirdi-yirər-yirmək», bəlkə də «yırdı-yırar-yırmak» kimi
oxumağa tərəfdardır. Bu tipli şeylərə dilimizdə də çox rastlanır. Məsələn: «cızıq-cizik»,
«siyirmək-sıyırmaq», «çirmənmək-çırmanmaq» və s.
Bu söz təsirli olduğu üçün «_4 ^ taşığ» şəklində olmalıdır.
7 0

Divanü lüğat-it-türk

__.

xidmət daşı yarar, daş da qayıdıb başı yarar». Bu söz ağasından yaxşılıq görən, ancaq onun düşmənlərinə kömək
edən xidmətçi haqqında deyilir.
<j±ji Y a z d ı: açdı. «c$ JJJ

ÜJ—> J

ol tügün yazdı = o düyün açdı».

<s-ü-J Y a z d ı: yazdı. «<s±Ji - v . <J ol bitik yazdı = o, kitab yazdı».
!

<s*ji Y a z d ı: yanıldı. «<j*Ji »-\3_- J ol sözində yazdı=o, sözündə yanıldı».
CJJJW Y

a z d ı: az qala... «j*ji 'jj <J> J ol anı uru yazdı

71

= o, onu az

qala vuracaqdı, döyəcəkdi».
<j±ji Y a z d ı: vura bilmədi. «<j*ji

J ol keyikni yazdı = o, geyikə

ox atdı, vura bilmədi». Bu atalar sözündə də işlənmişdir:
<<__L_J ___ __USSÜJ ._>*'—^

o^Ji yazmas atım bolmas,

yanqılmas bilgə bolmas = çaşmayan atıcı (ovçu), yanılmayan bilgin olmaz (yoxdur)», (dhJi -JJi yazar - yazmak).
<jJJJJ Y ü z d i : üzdü. «<sJJJ-J ı—- J ər suwda yüzdi=adam suda üzdü».
<j Jjjs Y ü z d i : yayıldı. «<J*j'ji
_JJJJJ Y

' J irinq yüzdi = irin bədənə yayıldı».

ü z d i : üzdü. «<s*jji P&J ər t u ğ u m
vanm dərisini üzdü, çıxartdı»,

_J__J Y

a s d ı: buraxdı.

<<<_•—, _ - - J - —».

72

yüzdi=adam kəsilmiş hey-

(«-UJİ

-Jji yüzər-yüzmək).

bəg süsin yasdı = bəy qoşunu

tərxis etdi».
ı . A _ j Y a s d ı: bu sözün əsli «<s —«y <JtAä J ər yasın yasdı = adam yayınm
kirişini çıxartdı» sözündən alınmışdır.
Y a s d ı: sökdü. «_.—«y _.'J-> _— xan çuvaç yasdı = xan çadırını
sökdü», (xan başı üstündəki çadırının düyününü açdı),
( J U _ J - J 1 _ J yasar - yasmak).

71

Salih Mütəllibov « j j uru» sözünün sonundakı vav hərfıni v kimi qəbul etdiyinə görə
həmin sözü «uruv», misah isə «ol anı uruv yazdı» kimi oxumuşdur (TSD, I I I tom, bet
67).
Türkcə son nəşrdə bu söz «tokum» kimi verilmişdir (DLT-2005, s.719).
7 2

60

Mahmud Kaşğari
(

J

ts-—y Y a ş d ı: gizləndi. «ts<~y - J- _f— <$ ol məni k ö r ü p yaşdı = o məni
görüb

gizləndi». Bu atalar sözündə də işlənmişdir: « _--

<__U__J

J

J'Jİ

(___ təwəy m ü n ü p

koy ara yaşmas = dəvəyə

minməklə qoyunlar arasında gizlənmək olmaz»,
minən özünü

(dəvəyə

qoyunlar arasında gizləyə bilməz). Bu söz

hər tərəfə yayıldıqdan sonra gizlədilmək istənən iş haqqında deyilir, (<j—-J - j l — J yaşar - yaşmak).
ts-—y Y ü ş d i : axıtdı. «_s-~y J& Jİ ol bəkni yüşdi = o, bozanı axıtdı»,
(o, bozanı sürahinin lüləsindən axıtdı). Boza arpa, buğda,
darı kimi bitkilərdən düzəldilən içkidir, (——uy - j ~ y yüşər
73

- yüşmək) .
ts—i Y a ğ d ı: yağdı. «_s—i j—y yağmur yağdı = yağış yağdı». Bu məsəldə də işlənmişdir: «J*i ~ - - £—> kutluğka koşa yağar=qutluya, bəxtəvərə qoşa-qoşa yağar», (bəxtəvər adama vardövlət üst-üstə

gələr), (J—«J -J*i yağar - yağmak). Qar və

dolu yağsa, yenə belə deyilir.
ts—iY ı ğ d ı: yığdı, yığışdırdı. «jJ*i —-f

J ol məni aşka yığdı = o

məni yeməyə qoymadı». Başqası da belədir.
ts—i Y ı ğ d ı: «tsJ*i £j- J' ol tarığ yığdı = o, taxıl yığdı». Hər hansı bir
şeyi yığan adam üçün də belə deyilir, (tİ'—y -J*i yığar yığmak).
j&i Y u w d ı: yuvarladı. «ts4'i 6& J ər topık yuwdı = adam top yuvarladı». Başqası da belədir. Bu beytdə də işlənmişdir:

7 3

Bəsim Atalay yazma nüsxədə düzəliş aparılaraq «<i—y» sözünün bu şəklə salındığını,
əslində isə bu kəlmənin «yuşdı-yuşar-yuşmak» şəklində olduğunu yazmışdır ( D L T ,
I I I , s.60). Salih Mütəllibov bu fe'li «yüşdi» şəklində vermişdir (TSD, I I I tom, bet 68).
Uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 81) və Hüseyn Düzgün bu sözü «yuşdı» (— J J S.467),
Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər isə i k i variantda - «yuşdı/yüşdi» kimi oxumuşlar (DLT-2005, s.713). Çinlilər «yuşdı» şəklində vermişlər (DLT-Çin, I I I cild, s.58).

Divanü lüğat-it-türk

.
ı j

j

(jLa _•__ o}> —— - ? J^
jsü

_j J_S

_-)—•*

«Tawar yığıp suw akın indi sakın,
74

Korum kipi idhişin kodı yuwar».
Yığılan mal axan su kimidir, özünü gözlə,
Sahibini qaya kimi aşağı yuvarlar.
(Mal-sərvət yığmaqdan bəhs edərək deyir: dağdan gələn sel qayanı
necə yuvarlayırsa, yığılan mal da öz sahibini eləcə məhv
edə bilər).
Y u w d ı : qaçdı. «_>-i

eşyək yuwdı = eşşək qaçdı».
a

{

j J S , Y u W d ı: aldatdı. « t , - j J*J _r - ol anı ardı-yuwdı = o ona hiylə
75

etdi, aldatdı» .
_.j__ Y u w d ı: qovuşdu. «o?-J

J ər kadaşın kurdı-yuwdı =

adam qohum-qardaşa qovuşdu», (yaxın adamına qovuşdu, ona mal verərək könlünü

aldı), (eP% -J% yuwar -

yuwmak).
ts—i Y a k d ı: yaxdı. «_r-j _S - 3 J ər başka yakığ yakdı = adam başma yaxı yaxdı».
t s — i Y a k d ı : «_;—JJ—^ Jf olanqar yakdı = oonayaxınlaşdı».
jSL Y a k d ı: «_s-i ıj^

anınq kəlməgi yakdı=onun gəlişi ya-

xınlaşdı».

7 4

Bəsim Atalayın yazdığına görə, bu beytin ilk misarası xeyli qarışıqdır. İkinci misrada
isə «idişin» əvəzinə «idhisin» olmalıdır, çünki «idiş=qədəh, piyalə, kasa», «ıdhı» ısə
«sahib» deməkdir. Beytin məzmununa da məhz «sahib» sözü uyğundur D L T , I I I ,
s 62). Biz bu beyti bir az fərqli tərcümə elədik. Salih Mütəllibov (TSD, I I I tom, bet 69)
və Hüseyn Düzgün ( - J >• s.357-58) Bəsim Atalayın qeydlərini nəzərə almışlar. Seçkın
Ərdi i l ə Sərap T u ğ b a Yurtsevər isə «indi» sözünü «endi», «kipi» sözünü «kepı» ( D L T 2005 s714) uyğurlar «idişin» yerinə doğru olaraq «idhisin», «indi» sözünü «ındı»,
«kipi'» sözünü «kəbi» kimi vermişlər ( T T D , I I I tom, bet 83). Çinlilərin də mətn altında
müvafıq qeydi vardır (DLT-Çin, I I I cild, s.59).
5 Bəsim Atalay yazma nüsxədə bu sözdə düzəliş aparıldığını, nətıcədə «təwdı» yennə
«yuwdı» yazıldığını göstərmişdir ( D L T , I I I , s. 62).
7

__

Mahmud Kaşğari
j * * i Y a k d ı: <<_.-£ <-*4 j—il Jf ol anqar əlig yakdı=o ona əli ilə toxundu», (Jt_j
-•^Y

-JISJ

yakar-yakmak).

u k d ı: bulaşdı, keçdi. «<,—i _U i_ _ J əliggə yağ yukdı = ələ yağ
bulaşdı».

J A i Y u k d ı: «<s—j j * — j j j - i

S anınq udhuzı anqar yukdı = onun

qoturu ona keçdi». Hər hansı bir şey başqa şeyə bulaşsa
və ya keçsə, yenə belə deyilir, (<J—»J - j - y yukar - yukmak).
j&i

Y ı k d ı: yıxdı, uçurdu. «j&i
du».

ıs^

<_$ <J( ol əwin yıkdı = o, evini uçur-

Başqası da belədir, (<J—*_-Jh yıkar - yıkmak).

Y a 1 d ı: alovlandı. «<s-y — j l ot yaldı = od alovlandı».

j ^i Y a 1 d ı: iltihablandı. «<s-y <_--. baş yaldı = yara iltihablandı».
<s--. Y a 1 d ı: yaladı. «j&

—JJJ

<_j- kün yüzüg yaldı = gün adamın

üzünü qarsdı, yaladı, qaraltdı», (J—Ç -j%i yalar-yalmak).
JAIJ

76

Y o 1 d ı : qurtardı, buraxdı,

«J-*Ü

<_--. j< ər bulunuk

77

yoldı =

adam dustağı buraxdı».
. - . Y o l d ı : azad etdi. «<s--.<_- j l ər tutuğ yoldı = adam girovu azad
etdi».
--.Y

o 1 d ı: yoldu. «_;-, <j— J ər kuş yoldı = adam quş yoldu», (tüklərini yolmaq üçün

qaynar suya saldı, pöşülədi). Dəridən

tük yolunsa, yenə belə deyilir. Başqası da belədir.
tü-u Y o 1 d ı: «<S--J

ÖAH — * < J

urağut başın yoldı = qadın öz mehr və

başlığından vaz keçərək ərindən ayrıldı, başını, canını qurtardı», (J—y" -j% yolar - yolmak).
j ^ i Y o 1 d ı: «<s--y _4i J' ol bitik yoldı = o, kitab yazdı, üzünü köçürdü».
76

Seçkin Ərdi i l ə Sərap Tuğba Yurtsevər bu fe'li «yuldı» kimi (DLT-2005, s.707) oxumuşlar. Çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.61-62) və uyğurlar «yoldı» ilə başlayan maddələrin hamısını «yuldı» kimi vermişlər ( T T D , I I I tom, bet 85-86).
Bu söz «<_•<*. bulunuk» deyil, «_•& bulunuğ» olmalıdır.
77

Divanü lüğat-it-türk

___

_:jlj Y e 1 d i : qoşdu, çapdı. «_s--j fifl atlığ yeldi = atlı qoşdu, çapdı».
Başqası da belədir, ( - - ¥ -J% yelər - yelmək).
j J İ j Y e 1 d i : yeyildi. «cä4i a& aş yeldi = yemək yeyildi». Başqası da
belədir, (—UJ_ - j j i j yelür - yelmək).
<_;__ Y ü m d i : yumdu. «<_ —_> j j * J ər köz yümdi = adam göz yumdu»,
78

<<_Uİ -_U_ yümər - y ü m m ə k ) .
Y a n d ı: döndü. <<__;•—_ ü--jj J ər yoldan yandı = adam yoldan
döndü». Başqası da belədir. Bu məsəldə də işlənmişdir:
«(_>_UL jji

ı_ı__ş

ıi

i<j-Ul_j

j5__» _£iL yalnquk mənqgü

tirilməs, sınka kirüp kirü yanmas = adam əbədi diri qalmaz, yaşamaz, qəbrə girən geri dönməz, qayıtmaz».
, _ . Y a n d ı : təhdid etdi, yanıdı. «s^i _-3

bəg anı yandı = bəy onu

yanıdı, təhdid etdi». Başqası da belədir.
ts_y Y a n d ı: alışdı, yandı. «s^i - j ' ot yandı = od yandı». Bu mənada
«_;4s yaldı» sözü də var. Qıpçaqca.
1

_s___ Y a n d ı: qusdu. «s^i J ər yandı = adam qusdu», (J—y - J - . yanar
- yanmak). Bu şeirdə də işlənmişdir:
tj'j^

1

_-_' _!—-*j

t ^ J - V JJ-) _ i — —

1

_£-£' <J—* Ü?-.

1

JJ__J2

fj&Jİ-^S

«Yandı ərinç oğrağı,
Kəldi bərü tığrağı,
Özi kuyı oğrağı,
Alplar kamuğ tirkəşür».
Bəlkə fıkrindən döndü,

7 8

Bəsim Atalayın fikrincə, bu sözlər «u»
I I I , s.64).

i l ə «yumdı-yumar-yumak» olmalıdır ( D L T ,

Mahmud Kaşğari

64

Onun xəbərçisi bəri gəldi,
Dərəyə varmaq üzrədir,
Bütün alplar toplaşırlar.
(Düşməndən bəhs edərək deyir: bəlkə də o, əzmindən vaz keçdi, bizə
onun elçisi gəlir, elçi dərəyə varmaq üzrədir, alplar isə savaş üçün toplaşırlar).
_ . - j Y u n d ı: yuyundu. <<_s-**i t-—* J ər suwda yundı = adam suda
yuyndu, yaxandı».
j^i

7

Y u n d ı: <<_;•*_ J ər yundu=adam abdəst aldı». Oğuzca.

(dhk-j£

yunar - yunmak).
j^i Y i n d i : sordu, soruşdurdu, xəbər aldı. «_?<-_ ü?' "A? <J ol anınq
əwin yindi = o onun evini soruşdu, evinin harda olduğunu
xəbər aldı». Bu kəlmənin əsli «<J^i yindti» sözüdür,

qısal-

dılmışdır, ( — U J İ . - J J L yindər - yindmək).

B U B A B I N BAŞQA BİR N Ö V Ü

ÜSJJJY

u d ı: yudu. «j*ji

cJ> J ər ton yudı = adam paltar yudu».

Başqası da belədir, (Jh'ji -JJ# yur - yumak). Bu məsəldə
də işlənmişdir: « O - - J J

\l _jiİ kanığ kan bilə yumas =

a

qanı qanla yumazlar», (qanı qanla yumazlar, fıtnəni fitnə
ilə deyil, sülhlə aradan qaldırarlar).
j*a Y e d i : yedi. «j±&

J ər aş yedi = adam a ş

79

yedi». Başqası da

belədir, ( — - J Ü yer - yemək).

7 9

Bizim məcburiyyət qarşısında çox vaxt «yemək» deyə tərcümə etdiyimiz «aş» sözünü
uyğurlar hər yerdə haqlı olaraq «aş» deyə verirlər. Dilimizdə «aş» yeməklərin ümumi
adıdır, «aşxana» sözü də bunu göstərir, «aş»ın plov mənası sonra yaranmışdır.

65

Divanü lüğat-it-türk

Ü Ç HƏRLİLƏR BÖLMƏSİ
O R T A S I H Ə R Ə K Ə L İ _s~- FƏ'ƏLDİ BABI
Y a p u r d ı : parlatdı, süpürdü. «<_ J J S — J Ü <J ol yerig yapurdı =
o, yeri parlatdı, süpürdü».
_ jjl

Y a p u r d ı: gizbdi, saxladı.

«J^JH

—JJ-

J ər sözüg yapurdı =

adam sözü gizlədi, saxladı», (JhJii -jjk yapurur - yapurmak).
_.JJJJ

Y i t ü r d i : itirdi.

J

«ts j-y

dhJi J ər yarmak yitürdi = adam pul

itirdi». Başqası da belədir,
jiJL Y ü d h ü r d i :

yüklədi. «<j

JJJJ

(—UJJJ -j j i j

—4 -»

di =o, dəvəyə yük yüklədi».
__UJJU

yüdhürür

yitürür - yitürmak):

J ol təwəygə yük yüdhürBaşqası da belədir, (

-jjk

- yüdhürmək). Bu beytdə də işlənimişdir:

Uj_j täeUj. ^j_5_v_!jci Jj—cl
UJJJ

^-ifrt-ji

UJJ__(

_£_j(

(-JJÄI

«Ağruk ağır işinqni adhnağuka yüdhürmə,
Açrup özünq öşərip adhnağunı todhurma».
Ağır yükünü başqasına yükləmə,
Özünü aclıqdan öşərib başqasını doyurma.
(Öz yükünü başqasma yükləmə, gözün qaralana qədər özünü

ac qo-

yub başqasını doyurma).
_;jj_j

Y a ş a r d ı: yaşardı.
<jUj~j

«<i J—J —f
j

ot yaşardı = ot yaşardı»,

yaşarur - yaşarmak).

(-JJ—y

Mahmud Kaşğari

66
J

Y a ş u r d ı: gizlədi. « csj**y
gizlədi»,

( J U J _ J . jjuu

J

j J' ol nənq yaşurdı = o, əşyanı

yaşurur - yaşurmak).
J

ts j-y Y a k u r d ı: yaxınlaşdırdı. «<s j f i -—* _? $ °1 atığ manqa yakurdı = o, atı mənə yaxmlaşdırdı». Başqası da belədir, (-JJk
JUJL

yakurur - yakurmak).

j

j

cs j^ Y a k u r d ı: tez-tez nəfəs aldı, təngnəfəs oldu. «cs j-v

<JT—*

kişi ya-

kurdı = adam tövşüdü, tez-tez nəfəs aldı», ( J U J L .JJü yakurur - yakurmak).
jJJSO

J

Y ü g ü r d i: qoşdu, yüyürdü. «cs j^> J ər yügürdi = adam qoşdu», (—-j5o -JjjsL yügürür - yügürmək). Bu şeirdə də işlənmişdir:
JjLu j_f l-JJjf
JŞJ5Ü(^_J_

J* cP. ök <j»M
J! _ J J _ J _ J IJ_

«Ündəp uluğ tabaru
Tawrak kəlip yügürgil,
Kurğak yılın budhun kör,
Kanda tüşər kodı ıl».
Yaşlı adam haylasa,
Dərhal yüyür yanma,
Quraq ildə köçsə el,
Sən də köçüb

ora get.

(Yaşlı, ulu bir adam səni çağırsa, dərhal onun səsinə səs ver, ona tərəf
qoş, yüyür, qıtlıq, quraqlıq vaxtı el hara köçsə,

sən də

onunla bərabər köç get). El-obaya bir fəlakət üz versə,
onunla birlikdə ol deməkdir.

67

Divanü lüğat-it-türk
_ jjSo Y ü g ü r d i : « j*jK

Sji J ol böz yügürdi =o, bezə əriş düzəltdi»,

(__UjSo . j j i o yügürür - yügürmək).
j J J ^ Y a m u r d ı: kəsdi. «tj*j*i ç)*i J ər yığaç yamurdı = adam ağac
kəsdi». Başqası da belədir, ( J ^ j ^ -JjL yamurur - yamurmak).
a p ı ş d ı: yapışdı. « j^4i ^Ji >4i yəlim yükkə yapışdı = tutğal
quş lələyinə yapışdı». Hər hansı bir nəsnə bir şeyə yapışsa
və ya taxılsa, yenə belə deyilir.
_s_iuj Y a p ı ş d ı: «J _*W

- ! ıt keyikkə yapışdı=it geyiki tutdu, dişi-

ni keçirdi, yapışdı», (tjh<*4i-j&i yapışar - yapışmak).
_._*_! Y a d h ı ş d ı: yayıldı. «J^>'4 ——" J ~ <$ ol anqar töşək yadhışdı
I I

=o ona döşək sərməkdə, yaymaqda, döşəməkdə kömək etdi». Yarış üçün də belə deyilir,

(J—&'4i-JJ^İ yadhışur -

yadhışmak).
_j___b Y o d h u ş d ı : «j^>"4 0^ öiş&

<J ol kılıçtın kan yodhuşdı = o,

qılıncdan qan silməkdə kömək etdi». Kitabdan hər hansı
bir şeyi silmək və hər hansı mayenin bir şeyin üstündəki
izini silmək də belədir, (Ji--__ -jj^"4 yodhuşur- yodhuşmak).
_. J_,JJ Y ı d ı ş d ı: «-—'-' j^*i

yıdışdı nənq = bir şeyin hissələri, parça-

ları bir-birinin içində çürüdü,

yıprandı», (J>—^ - jj^^i yı-

dışur - yıdışmak).
J_JJ Y e d i ş d i : «cs _•-. — H

4

J ol manqa yenqək yedişdi = o mə-

nə heybənin kənarını tikməkdə kömək etdi». Boğçanm və
buna bənzər şeylərin kənarmı tikmək də belədir, (
_Uuijj

-JJ—-y

yedişür - yedişmək). Bundan əvvəlki f elin məsdəri

« J U _ J J yıdışmak» şəklində J ka ilədir.

68

Mahmud Kaşğari

_____ Y ü d h ü ş d i : yükbdi. «_; J - J _ _ J J J& Jf olar ikki tarığ yüdhüşdi
=o iki adam buğda yükləməkdə bir-birinə kömək etdilər».
Başqası da belədir, yanş üçün də beb deyilir, ( - J J —
__u_ij_ yüdhüşür - yüdhüşmək).
j^'ji

Y a r a ş d ı: uyuşdu, anlaşdı. «j^'ji

J>\ jVf olar ikki yaraşdı =

onlar ikisi bir işdə bir-biri i b uyuşdular, anlaşdılar, dil
tapdılar». Bu şeirdə də işlənmişdir:
_j__l) ı__L _ j - _ j i
_;____ jiu ti—_
_(__JJ

tj

_u

<_r«J-J j _ _ (__J jŞ

«Ortak bolup bilişdi,
Məninq tawar satışdı,
Bistə bilə yaraştı,
Kizləp tutar tayımı».
Ortaq olub tanışdı,
Mənimlə mal satışdı,
Bistə ilə anlaşdı,
Gizlər mənim taymıı.
(Vəfasız bir adam haqqında deyir: o mənimb tanışlıqdan sonra ortağım oldu, malımı satmaqda mənə kömək etdi, ev sahibi ilə
anlaşdı, məndən dayçamı gizlədir). «Bistə»

taciri evində

qonaq saxlayan adamın adıdır. Tacir onun evində qalır, o
da tacirin malını satır, qoyunlarını yığır, tacir gedən zaman ondan hər iyirmi qoyuna bir qoyun alır. Toxsı, çigil,
yağma boylannda belədir, özüm şəxsən görmüşəm, ( - J J —'Ji
jUdıjj yaraşur - yaraşmak).

Divanü lüğat-it-türk

_

_ _ _ J J Y a r ı ş d ı: yanşdı. «j^>Ji — V j _ _ U Jİ ol anırıq birlə at yarışdı =
o onunla at çapmaqda yarışdı».
_ _ _ J J Y a r ı ş d ı: tən töldü.

«j —ijkj—i - J_ - U Jt ol anmq birlə tawar

yarışdı = o onunla malı yan-yarıya böldü». Miras bölgüsündə də beb deyilir, (JL—'jj ______ yarışur - yarışmak).
L . ^ j . Y o r ı ş d ı : yeridi, yürüdü. «j ^>Ji V J J ^4* J' ol məninq b i r b yonşdı = o mənimlə yeriməkdə yarışdı».
, - i İ Y o r ı ş d ı : «j ^>Ji JJ> torku yonşdı = ipək parça yol-yol oldu».
Başqası da bebdir. Bu, ipək parça yıpranmağa üz tutan
zaman söylənir. (J—^Ji - J J - J J yorışur - yorışmak).
_•___ Y i r i ş d i : ayrıldı, bölündü. «<-—- J^Ji

yirişdi nənq = nəsnə

yanldı, bölündü».
_ A _ i j j Y i r i ş d i : irişdi. «j^>ji J ər yirişdi = adam irişdi». Başqası da
belədir, (—_-i_-j- j j - J d yirişür - yirişmək).
_. A_JJ Y i r i ş d i : zəiflədi. «j^>Ji

ts^

- ! ıt tışı yirişdi = itin dişi qüv-

vədən düşdü, zəiflədi». Başqası da bebdir.
5

_ . _ _ j _ Y a z ı ş d ı: «j^>Ji Ü J ^ J^

J ol anqar tügün yazışdı = o ona

düyün açmaqda kömək etdi». Yarışma da belədir, ( - j j - J d
j u _ j j yazışur - yazışmak).
_:___. Y a z ı ş d ı: «j^>Ji

_ -—» J' ol manqa ya yazışdı = o mənə kirişi

yaydan çıxarmaqda kömək

etdi».

Başqası da belədir,

( jU_ıjj - J J _ _ _ yazışur - yazışmak).
_ . _ _ i _ Y a ğ u ş d ı: yaxınlaşdı. «_>-_-_ ^JX

JÜ bir nənq birgə yağuş-

dı = bir nəsnə başqa bir nəsnəyə yaxınlaşdı», (J——y -__—*.
yağuşur - yağuşmak).
1

___«j Y ı ğ ı ş d ı: yığışdı. «j^>k j>^i -— Jf ol manqa buğday yığışdı =
o mənə buğda yığmaqda kömək etdi». Başqası da bebdir,
(jUÜj

-JJ-UIJU

yığışur - yığışmak).

Mahmud Kaşğari

70

Y u f u ş d ı: <<<,—& aM j - f olar ikki yufuşdı = onlar ikisi birj

birilə yardımlaşdılar, dost oldular», (J——y - J J ~ » yufuşur
80

- yufuşmak) .
______ Y u w u ş d ı: <<_;•-—4 J ^ ^JH ja j - f olar bir-birigə topık yuwuşdı
=onlar bir-birinə top yuvarladılar», ( J ~ ~ _ - J J * — i yuwuşur-yuwuşmak).
j±%h

Y a k ı ş d ı:

«j±%h

£?. J™

3

ol anqar yakığ yakışdı = o ona yaxı

yaxmaqda kömək etdi», (o, yara üstünə

yaxı salmaqda

ona kömək etdi).
jäjiŞj

Y a k ı ş d ı: yaxınlaşdı. «<s J-'<h <_-—-S <-M anınq kəlməgi yakışdı =
onun gəlməsi yaxmlaşdı». Hər hansı bir şeyin gəlişi yaxmlaşanda belə deyilir. Tuti dilli danışan zaman « J j A
_P.U_5_ anmq irni yakışmas» deyilir ki, «sürətlə

danışdığı

üçün dodoqları bir-birinə dəyməz» deməkdir, (

-jy^h

jL__Ş_ yakışur - yakışmak).
j

_$____ T o k u ş d ı: «_;•——• J ' udhuz tokuşdı = qotur yayıldı», (nəm
olduğu üçün bədəndə qotur bir yerdən başqa yerə yayıldı),
(ju__

- J J _ _ _ tokuşur - tokuşmak).

_.__£. Y ı k ı ş d ı: « j ^ h

j—>1 Jf ol anqar tam yıkışdı = o ona divar

yıxmaqda kömək etdi». Başqası da belədir, (J-—'«h - J J —
yıkışur - yıkışmak).
j __J_ Y 111 ş d ı: ilıqlaşdı. «^—4! _—' >—*•" suwlar kamuğ yılışdı = sular
tamam ilıqlaşdı». Başqası da belədir, (JU_4_

-JJ—L

yılışur

- yılışmak).

8 0

Bəsim Atalayın fıkrincə, bu f e l həm «yufuşmak», həm də «yüfüşmək» şəklində ola
bilər ( D L T , I I I , s. 73). Çinlilər (DLT-Çin, I I I cild, s.71) və uyğurlar bu sözü «yüfüşdi»
kimi oxumuşlar (TTD, I I I tom, bet 98). Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər isə onu
«yowuşdı/yöwüşdi» şəklində vermişlər (DLT-2005, s.711).

Divanü lüğat-it-türk

____

j__ıL Y 111 ş d ı: « j — ^ jj^

^i^

Jü J^ olar bir ekindigə oğrı yılışdı =

onlar bir-birini oğurluqda ittiham etdilər», (JU_L - j ^ i L
81

yılışur-yıhşmak) .
(_:____ Y o 1 u ş d ı: yoluşdurdular, yağma etdilər.

Ji^'

J* ds±

budhun bir ekindini yoluşdı = xalq bir-birini yağma etdi»,
(ju___ - J J — t j yoluşur - yoluşmak).
5

<_.____ Y a m a ş d ı: «_?•*—_ üJ> J - J ol anqar ton yamaşdı = o ona paltar yamamaqda kömək etdi». Başqası da belədir, ( - J J — « i
j u _ _ _ yamaşur - yamaşmak). Yarış üçün də belə deyilir.
(5__İ_ Y o n u ş d ı: «j±&

J *JH J* J

V I

olar bir birgə ok yonuşdı =

onlar bir-birinə ox yonmaqda kömək etdilər». Yarışmaq
və başqa şey üçün də belə deyilir, ( J M - y - J > - J yonuşur yonuşmak).
J&Y

a t ı k t ı: yadlaşdı. «_s-S J& &i yağuk kişi yatıktı = qohum
olan, yaxm olan adam yadlaşdı», ( J - & - JQ yatıkar - yatıkmak).

jşti* Y u 11 k 11: «J&i J*H ytlkı yutıktı = ilxı və mal-qara qardan öldü».
İlxı və mal-qara soyuqdan qırılanda belə deyilir, ( -J&i
(jUSİ yutıkar - yutıkmak).
J&Ji Y a z ı k t ı: «J&ji 6a yıl yazıktı = yaz fəsli girdi», (jMJö

-J*ji

yazıkar - yazıkmak).
y-V-y Y a ş ı k 11: «J^i
du»,

JJ köz yaşıktı = göz yaşardı, göz yaşla dol-

(göz günəşdən və ya günəş şüalarmdan qamaşdı),

((jULij -jtİ-_ yaşıkar - yaşıkmak).

8i Bəsim Atalay bu sözü «yalışdı» şəklində oxumağı təklif etmişdir ( D L T , I I I . s. 75).
Salih Mütəllibov da eyni fıkirdədir (TSD, I I I tom, bet 82). Seçkin Ərdi ılə Sərap
Tuğba Yurtsevər bu sözü «yulışdı» kimi (DLT-2005, s.708) oxumuşlar. Çınlılər ( D L T Çin, I I I cild, s.72) və uyğurlar isə onu «yalışdı» kimi vermişlər ( T T D , I I I tom, bet 100).

72

Mahmud Kaşğari

<J**i Y a ğ ı k 11: yağı oldu. «_H*W ^JÜJÜ

J&i bəglər bir birgə yağıktı =

bəylər bir-birinə yağı oldular», (J—**J -jläiü yağıkar - yağıkmak).
JJ4J Y a p u 1 d ı: qapandı.

kapuğ yapuldı = qapı qapandı».

Hər hansı bir şey qapansa, yenə belə deyilir, ( J — - J J 4 J
yapulur - yapulmak).
JJJJJ

Y u b a 1 d ı: əldən qaldı, əhəmiyyət verilmədi. «j^

ış yubal-

dı=iş olduğu kimi qaldı», (J—^.jjJl^yubalur-yubalmak).
<.4y Y e t i 1 d i : yetişildi. <<<.4y «-j— Jf ol sügə yetildi = o qoşuna yetişildi». Başqası da belədir, (—~tu - j j l u yetilür - yetilmək).
j&i Y a d h 11 d ı: yayıldı. «j&i

j - sü yadhıldı=qoşun yayıldı, ətrafa

dağıldı». Başqası da belədir.
<_4*j Y a d h 1 1 d ı: sərildi. « j&* — J J - ÜJJ ton küngə yadhıldı=paltar
günəşə sərildi». Yayılan, sərilən hər şey barədə belə deyilir, ( J — l j j -JJJJJ yadhılur - yadhılmak).
jd'h Y a d h ı 1 d ı: yayıldı. «j$u

1-JJ <_IJ yağ tonda yadhıldı = yağ

paltarda yayıldı». Başqası da belədir, (J—t-y -JJJJJ yadhılur
- yadhılmak).
<_•—y Y

o d h u 1 d ı: «<s-—y <_J*-Ş c— kan kılıçtın yodhuldı = qan qılıncdan təmizləndi».

j ASJJ Y O d h u 1 d ı: « J — J J _.JJ1 <y' ^

anınq atı a y d ı n

82

yodhuldı = onun

adı xaqanın dəftərindən silindi». Silinən və yox edilən hər
şey üçün belə deyilir, ( J — - J -J"k yodhulur - yodhulmak).
j^'kY

e d h i 1 d i : «_s—j_ — ^ yetgək yedhildi = boğça tikildi və içinə
əşya qoyuldu», (J—-y - J% yedhilür - yedhilmək).

8 2

Bəsim Atalayın qeydinə görə, bu söz yazma nüsxədə «_-yl aydın» şəklində ikən sonra
düzəldilərək « _ . — andın» şəklinə salınmışdır ( D L T , I I I , s.77). «Ay» əsgərin adı və
azuqəsi qeyd edilən dəftərdir.

73

Divanü lüğat-it-türk
t s - j j Y a r 11 d ı: yarıldı. «j^ji

<-A kap yarıldı = qab yarıldı, tuluq ya-

rıldı». Başqası da belədir, (J—>ji -j'Jji yarılur - yarılmak).
CS-IJJ

Y a r

11

d ı: ayrıldı, qopdu. «j^ji

dÄ butık yarıldı = budaq ayrıl-

dı», (budaq ağacdan ayrıldı, qopdu). Hər hansı bir şey ayrılsa, yenə belə deyilir, ( J — _ J
j^'Ji Y o r u 1 d ı:

« L S ^ „ ÜPJH

L£S

-JJIJJ

83

yarılur - yarılmak) .

oğul beşiktin yoruldı = uşaq beşik-

dən açıldı», (Jl~lw-j'Jji yorulur - yorulmak).
j^jiY

a z 11 d ı: açıldı. «j^ji

uj^ tügün yazıldı = düyün açıldı». Baş84

qası da belədir, (J—_y-j'Jji yazılur - yazılmak) .
1

_ jiuü Y a s 11 d ı: «_; JL_J CA* ış yasıldı = iş buraxıldı, tərk edildi».
j_L_J

Y a s 11 d ı: «cs4-y W ya yasıldı = kiriş yaydan çıxarıldı».

_;_L_j

Y a