Əsas səhifə Everyday English Idioms with Azerbaijani equivalents in use

Everyday English Idioms with Azerbaijani equivalents in use

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Bakı, «Letterpress», 2008. – 344 səh.Kitabda ingilis dilində gündəlik işlədilən idiomlar və onların Azərbaycan dilində qarşılığı verilmişdir. Bu idiomların mənasını daha yaxşı mənimsəmək üçün müxtəlif ingilis dilli mənbələrdən misallar verilmişdir.
Vəsait ali məktəb tələbələri, orta məktəb şagirdləri, ingilis dilini tədris edən müəllimlər və bu dili sərbəst öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
345
Fayl:
PDF, 2,73 MB
Yüklə (pdf, 2,73 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
English idioms

3

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dillər Universiteti
__________________________________________________

SAHILƏ MUSTAFAYEVA

EVERYDAY ENGLISH IDIOMS WITH
AZERBAIJANI EQUIVALENTS IN USE
İNGİLİS DİLİNDƏ İŞLƏK İDİOMLAR
VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ
QARŞILIĞI
25 UNITS OF VOCABULARY REFERENCE AND
PRACTICE
SELF – STUDY AND CLASSROOM USE
(WITH ANSWERS)

Азярбайъан Республикасы Тящсил назиринин
04.02.2008. тарихли 154 сайлы ямри иля
тясдиг едилмишдир

Бакы – «Леттерпресс» – 2008

English idioms

Redaktorlar:
İngilis dili üzrə
Azərbaycan dili üzrə
Rəyçilər:

4

Filologiya elmləri doktoru, professor
D.N.Yunusov
Filologiya elmləri doktoru, professor
İ.Z.Qasımov
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
direktor müavini, filologiya elmləri
doktoru, professor M.Mahmudov
İngilis dilinin leksikologiyası kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi
Ə.H.Hacıyeva

Korrektorlar:

İradə Vahabova
Şəlalə Əliyeva

Mustafayeva Sahilə Bağır qızı
Everyday English Idioms with Azerbaijani equivalents in use
(dərs vəsaiti). Bakı, «Леттерпресс», 2008. – 344 səh.
Kitabda ingilis dilində gündəlik işlədilən idiomlar
və onların Azərbaycan dilində qarşılığı verilmişdir. Bu
idiomların mənasını daha yaxşı mənimsəmək üçün
müxtəlif ingilis dilli mənbələrdən misallar verilmişdir.
Vəsait ali məktəb tələbələri, orta məktəb şagirdləri,
ingilis dilini tədris edən müəllimlər və bu dili sərbəst
öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Грифли няшр, 2008.

English idioms
© Mustafayeva, 2008.

5

English idioms

6
Money spent on the brain
is never spent in vain
ÖN SÖZ

İngilis dilini öyrənənlər dilin qrammatikasını, fonetikasını
öyrənməklə yanaşı, həm də zəngın söz ehtiyatına malik olmağa
çalışırlar. Dil öyrənənlər adətən bədii nitqdə (literary speech)
maneə ilə rastlaşmadan uğur qazanırlar. Amma məlum olduğu
kimi, dilin lüğət tərkibini təşkil edən sözlərin həqiqi mənaları
ilə yanaşı, məcazi mənaları da çoxluq təşkil edir. Hətta
vurğulamaq istərdik ki, hal-hazırda dilin lüğət tərkibində bir
sıra sözlər öz həqiqi mənaları; nı itirib, məcazi mənada daha çox
istifadə olunur. Elə bu səbəbdən də bəzən dili öyrənənlər rast
gəldikləri sözün və ya birləşmənin idiomatik ifadə olduğunu
bilmədiklərindən çaşıb qalır, idiomlu ifadə ilə desək, başlarını
itirirlər.
Leksikologiya bizə idiomlar barədə geniş məlumat versə
də, Azərbaycan dilində idiomları qruplaşdıran, ingilis dilindəki
idiomların Azərbaycan dilində qarşılığını əks etdirən dərs
vəsaitləri azlıq təşkil edır. Ali məktəb tələbələri gündəlik
danışıqda idiomların istifadəsi zamanı müəyyən çətinliklərlə
qarşılaşır, bəzən isə ümumiyyətlə, onlardan istifadə edə

English idioms

7

bilmirlər. Orta məktəb şagirdləri də bu problemlə üzləşirlər.
Bildiyimiz kimi, orta təhsil məktəblərinə aid dərsliklərdə
qismən idiomatik ifadələrə rast gəlirik. Amma onların
dilimizdə qarşılığını tapmaq şagirdlər üçün, hətta bəzən,
müəllimlər üçün də çətinlik törədir. Bu problemləri nəzərə
alaraq ingilis dilində çox işlək idiomatik birləşmələrin
Azərbaycan dilində qarşılığını verən belə bir vəsaitin
yaranmasına ehtiyac vardır. Məlum olduğu kimi, ingilis dili
idiomatik birləşmələrlə zəngin bir dildir. Amma bir qrup
idiomlar var ki, onlar kifayət qədər köhnəlmiş və dilin lüğət
tərkibindən çıxmışdır. Bu səbəbdən də bu gün onlara ancaq
klassik ingilis ədəbiyyatında rast gəlmək mümkündür. Təqdim
olunan bu dərs vəsaitində verilmiş idiomlar və idiomatik
birləşmələr müasir ingilis dilində ünsiyyət prosesində daha çox
istifadə olunan birləşmələrdir. Biz bu idiomlara adi məişət
dilində, qəzetlərdə, müasir və həmçinin klassik ingilis
ədəbiyyatında, həm də həyatda rast gələ bilirik. Vəsaitə daxil
edilmiş misallar gündəlik həyatda daha çox istifadə olunan
danışıq üslubunda verilmişdir. Eyni zamanda, vəsaitdə həm
klassik, həm də müasir ingilis ədəbiyyatından seçilmiş misallar
da üstünlük təşkil edir.
Dərs vəsaiti 25 bölmədən ibarətdir. Hər bölmədə müəyyən
sayda idiom toplanmış və hər idioma aid misallar verilmişdir.

English idioms

8

Bundan əlavə, vəsaitdə hər bölməyə aid leksik çalışmalar tərtib
edilmişdir. Ümidvarıq ki, çalışmalar vəsaitdən istifadə edən hər
bir oxucunun idiomları nə dərəcədə başa düşdüyünü, onlardan
necə istifadə etdiyini yoxlamağa kömək edəcəkdir. Sözsüz,
dərs vəsaiti ingilis dilini öyrənənlərin öyrəndikləri dilə
marağını artırmaqda, nitqin rəvan və səlis olmasına, habelə
təbii səslənməsinə yardımçı olacaqdır.
Vəsaitin hazırlanmasında öz dəyərli məsləhətləri və
tövsiyələri ilə bizə kömək etmiş fil.e.d., prof . Oruc Musayevə,
ingilis dili üzrə redaktor fil.e.d., prof. Dünyamin Yunusova,
Azərbaycan dili üzrə redaktor fil.e.d., prof. İkram Qasımova,
rəyçilər fil.e.d., prof. Məsud Mahmudova, fil.e.n., dos. Kifayət
Gözəlovaya,

fil.e.n.

Əminə

Hacıyevaya,

İngilis

dilinin

üslubiyyəti kafedrasının baş müəllimi İradə Vahabovaya və
İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının bütün əməkdaşlarına,
xüsusilə

həmin

kafedranın

müəllimi

Şəlalə

Əliyevaya

minnətdarlığımızı bildiririk.
Vəsait barədə tənqidi qeydlərini, arzu və təkliflərini
bildirəcək şəxslərə də qabaqcadan öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Müəllif

English idioms

9
İDİOM NƏDİR?

İDİOMLARI ÖYRƏNMƏK NƏ ÜÇÜN LAZIMDIR?
Hər bir dil üçün əsas material sözdür və dil öyrənmək
istəyən hər kəs gündəlik olaraq yeni söz və söz birləşmələri
öyrənir. Həmin söz birləşmələrinin tərkibində idiomlar xüsusi
yer tutur. İngilis dili idiom və idiomatik birləşmələrlə zəngin
bir dildir. İdiomlara bütün üslublarda rast gəlmək mümkündür:
yazıda, danışıqda, bədii ədəbiyyatda və s. Hətta qəzetlər belə
idiomatik ifadələrlə zəngindir.
İdiomların öyrənilməsi nə üçün zəruridir? İlk əvvəl «idiom
nədir?» sualına cavab tapmaq lazımdır. İdiomları təşkil edən
sözlər bir yerdə öz əvvəlki mənalarını itirir və birləşmə
tərkibində yeni məna çalarlığı yaradır. Məsələn:
I could eat a horse. Dəhşətli dərəcədə acam. məc*.
Acından ölürəm. (Acından bir qoyun da yeyə bilərəm).
Money doesn’t grow on trees. Pulun qədrini bilmək
lazımdır. məc. Pul yerdən yığılmır. (Pul özünə hörmət istər).
We are all at sixes and sevens. Biz tamamilə çaş-baş
qalmışıq.
I got there in the nick of time. Mən ora ən son anda
çatdım.
məc.* - məcazi məna

English idioms

10

İdiomları təşkil edən sözlərin çoxu məcazi məna daşıyır.
Müasir ingilis dilində sözlərin həqiqi mənalarına nisbətən,
məcazi mənalarından daha çox istifadə olunur. Məsələn: “to
catch” feli həqiqi mənadan daha çox, məcazi mənada işlədilir.
Misallara nəzər salaq:
Həqiqi məna

Məcazi məna

I have been fishing, 1. Yesterday I caught the bus.
but caught absolutely 2. Try to catch his eye.
nothing!

3. You’ll catch your death of cold.
4. Wait while I catch my breathe.

Dilin lüğət tərkibində elə sözlər də var ki, onlar artıq öz
bədii mənada işlədilmə halını itiriblər və ancaq məcazi mənada
işlənirlər. Məsələn, “to plough” (əkmək, biçmək) feli. Bu fel
müasir ingilis dilində həqiqi mənada demək olar ki, istifadə
olunmur. Biz ona ancaq idiomatik birləşmələrin tərkibində
məcazi mənada rast gələ bilərik. Məsələn:
1. He had to plough through hundreds of pages of
American history to get ready for his test. O, Amerika
tarixindən testi vermək üçün yorulmadan çalışırdı/O, Amerika
tarixindən testi vermək üçün kağızların arasında itib-batmışdı.
2. You can plough money into a business. Sən bu işə

English idioms

11

sərmayə yatıra bilərsən/Sən bu işə pul buraxa bilərsən.
3. Profits can be ploughed back. Qoyulan sərmayə qazanc
gətirə bilər.
Və yaxud, “to rack” felini götürək. “Rack” çoxmənalı
qədim ingilis sözüdür; “to torture”; “to exhaust”, yəni
(əzab/əziyyət/işgəncə vermə) mənalarında istifadə olunur.
Müasir ingilis dilində isə “rack” bu mənalarda öz istifadəsini
itirib. Biz ona ancaq idiomatik birləşmələrin tərkibində rast
gələ bilərik. Məsələn: “to rack your brain”. Bu idiomatik
birləşmənin dilimizdə qarşılığı “bir şeyi xatırlamağa güclü səy
göstərmək, yaddaşını eşələmək” kimi tərcümə olunur. Bu
siyahını artırmaq mümkündür. Misalların təhlilindən belə
nəticəyə gəlirik ki, biz sözlərin həqiqi istifadəsi ilə yanaşı,
məcazi istifadəsini də bilməliyik. Əks təqdirdə, cümlə
tərkibində rast gəldiyimiz sözün məcazi istifadəsini bilmiriksə,
onun tərcüməsində çətinlik çəkəcəyik və tərcümə düzgün
olmayacaq. Buna görə də idiomları və onları təşkil edən
sözlərin həm həqiqi, həm də məcazi mənalarını öyrənmək zəruridir.
İdiomatik vahidlərin həm quruluşca, həm də məna və
ekpressivlik çalarlıqlarına görə rəngarəngliyi onların üslubi
istifadə imkanlarının zənginliyini təmin edən əsas cəhətdir.
İdiomlardan ədəbi dilin, demək olar ki, bütün üslublarında

English idioms

12

istifadə olunur. Lakin bu vahidlərin ən geniş istifadə meydanı,
əlbəttə ki, bədii üslub və ictimai-siyasi üslubdur. Məhəbbət,
nifrət, istehza, kinayə, gülüş, qəm-qüssə, eyham və s. məna
çalarlıqlarının daha bariz olduğu idiomatik vahidlərə həm bədii
üslubda, həm də ictimai-siyasi üslubda təsadüf edilir. Bədii
üslubda təsirliliyi artırmaq, canlı və obrazlı səhnələr yaratmaq
üçün epitet, metonimiya və digər çalarlıqlara malik olan
idiomlardan istifadə edilir.
Ümumiyyətlə idiomlar danışıq-məişət leksikasının böyük
hissəsini təşkil edir və danışıq prosesində fikrin obrazlı, təsirli,
bir sıra hallarda isə ironik-ekspressiv istifadəsinə xidmət edir.
İdiomları öyrənmək ilk baxışdan asan görünsə də, əslində
bu yolda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmalı oluruq. İdiomlar
özlərinə məxsus quruluşa malik olan söz birləşmələridir.
İdiomları təşkil edən sözlər bizə bəzən qəribə, qeyri-məntiqi və
qrammatik cəhətdən düzgün görünməsələr belə, biz onlarda dəyişiklik apara bilmirik. Onlar dilin lüğət tərkibinə daxil
olduqları kimi öyrənilməlidir. Beləliklə, idiomlar aşağıdakı
quruluşa malik olan sözlərdir:
 İdiomlar dilin lüğət tərkibinə daxil olduqları kimi istifadə
olunmalıdır; biz onları dəyişə bilmərik.
 İdiomları təşkil edən sözlər həm həqiqi, həm də məcazi
mənaya malikdir.

English idioms
 İdiomların

13
özlərinə

məxsus

dəyişməz

qrammatik

quruluşları olur (Biz onların quruluşunda ancaq zamanı
və ya əvəzlikləri dəyişə bilərik).
Beləliklə, ingilis dili idiom və idiomatik birləşmələrlə
zəngindir və onları öyrənmək dil öyrənən hər bir şəxs üçün
zəruridir. Bu yolda bizə istək, diqqət, zəhmət və təcrübə
köməklik göstərəcək. Sonda bir ingilis misalını yada salmaq
istəyirik: “Practice makes perfect and all things are difficult
before they’re easy”.

English idioms

14
SECTION ONE
ANIMAL IDIOMS
Zoonimik idiomlar

♣ IT IS A ZOO OUT THERE
swing a (informal) used to say
cat

çox darısqal otaq; ayaq

that a room is very small qoymağa yer yoxdur; boş
and that there’s not

yerin olmaması; haranın-

enough space

sa basırıq olması

- What sort of flat are you looking for?
- I need somewhere with a bit more space. There’s not enough
room to swing a cat in my living room.
smell a

(informal) to be suspicious;

bir kəsdən/nədənsə

rat

feel that something is wrong

şübhələnmək; gözü
su içməmək

◘ Nick told me he was working late tonight. But there were no
lights on when I passed. I smelt a rat, and called the police.
◘ Every time Tom visits me, one of my ashtrays disappears.
I’m beginning to smell a rat.
monkey

(informal) to play in a way that is

meymun kimi

(horse)

noisy and not very careful so that

atılıb düşmək;

English idioms
around

15

you could hurt sb or damage sth;

vurnuxmaq;

to join in rough teasing; play

ora-bura qaç-

around

maq

- Would you please stop monkeying around? You’ll break
something.
- Oh, come on! We’re just having fun.
go to the

(informal) to be

dağılmaq, korlanmaq; var-

dogs

ruined or

yoxdan çıxmaq, dilənçi ha-

destroyed; become lına/it kökünə düşmək;
rundown

müflis olmaq; alt-üst olmaq

◘ - This shopping centre used to be quite good but look at it
now.
- I know, it’s really gone to the dogs in the last few years.
◘ Poor devil, he’s gone to the dog’s altogether [32, p.189].
have ants

(informal) to be very excited kürkünə birə düş-

in your

or impatient about sth and

mək; yerində sakit

pants

unable to stay still; nervous

otura bilməmək;

overactivity; restlessness

nadinc olmaq

He just won’t sit still in class. I think he’s got ants in his
pants.
keep the

(informal) to have

acından ölməmək, bir

wolf from

enough money to avoid

təhər keçinmək, özünü

English idioms
the door

16

going hungry, poverty

bir təhər dolandırmaq

- You get a company pension, don’t you?
- Yes, it’s not very much but it helps to keep the wolf from the
door.
be (feel) a person who is out of özünü sudan çıxarılmış balike a

his proper place in

lıq kimi hiss etmək; özünü

fish out

life, someone who

naqolay/biçimsiz hiss et-

of water doesn’t fit in

mək; yerində olmamaq

I went to a disco for the first time in ten years last night. I
looked and felt like a fish out of water.
a pig (informal) a very
sty

dirty or untidy place

çirkli/səliqəsiz yer; tör-töküntü /pinti yer; donuz damı

◘ I wish you’d tidy your flat up! It’s like a pig sty!
◘ “Christ, the place is like a pig sty” [31, p.40].
to be

unable to understand or solve

çaş-baş qalmaq;

foxed

sth; (of the paper of the old

kitabın və s. vərəq-

books or prints) covered with

lərinin saralması

brown spots
I just didn’t understand. I didn’t know what to do. I was totally
foxed!
donkeywork (informal) the hard

işin ən çətin və zəhlə-

boring part of a job or tökən hissəsi; çirkli iş

English idioms

17
task

I don’t see why I should do all the donkey work!
get sth (straight) (informal) (of information)

məlumatı

from the horse’s given by sb who is directly

mötəbər

mouth

involved and therefore likely

mənbədən

to be accurate

əldə etmək

- Are you sure we’re getting a pay rise next month? Who told
you?
- I got it straight from the horse’s mouth. The manager
himself told me.
chicken

(informal) a very

çox az pul; məc. cücə yemi,

feed

small sum of money

uşaq payı; cüzi məbləğ

You can get between twenty and thirty thousand pounds a year
as an office manager now. That’s chicken feed compared to
what you can get in the States.
bookworm

a person who likes

kitab oxumağı xoşlayan

reading very much

adam, kitab həvəskarı

My sister is a real bookworm. She’s always reading a book.
a wolf in

a person who pretends

sheep’s

to be good but really is qoyun cildinə girmiş ca-

clothing

bad

saxtakarlıq edən adam;
navar; mələk cildinə girmiş şeytan

English idioms

18

I trusted the lawyer until I realized that he was a wolf in
sheep’s clothing.
a dog’s a life of misery,
life

çətinliklə/problemlərlə dolu hə-

poverty, and

yat, yoxsulluq içində yaşamaq; it

unhappiness

kimi yaşamaq, it həyatı sürmək

◘ Nowadays some people live a dog’s live.
◘ “… that he should lead a dog’s life in order to provide them
with board and lodging ... ” [33, p.25].
a wild-goose

a search for sth that is

hədər yerə vaxt sərf

chase

impossible for you to

edib sonda uğursuz-

find or that doesn’t

luqla üzləşmək; dər-

exist, that makes you

yada balıq sevdası;

waste a lot of time

xam xəyal

◘ I went all over the place trying to get what I wanted, but I
had no success at all. It was a wild-goose chase.
◘ I’ve sent them on a wild goose chase [30, p.49].
a frog in to lose your voice or be

boğazı/nitqi tutulmaq;

your

unable to speak clearly for qısa muddət danışa

throat

a short time

bilməmək

Let me drink a glass of water. I have got a frog in my throat.
a fly on

a person who

nəzərə çarpmadan ətrafdakıla-

the wall

watches others

rı müşahidə edən/izləyən adam;

English idioms

19

without being

məc. pəncərədə quş; gözəgörün-

noticed

məz

◘ I’d love to be a fly on the wall during their conversation.
◘ I wish I were a fly on the wall and heard what they’re
talking about - Kaş pəncərədə quş olub, onların nə barədə
danışdıqlarını eşidəydim.
dog-eared

(informal) worn, used a lot;

çox istifadədən

especially about pages in

sonra kitabın və-

books that have been turned

rəqlərinin çirk-

in to mark where the reader

lənməsi, əzilməsi;

has stopped

əzik-üzük

After a book has been used a lot, it tends to get a bit dogeared.
dog doesn’t eat dog (saying)

it-itin ayağını basmaz

◘ John had been constantly reprimanded for being negligent on
the job. Finally, in desperation his supervisor exclaimed,
“Shape up or ship out!” And when one of his friends began to
defend him the supervisor cried nervously: “Dog doesn’t eat
dog!”
every dog

everyone will have his

hər şeyin öz vaxtı/za-

has his/its

chance or turn; everyone

manı var; həyatda

day

is lucky or popular at

hər kəsin bəxtinin

English idioms

20

some time in their life

(saying)

gətirəcəyi, xoşbəxt
olacağı gün var

- I feel sorry for Mike. He was feeling quite depressed when I
ran into him.
- Did he tell you what was bothering him?
- Among other things, he informed me that he was fired from
his job without any reason.
- He had better be strong. Every dog has his day.
when pigs (ironic) never; under no
fly

qum göyərəndə;

circumstances; used to show

dəvənin quyruğu

that you don’t believe sth will

yerə dəyəndə

ever happen
I’ll accept his invitation when pigs fly. Be sure.
go to the dogs

(informal) to get

sökülmək; dağılmaq;

(go to hell in a

into a bad state;

sınıq-sökük; it kökünə

handbasket)

become run-down

düşmək

- I think, their house needs repairing. It goes to dogs.
- So do I. I guess with a little carpentry work and some paint it
could look pretty decent.
fishy going on

to become suspicious;

şübhələnmək; gö-

strange

zü su içməmək

Why are they having all those secret meetings behind closed

English idioms

21

doors? There’s something fishy going on.
take the bull (informal) take işə ciddi girişmək, cəsarətini
by the horns decisive action toplamaq, qəti addım atmaq;
in a difficult

həlledici həlqədən yapışmaq

situation
Take the bull by the horns and say to him what you think
about of him.
a horse of a

(informal) quite a

bu başqa məsələ; ta-

different colour

different matter

mamilə ayrı məsələ

He likes to play jokes on his friends, but he makes sure that
nobody is hurt of his pranks. A prank that hurts someone is a
horse of a different color!
be (strictly)

(informal)

for the birds uninteresting and
meaningless

gərəksiz/lazımsız; heç bir
dəyəri olmayan; gülünc,
axmaq

They went to the cinema, but they were bored and restless. As
far as they were concerned, it was for the birds! They left
during an intermission.
cat got your tongue

you aren’t able or utandığından da-

(usually used about

willing to talk

nışa bilməmək;

children or as a

because of

dilini pişik yeyib

question to children)

shyness

English idioms

22

- Come on, tell us what you think about the article?
- Well, uh …
- Was it exciting?
- I, uh …
- What’s the matter? Cat got your tongue?

♣ CAT IDIOMS
Everyone knows that cats are domestic animals. Most
families have cats at home. It is not surprising that English
has lots of idiomatic expressions based on cats.
catty

(informal) (of a woman) başqa insanlar haqqın-

(cattier;

saying unkind things

da xoş olmayan sözlər

cattiest)

about other people;

danışmaq; sözbaz, söz-

bitchy, spiteful

gəzdirən; kinli, qəzəbli

When you speak to Mary be careful what you say to her. Last
time I heard how you spoke to her. Some people might think
that was a very catty remark!
It is a very catty thing to Bu cür danışmaq amansızlıqsay!

dır!

English idioms

23

make the

cause a

aləmi bir-birinə qatmaq;

“fur fly”

disturbance

qarışıqlıq/iğtişaş salmaq

You should have seen what happened yesterday. There was a
terrible fight between Anar and the boss. The fur was really
flying!
get your

(disapproving) if a woman kişini caynağına ke-

claws into

gets her claws into a man, çirmək; qadının ki-

somebody

she tries hard to make him şiyə zorla ərə getmarry her or to have a

məyə çalışması; bir

relationship with her; to

kəsi kəskin tənqid

criticize so severely

etmək

I’ve never seen her behave like this with him. At last she has
got her claws into him!
when the cat when one’s supervisor at work is özbaşınalıq
is away, the

gone, things loosen up and the

/sərbəstlik

mice will

employees feel freer; when the

etmək; at

play (saying) parents are gone, children take

ölüb, itlərin

liberties that they would not if the bayramıdır
parents were at home
Yesterday my parents weren’t at home. I invited my friends
and we had a wonderful party. We did what we wanted: sang,
danced, ate, etc. When the cat is away, the mice will play.

English idioms

24

stop pussyfooting to stop being too

mus-mus deyin-

and say what you hesitant and careful in cə, birdəfəlik
expressing opinion

mean

«Mustafa» de

- Mary, I, I’m, hm …
- Jeff, stop pussyfooting and say what you mean.
there is more there’re different

hər işin bir çarəsi/əlacı

than one way ways of doing

var; ölumdən başqa hər

to skin a cat

something

şeyə əlac var

- I don’t’ know how to solve this problem. I can’t think about it
any more. What can I do?
- Don’t worry. There is more than one way to skin a cat.
put/set the to say or do sth

başını bəlaya salmaq; özünü

that is likely to

işə salmaq; cəncələ düşmək;

cat among

the pigeons course trouble

quzunu qurda tapşırmaq

Is it real that you let the cat out of the bag? I don’t believe my
ears. How can I speak to the boss now? That’s put the cat
among the pigeons.
let the

to tell about something

cat out of that is supposed to be a
the bag

secret

sirri açmaq; ağzının
qaytanı olmamaq; pişiyi
torbadan buraxmaq

◘ I heard Marry is pregnant. But no one knows it yet. She
asked me not to tell anyone. She wants to inform all herself.

English idioms

25

Please, don’t let the cat out of the bag.
◘ My elder sister was planning to give me a present for my
birthday. But I knew about it, because my little sister let the
cat out of the bag.
curiosity

getting too nosey

həddindən artıq maraq in-

killed the

may lead a person

sanın başını bəlaya salar;

cat

into trouble

başın girməyən yerə, bədənini soxma

- Sh, Sh. I don’t hear. They’re quarrelling again. Let me hear
what they are arguing about.
- Don’t do it. Mind your own business. Don’t forget:
“Curiosity killed the cat”.
not to have a not to succeed at what
cat in hell’s

boş yerə özünü yor-

they are trying to do

maq; heç bir şansı

chance

olmamaq

Don’t wait for him any longer. He won’t receive you today.
You haven’t got a cat in hell’s chance.
be the cat’s

(informal) to be the

özü haqqında yüksək fi-

whiskers the best person, etc

kirdə olmaq, özündən

bee’s knees

razı olmaq

My sister thinks she’s the cat’s whiskers the bee’s knees.
be raining (informal) to be

güclü yağış yağır; məc; bir

English idioms
cats and

26

raining heavily

dogs

yağış yağır ucundan tut göyə
çıx, leysan

When I left home it was raining cats and dogs.
Note: Some people consider black cats lucky, while others
consider them unlucky. They used to be associated with the
Devil.

♣ BIRD IDIOMS
run around like to be very busy and

o tərəf, bu tərəfə

a headless

active trying to do sth,

qaçmaq; yumur-

chicken

but not very organized,

tası tərs gəlmiş to-

with the result that you

yuq kimi vurnux-

do not succeed

maq

I’m supposed to be going on holiday tomorrow. I’ve been
running round like a headless chicken all day trying to get
ready.
watch sb/sth
like a hawk

watch very closely

bir kəsə/şeyə diqqət
yetirmək, göz qoymaq

I made a personal call from the office and my boss found out

English idioms

27

about it. She’s watching me like a hawk now to make sure I
don’t do it again.
not say

to be very shy or

utancaq olmaq; heç kimin xət-

“boo” to

gentle; to be too

rinə dəyməmək; qarışqani be-

a goose

shy to say

lə incitməmək; heç kimin to-

anything

yuğuna kiş deməmək

Really? I can’t believe Carol would say anything to upset you.
She would not say boo to a goose.
eat like a

to eat very little;

sparrow

have little appetite

az yemək; iştahasız olmaq

I’m not surprised Andrea’s so thin. She eats like a sparrow.
be as dead completely dead; no
as a dodo

longer interesting or

sıradan çıxmaq/xarab olmaq, hərəkətsiz olmaq

valid
Do you know anything about computers? I’ve just switched
mine on and nothing happened. It’s as dead as a dodo.
as the crow by the most direct way;
flies (in a

along a straight line

crow line)

between two places

birbaşa, düz xətlə,
düz xətt üzrə, düzünə

It’s only forty miles from here to Bristol as the crow flies, but
it takes an hour by car because the roads are so bad.
be as sick as

to be very

məyus/ümidsiz olmaq; ovqatı

English idioms

28
disappointed

a parrot

təlx, dərdli, qüssəli

I’ve got tickets for the match on Saturday. Mark has to work
and there’s no work he’s going to manage to get off. He is as
sick as a parrot.
take somebody to take care of and

bir kəsə himayədar-

under your

help sb who has less

wing

experience of sth than nadı altına almaq

lıq etmək; kimisə qa-

you
My new boss has taken a special interest in my career. He’s
taken me under his wing.
fly the

(of sb’s child) to leave home and evi tərk etmək;

nest

live somewhere else

yuvadan uçmaq

All my children have grown up and flown the nest.
be an

(humorous) a person who

yuxudan tez duran, la-

early

gets up, arrives, etc. very

zım olan yerə vaxtında

bird

early; an early riser

gələn adam

My mother really is an early bird. She gets up at six every
morning.
swan

(informal, disapproving)

özünü göstərmək; özünü

around

to go around enjoying

yekəxana aparmaq; qı-

yourself in a way that

nından çıxıb, qınını bə-

annoys other people or

yənməmək

English idioms

29

makes them jealous
I don’t like people who return to their home town and swan
around in expensive clothes and big cars.
kill two

to succeed in doing two

birds with things by only one action;
one stone

get two results from one

bir güllə ilə iki dovşan vurmaq; bir əldə
iki qarpız tutmaq

effort
Let’s check the timetable and pick up the tickets at the same
time. We might as well kill two birds with one stone.
a little bird (informal) used to say that sb
told

told you sth but you don’t want

bir şeyi gizli
mənbədən öy-

(whispered) to say who it was; to have

rənmək/əldə

learned something from a

etmək; məc.

mysterious, unknown, or secret

qulağı çalmaq

source
A little bird told me you had got engaged. Is it true? –
Eşitmişəm (qulağım çalıb ki) nişanlanmısan. Doğrudur?
be no spring (humorous) to be
chicken

uşaqlıq yaşını aşmış ol-

no longer younger maq; təcrübəli/dünyagörmüş olmaq

I know Sheila looks young, but I can tell you she’s no spring
chicken. I should know! I was in her class at school.

English idioms
be a spring (slang) a very young
chicken

person

30
gənc; təcrübəsiz cavan,
sadəlövh/ürəyiaçıq

Don't be angry with her. She is a spring chicken and doesn't
know how to behave professionally.
in (at)

(literary) in one attack or

one fell

accident; in one bad blow; at bir anlıq; bir zərbə

swoop

one time; at the same time

bir göz qırpımında;
ilə; eyni vaxtda

One stupid comment to the media and your reputation can be
destroyed in one fell swoop.

♣ HORSE IDIOMS
on the

to do sth quickly and without giving it başdansovdu;

hoof

your full attention because you are

məsuliyyətsiz-

doing sth else at the same time

cəsinə

What I don’t like about this government is the way it makes up
policy on the hoof. There isn’t enough planning.
get the bit (informal) to become very
between

enthusiastic about sth that you

your teeth have started to do that you’re
unlikely to stop until you’ve

özünü nəyə isə
məcbur etmək;
dözmək; dişinidişinə sıxmaq

English idioms

31

finished
I started a new job last month. It was all a bit strange at first but
I’ve got the bit between my teeth.
to give sb/yourself

saddle sb/

yourself with an unpleasant

bir kəsə xoşagəlməz tapşırıq vermək; məc. kimisə

sth (often

responsibility, task, yükləmək; bir şeyi etmə-

passive)

debt, etc

yə məcbur olmaq; boynuna qoymaq

◘ I hate going to the airport to meet international clients but I
always get saddled with it because I’m the one who can speak
three foreign languages.
◘ … and Anabelle was constantly out, and always leaving
Audrey saddled with her children [21, p.302].
put the

things in wrong

işi tərsinə/baş-ayaq görmək;

cart before

order; something

kimisə tərs/səhv başa düş-

the horse

backwards or

mək; arxi hoppanmamiş

mixed up

hop demək

Listen, Jane, do you really think buying a wedding dress is a
good idea? I mean, why not wait till he asks you? Aren’t you
put the cart before the horse?
bite your to force yourself to
lips

remain silent and not

hisslərini cilovlamaq; dişini-dişinə sıxmaq; məc.

English idioms

32

to reveal your feelings

dodaqlarını dişləmək

◘ When he saw her in the room he became very angry, but tried
to bite his lips.
◘ I had to bite my lips to prevent myself from laughing [32,
p.147].
be (get) on to behave in a way

özünü hər şeyi bilən kimi

your high

that shows you think ğöstərmək; lovğalanmaq;

horse

you are better than

iddia satmaq, təşəxxüslən-

other people

mək; meydan sulamaq; at
oynatmaq

Just because you’ve been to university and I haven’t, you think
you can get on your high horse every time we discuss
something. Well, you’re wrong!
a dark unknown; a political candidate
horse

hər hansı bir işdə

little known to the general

az tanınan; məşhur

voting public; a candidate who

olmayan; seçkidə az

was not expected to run

tanınmış namizəd

Nobody really knows a lot about this team. They are the dark
horse in this World Cup.
wild horses

used to say that nothing

heç kimin dediyi ilə

wouldn’t

would prevent sb from

oturub-durmamaq;

drag /make/

doing sth or make them

təsir altına düşmə-

English idioms

33

stop, etc. sb

do sth they don’t want to mək; öz bildiyi kimi

(do sth)

do

hərəkət etmək

◘ I don’t know why you go to discos. You can’t have a
conversation and they’re full of smoke and sweaty bodies. Wild
horses couldn’t drag me into one of those places.
◘ Stu, if he really wanted to, wild horse couldn’t have
stopped him [20, p.220].
horse

to join in rough teasing;

vurnuxmaq; ortalıqda

around

play around

gəzmək, var-gəl etmək

◘ Stop horsing around. You’re going to break something.
◘ There was a photograph of all of them three Chrismases
before, laughing, their arms around each other, horsing around
while an exasperated photographer had begged them to be
serious for a moment so he could take their picture [20, p.12].
hand the

to retire voluntarily

reins over

könüllü istefa vermək;
sükanı əldən vermək

- So, you’ve decided to take early retirement, Jim?
- Yes, I’ve been manager here for twenty years now, it’s time to
hand the reins over to someone younger.
be/get/ride (informal) to behave in

özündən razı olmaq;

your high

a way that shows you

məc; göylə getmək, gö-

horse

think you are better than zü ayağının altını gör-

English idioms

34

other people

məmək

I don’t like his manners. He is riding his high horse when he
speaks about his father’s position in society.

♣ FISHING IDIOMS
English in particular is a language which is rich in idioms
associated with fishing.
there’s

there are many other

çox; itə daş atırsan

plenty

people or things that are

oğlana (qıza) dəyir;

more fish

as good as the one sb has

bir kəsin/şeyin çox

in the sea

failed to get

olması

- He just phoned me and told me he didn’t want to see me
again?
- Oh, don’t worry! There’s plenty more fish in the sea.
fish for

to try to make someone

compliments pay a compliment

tərifi xoşlamaq; tərif
üçün ürəyi getmək

- What do you think of my hair?
- Oh, you are fishing for complements, aren’t you?
let sb

to free sb or yourself from bir kəsin/özünün canını

English idioms
off the a difficult situation or a
hook

punishment

35
qurtarmaq; təhlükədən
/cəzadan xilas olmaq,
kiməsə kömək etmək

◘ - This is the first time John’s made a mistake. It was a oneoff.
- Trust him. He’ll be more careful in future. I think we should
let him off the hook.
◘ It was enough for her, if not for him, and she wasn’t going to
let him off the hook that easy [19, p.358].
rise to

to react when sb is deliberately

the bait trying to make you angry or get

bir kəsin fitfasına getmək

you interested in sth
Look, the unions want a strike. If we rise to the bait, we’ll be
playing right into their hands.
cast

to consider a lot of

axtardığını əldə etmək üçün

your

different people,

fərqli insanlarla görüşmək,

net

activities, possibilities,

müxtəlif variantları nəzər-

wider

etc. when you are

dən keçirmək və s.; tilovu

looking for sth

uzağa atmaq

This job is too important to advertise in the local papers. If we
want to attract a top sales manager, we need to cast our net
wider and advertise nationally.

English idioms

36
SECTION TWO
BODY IDIOMS

Bədən üzvləri ilə bağlı olan idiomlar
♣ THE BODY HAS MANY USES
be on your final stages of physical son gunlərini yaşamaq,
last legs

weakness before dying; axır günləri olmaq; yathe final stage of a

rarsız olmaq; səyahətin

journey

son mərhələsi

I love my old car, but I’m having more and more problems with
it. I think it’s on its last legs.
come to if you bring a situation to a
a head

vəziyyətin/müna-

head or if a situation comes to

sibətin son həddə

a head, you are forced to deal

çatması; ağ etmək;

with it quickly because it

kəlləçarxa çıxmaq

suddenly becomes very bad
My boy friend and I have always argued quite a lot, but the
situation came to a head last week. He accused me of lying.
face the to accept that a difficult
fact

reallıqla barışmaq; hə-

situation exists, although qiqətlə üzləşmək, həqiyou would prefer not to

qəti qəbul etmək

English idioms

37

I’m sorry, but we have to face the fact that we’re not getting
on.
talk

when one is absent; without

bir kəsin arxasınca

behind

one’s knowledge or consent;

danışmaq; qeybət

sb’s back in a dishonest way; secretly;

etmək

sneakily
I can’t trust you any more. You’ve been talking about me
behind my back.
have an

an experienced and highly bir işdə böyük təcrü-

old hand skilled expert at some
particular job

bəsi olan adam; məc.
qoca qurd

He is an excellent chairman. He’s an old hand at controlling
difficult people.
have/put a to pretend that you feel dözümlü/mətanətli/irabrave face confident and happy
when you don’t

dəli olmaq; çətinliyə sinə gərmək

◘ I know Jane is in a lot of pain, but she puts a brave face on
it.
◘ Though he put a brave face on it, Julia felt that he was
deeply mortified [31, p.45].
have a

to have a special talent

good head in a certain area

hər hansı bir işdə bacarıqlı/qabiliyyətli olmaq

English idioms

38

◘ Ask Marianne to help you. She’s got a good head.
◘ She has a good sound head and her advice is always worth
taking [33, p.99].
dip your

(informal) to start

toe in/ into doing sth very
the water

hər hansı bir işi ehtiyatla
görmək; ehtiyatı əldən

carefully to see if it

verməyərək işə başlamaq;

will be

ilk addımlarını atmaq

successful

or not
It’s the first time I’ve driven a car. I’m dipping my toe in the
water. And I’m anxious.
get on sb’s (informal) to
nerves

bir kəsin əsəbləri ilə oynamaq;

annoy sb

kimisə hirsləndirmək

Stop it! You are getting on my nerves.
to be

(slang) too interested in things

hər işlə maraqlan-

nosey that don’t concern you, especially maq; burnunu hər
other people’s affairs

yerə soxmaq

- Who was that man I saw you with last night?
- Don’t be so nosey! It’s none of your business.
to shoulder to accept the məsuliyyəti üzərinə/boynuna göresponsibility türmək, məc. çiynində ağır yük
for sth

daşımaq

- She’s not her usual self at the moment. Is there something

English idioms

39

wrong?
- I think it’s pressure of work. She has to shoulder a lot of
responsibility.
get sth off to talk about sth that has

dərdini bölüşmək,

your chest been worrying you for a

ürəyini boşaltmaq;

long time so that you feel

yüngülləşmək

anxious
Talk about it! It might help to get it off your chest.
put your

to speak carelessly and

ehtiyatsızlıq etmək;

foot in sth rudely; hurt one’s feelings səhv etmək; məc.
without intending to

yaraya duz səpmək;
yaranı qanatmaq

- Did you know that Alan and Moira have stopped seeing each
other?
- Yes, I do now, but I put my foot in it yesterday when I asked
when they were getting married.
shoot your

(informal) to give

ağız dolusu danışmaq;

mouth off

opinions without

özünü öymək, təriflə-

(about sth)

knowing all the facts;

mək; özünü hər şeyi

talk as if you know

bilən kimi göstərmək

everything
Jim doesn’t play tennis very much, but he’s always shooting

English idioms

40

off his mouth about how good he is.
jump down

(informal) to suddenly

qəfildən kiməsə hirs-

sb’s throat

become very angry at

lənmək, danlamaq,

someone; scold severely acıqlanmaq; bir kəsi
or angrily

dəng etmək

◘ - Don’t be late. You are to be here at 2:30.
- I know dad. You don’t have to jump down my throat! I
don’t intend to be late.
◘ My mother jumped down my brother’s throat when she
found out that he got a bad mark.
pull sb’s fool
legs

someone

bir kəslə məzələnmək; kimisə axmaq/
gülünc vəziyyətə salmaq, ələ salmaq

◘ - I was invited to take part in this performance.
- Oh, really? Come on, you’re pulling my leg!
◘ - No, honestly. Do you really think that I’m trying to fool you
with a ridiculous story?
- Well, you’ve told me foolish stories before.
- Of course he was skillfully pulling their legs: the dirty dog
[33, p.213].
shake a leg

(old-fashioned, informal) to

cəld olmaq; tələs-

hurry

mək

Hey, you always take such a long time to finish your make-up.

English idioms

41

Come on, shake a leg!
be all (fingers awkward, especially
and) thumbs

biçimsiz, yöndəmsiz,

with your hands;

naqolay olmaq; əlləri

clumsy

əsmək

◘ - Hey, Bea. Can you help me out? I don’t seem to be able to
button up the back of my dress.
- Sure. Let us see if I can do it for you.
- I guess I’m all thumbs because I’m so nervous. I’m already
late for my date. Well, I suppose that being so nervous would
make you clumsy and awkward.
◘ She was unreal, like a picture, and yet had an elegance which
made Kitty feel all thumbs [33, p.166].
get off

(informal) to stop

sb’s back

criticizing or nagging dəng etməkdən/zəhləsini
someone

bir kəsi tənqid etməkdən/
tökməkdən əl çəkmək

◘ - Come on, let’s go out and do something.
-Sorry, I’m right in the middle of studying for a physics exam.
-You’ve been studying for a long time. Take a break: Come
on! Let’s go! Forget studying for a while!
-Look! Get off my back! I can’t go anywhere!
◘ Get off my back!

Açıl başımdan! Əl çək!

be all (informal) to be waiting

diqqətlə qulaq asmaq; çox

English idioms
ears

42

with interest to hear what

maraqlandığı bir məsələni

sb has to say; very eager

eşitməyə tələsmək; qulağı

to hear; very attentive

bir kəsdə olmaq

Go on! Tell me the gossip. What has happened between them.
I’m all ears!
hear sth by word by being told directly

öz qulağı ilə eşit-

of mouth

mək

I heard about their wedding by word of mouth. Everyone said
it was good.
poke/stick (informal) to try to

başqasının işinə qarış-

your nose

become involved in sth

into sth

that doesn’t concern you burnunu hər yerə sox-

maq, müdaxilə etmək;
maq

Stop poking/sticking your nose into other people’s business!
turn your

(informal) to refuse köməkdən imtina etmək;

nose up at sth, especially
sth

özünü yekəxana aparmaq;

because you don’t

hər şeyi özünə yaraşdırma-

think that it is good

maq; məc. burnunu dik

enough for you

tutmaq

You shouldn’t turn your nose up at 300 pounds a week. It’s
better than nothing.
in the teeth despite

baxmayaraq, əksinə, ziddinə

English idioms

43

He achieved it in the teeth of serious opposition.
by the skin of to escape a qəzadan güclə can qurtarmaq;
your teeth

disaster

möcüzə nəticəsində sağ qalmaq

He escaped disaster by the skin of his teeth.
lying through to tell a
your teeth

deliberate lie

bilərəkdən yalan danışmaq;
gözünün içinə kimi yalan danışmaq

I think he is lying through his teeth. I’ve never said any such
thing!

♣ EYE IDIOMS
with your

having enough

hər hansı bir işdə böyük

eyes closed/ experience to be able təcrübəsi olmaq; bir işi
shut

to do sth easily

gözü yumulu edə bilmək

I’ve driven from London to Edinburgh so many times now I
could do it with my eyes closed.
eyes in the ability to know what ehtiyatlı olmaq; hər şeyback of

happens when your

your head back is turned

dən xəbərdar olmaq; məc.
boynunun ardında da ğözü olmaq

English idioms

44

You need eyes in the back of your head.
in the

widely known to many

diqqət mərkəzində olan,

public

people through

tez-tez ictimai tədbirlər-

eye

newspapers and

də/ekranda görünən, çox

television

tanınan

You wouldn’t want to be famous. You live your life in the
public eye.
be up to your

to have a lot of

çox çalışmaq, məşğul ol-

eyes in sth

sth to deal with

maq; işi başından aşmaq

Sorry, but I’m afraid I have to cancel lunch. I’m up to eyes in
work at the moment. How about next week?
see eye to

to agree fully;

eye on sth hold exactly the
same opinion

zövqləri üst-üstə düşmək, razılaşmaq; hər şeyə eyni gözlə
baxmaq; ümumi dil tapmaq

I get on very well with my husband. We see eye to eye on most
things.
out of the (informal) without looking

bir kəsə nəzərə çarp-

corner of at a person or thing directly madan baxmaq, gizli
your eye

or openly; secretly; without baxmaq; ğözucu baxbeing noticed

maq/ görmək

◘ I was lying in my bed when I noticed something moving out
of the corner of my eye. I jumped up and turned the light on

English idioms

45

and saw a snake on my blanket.
◘ I look out of the corner of my eye and there he is [16,
p.145].
pull the

(informal) to fool

bir kəsi aldatmaq; məc.

wool over someone into thinking bir kəsin gözünə kül üfürsb’s eyes

well of you; deceive

mək; kiminsə başına corab hörmək

Don’t try to pretend you’ve been working late in the office. I
rang and they told me you’d left early. You can’t pull the wool
over my eyes.
not bat an eyelid

don’t show

heç bir reaksiya verməmək;

(used in negative

surprise;

gözünü qırpmamaq; hisslə-

sentences)

fearless

rini biruzə verməmək

- They offered you double your salary? What did you do? Fall
off your chair?
- No, I did not bat an eyelid, I looked straight at them and said
it wasn’t enough.
turn a

to pretend not

blind eye to see; not pay
attention

ğöz yummaq; fıkır verməmək;
bir şeyin üstündən keçmək; özünü görməməzliyə vurmaq

- He was rather rude to you yesterday, wasn’t he? Have you
spoken to him?

English idioms

46

- No, I decided to turn a blind eye to it. He’s under a lot of
pressure at work.
keep an eye

to watch carefully; fikir vermək; nəzarət et-

on

not stop paying

mək; gözü bir kəsin/şeyin

somebody/

attention to

üstündə olmaq; muğayat

something

olmaq

- Are you coming with us?
- No, I’ll stay here and keep an eye on our things.
(not be able to) to find sb/sth so

çox diqqət yetirmək;

take your eyes interesting, attractive, gözünü bir kəsdən/
off sb/sth

etc. that you watch

şeydən çəkə bilmə-

them all the time

mək; heyran olmaq

- I think Steve rather likes Andrea, don’t you? He spent the
whole evening talking to her and ignoring everyone else.
- You can say that again! He couldn’t take his eyes off her.
run your eye

to look at or examine bir şeyə nəzər salmaq,

over sth

sth quickly

gözdən keçirmək

Leave your report here, I’ll run my eye over it.
raise your (disapproval) to show

bir şeyə təəccüblənmək;

eyebrows

that you disapprove of

insanları şoka salmaq,

(at sth)

or are surprised by sth;

şübhələndirmək; məət-

(often

to shock people; cause

təl qoymaq/qalmaq;

English idioms
passive)

47

surprise or disapproval məc. qaşlarını qaldırmaq

◘ I think you should have kept quiet about the baby! It raised a
few eyebrows.
◘ Eyebrows were raised when she informed that she was
going to have a baby.

♣ FACE IDIOMS
do sth till (informal) to try to do sth

ciddi-cəhdlə bir şeyə

you are

as hard and as long as you nail olmağa çalışmaq;

blue in

possibly can but without

məc. nəfəsin kəsilənə

the face

success; very angry or

kimi; gözün kəllənə çı-

upset; excited and very

xana kimi

emotional
You can keep asking till you’re blue in the face. I’m not going
to change my mind.
take sth

to believe that sth is what it

bir şeyi ğöründüyü

at face

appears to be, without

kimi/olduğu kimi qə-

value

questioning; the seeming

bul etmək, bir şeyin

worth or truth of sth

görünən/zahiri tərəfi

English idioms

48

You can never take what she says at face value.
to sb’s face

to say directly

sözün düzünü üzə demək;
birbaşa demək

Everybody knows he is a wrong person, but nobody says it to
his face.
fall flat on

to fail completely,

bir şeyin uğursuz alınması;

your face

usually causing

biabır olmaq, gülünc vəziy-

embarrassment

yətə düşmək

◘ He once fell flat on his face as he was trying to give a major
speech.
◘ His final lecture fell flat on its face.
be written (of a feeling) to be very

üzündən görün-

all over

obvious to other people from

mək, üzünə yazıl-

your face

the expression on sb’s face

maq

◘ It must have been you. It’s written all over your face.
◘ The magnitude of her loss was written all over her face, …
[21, p.343].
disappear/vanish to disappear yoxa çıxmaq, qeyb olmaq;
off the face of the completely

yerin altına girmək

earth
Have you seen my keys? I put them down five minutes ago and
now they’ve disappeared off the face of the earth.

English idioms

49

face the (informal) to go through trouble or
music

danlanmaq;

danger, especially because of sth you tənqidə tuş
did; accept your punishment

gəlmək

◘ - He didn’t back up his computer last night and it crashed
again.
- He’s with the boss at the moment, no doubt facing the music.
◘ “I was thinking that it’s time for you to go back to
Washington and face the music” [19, p.412].
get a long

to look sad;

face

disappointed tökmək; məc. burnunu sallamaq

kədərli görünmək, qaş-qabağını

look
Why have you got such a long face? Has something happened
I don’t know about?
put a face

yaxından tanış olmaq; adını eşidib, üzünü

to a name

də görmək; bir kəslə əyani tanış olmaq

It’s nice to meet you at last, Mr. Lee. It’s good to be able to put
a face to a name. - Nəhayət ki, sizinlə tanış olduq, Cənab Li.
Adınızı eşitmişdik, üzünüzü də görə bildik (Yüz eşitməkdənsə
bir görmək yaxşıdır).

English idioms

50

♣ FINGERS AND THUMBS IDIOMS
fingers

to believe in

uğura inanmaq (barmaqları çar-

crossed

luck

paz bir-birinin üstünə qoymaq və
işin uğurlu alınacağına inanmaq)

- I’ve got my final exam tomorrow.
- Good luck I’ll keep my fingers crossed.
(informal) to persuade bir kəsi təsir altına

twist (wrap;

wind) sb round sb to do anything that
you want

your little

almaq; barmağına
dolamaq, fırlatmaq

finger
- Danny and Sane have a strange relationship, she gets her own
way all the time.
- Oh, yes. She can twist him round her little finger.
have

to have the information,

something knowledge, etc. that is
at your

needed in a particular

lazım olan məlumatın, biliyin əl altında
olması; axtardığını

finger-tips situation and be able to find asanlıqla tapmaq və
it easily and use it quickly

istifadə etmək

- I see so, you can put all the data onto the computer network.
- That’s right. Then any information you need is at your
finger-tips immediately.

English idioms

51

green

a talent for gardening;

bağbanlıq qabiliyyəti,

fingers

ability to make things grow

güllərdən baş çıxarma

- I don’t know what I am doing wrong. My plants are dying.
- Speak to Nina. She’s the one with green fingers.
be under (of a person) obedient qorxaq/arvadağız olmaq;
sb’s

to you; controlled by

thumb

you; under your power maq; bir kəsə itaət etmək;

bir kəsin təsiri altında olqapazaltı olmaq

- I’m going to ask Tony if he wants to come away with us on
the golf weekend.
- He won’t come. His wife won’t let him. He’s totally under
her thumb.
finger on

to always be aware of the most məlumatlı olmaq;

the pulse

recent developments in a

hər şeydən xəbəri

particular situation

olmaq

- Does anybody know who the new Personnel manager is going
to be?
- I have no idea. Ask Chris. He’s got his finger on the pulse.
count the

used to say that the

bir kəsin/şeyin ümumi sa-

fingers of

total number of sb

yının az olması; barmaq

one hand

/sth is very small

hesabı saymaq, çox az

◘ - My boy friend took me out to a lovely restaurant last night.

English idioms

52

- Lucky you. I can count the fingers of one hand the number
of times my husband’s taken me out for a meal recently.
◘ I love it here. It’s so peaceful. You can count the number of
cars you see here in a week on the fingers of one hand.

♣ FOOT IDIOMS
think on

to think quickly; answer or

your feet act without waiting; know
what to do or say right away

cəld cavab vermək,
hazırcavab olmaq;
gözüyumulu cavab
vermək

People ask you the most unexpected questions in this job. You
really have to think on your feet.
fall/land to get yourself out of trouble

vəziyyətdən çıxmaq;

on your

without damage or injury and bəxti gətirmək; su-

feet

sometimes with a gain; be

dan quru çıxmaq

successful no matter what
happens
◘ - Has your sister found a job yet?
- Didn’t I tell you? She’s got a wonderful job in the city
company car, incentives, bonuses, etc. She’s really landed on

English idioms

53

her feet.
◘ No matter what trouble he gets into, he always seems to land
on his feet.
find your

to become able to act

müstəqil və özünə

feet

independently and with

inamlı addım atmaq;

confidence

şəraitə uyğunlaşmaq

I’ve got a new job. I think it’ll take me a couple of weeks to
find my feet.
drag

to be deliberately

your feet slow in doing sth or

bir işi/qərarı bilərəkdən
uzatmaq; ləng tərpənmək;

(or heels) in making a decision məc. ayaqlarını dartmaq/
sürümək
◘ I’m having my flat decorated at the moment. They’re
supposed to finish it today but they’ve been dragging their
feet so it’ll probably be Friday now.
◘ He had been thinking about doing a book about it, but he’d
been dragging his feet about doing the research [20, p.250].
stand on your

to depend on

müstəqil həyata atıl-

own feet

yourself; do things

maq, sərbəst yaşamaq,

(stand on your yourself; earn your
own two feet)

müstəqil olmaq; məc.

own living; be

ayaqları üstə möhkəm

independent

dayanmaq

English idioms

54

You can’t live with your parents forever, Victor. You’re
twenty-six. It’s time you were standing on your own two feet.
put your

to take a decided

foot down

stand; be stubborn in götürmək; fikrində/mövdecision

qəti addım atmaq; ölçü
qeyində möhkəm olmaq

◘ I don’t mind my son going to discos and clubs but I had to
put my foot down when he started coming home as late as two
or three in the morning.
◘ Micheal was always there to put his foot down [31, p.147].
get/start off

(informal) to start a

on the wrong

relationship badly; make getmək, yola getmə-

foot (with sb)

a bad start; begin with a mək; pis başlamaq

bir kəslə pis yola

mistake
I get on very well with my flat mate now but we got off on the
wrong foot because she used to play her music so loud. It was
fine after we’d talked about it.
be dead very tired but still standing əldən düşmək, yorğun
on your or walking; too tired to do olmaq; məc. ayaq üstə
feet

more; exhausted

ölmək/güclə dayanmaq

I worked for thirteen hours yesterday. I was dead on my feet
when I got home.
be rushed/

to be extremely busy; çox məşğul olmaq; işi

English idioms

55

run off

to have too many

başından aşmaq; başını

your feet

things to do

qaşımağa vaxtı olmamaq

- Have you had a busy day? You look exhausted.
- Yes, it was the first day of the sale. We were rushed off our
feet.
set foot in/ on

to step, walk, go; to

getmək/ baş çək-

sth (used with

enter or visit a place

mək; ayaq basmaq

negative)
- So, you had a good time in the village, then?
- Yes, but I hope I never set foot in that place again. There is
lots of rain there.
keep your feet an understanding nə etdiyini bilmək; ağlı
on the ground of what can be

başında olmaq; ağlını itir-

(used with a

done; sensible

məmək; yolunu azma-

possessive)

ideas

maq; məc. ayaq üstə möhkəm durmaq

- It’s my first job, and they are giving me a company car! And
the salary is twice what I expected. What do you think of that,
then?
- Just keep your feet on the ground, son! That’s all I can say!

English idioms

56

♣ HAND IDIOMS
live from to live on little money and

qənaət edə bilməmək;

hand to

spend it as fast as it comes büdcədən yemək; güc-

mouth

in; live without saving for

lə dolanmaq

the future
◘ People who live from hand to mouth never save for
tomorrow.
◘ These days are the hardest days of my life. We are just living
from hand to mouth. We aren’t able to save anything, but we
manage.
have your

to be very busy with işi başından aşmaq; başını

hands full

lots to do

qaşımağa vaxtı olmamaq

◘ If you have got your hands full, you are very busy with lots
to do.
◘ - I wonder if you can help me about the house. I don’t feel
well nowadays.
- Normally I would, but I have got my hands full these days.
My mother is in bed and I have to look after her.
get out of
hand

out of control

nəyisə əldən vermək, vəziyyətə
nəzarət edə bilməmək

◘ If things get out of hand, they get out of control.

English idioms

57

◘ - Come on, there is a fight between Farid and Anar.
- Don’t worry. I’ll call the police if things get out of hand.
have a it means that

hər işdə əli olmaq; işlərin öhdə-

big

you’ve had a lot of sindən gəlmək; rəhbərlik etmək;

hand

influence over sth böyük əməyi/zəhməti olmaq

- Thank you for organizing such an excellent meeting.
- Thanks you, but don’t forget Maria. She had a big hand in all
the planning as well.
turn your hand

it means you are able

əlini hər işə atmaq;

to something

to everything

hər işi bacarmaq

He can turn his hand to almost anything; sport, painting,
music. He’s good at everything.
fall into sb’s right to be gained by sb

yaxşı əllərə düşmək

hands
It is a good thing my papers have fallen into the right hands.
fall into wrong

(formal) to become

hands

controlled by sb

pis əllərə düşmək

This report is strictly confidential. If it fell into the wrong
hands we would all be in serious trouble.
(not) the right

sağ əl, sol əlin nə iş gördüyünü bilmir;

hand knows

sağın soldan xəbəri yoxdur

The problem with this company is communication. Half the

English idioms

58

time the right hand doesn’t know what the left hand is doing.
take your

to deal with a particular

işləri öz əlinə/öh-

own hands situation because you are not
happy with the way the others

dəsinə/himayəsinə götürmək

are dealing with
I don’t care if you know who did this to your car, you shouldn’t
deal with it yourself. Call the police. You can’t take the law
into your own hands.
change to change or transfer əldən-ələ keçmək, başqasının
hands

ownership

əlinə keçmək; satılmaq

- Let’s go to the Greek restaurant we went to last year. It was
nice.
- It’s a Chinese restaurant now. It changed hands last
September.
out of if you reject, etc. sth out of

oxumadan/müzakirə et-

hand hand, you do so immediately mədən bir şeyə etiraz
without thinking about it

etmək; bir şeyin üzünə

fully or listening to other

baxmadan qaytarmaq,

people’s arguments

əldən qaytarmaq

My boss rejected my report out of hand.
have time on your to have time to spare
hands

boş vaxtı olmaq

English idioms

59

- We’re repairing the house at the moment, it’s taking ages.
- Don’t worry. I can give you a hand. I’ve got a bit of time on
my hands.
get your

to read everything and

hands on

anything

əlinə keçəni oxumaq

- I wonder how you have got the information. You can answer
nearly everything what you are asked about.
- I read very widely. In fact, I read everything I can get my
hands on.
give sb a hand

to give a hand; make

bir kəsə kömək

(or lend a hand)

yourself useful; help

etmək/əl tutmaq

Your luggage looks heavy. Let me give you a hand.

♣ HEAD IDIOMS
far from real life; to have

real həyatdan uzaq;

head in the ideas, plans, etc. that are

göylərdə uçmaq; xə-

have your
clouds

not realistic

yala qapılmaq

He is typical teenager. No sense of responsibility. He thinks
he’ll walk into a job. I know he has got his head in the clouds
most of the time.

English idioms

60

make head or tail of

to see the why of; başa düşmək/

(used in negative,

finding a meaning baş açmaq; bir

conditional, and

in; understand

interrogative sentences)

şeyin səbəbini
anlamaq

- I’ve read the instruction booklet, but I couldn’t understand it.
- I’ve looked at it too, and can’t make head or tail of it, either.
do something (informal) to be able to do bir işi çox asanlıqstanding on

sth very easily and

your head

without having to think too mulu edə bilmək

la etmək; gözü yu-

much
- Is it difficult to make a home page or a website?
- Not really. I’ve done so many now I could do it standing on
my head.
be head and

to be much

shoulders

better than other fərqli olmaq, başqa insan-

digərlərindən fərqlənmək,

above sb/sth people or things lardan/şeylərdən çox üstün
olmaq; başbilən olmaq
He is still top of the family. He is head and shoulders above
the rest, as always.
put/lay your to risk losing your
head/neck

job, damaging your

on the block reputation, etc. by

hərəkətləri/danışığı ilə
özünü (işini) təhlükə altında qoymaq; başını

English idioms

61
doing or saying sth

cəncələ/bəlaya salmaq

- Sorry about the mistakes, but none of them was very serious.
- That’s easy for you to say, but it’s my head that’s on the
block, not yours!
go right

not understandable; beyond

başa düşülməyən,

over your

your ability to understand;

başına batmayan,

head

too hard or strange for you to ağlı bir şey kəsməunderstand

mək

I listened to this problem of yours but it went right over my
head. Nonsense!
keep your

to remain solvent; çulunu sudan çıxarmaq; güc

head above manage to stay
water

out of debt

-bəla ilə dolanmaq, birtəhər
dolanmaq; borca düşməmək

The first two years of running this business were very hard. We
just about managed to keep our heads above water.
need (to have) (informal)
your head

dəli olmaq; məc. ağlına dua yaz-

to be crazy dırmaq; ağlı çaşmaq; başını hə-

examined

kimə yoxlatmaq/göstərmək

If you think I’m going to lend you money again, you need your
head examined.
bury/hide to refuse to admit təkidlə real faktları nəzərə alyour head that a problem

madan boyun qaçırmaq; məc.

English idioms

62

in the

exists or refuse to başını kola soxmaq; başının

sand

deal with it

altına yastıq qoymaq

This is a problem we have to face. We can’t bury our heads in
the sand and hope it will go away.
put

to cooperate with

heads

someone else in order ləşmək, bir yerdə müzaki-

bir yerə yığılıb məsləhət-

together to find the solution to a rə etmək; məc. külüngü
given problem

bir yerə vurmaq

I’m sure we can find a solution to this problem if we all put our
heads together.

♣ HEART IDIOMS
The heart has always been seen as one of the most
important organs in the body, perhaps the most important.
close/dear/ having a lot of
near to

bir kəsin qəlbinə yaxın olmaq,

importance and bir kəslə/şeylə maraqlanmaq,

your heart interest for sb

marağına uyğun olmaq; nəyə
görəsə narahat olmaq

You know, this problem has always been close to my heart.

English idioms

63

a kind, generous, or saf qəlbli olmaq, xeyirxah ol-

have a

heart of forgiving nature

maq, qızıl kimi qəlbi olmaq

gold
◘ - My mother is a great help to us. And she does so much for
her neighbours as well.
- Yes, people are always saying she’s got a heart of gold.
◘ They shared most of the same views, she had a heart of
gold, ... [18, p.51].
have a heart

a nature without

zalım, qəddar, daşürəkli

of stone

pity

olmaq

◘ He has a heart of stone. He often hits his wife. ◘ My mother
has a mind like a whip, and a heart of stone [41, p.136].
heart

used to say that you are bir şeyə aludə olmaq/ürə-

is (not) (not) very interested in
in sth

yini qoymaq; bir şeyə istə-

or enthusiastic about sth yi/həvəsi olmaq (olmamaq); maraqlanmaq

- I’ve decided to give up my piano lessons. I just don’t seem to
be getting anywhere.
- Well, there’s no point continuing if your heart is not in it.
in your heart deep down where it really
of hearts

matters; in one’s innermost
feelings

qəlbinin dərinliyində

English idioms

64

◘ - The job in America came to nothing. Are you disappointed?
- Not really. In my heart of hearts, I didn’t really want to
leave Britain.
◘ And she prayed daily that He would let her keep her father,
but in her heart of hearts, she knew that wasn’t going to
happen [19, p.95].
have a

if you have a change of heart,

change

your attitude towards sth changes sədini/məramını

of heart usually making you feel more

niyyətini/məqdəyişmək

friendly, helpful, etc
- Why are Tom and Julia going back to Australia? I thought
they were going to stay for another six months.
- That’s the plan but they’ve had a change of heart. They’re
homesick.
a man/woman a man/woman who

eyni şeyləri xoşlayan,

after your

likes the same things

eyni fikirdə olan, ar-

own heart

or has the same

zuları üst-üstə düşən

opinions as you

insanlar

◘ - I like most sports really -

-

Mən

idmanı

sevirəm,

especially rugby.

xüsusilə reqbini.

- Oh, a man after my own

- Əsl mənim adamımsan.

heart. I really love rugby!

Mən də reqbini sevirəm.

English idioms

65

◘ He had an idea that everybody in the room was a man after
his own heart, that everything was glorious, everything was
perfect [22, p.27].
have heart- speaking freely and

dərdləşmək; səmimi

to-heart

seriously about

söhbət etmək; ürəyini

about sth

something private

bir-birinə açmaq

- Where’s Lisa? She’s not at her desk.
- She’s in David’s office. They’re having a heart-to-heart
about her future.
break sb’s to make sb feel
heart

bir kəsi məyus etmək, kədər-

very unhappy or

ləndirmək; bir kəsin qəlbini

hopeless

sındırmaq/parçalamaq

◘ My car has finally come to the end of its life. I’ve had it for
20 years. It’ll break my heart to say good- bye to it.
◘ “Have you broken my heart and ruined my whole life just
to keep me in your rotten theatre?” [31, p. 43].
not have

to be unable to do sth because you ürəyi gəlmə-

the heart

know that it will make sb feel sad

(to do sth) or upset; not be insensitive or

mək; cürət etməmək

cruel
◘ Simon asked if he could play the piano at the wedding. I
know he’s not very good but I didn’t have the heart to say no.

English idioms

66

◘ Crystal was tired, but she didn’t have the heart to refuse her
[19, p.169].
heart sink to lose hope, courage,

ümidini, cəsarətini itir-

or eagerness; be very

mək; kədərlənmək; məc.

disappointed

ürəyi düşmək

◘ My heart sank when I saw how much washing up there was
in the kitchen.
◘ Her heart sank because she knew she had lost something …
[31, p.50].

English idioms

67
SECTION THREE
CLOTHES IDIOMS
Geyimlə bağlı işlənən idiomlar

♣ CLOTHES MAKE THE MAN AND THE WOMAN
fit like a

to fit

yaraşmaq; əyninə oturmaq; üstünə

glove

perfectly

biçilmək, ölçüsünə uyğun olmaq

This coat fits you like a glove.
get/have/ to keep a plan or an idea gizli bir fikri və yaxud
keep sth

secret; kept secrectly

planı olmaq; ehtiyatda

up your

ready for the right time

(boxçada) bir şey saxla-

sleeve

or for a time when

maq; ehtiyatlı olmaq;

needed

hər şeyi öz vaxtında istifadə etmək

◘ It’s my sister’s birthday tomorrow, but I haven’t bought or
planned anything yet, mother calms me because she always has
got something up her sleeve.
◘ I think you are keeping something up your sleeve. What’s
it? Come on. Tell me, I’m all ears.
be in sb’s in or into
shoes

bir kəslə eyni vəziyyətdə olmaq; özü-

one’s place nü kiminsə yerinə qoymaq, başqası-

English idioms
(boots)

68

or position nın vəziyyətini başa düşmək

◘ The director asked Kate to break the news to the people who
are losing their jobs. Poor Kate. I wouldn’t like to be in her
shoes.
◘ You know, it’s a very good plan to put yourself in
somebody else’s shoes and ask yourself how you would act in
his place [33, p.56].
on a

(informal) using

shoestring very little money;

çox az pul istifadə etmək/
xərcləmək, az məbləğ pul ilə

with little money to işə başlamaq; bir işi özünü
spend; on a very

sıxaraq (pul barədə) görmək

low budget
- We just can’t compete with bigger companies.
- I know. We have to do everything on a shoestring.
get your

to become angry,

bərk əsəbiləşmək, acıqlan-

knickers

confused or upset

maq, özündən çıxmaq; məc.

in a twist

tumanını başına çevirmək

- The dinner is not ready. I still haven’t washed my hair. The
place is mess, What am I going to do?
- Just calm down! Don’t get your knickers in a twist.
tighten

to live on less money than

your belt usual; use less food and

qənaət etmək (pula,
yeməyə); məc. özünü

English idioms

69

other things

sıxmaq

◘ People are having to tighten their belt just to survive till
better times return.
◘ When my husband lost his job we had to tighten our belts.
fill sb’s

to take the place of another

shoes

and do as well; to substitute (vakansiyasını) tutsatisfactorily for

bir kəsin vəzifəsini
maq; bir kəsin yerini
tutmaq

She is going to a new job in New York. We are going to miss
her. It won’t be easy to find someone to fill her shoes.
pull your to try to do better,
socks up

qolunu çırmayıb işə giriş-

either in terms of one’s mək/başlamaq; işi daha
behaviour or at a task yaxşı görmək üçün ciddione is performing

cəhdlə çalışmaq

You are going to fail this course unless you pull your socks up.
wear the

(often disapproving)

trousers

(especially of a woman) to dın haq.); kişini (ərini)

(pants)

have a man’s authority; be qapazaltı etmək; evdə
the boss of a family or

evin kişisi olmaq (qa-

hökmranlıq etmək

household
She’s the one who wears the trousers in their house.
talk

to say something without

cəfəngiyyat danış-

English idioms

70

through

knowing or understanding

maq; ağlına gələni

your hat

the facts; talk foolishly or

danışmaq, sayıqla-

ignorantly

maq

Don’t listen to what he’s saying. He’s talking through his hat.
a wet

(informal, disapproving)

blanket a person or thing that

darıxdırıcı adam; öz hərəkətləri ilə başqaları-

keeps others from

nın sevincini/kefini və s.

enjoying life; dull or

pozan adam; başqasının

boring person

kefinə soğan doğrayan

◘ James was not invited to go on the outing with the rest of the
group because he’s such a wet blanket. On many previous
occasions he has kept others from enjoying themselves by his
pessimism and lack of enthusiasm. It’s understandable that no
one wants him around.
◘ He danced rottenly, he was a wet blanket at a party [33,
p.50].
keep under keep sth a secret
your hat

tell nobody

bir şeyi sirr/gizli saxlamaq;
heç kimə heç nə deməmək

Although the contestants were more anxious to know who won
the prizes in the piano competition, the judges kept the results
under their hats. They kept the results a secret so that the
formal announcements could be made in public at the awards

English idioms

71

ceremony.
dressed wear your finest
to kill

clothing

ziyafət paltarını geyinmək, ən
yaxşı/ağlı başdan alan paltarını
geyinmək

The reception for the new Swedish ambassador at the
Lennison’s was quite lavish. Naturally, everybody was dressed
to kill. Everyone was dressed in their finest, most elegant
clothes.
blow/knock (informal) to surprise or

bir kəsi təəccüblən-

sb’s socks

impress sb very much;

dirmək, şoka sal-

off

enthuse and excite

maq, çaşdırmaq

- Hi, John. What’s new?
- Oh, nothing too much with me, but you ought to see
Alfriedo’s new car. It’ll knock your socks off!
- So, he finally got that Italian sports car he’s been dreaming.
lose your lose a great deal of var-yoxdan çıxmaq; çox pul
shirt

money

itirmək

- I happened to bump into Doug at lunch yesterday afternoon.
- What’s new with Doug these days?
- He wasn’t doing so well. For one thing, he told me he lost his
shirt at the races.
- He has always liked to bet on the horses. I’m not surprised

English idioms

72

that he lost great deal of money.
in

(informal) laughing so

qəşş etmək; gülməkdən

stitches

hard that the sides ache;

ürəyi getmək; qarnını

laughing very hard

tutana qədər gülmək

Danny was hilarious at the party the other night. He had us all
in stitches! I didn’t realize that he was such a comedian.
dressed to dressed elegantly

dəbdəbəli geyinmək; sə-

the teeth

liqəli, eleqant geyinmək

- Did you see Hilda at the party last night?
- Yes, I did. She was really dressed to the teeth!
- Well, she had on her finest, most elegant clothing because she
was out to make a good impression on Bill.

English idioms

73
SECTION FOUR
COLOUR IDIOMS
Rəng adları ilə işlənən idiomlar

♣ BLACK/WHITE
a white an innocent social excuse; not serious yüngül yalan;
lie

and sometimes saves embarrasement qərəzsiz yalan

- I think you didn’t like Anar’s new picture. Am I right?
- Yes, you’re right, I didn’t want to upset him so I told him a
white lie.
be/look as (at the skin) pale because

solğun/xəstə görün-

white as a of emotion or illness

mək; rəngi solğun;

sheet

kağiz kimi ağ olmaq

- I don’t feel very well. I’d better go to bed.
- Yes, go and lie. You look as white as a sheet.
a white

unwanted property, such as real artıq yük; lazım-

elephant

estate, that is hard to sell

sız (əşya, mülk)

◘ I should never have bought this piano. My children never
play on it. It just takes up space. It’s a bit of a while elephant.
Let’s sell it.
◘ … his truly English pragmatism, couldn’t help feeling that

English idioms

74

Micheal would be well rid of a white elephant [27, p.66].
a black look

an angry one

hirsli/qəzəbli/kinli baxış

My father didn’t say a word to me as I came home late
yesterday. He only gave me a black look. It was enough for
me.
a black spot

a dangerous road or təhlükəli yol/yer; ölüm
corner

nöqtəsi

Be careful driving along here. It’s a real black spot. Three
people were killed in an accident only last week.
a black picture a depressing one

qəmgin/kədərli mənzərə

◘ Things are bad, I’m afraid. We might have leave 50 workers
this year and some of the others next year. Sorry to paint such a
black picture, but that’s the reality.
◘ He painted such a black picture and he was so sorry for
himself that his father had to laugh with gentle humor [19,
p.324].
a black

unofficial and

qeyri-qanuni yolla qazanılan

economy

illegal

var-dövlət; qara iqtisadiyyat

Every country has a black economy, but I think it is bigger in
our country than others.
the blackest

a day of great

bir kəsin həyatının ən pis

day of one’s

unhappiness; a

günü; ən qara/kədərli gün

English idioms

75
disaster

life

When I heard his death I became frightened. It was the
blackest day of my life.
in black

in print or in writing;

and white

words on paper, not spoken olunmuş formada;

yazılı formada, çap
kağız üzərində

- Good news, Andy. I’ve just heard we’re finally getting that
pay rise we were promised-starting from next month.
- I’ll believe it when I see it in black and white.
black or white

without milk;

(of tea or coffee) with milk added

südsüz və ya südlə olan
çay/kofe

- Can I have a coffee, please?
- Certainly. Black or white?
- Black, please.

♣ RED/BLUE
once in a

very rarely; very

blue moon seldom; almost never

ayda/ildə bir dəfə, az-az,
nadir hallarda

I’ve a lot of work to do. I don’t have any time for
entertainment. I even meet my close friends once in a blue

English idioms

76

moon.
give

a sign of special

bir kəsi yaxşı qarşılamaq,

someone a welcome or

üzünə xoş baxmaq; ayağının

red carpet attention for an

altına xalça döşəmək; ayağı-

treatment important visitor

nın altında qurban kəsmək

When we receive foreign presidents at the airport we give them
the red carpet treatment.
paint the to go out to drink yaxşı vaxt keçirmək; bir şeyi
town red and have a good

geniş şəkildə qeyd etmək; sə-

time; celebrate

hərə kimi gəzib-dolaşmaq; içki

wildly; carouse

məclisi düzəltmək, eyş-işrətlə
məşğul olmaq

After my birthday party, I and my friends didn’t stay at home.
We painted the town red.
do sth till you (informal) to try to do sth as

nəfəsin kəsilə-

are blue in

hard and as long as you

nə kimi/gözün

the face

possibly can but without

kəllənə çıxana

success; very angry or upset; qədər çalışmaq
excited and very emotional
Look, you’ve asked me fifty times already and you can keep
asking until you’re blue in the face, but the answer is still
“No”.

English idioms

77

blue

to be caught

handed

while stealing luq malı kiminsə əlində tutmaq

cinayət üstündə yaxalanmaq; oğur-

- I’m sure that Robert stole my money.
- How can you be sure of that? Did you see it?
- One of my friends saw it. He was caught blue-handed.
blue-eyed (informal, often disapproving) bir kəsin sevimlisi
boy

a person treated with special

olan adam; bir

favour by sb

kəsin əziz-xələfi

- My brother is the director’s favourite worker. He never hurts
him. Generally, all are nice to him at work.
- Oh, yes. I know him. He can do no wrong. He is the blueeyed man.
blue movies an obscene or pornographic
film/movie, etc

pornoqrafiya
filmi

- Will you watch this new late-night cinema?
- No, thanks. I heard that they show blue movies. I’m not
interested in them.
a red rag to a an extraordinarily

bir kəsi özündən çıxar-

bull (like

powerful irritant that maq/cırnatmaq; dəliyə

waving a red

provokes violent

döndərmək; məc. cin

flag in front

reaction

atına mindirmək

of a bull)

English idioms

78

I become quite aggressive when my parents speak about their
jobs at the dinner table. It’s like a red rag to a bull.
a bolt

something sudden and

qəflətən, gözlənilmə-

from/out

unexpected; an event that

dən baş verən hadisə;

of the

you did not see coming; a

şok hadisə; yaxşı və

blue/sky

great and unpleasant

ya xoş olmayan sür-

surprise; shock

priz/xəbər

◘ - Didn’t you know about your promotion?
- Of course, not. Totally unexpected. It was like a bolt out of
the blue.
◘ “I always get the feeling you’re waiting for bolts of
lightning to come down from the sky before you decide it’s
right” [19, p.177].
be in the (informal) in an
red

əli aşağı olmaq (pul barədə);

unprofitable way; so zərərdə olmaq, çox pul itiras to lose money

mək

- What’s the matter with you? You look worried? Is everything
OK?
- Not really. I’m in the red again. I’m having real money
problems.
a red-letter a holiday; memorable unudulmaz/yadda qalan
day

day (usually printed in gün; bayram günləri

English idioms
red on calendars)

79
(təqvimdə qırmızı ilə
göstərilmiş günlər)

- Did you pass your final exam?
- Oh, I passed it two days ago. It was really difficult. The day I
passed was a red-letter day for me. I remember it like it was
yesterday.
see red (informal) to become acıqlanmaq, hövsələdən çıxvery angry

maq; məc. cin atına minmək;
ağlını itirmək, dəliyə dönmək

◘ My friend accused me of lying. Can you believe it? I just saw
red and started shouting at her.
◘ Whenever anyone teased my sister about her weight, she saw
red.

English idioms

80
SECTION FIVE

PEOPLE’S FEELINGS IN PARTICULAR SITUATIONS
Müxtəlif vəziyyətlərdə insan hisslərini əks etdirən idiomlar
♣ WHEN THINGS GO WRONG
a lemon

(informal) a thing that is useless

bir şeyin qüsurlu

because it doesn’t work as it

/xarab olması

should; something defective
◘ - Have you seen Joanne’s new car yet?
- Yeah. It looks good, but she’s had nothing but problems with
it.
- That’s too bad. It sounds like she got a real lemon.
- She sure did! No sooner did she drive it home from the
dealer’s than it proved defective and started breaking down.
◘ “Mother, our fridge is a lemon,” my sister bitterly
complained.
out of the woods

out of danger təhlükəsiz, təhlükədən uzaq

Although Eric was well on his way to recovering from his bout
with pneumonia, he was still not out of the woods.
get up on the

to be bad-tempered for xüsusi səbəb olmadan

wrong side of the whole day for no

bütün günü kefsiz ol-

English idioms
the bed

81
particular reason; to

maq, yuxudan oya-

wake with a bad temper nandan kefsiz/qaşqabaqlı olmaq
- What’s the matter with Bernard today? He started shouting
from the moment he stepped into the office.
- I don’t know. He usually doesn’t act that way at all. I guess he
got up on the wrong side of the bed.
out on a limb

(informal) in a

təhlükəli/riskli vəziyyətə

risky position

düşmək; işə düşmək

The members of the committee realized that their position
against expanding the student aid program was an unpopular
one, and that they were going out on a limb by voting against
the program.
what’s eating

(informal) used

her, etc.?

to ask what sb is əsəbiliyinin səbəbini so-

bir kəsin narahatçılığının,

annoyed or

ruşmaq; onun qəlbini di-

worred about

dən nədir?

◘ - Hey, Alice. What’s been eating you lately? Don’t you
realize how rude and irritable you’ve become?
- I know. I’m really sorry for the way I’ve been acting.
- Well, why don’t you tell me what has been bothering and
upsetting you and maybe we can work your problem out

English idioms

82

together.
◘ “What’s eating you?” [19, p.215].
get the ax

(informal) be

torbası qoltuğuna verilmək;

dismissed, fired

işdə/imtahanda və s. fırıldaq-

from a job

çılıq etdiyinə görə qovulmaq

◘ - I feel sorry for Richard. He was feeling quite depressed when
I ran into him.
- Did he tell you what was bothering him?
- Among other things he informed me that he got the ax at
work.
- That’s strange. He’s always been a conscientious worker.
◘ One of the students got caught cheating on his final exam and
he got the ax by our dean Naila. ◘ Joe got the ax from Bessy.
They won’t see each other again.
be in a (informal) in debt; in borclu olmaq; borca düşmək;
hole

a difficult situation

çətin vəziyyətdə olmaq

◘ Unfortunately, Peter had to sell his neighborhood hard-ware
store. Because of competition from the bigger stores in the
shopping center, he was going in the hole every month.
◘ It seemed only natural to help you when you were in a hole
[31, p.145].
bite the

(informal) endure in a

çətin/ağrılı vəziyyətə döz-

English idioms

83

difficult situation

bullet

mək

- We really had a frightening experience when we went hunting
last month.
- What happened?
- We got lost in the wilderness and had to bite the bullet until
help arrived.
blow it

fail at sth

kəsilmək (imtahandan), şansını əldən
vermək

◘ - How did you do on the history exam?
- I think I blew it! There was a section on the Civil War, and
that’s the chapter in the book that I studied the least.
◘ That English test was so easy. I can’t understand how I could
have blown it.
be at the end to feel that you cannot

mübarizə aparmağa

of your rope deal with a difficult

gücü qalmamaq, bez-

(end of your situation any more

mək/yorulmaq/əldən

tether)

because you are too

düşmək, bir kəsin

tired, worried, etc; at

səbrinin tükənməsi;

the limit of one’s ability səbr kasasının daşto rope

ması

◘ The Jone’s housekeeper was completely useless! Poor Mrs.
Jones felt that she was at the end of her rope when she walked

English idioms

84

into the house and saw the children crying and unfed, dirty
dishes in the sink, and clothes strewn all over the place.
◘ My brother was out of work and broke, and he was at the end
of his rope.
be on your sick and failing; miskin/xəstə/ümidsiz vəziyyətlast legs

the final stage of də olmaq; son günlərini yaşaa journey

maq; səyahətin son mərhələsi

◘ - Poor Mike. He was one of the greatest musicians I’ve ever
known, but when I saw him the other day he looked like he was
on his last legs.
- Yeah. He hardly plays any more.
- What made him give up his music?
- Apparently he lost confidence in himself at some point in his
career, and he’s been sick and failing ever since.
◘ The last leg of our journey was from London to Madrid.
hot under

(informal)

hirsindən boğulmaq; son dərəcə

the collar

extremely

əsəbi olmaq; məc. hirsindən çırt-

angree

ma vursan qanı damar

- Did you see how Bill came in to work this morning?
- Did I ever! Boy, was he hot under the collar!
- What brought that on?
- He said that he was extremely angry because he got stuck in

English idioms

85

slow-moving traffic and arrived late for an important business
meeting.
be on the (informal) in danger of
line

being lost

bir şeyi itirmək təhlükəsində olmaq

Lately Tom’s been more conscientious about the accuracy and
quality of his work with the company. He was warned that his
job was on the line because of his lack of concern for his duties.

♣ WHEN THINGS GO WELL
for a song

(informal) for very little

ucuz; çox az pula; su

money; very cheaply

qiymətinə

- Sara, I picked up the perfect chair for the living room the
other day.
-That’s wonderful. I know you’ve been looking for some time.
Where did you finally come across what you wanted?
- I was really quite lucky. I got it for a song at a little furniture
store. I was able to buy it for very little money because the
owners of the store were right in the middle of their spring
liquidation sale.
have the

be successful

çox xoşbəxt olmaq; özünü

English idioms
world by the

86
and happy

dünyanın yiyəsi hiss etmək

tail
Mark finished school at the top of his class and he was offered
an excellent position with an accounting firm. Now he feels
that he has the world by the tail. Everything has been working
out for him lately, and it’s no wonder that he’s feeling so
successful and happy.
feel like a

feel

million

wonderful kimi hiss etmək; özünü əla hiss

dollars

özünü təzə anadan olmuş uşaq
etmək

- I bumped into Nick at the barbershop yesterday. He looked
great, but I noticed that he had a slight limp when he walked.
- I guess you didn’t know that he had an operation on his knee.
- No, I didn’t. How’s he feeling?
- He says he’s feeling like a million dollars now. Apparently,
the pain in his knee is all gone.
kick up

(informal) to be

rahat nəfəs almaq; vaxtını

your heels

relaxed and

şən keçirmək; sevincdən gö-

enjoy yourself;

yə uçmaq; bir şeyi qeyd

celebrate

etmək

The prerequisites for admission to the Theater Arts School are
quite demanding, and those students who were finally accepted

English idioms

87

had reason to kick up their heels. It was natural that those who
made it through the exams and interviews would want to
celebrate the occasion by going out and having a good time.

♣ PEOPLE DO THE STRANGEST THINGS
bite the

(informal) to fail,

uğursuzluqla üzləşmək, məğ-

dust

or to be defeated

lub edilmək, dağıdılmaq; dö-

or destroyed

yüşdə öldürülmək

◘ Andy did exceptionally well in all of the track events, but he
bit the dust in the high jump competition. Much to the
disappointment of his fans, he went down in defeat, losing to a
competitor from the visiting team.
◘ Captain Jones discharged his gun and another guerrilla bit
the dust.
bend over
backwards

try very hard

dəridən-qabıqdan çıxmaq; çox
çalışmaq, əlləşmək; bir kəsə
kömək etməyə çalışmaq

When Joan first started teaching she was afraid that she would
have a lot of trouble getting used to the kids and to the faculty.
Her tears turned out to be unfounded, since everybody bent

English idioms

88

over backwards to help her. Everyone tried very hard to help
her feel comfortable and adjust to the school.
cough sth (informal) give sth
up

könülsüz vermək (pulu),

unwillingly (especially boğazından kəsmək (pumoney)

lu)

- Say, Greg. Did you finally get that computer that you wanted
so much?
- Not yet. I needed to raise a couple of hundred dollars more.
- Is it going to take you a while to raise the money?
- It would have taken me forever, but dad said he’d cough up
the money I need since I’m going to be using the computer for
my school work.
jump the gun

to be hasty

hövsələsizlik etmək, tələsmək

Denise was planning on telling her grandparents that the doctor
said she was going to have twins, but when her dad found out
he jumped the gun and told them before Denise could say a
word. He was so excited that he became hasty and revealed the
news before Denise had a chance to tell them.
scratch

return a favour; to do

bir kəsə etdiyi yaxşı-

sb’s back

sth kind and helpful for

lığın əvəzini görmək;

someone or to flatter

yaxşılığın əvəzini qay-

him in the hope that he

tarmaq; əl-əli yuyar,

English idioms

89

will do sth for you

əl də üzü

- Hey, Bea. I need some help stacking these boxes. Would you
please give me a hand?
- Ok, and I need some help tidying up the house. How about
your helping me out after that?
- Ok. If you scratch my back, I’ll scratch yours.
hit the

become very

çox əsəbiləşmək; hirsindən divara

ceiling

angry

dırmaşmaq; məc. başını divara
vurmaq

Don’s father hit the ceiling when he was informed that his son
had been detained by the police for disorderly conduct.
turn

disgust

bir kəsdə ikrah/nifrət oyatmaq;

someone off

someone

kimisə özündən iyrəndirmək

- How was your date with Marty last night?
- Well, it started Ok, but he really turned me off when we went
for a snack after the movies.
- Did he say or do something to annoy you?
- Frankly, he disgusted me when he tried to talk with his
mouthful.
go fly a

(informal) go

“uç”; get saqqızını çeynə; çıx

(your) kite

away

get; açıl başımdan

For the past three hours Jerry had been trying to convince

English idioms

90

Linda to go to the art exhibition with him. She had been
refusing all along and finally in desperation she told him, “Go
fly a kite!” Jerry didn’t like to be told to go away in such a
forceful manner. Nevertheless, he finally stopped trying to get
Linda to attend the exhibition.
kick the

(informal) (humorous) ölmək; o dünyaya getmək

bucket

to die

It’s been said that the old man knew a buried treasure, but he
kicked the bucket before telling anyone where it was.
raise a

protest

bir şeyə kəskin etiraz etmək; tufan

stink

strongly

qoparmaq; aləmi bir-birinə qatmaq

Listen! Don’t try to use any of your sister’s clothes without
asking her first. She’s reliable to raise a stink if she finds
something missing.

♣ SUPRISES
out of the blue without any warning; by
surprise; unexpectedly

qəfildən, qəflətən,
gözlənilmədən

My father has just arrived from London, completely out of the
blue. It was a lovely surprise.

English idioms

91

the shock of to be surprised; to

matı-qutu qurumaq; təəc-

fill with surprised

cubdən ağzı açıq qalmaq;

disgust, horror

şoka düşmək

your life

- Didn’t she phone to say she was coming?
- No, there was a knock at the door and there she was with her
suitcase. I got the shock of my life.
you’ve got

(informal) used to tell sb

nəticə çıxarmağa tə-

another

that they are wrong about

ləsmək; bütün plan-

think

sth and must change their

ları alt-üst etmək,

coming

plans and opinions

aləmi qarışdırmaq

- He says he’s taking next Monday off. He wants to go skiing on
Scotland.
- Well he hasn’t asked me about it. If he thinks he can take a day
off without checking first, he’s got another think coming.
pull the rug (informal) to withdraw

gözləmədiyi halda zər-

from under

support unexpectedly

sb’s feet

from; to spoil the plans sin ayağının altından
of

bə almaq; məc. bir kəyerin qaçması

My boss started to criticize my work, which really pulled the
rug from under my feet.
take

to appear in front of someone qəfildən/gözlənil-

somebody

suddenly or to suddenly

mədən peyda ol-

English idioms
by surprise discover him before he

92
maq; gözlənilməz

discovers you; appear before hadisə ilə üzləş(someone) unexpectedly

mək/çaş-baş qalmaq

- Congratulations on your promotion, Pat! Were you expecting
it?
- Not at all. It took me completely by surprise.
come back (informal) to return, or to make

bir kəsi xəyal-

to earth

sb return, to a normal way of

with a

thinking or behaving after a time göylərdən yerə

bump

when they’ve been very excited,

dan ayıltmaq;
endirmək

not very practical, etc
My brother had a great time on holiday last month. He came
back to earth with a bump though. When he got home, he
found his flat had been broken into.
a blessing some unexpected good that

hər pis işin içində/

in disguise came about as the result of

sonunda bir xeyir

something bad or undesirable var, hər şeydə bir
xeyir var
- I heard you lost your job last month. That was a shock, wasn’t
it?
- Actually, it was a blessing in disguise. I have found

English idioms

93

something much better.
harder than one to get more in a
bargains for

gözlədiyindən da-

pejorative sense than

ha ağır/ciddi və-

what one expected to get ziyyətlə üzləşmək
- How was your exam? Was everything OK?
- No, it was much harder than I had bargained for.
not believe your eyes

to not believe

(used with a negative or what one sees;
in an interrogative or

trust one’s

conditional sentences)

eyesight

gözlərinə inanmamaq; gördüyünə
inana bilməmək

- What did you think of the dress Sandora was wearing last
night?
- Like everyone else, I couldn’t believe my eyes! Everyone
thought she was so quiet and conservative.

♣ YOU DON’T SAY
money

(informal) money can

hər şeyi pul həll edir; pul

talks

influence people

açmayan qapı yoxdur

English idioms

94

- We’ve been waiting for three months to get delivery on our
car, and people who in their order after us have already gotten
theirs.
- Well, money talks. Why don’t you try giving the dealer a
little something extra to move things along?
- I know full well that money has the power to influence
people, but I refuse to pay extra for a service that is owed to me
as a client.
let

do not agitate a

hər şeyi olduğu kimi saxlamaq;

sleeping

potential source

yatan iti oyatmazlar; ağrımayan

dogs lie

of trouble

başına dəsmal bağlama

You’d better not say anything to the owner of the building about
painting your apartment. If I were you I’d let sleeping dogs lie.
if the shoe fits,

admit the truth

wear it

həqiqəti etiraf etmək;
hər şeyi boynuna almaq

- Joe feels rather badly because he’s always being criticized for
his sloppy personal appearances.
- With reason. “If the shoe fits, wear it”, I always say. Still, I
can’t help feeling sorry for the guy. I know that what people say
about him is true, and that he should admit it.
different

everyone has

hərənin öz maraq dai-

strokes for

different interests

rəsi və zövqü var; hər

English idioms
different folks

95
and tastes

aşığın öz havası var

- It’s hard to understand my sisters. My elder sister goes in for
sailing, but my little sister can’t stand to be on water. She
enjoys jazz.
- You know what they say: “Different strokes for different
folks”.
eyes are bigger than take more food
sb’s stomach

çox yemək; acgözlük

than one can eat etmək; qarın doyur,
göz doymur

- Chris, why don’t you finish eating that third helping of
dessert?
- I guess my eyes were bigger than my stomach when I said I
wanted more.
put your

follow through with a vədini həyata keçir-

money where

stated intention

your mouth is

mək; sözdən əmələ
keçmək

- You’ve been promising to take us to Disneyland 7 for the past
two years. Since the kids are free, how about putting your
money where your mouth is?
- You don’t have to remind me. I have every intention of doing
exactly what I promised.
people who live

one should

özün günahkar olduğun hal-

English idioms
in glass houses

96
not criticize

shouldn’t throw when one is
stones

da, başqasına ağıl öyrətmə;
öz gözündə tükü görmür,

equally at

başqasının gözündə tir ax-

fault

tarır

My friend criticized me for driving too fast, but I tried to tell her
that people who live in glass houses shouldn’t throw stones,
but it didn’t do much good.
all’s well

a successful outcome is

hər şey yaxşılığa doğru-

that ends

worth the effort

dur; hər işin sonunda

well

xeyir var

- After all, I’m happy to hear that things finally turned out
satisfactorily for you.
- Don’t you know, they say: “All’s well that ends well”
- I’m happy, too. It was really worth the effort.
pay through

pay too high a

soyulmaq (pul barədə); çox

the nose

price

pul ödəmək/xərcləmək

At last I found the coat I had been seeking for a long time. But,
at once, I understood that I would have to pay through the nose
in order to have it. Then I decided that I wouldn’t mind paying
such a high price for something so rare.
play it

(informal) to decide how

by ear

to deal with a situation as edəcəyi işin gedişindən

hadisələrin nə cür inkişaf

English idioms

97

it develops rather than by asılıdır; işin/hadisələrin
having a plan to follow

gedişinə baxarıq

◘ - Let’s go to the movies, agreed?
- Sure. And what’ll we do after that?
- Oh, I don’t know. Let’s play it by ear. I think it’s always
more fun not knowing what to expect and deciding what to do as
we go along.
◘ Pearl played it by ear, as Crystal let herself drift into the
music [19, p.166].
(not) have a to have no

özünü müdafiə etmək iqtidarın-

leg to stand good defense

da olmamaq; haqqını tələb edə

on

for one’s

bilməmək; hərəkətlərinə bəraət

opinions or

qazandıra bilməmək; məc. ayaq

actions

üstə möhkəm dayana bilməmək

I think that my wages is low for having worked overtime.
However, I won’t have a leg to stand on, unless I can prove that
I put in all those extra hours. I don’t stand a chance of getting
my money without a strong foundation of facts to

support my

position.
sell

underestimate bir kəsin qabiliyyətini lazımi qə-

someone

someone

short

dər qiymətləndirməmək; kiminsə
haqqında pis fikrə düşmək

English idioms

98

- Just because he doesn’t say much is no reason to sell him
short.
- Actually, he’s a profounder thinker and a most talented writer.
put sth

away for safekeeping or later əl saxlamaq; fasilə et-

on ice

use; set aside for future use

mək; işi müvəqqəti
saxlamaq

- We’ve been working on this project since morning. Don’t you
think we should take a break for some dinner?
- I’m kind of hungry too. Let’s put the project on ice awhile
and grab a bite to eat.

♣ THAT’S NOT NICE
sell someone

betray someone

down the river

kimisə (bir) qara qəpiyə
satmaq; xəyanət etmək

- I heard that poor Jud landed up in jail.
- Yeah. His so-called girl-friend sold him down the river and
claimed the reward on him.
- I can’t understand that. I thought she was devoted to him.
leave someone

abandon

bir kəsi tərk etmək; yarı yolda

high and dry

someone

qoymaq; köməksiz qoymaq

English idioms

99

◘- Say, Sill. I thought that John was going to help you do the
dishes tonight.
- So did I. But he left me high and dry.
◘ I’m afraid, so I guess that leaves me high and dry here [20
p.265].
a snow job insincere talk

boş/qeyri-səmimi söhbət/danışıq

The salesman tried to convince a group of investors that the
properties he was selling would soon be worth much more
money that he was asking. However, no one bought anything
from him because they felt he was giving them a snow job.
spill the beans

(informal) reveal sirri açmaq; məc. sözü
a secret

ağzından qaçırmaq

- Did you know that Harry was going to take Kathy on a
Caribbean cruise?
- Yes, I did. He was planning on surprising her with the tickets
for their anniversary, but someone spilled the beans.
- What a shame! That was supposed to have been a surprise.
feed someone deceive
a line

someone

bir kəsi aldatmaq; məc. boş vədlər vermək; başının altına yastıq
qoymaq; başını bişirmək

Mr. Jones had been telling Louise how efficient she was and

English idioms

100

how much he admired her work at the office. He had promised
her a promotion in the near future, but she soon discovered that
he was feeding her a line when he passed her by and gave the
promotion to someone less capable.

♣ DO YOUR BEST
toot your

(informal) to praise your own

own horn

abilities and achievements; to maq, lovğalanboast

özündən razı olmaq

Michael’s last novel was a bestseller. He has no need to toot his
own horn about his literary accomplishments.
stick to your (informal) maintain
guns

one’s position

öz sözünü yeritmək;
dediyindən dönməmək

In spite of the fact that it was inadvisable to have a
controversial figure address the club, the chairman stuck to his
guns and insisted that it would make good sense to hear the
other side of the question before taking a vote on the issue.
get the ball

initiate

bir işə başlamaq/girişmək; sözdən

rolling

action

əmələ keçmək; vədini həyata keçirmək

English idioms

101

- Look! You’ve been talking about repairing the roof for weeks
now. Don’t you think it’s about time to get the ball rolling?
- I know, but I’ve been busy with other things. I promise I’ll get
to it this weekend.
(informal) take care

danışığına fikir vermək;

P’s and Q’s in speeh and action

məc. sözü ağzında bişirib

mind your

çıxarmaq
- Listen, Larry. If you want an invitation to Clarissa’s party
you’d better mind your P’s and Q’s.
- But I haven’t been doing anything to offend her.
- I’ll tell you one thing. You’re going to have to be careful of
what you say and how you act around Susan.
give it your

try very hard

best shot

əlindən gələni etmək; çox
çalışmaq

- Can you do anything about repairing this TV set?
- I’m not much of an electrician, but I’ll give it my best shot.
- Many thanks. I’d be most appreciative.
make (both)

to earn just enough ancaq zəruri olan şeyləri

ends meet

money to be able to almaq imkanı olmaq;
buy the things you

güclə/çətinliklə dolanmaq

need
- It’s almost impossible trying to keep up with the high cost of

English idioms

102

living.
- It’s true. Things are so expensive nowadays that it’s very
difficult to make ends meet. You know, even with Lucie’s
salary, our combined income is hardly enough to pay all the
bills.
get the jump

get the advantage

bir kəsdən zirək tərpən-

on someone

over someone

mək; qabağa düşmək

- Did you have a nice time at the school dance last night?
- To tell you the truth, I would have enjoyed myself more if I
had been able to go with Teresa instead of Elena.
- Why did not you ask Teresa in the first place?
- I was about to, but Benito got the jump on me.
pull strings

to exert influence

bir kəsə təsir göstərmək;
dil tapmaq

Steven had been unsuccessful in getting tickets for the opening
game of the season. However, he pulled some strings with the
manager of the team and got excellent seats.
spread

become involved in

çox işdən yapışmaq, hər işə

yourself

too many activities

əl atmaq/baş qoşmaq; yüz

too thin

yerə qaçmaq

Although Teresa has always been an excellent student, her
marks have been going down lately because she is spreading

English idioms

103

herself too thin.
go to bat

(informal) help out and bir kəsi müdafiə etmək;

for

support someone

məc. kiminsə qanının ara-

someone

sına girmək

- Is it true that Don got into some trouble at work last week?
- Yes, he did. He was reproached for not turning in his sales
reports, but his secretary went to bat for him.
- What was she able to do?
- She helped him out a great deal by admitting that she had
misplaced the reports that he gave her to be typed.
duck soup (informal) easy,

çox asan; su içmək kimi asan

effortless
- Can you help me hook up my new stereo equipment? I’m
having quite a bit of trouble with all these connections.
- Sure. That’s duck soup for me.

♣ ADVICE (POSITIVE)
sit tight

to make no move or

səbirli/dözümlü olmaq;

change; stay where you

heç yerə tərpənməmək;

are

yerində bərk oturmaq

English idioms

104

◘ - I’m fed up with my job. I know they won’t rise my salary.
- Don’t ask me who told me, but I heard they’re thinking of
promoting you. So, I’d sit tight if I were you.
◘ My advice to you is to sit tight [33, p.20].
go for

to put a lot of effort bir şeyi əldə etmək üçün

something into sth, so that you

əlindən gələni etmək, bir

get or achieve sth to

işin dalınca düşmək;bir şey

choose sth

üçün mübarizə aparmaq

◘ - I don’t have the qualifications. I’m probably too young. But I
know I can do the job better than anyone. Do you think I should
apply or am I wasting my time?
- If you don’t take risks, life passes you by. Go for it.
bide your to wait an opportunity; wait
time

səbr etmək; müna-

patiently until your chance

sib vaxt/imkan göz-

comes

ləmək

Don’t bide your time. Try to get any position at your job.
keep your

to stay calm when təmkinli olmaq; sakitliyini

wits/head/

there is trouble or saxlamaq; özünü/başını itir-

about you

danger

məmək, ağlı başında olmaq

◘ - I’ve never driven in Britain before. Is it hard driving on the
left?
- Not really, but you need to keep your wits about you.

English idioms

105

◘ When he heard the fire alarm he kept his head and looked for
the nearest exit.
take the

take decisive action in a

cəsarətli/qətiyyətli ol-

bull by

difficult situation take

maq; işə ciddi giriş-

the horns decisive action in a

mək; məc. həlledici həl-

difficult situation

qədən yapışmaq

◘ -I’d like to ask Helen to dine with me, but I hesitate. I’m not
sure she’ll say yes.
- There’s only one way for you, Mike. You have got to take
the bull by the horns and ask her.
◘ Charlotte had finally taken the bull by the horns herself [21,
p.258].
take one day to not think about what
at a time

will happen in the future

hər günün qədrini
bil; bu günlə yaşa

Don’t waste your time being busy with lots of nonsense. Take
one day at a time.

♣ ADVICE (NEGATIVE)
don’t lose don’t worry about it;

narahat olmağa dəyməz;

any sleep you needn’t worry

yuxunu qaçırmağa dəy-

over it

about it

məz; başını yorma

English idioms

106

- I hurt him. He won’t phone me any more.
- I’m sure he’ll phone you one of these days. Don’t lose any
sleep over it.
don’t be stop being stupid or embarrasing,

axmaq olma;

especially in a way is more typical

ağlına gələni

of a child than an adult

danışma

silly

- I’m sure I failed. I was so nervous. And I know I made lots of
mistakes.
- Now, don’t be silly! You’ve probably passed with flying
colours!
Note: If you pass an exam with “flying colours”, it means
you’ve passed it very well. In this idiom “colours” are, literally
“flags”.
don’t let sth/sb

heç kimə/nəyə imkan vermə ki, səni əzsin,

get you down

məhv etsin, gücdən/qüvvədən salsın

◘ - I just don’t know what I can do to get rid of the flu. I’ve had
it on and off for three weeks.
- It’ll go away. Don’t worry. Just don’t let it get you down.
◘ You aren't going to let his affection get you down, are you?
[16, p.66].

English idioms
(not) throw

107

(informal) to lose st