Əsas səhifə Azərbaycan Səfəvilər dövləti

Azərbaycan Səfəvilər dövləti

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
İl:
2007
Nəşriyyat:
Şərq-Qərb
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
408
ISBN 10:
9952341016
ISBN 13:
9789952341010
Fayl:
PDF, 6,95 MB
Yüklə (pdf, 6,95 MB)

Açar ifadələr

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
1

Introduction to Real Analysis, Fourth Edition

İl:
2011
Dil:
english
Fayl:
DJVU, 4,84 MB
0 / 0
2

Word Power Made Easy

İl:
1991
Dil:
english
Fayl:
PDF, 24,42 MB
5.0 / 5.0
0

OQTAY
ƏFƏNDİYEV

AZƏRBAYCAN
SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ

ŞƏRQ-QƏRB
BAKI 2007

1

ISBN 978-9952-34-101-0
947.5405-dc22
1.Azərbaycan-Tarix.2.Səfəvilər dövləti.
Oqtay Əfəndiyev.Azərbaycan Səfəvilər dövləti.
Bakı,”Şərq-Qərb”,2007,344 səh.+8 səh.(illüst.)

2

Azərbaycan xalq şairi
Rəsul Rzanın əziz xatirəsinə
həsr edirəm
Müəllif
GİRİŞ
XVI əsr ümumdünya tarixinin yeni mərhələsinin başlanması ilə
əlamətdardır. Bu feodal cəmiyyətinin daxilində kapitalist istehsal üsulunun
yaranması, feodal münasibətlərinin dağılması və Avropanın bir sıra
inkişaf etmiş ölkələrində kapitalist istehsalının meydana gəlməsi, milli və
çoxmillətli dövlətlərin təşəkkül tapması dövrü idi. Bu dövrdə Qərbi
Avropa ölkələrinin əksəriyyətindəmilli ərazilərin siyasi cəhətdən birləşməsi
və mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin təşəkkülü prosesi artıq başa çatmışdı.
Feodalizm şəraitində siyasi mərkəzləşdirmənin mükəmməl forması mütləq
monarxiya idi.
Lakin Asiya ölkələrində dövlətin bir qədər spesifik tipi formalaşdı.
Bu dövlətlər müəyyən dərəcədə feodal pərakəndəliyini aradan qaldırsalar da,
Avropanın feodal-mütləqiyyətçi dövlətlərindən əhəmiyyətli surətdə
fərqlənirdilər. Sonunculardan fərqli olaraq Asiya ölkələrində siyasi birləşmə
prosesi məhsuldar qüvvələrin nisbətən zəif inkişafı, feodal münasibətlərinin
durğunluğu, natural təsərrüfatın hökmranlığı və vilayətlər arasında iqtisadi
əlaqələrin zəifliyi şəraitində baş verirdi. Bir sıra səbəblər üzündən Asiyanın
feodal dövlətləri (onlardan bəziləri hətta güclü hakimiyyətə malik olsalar
da) optimal daxili sabitlikdən məhrum idilər, onların ərazi bütövlüyünü
sarsıdan mərkəzdənqaçma
proseslərini
tamamilə
zərərsizləşdirə
bilmirdilər.Asiya ölkələrində siyasi qurumların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən
biri ondan ibarət idi ki, xarici istilalar nəticəsində onlar sürətlə bir ölkə
çərçivəsindən kənara çıxır, geniş regionları öz sərhədləri hüdudunda
birləşdirirdilər.
Belə dövlətlərdən biri XVI əsrin əvvəllərində yaranmış, Osmanlı
imperiyası və Böyük Moğollar dövləti ilə yanaşı, o dövrün ən iri Asiya
dövlətlərindən olan Səfə; vilər dövləti idi.
Səfəvilər dövləti onun tərkibinə daxil olmuş Cənubi Qafqaz, İran və
3

digər ölkələrin xalqlarının tarixi taleyində əhəmiyyətli rol oynamışdı. Bu
dövlət sosial - iqtisadi inkişafın müxtəlif pillələrində olan, dil, mədəniyyət və
din baxımından fərqlənən bir çox xalqları və tayfaları vahid dövlət
hakimiyyətində birləşdirmiş, tabeliyindəki ölkələrdə feodallaşma prosesini
daha da sürətləndirmişdi.
Səfəvilər dövlətinin tarixi Azərbaycan xalqının tarixi, onun sonrakı
etnik konsodilasiyası ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Azərbaycanın cənub və
şimal vilayətlərinin Səfəvilər dövlətinin vahid, nisbətən mərkəzləşdirilmiş
hüdudları daxilində birləşdirilməsi, bu vilayətlərin keçmişə nisbətən daha sıx
siyasi, iqtisadi, mədəni və etnik inteqrasiyasına zəmin yaranmışdı. Onilliklər
boyu davam etmiş feodal pərakəndəliyindən sonra Azərbaycan XVI əsrdə
yenidən özünün dövlət bütövlüyünü əldə etmiş, iqtisadiyyat və mədəniyyət
sahəsində müəyyən tərəqqiyə nail olmuşdu. Səfəvilər dövlətinin yaranması
Azərbaycan ərazisində və həmhüdud ölkələrdə feodalizm cəmiyyətinin
təkamülündə mühüm mərhələ oldu. Səfəvilər dövləti ilk növbədə
Azərbaycan tayfa əyanları - əmirlər tərəfindən onların sinfi mənafelərinə
xidmət etmək üçün yaradılmışdı. Başlıca vəzifəsi öz həmtayfaları və tabe
etdikləri vilayətlərin əhalisi üzərində hakimiyyəti möhkəmləndirmək və
genişləndirməkdən ibarət olan yeni yaranmış dövlətdə qızılbaş əmirləri
hakim qüvvə olmuşdular. XVI əsrdə Azərbaycan və onun ən böyük ticarətsənətkarlıq mərkəzi olan Təbriz yalnız siyasi baxımdan deyil, həm də
iqtisadi cəhətdən Səfəvilər dövlətinin əsasını təşkil etmişdir.
Göstərilən cəhətləri inkar edən Qərb şərqşünasları XVI əsr Səfəvi
dövlətinə əsassız olaraq İran dövləti kimi baxmışlar və baxmaqda davam
edirlər. Azərbaycan xalqının tarixi yaradıcılığının, milli ləyaqətinin və
özünəməxsus mədəniyyətinin, müstəqil yaşamaq və inkişaf etmək
hüququnun şovinist tarixşünaslığa xas olan şəkildə tamamilə inkar edilməsi
ənənəsi bu münasibətdə özünün təzahürünü tapır. Başqa xalqlara həqarətli,
təkəbbürlü münasibət bəslənməsi, onların tarixi rolunu, bəşəriyyət tarixinə
və mədəniyyətinə töhfəsini nəzərə almamaq tarixi gerçəkliyə ziddir. Təsadüfi
deyildir ki, məhz Azərbaycan tarixçiləri ən qədim dövrlərdən etibarən
Azərbaycan ərazisində baş vermiş tarixi proseslərin axarını təhlil etmiş,
4

Azərbaycan dövlət quruculuğunun və mədəniyyətinin müxtəlif inkişaf
mərhələlərində xalqın rolunu səciyyələndirmiş, habelə XVI əsr Səfəvilər
dövlətinin yaranmasında və inkişafında Azərbaycan xalqının rolunu aşkara
çıxarmışlar. Bu kitab XVI əsr Səfəvilər dövlətinə dair Şərq və Avropa
mənbələrinin hərtərəfli tədqiqi, sistemli şəkildə şərh olunması və
ümumiləşdirilməsi, göstərilən dövrdə Azərbaycanın siyasi və sosial - iqtisadi
həyatının işıqlandırılması istiqamətində ilk cəhddir. Onun mühüm
məqsədlərindən biri Səfəvilər dövlətinin meydana gəlməsi və inkişafında
Azərbaycan etnik ünsürünün rolunu elmi surətdə əsaslandırmaqdan
ibarətdir. Kitab müxtəlif dillərdə olan irihəcmli mənbələrin, o cümlədən
ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil edilən nadir əlyazma əsərlərinin tənqidi
surətdə öyrənilməsi və təhlili əsasında yazılmışdır. Müəllif iş prosesində
görkəmli tarixçi şərqşünaslardan V.V.Bartoldun, A.Y.Krımskinin,
V.A.Qordlevskinin, İ.P.Petruşevskinin, Ə.Ə.Əlizadənin, B.N.Zaxoderin və
başqalarının əsərlərindəki nəticələrə ümumiləşdirmələrə xeyli dərəcədə
istinad etmişdir. Bu kitaba müəllifin 1961-ci ildə Bakıda rus dilində nəşr
olunmuş ”XVI əsrin əvvəlində Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması”
əsərində başlanğıcı qoyulmuş mətləblərin davamı və həlli faktı kimi
yanaşılmalıdır. Buna görə də bu kitabda I Şah İsmayılın dövlətinin
yaranmasına və onun hakimiyyəti dövrünə yalnız əvvəlki monoqrafiyanın
materillarına əlavələr və dəqiqləşdirmələrlə əlaqədar zəruri ölçüdə
toxunulmuşdur. Bu, keçmişdə bizim üçün əlçatmaz olan bəzi salnamələr və
tədqiqatlar, xarici alimlərin keçən dövr ərzində meydana çıxmış əsərləri
sayəsində mümkün olmuşdur. Müəllif imkan daxilində nəzərə alınmış qeyd
və arzularına görə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Tarix
İnstitunun Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsinin əməkdaşlarına
minnətdarlığını bildirir. Müəllif iş prosesində ortaya çıxan problemlərin
aradan qaldırılmasına görə görkəmli tarixçi - şərqşünas, mərhum professor
İlya Pavloviç Petruşevskini və əsərin hazırlanması dövründə öz yardımını
əsirgəməmiş Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, mərhum
professor Əlövsət Nəcəfqulu oğlu Quliyevi minnətdarlıqla yad edir.
5

I fəsil
ƏSAS MƏNBƏLƏRİN VƏ
ƏDƏBİYYATIN XÜLASƏSİ
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair əsas və ən çoxsaylı mənbələr
qrupunu müxtəlif xalqların nümayəndələrinin, o cümlədən azərbaycanlıların
yazdıqları farsdilli orta əsr salnamələri təşkil edir.
Fars dilindəki narrativ mənbələrin xülasəsinə başlarkən, öncə
bunların arasında mövzuları yalnız Azərbaycana və onun vilayətlərinə həsr
edilmiş yerli xronikalara və əsərlərə təsadüf edilmədiyini göstərməliyik.
Bizim başlıca məlumat mənbələrimiz olan ümumtarix tipli əsərlər (yaxud
Səfəvilər (qızılbaşlar) dövlətinin tarixinə dair xüsusi kitablar) Azərbaycan
tarixinin sistemli şərhini əks etdirmir. Həmin əsərlərin müəllifləri bu ölkəyə
təsadüfən, adətən burada baş verən miqyaslı hadisələrlə əlaqədar olaraq
müraciət edirlər. Bu əsərlərin əksəriyyəti nəşr olunmamışdır, dünyanın
məxəzlər saxlanılan müxtəlif obyektlərinə, Yaxın Şərqə və Qərbi Avropaya
səpələnmişdir1. Onlardan bəziləri Şərqdə litoqrafiya (daş basma) üsulu ilə
çap olunmuşdur və elmi - tənqidi nəşrin tələblərinə cavab verə bilmirlər. Son
illərdə İranda bu əsərlərin bəzilərinin mətbəə nəşrlərinə cəlb olunması
litoqrafiya səhvlərini nəinki aradan qaldırmamış, əksinə, onları daha da
artırmışdır. Tədqiqatçıların ixtiyarında tam dərc olunmuş mənbələrin sayı
azdır; onlardan bir çoxu çıxarış, xülasə şəklində dərc olunmuşdur. Nadir
istisnalarla ən mühüm mənbələrin mətnlərinin ümumi elmi - tənqidi nəşri
hələ də yox dərəcəsindədir. Onların az qismi Avropa dillərinə tərcümə
olunmuşdur. Bütün bunlar çox vaxt dövrün tarixinə dair nadir əlyazma
mənbələri ilə işləməli olan tədqiqatçıların işini xeyli mürəkkəbləşdirir.
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair mənbələr əvvəlki dövrlə müqayisədə daha
çoxsaylı olsa da, onlar hələ az öyrənilmiş və işlənmişdir. Onlardan bir çoxu
tarixşünaslıqda İran tarixinin mənbələri kimi məlumdur və demək olar ki,
Azərbaycan tarixinin mənbələri kimi tam tədqiq edilməmişdir. ”Qeyd etmək
6

lazımdır ki, XVI-XVIII əsrlərin narrativ farsdilli mənbələri, ümumiyyətlə,
hələlik çox qeyri-kafi, hər halda X-XV əsrlərin farsdilli tarixi mənbələrinə
nisbətən müqayisəedilməz dərəcədə az öyrənilmişdir”2.
Azərbaycan tarixinə, xüsusilə də sosial-iqtisadi məsələlərə dair (kənd
təsərrüfatı, şəhər həyatı, sənətkarlıq, ticarət, kəndlilərin vəziyyəti və s.)
materiallar bu mənbələrdə çox cüzidir. Bu məsələlərə dair məlumatları
tədqiqatçı əsl mənada zərrə-zərrə, uzun və əziyyətli axtarışlar yolu ilə
toplamalı olur və tez-tez bu və ya digər məsələnin işıqlandırılmasında
ciddi çətinliklərlə rastlaşır. Bu, onunla izah edilir ki, feodal sinfinə xidmət
edən orta əsr salnaməçiləri öz əsərlərində xalqın vəziyyəti ilə
maraqlanmır,
əsas diqqəti şahların və hakim siniflərin digər
nümayəndələrinin tərifinə və təsvirinə verirdilər.
Fars dilində narrativ mənbələrin nəzərdən keçirilməsinə başlayaq.
Sədrəddin Sultan İbrahim əl- Əmini - xronoloji cəhətdən nəzərdən
keçirdiyimiz dövrün ilk narrativ mənbəyinin, hicri 918 (1513-1514)-ci ilə
qədər gətirib çıxarılan, I Şah İsmayılın yürüşlərinin tarixi olan “Fütuhatişahi” (“Şahın qələbələri”) adlanan əsərin müəllifidir. Bu əsərin tam
nüsxəsi Tacikistan Respublikası Elmlər Akademiyasının Şərq
Əlyazmaları fondunda saxlanılır3. Tacik şərqşünası A.M.Mirzoyev
tərəfindən (“Şahənşahnamə”4 adlı tarixi əsərin müəllifini müəyyən etmək
xidməti də ona məxsusdur) aşkar edilmiş və siyahıya alınmışdır. Sonuncu
əsərin müəllifliyini B.A.Dorn səhvən Herat şairi Kamaləddin Binainin
adına çıxırdı. A.M.Mirzoyev “Şahənşahnamə”nin və “Fütuhati-Şahi”nin
mətnlərini tutuşduraraq sübut etdi ki, hər iki əsər bir müəllifin –
Sədrəddin Sultan İbrahim əl- Əmininin qələminin məhsuludur, həm də
“Şahənşahnamə” “Fütuhati-Şahi”nin ikinci cildidir5. A.M.Mirzoyevin
nəticələrini təsdiq edən bir sıra cəhətləri göstərək. Səfəvi tarixşünasları
öz əsərlərinin mətnlərində məlumatlarından faydalandıqları əsas
mənbələrin adlarını çəkirlər. Dövrün bir sıra mənbələrində “FütuhatiŞahi” və yaxud “Fütuhati-Əmini”nin adları çəkilir. Xondəmir “Həbib əssiyər”, Qazi Əhməd Qumi “Xülasət ət - təvarix”, İsgəndər bəy Münşi
“Tarix-i aləm aray-i Abbasi” əsərlərində bu əsəri özlərinin ilk mənbələri
7

sırasında göstərirlər. Məsələn, Şeyx Heydərin Şirvanşah Fərrux Yasarla
döyüşündən və onun ölümündən (1488) danışarkən Xondəmir göstərir ki, o
bunları, müəllifinin adını çəkməsə də, ”Fütuhati-Şahi” əsərindən əxz
etmişdir6. İsgəndər bəy Münşinin bu salnaməsində İbrahim Əmininin
“Fütuhati-Şahi” əsəri “Fütuhati- Əmini”7 formasında göstərilir. Qazi Əhməd
Qumi isə özünün “Xülasət ət-təvarix”ində dövrün başlıca mənbələrini
göstərərkən, başlıca olaraq Əmir Sultan İbrahim Əmini Hərəvənin8 əsərinin
adını çəkir.
“Fütuhati-Şahi” və onun müəllifi İbrahim Əmini haqqında elmi
ədəbiyyatda ilk məlumatı hind alimi Qulam Sərvər özünün I Şah İsmayıl
haqqındakı kitabında vermişdir9. Onun İranda və digər ölkələrin
kitabxanalarında əsərin əlyazmasını tapmaq üçün apardığı inadlı axtarışları
nəticəsiz qalmışdır. Buna görə də o, əsərin itmiş olması qərarına gəlmişdi.
Fəqət Qulam Sərvərin kitabında İbrahim Əmini barəsində Xondəmirin
“Həbib əs-siyər” əsərindən götürdüyü tərcümeyi - hal səciyyəli məlumatları
vardı. A.M.Mirzoyev “Fütuhati-Şahi”nin Düşənbə nüsxəsindən etdiyi
çıxarışlarla bu məlumatları bir qədər də zənginləşdirmişdir. Mənşə etibarilə
Sədrəddin Sultan əl - Əmini Xorasanın təhsilli və kübar torpaq sahibləri
ailəsinə mənsub olmuşdur. O, gəncliyində Teymuri şahzadəsi Sultan
Müzəffər Hüseyn Mirzənin yanında qulluq edərkən mənsəb qazanmağa
başlamışdır. Hicri 910 (1504-1505)-cu ildə onun atası - Herat hakimi Sultan
Hüseyn Mirzə onu özünün şəxsi sədri (sədarət - i xassə) vəzifəsinə irəli
çəkmişdi. O öz hamisinin ölümündən (hicri 911 (1506) sonra da hicri 913
(1507)-cü ildə Herat və Xorasan Məhəmməd xan Şeybani tərəfindən
tutulanadək bu vəzifəni yerinə yetirmişdi. Teymuri sarayının digər əyanları
və xadimləri sırasında İbrahim Əmini də Şeybanilər tərəfindən təqiblərə
məruz qalmışdı. O, həbs olunmuş, torpaqları və əmlakı isə müsadirə
edilmişdi. Həbsdən buraxıldıqdan sonra hicri 916 (1510-1511)-cı ilədək
İbrahim Əmini “yalqız və guşənişin qalmağı seçdi”. Qızılbaş qoşunları
Şeybaniləri Xorasandan sıxışdırıb çıxaranda və Heratı döyüşlə geri alanda
Əmini ehtiramla qəbul olunmuş, gen-bol hədiyyələrə, I Şah İsmayılın
mərhəmətinə layiq görülmüş, öz mülklərini və əmlakını geri almışdı.
8

“İbrahim Əmini hicri 927 (1521)-ci ilədək Heratda yaşadı. Xorasanda özbək
basqınları təhlükəsi və şiə-sünni düşmənçiliyinin güclənməsi üzündən
sakitlik pozulduğu zaman bir çox elm və mədəniyyət xadimləri, o cümlədən
də İbrahim Əmini Heratı tərk etməyə və Səfəvilər dövlətinin paytaxtına
köçməyə məcbur oldu. Burada o, saray tarixşünası təyin olundu və I Şah
İsmayıl ona “Şahın qələbələri” tarixini yazmağı tapşırdı10. ”Fütuhat-i
şahi”nin Duşənbə əlyazması (A.M.Mirzoyevin yazdığına görə) iki cilddən
(dəftərdən) ibarətdir və ümumi həcmi 265 vərəqdir. Əmini birinci cildi
“Fəth” (qələbə) adını daşıyan beş fəslə bölmüşdür. Birinci fəsildə dünyanın
və insanın yaranmasından, islam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin
mənşəyindən bəhs edilir. İkinci fəsil Peyğəmbərin həyat və fəaliyyətinin
müfəssəl şərhini verir. Üçüncü fəsil xəlifə Əliyə və şiələrin imamlarına həsr
edilmişdir. Dördüncü fəsildə şəcərəsi iyirmi altıncı nəsildə imam Musa əlKazıma gedib çıxan “ədalətin pənahgahı” - Şah İsmayılın əcdadından söhbət
açılır. Beşinci fəsildə İsmayılın uşaqlıq dövründən (onun həyatının birinci on
iki ilində baş vermiş hadisələrdən) danışılır. ”Fütuhati Şahi”nin birinci cildi
Şah İsmayılın yürüşləri ilə bilavasitə bağlı deyildir və o başqa məqsədə Səfəvilərin yeddinci şiə imamı, onun vasitəsilə isə Məhəmməd Peyğəmbərin
özü ilə qohumluq iddialarını əsaslandırmağa xidmət edir. Buna görə də
müəllif öz əsərinin bu cildini “Fütuhati Şahi”nin sonrakı cildlərinə
münasibətdə “müqəddimə”adlandırır.
Əsərin ikinci cildi (dəftəri) birincidə olduğu kimi böyük fəsillərə
bölünmür. Ayrı-ayrı, qarşılıqlı əlaqəsi olan başlıqlar altında Şah
İsmayılın Übeydulla xanın və Teymur Sultanın hicri 919 (1513-1514)-cu
ildə Herata basqını ilə əlaqədar Xorasana təkrar yürüşünə qədər bütün
hərbi əməliyyatlar haqqında danışılır. Beləliklə, ikinci cild də həmçinin,
təxminən on iki ili əhatə edir11.
Əmininin dili olduqca ibarəli, üslubu mübaliğəli və az
məzmunludur. Hekayəyə Qurandan xeyli miqdarda iqtibaslar, hədislər,
həmçinin şeir parçaları daxil edilmişdir. A.M.Mirzoyevin göstərdiyi kimi,
əgər xüsusi variantlar nəzərə alınmazsa, ””Fütuhat-i Şahi”nin və
9

“Şahənşahnamə”nin ikinci cildinin mətnləri oxşardır. Mətnlərin eyniliyi
buna şəhadət verir ki, ”Şahənşahnamə” müstəqil əsər deyildir və “FütuhatiŞahi”nin ikinci cildinin (ikinci dəftərinin) nüsxəsidir. A.M.Mirzoyev
“Şahənşahnamə” ni “Fütuhati- Şahi”nin ikinci cildinin yeni redaksiyası
hesab edir12.
Biz “Şahənşahnamə” adı ilə məlum olan ikinci cildin Sankt-Peterburq
nüsxəsindən istifadə etdik. Qeyd etmək lazımdır ki, bu nüsxədən
tarixşünaslıqda əməli surətdə istifadə edilməmişdi13.
Sankt-Peterburq əlyazması 235 vərəqdə, iri və aydın nəstəliq xətti ilə
yazılmışdır. Bu nüsxədə döyüş, şahın ova çıxması, oyunlar və s. səhnələri
təsvir edən səkkiz gözəl miniatür də vardır.
İbrahim Əmininin əsəri müasirlərinə yaxşı məlum idi və feodal
tarixşünasları tərəfindən I Şah İsmayılın hərbi yürüşlər tarixinə dair əsas
mənbə hesab edilirdi. Xronoloji nöqsanlara baxmayaraq, hadisələr, o
cümlədən İsmayılın Şirvanda Fərrux Yasara qarşı hərbi əməliyyatları, onun
Ağqoyunlu Əlvəndlə, həmçinin də İranın feodal hakimləri ilə döyüşləri
zəngin faktiki materiallar əsasında şərh edilmişdir. Müəllif bu hadisələrin
şahidi olmasa da, onların təsvir üsulu bu yürüşlərin şahidi və iştirakçılarının,
Şah İsmayılın yaxın silahdaşlarının - qızılbaş sərkərdələrinin söylədiklərinə
əsaslandığı üçün böyük maraq doğurur. Bütün bu dövr ərzində Əmininin
yaşadığı Xorasanla bağlı hadisələr isə ətraflı, canlı, təfsilatı ilə
işıqlandırılmışdır. Təbiidir ki, Əminidən obyektivlik, bitərəflilik gözləmək
olmazdı. Çünki müəllif İsmayılın yürüşlərinin, istilalarının rəsmi tarixini
sinfi mövqedən yazmışdır. Onun vəzifəsi bundan ibarət idi ki, öz
hökmdarının əməllərini şöhrətləndirsin. Buna görə də Əmini bu yürüşlərin
mədhiyyəçisi, şiəliyin və Səfəvilərin tərəfdarı kimi çıxış edir. Xalqın
vəziyyəti Əminini qətiyyən maraqlandırmırdı. O, siyasi əhəmiyyəti olan
hadisələr haqqında danışır, onların tarixinə, qarşılıqlı səbəb və əlaqəsinə isə
məhəl qoymurdu. Əsərdə Cənubi Qafqazın və İranın siyasi tarixinə dair
çoxlu maraqlı məlumat vardır (sosial-iqtisadi səciyyəli məlumatlar isə yox
dərəcəsindədir).
10

I Şah İsmayılın naməlum (adı bilinməyən) tarixçisi tərəfindən
ədəbiyyatda şərti olaraq ”Tarix-i şah İsmayıl-i Səfəvi” (“Şah İsmayıl
Səfəvinin tarixi”) adını almış, I Şah İsmayılın həyatının salnaməsi
yazılmışdır. Əsər I İsmayılın əcdadları haqqında qısa tarixi ekskursla
başlanır, onun gəncliyində baş verən hadisələri işıqlandırır, Səfəvilər
dövlətinin banisinin bütün şahlıq dövrünü əhatə edir və onun oğlu I Şah
Təhmasibin Təbriz taxtına çıxması ilə başa çatır. Əsər tam nəşr
olunmamışdır. Yalnız I İsmayılın həyatının ilk illərinə (1499-cu ilədək) aid
olan parçalar keçən yüzilliyin sonunda Denison Ross tərəfindən ingilis
dilinə tərcümədə dərc olunmuşdur14.
Salnamənin iki əlyazma nüsxəsi məlumdur: onlardan biri Londonda Britaniya muzeyində15, digəri isə Kembric universitetinin kitabxanasında16
saxlanılır. Anonimin bizim istifadə etdiyimiz17 London əlyazması 21
miniatürlə bəzədilmiş, 307 vərəqlə (614 səhifə), gözəl nəstəliq xətti ilə
yazılmışdır. Nüsxənin yazılma tarixi (Ç.Riyöyə görə) XVI əsrdir.
“Tarix-i Şah İsmayıl-i Səfəvi” (Ç.Riyö və D.Rossun haqlı olaraq
göstərdikləri kimi) özünün xeyli hissəsi ilə Xondəmirin ilk Səfəvi şahının
həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş “Həbib əs-siyər” əsərinin üçüncü
cildinin dördüncü hissəsinə tam şəkildə uyğun gəlir. Məlumdur ki,
Xondəmir öz əsərini hicri 930 (1524)-cu ildə, I İsmayılın ölümündən bir ay
əvvəl başa çatdırmışdır, halbuki bəhs etdiyimiz əsər I Şah Təhmasibin
hökmdarlığı dövründə yazılmışdır. Tədqiqatçılar onun yazılma tarixini bir
qədər dəqiqləşdirməyə cəhd göstərmişlər. Mətnin özündə göstərilən
Teymuri Məhəmməd Zaman Mirzənin18 vəfat etdiyi hicri 947 (1540)-ci
il tarixinə əsasən belə bir fikir söylənilmişdir ki, əsər 1540-cı ildən sonra
tamamlanmışdır. Eyni zamanda, müəyyən edilmişdir ki, bu salnamə
Xondəmirin oğlu Mahmudun hicri 955 (1548)-ci ildə yazmağa başladığı
tarixi xronikasında istifadə olunmuşdur19. Bu mülahizələrdən çıxış edərək
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, göstərilən əsər 1540 və 1548-ci illər
arasındakı20 dövrdə yazılmışdır. Ç.Riyo qeyd edir ki, anonim müəllifin
Xondəmirin mətnlərinin eyniliyi birincinin ikincinin əsərini köçürdüyünü
bildirsə də, naməlum müəllifin əsərində əlavə təfərrüatların olması onların
11

həm də müxtəlif məlumat mənbələrinə əsaslandığını göstərir21. D.Ross
habelə göstərirdi ki, ”Tarix-i Şah İsmayıl-i Səfəvi”də “Həbib əs-siyər”
əsərində olmayan çoxlu bioqrafik və coğrafi təfsilat vardır. D.Ross I Şah
İsmayılın tarixinə dair bu iki çox mühüm ilkin mənbəni müqayisə edərək
bu xronikaya üstünlük verirdi. Güman etmək olar ki, Xondəmir hicri 930cu ilədək (“Həbib əs-siyər”in yazıldığı dövr) Xorasanda yaşamışdır və onun
dövlətin başqa ərazisində, o cümlədən də Azərbaycanda olub-olmaması
sualına daha çox mənfi cavab verilməlidir. Ehtimal etmək olar ki,
Xondəmir I Şah İsmayıl və onun istilaları haqqında məlumatı Xorasana
gələn şah sarayı məmurlarından, yaxud bizə məlum olmayan digər
mənbələrdən alırdı. Güman etmək olar ki, bizim müəllif Səfəvilərə yaxın
olmuşdur və öz əsəri üçün Xondəmirin kitabını əsas kimi götürmüş, onu
Azərbaycanda, burada baş verən hadisələrlə bilavasitə, şəxsən tanış olduğu
materialla zənginləşdirmişdir22. Onun hətta İsmayılın ilk yürüşlərinin
iştirakçısı olduğunu da ehtimal etmək olar. Nəzərdən keçirilən əsərin
müəllifinin şəxsiyyəti barədə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir (X.Bexeviç,
V.Minorski, V.Hins və b.). Əsər müəllifinin adı bizə tam məlum olmasa da,
onun “Bicən” sözü ilə başladığı barədə əsərin London nüsxəsinin 82a
vərəqinin haşiyəsində işarə vardır. Q.Sərvərin fikrincə, həmin əlyazmanı
müəllifin özü nəzərdən keçirmiş və öz əli ilə orada düzəlişlər etmişdir (çünki
bu və bir sıra digər haşiyə yazılarında yazan adamın özünü bildirən “miskin
qul” (bəndeyi-kəmtərin) ifadəsi işlədilir23. Bəlkə də Q.Sərvər öz ehtimalında
haqlıdır, lakin bununla əsərin müəllifliyi məsələsinin həll olunduğunu iddia
etmək mümkün deyildir.
Tarix elmi I Şah İsmayıl hakimiyyəti tarixinə dair üç ilk mənbəyə –
“Fütuhat-i şahi”, “Həbib əs-siyər” və bəhs etdiyimiz səlnaməyə malikdir.
Biz bu əsərləri tutuşduraraq belə bir nəticəyə gəldik ki, nəzərdən keçirilən
əsər I Şah İsmayılın hakimiyyəti, XVI əsrin I rübündə Azərbaycanda və
həmhüdüd ölkələrdə Səfəvilər dövlətinin yaranması tarixi haqqında daha
tam, dəqiq və müfəssəl hekayədir.24
“Tarix-i Şah İsmayıl-i Səfəvi” İsmayılın, ənənəvi olaraq, yeddinci
imam Musa əl-Kazıma gedib çıxan şəcərəsinin şərhi ilə başlanır. Səfəvilərin
12

əcdadları haqqında yarıəfsanəvi səciyyəli oçerk qismən Təvəkkül ibn
Bəzzazın “Səfvət əs-səfa” adlı agioqrafik əsərindən götürülmüşdür25.
Bu giriş hissəsindən sonra salnaməçi öz hekayəsinin başlıca
mövzusunun şərhinə başlayır. Tarixi hadisələr hicri 930 (1524)-cu ilə qədər
şərh edilir. Biz naməlum müəllifin və Xondəmirin əsərlərinin mətnlərinin
uyğunluğunu qəbul etməklə, burada onların arasındakı ayrı-ayrı yerlərdə çox
əhəmiyyətli görünən fərqləri qeyd etmək istərdik. Anonim müəllifin əsərinin
bir sıra üstünlükləri vardır. Əsər, Xondəmirin hekayəsini ayrı-ayrı təfsilat
və təfərrüatlarla tamamlaması faktı ilə deyil, konkret tarixi materialla zəngin
olan, əhəmiyyətli, bütöv yeni başlıqların mövcudluğu ilə qiymətlidir26.
Orta əsr salnaməçilərinin əksəriyyətinin əsərlərində olduğu kimi,
naməlum müəllif üçün də Azərbaycan müstəqil maraq obyekti deyildir.
Azərbaycan barəsində o, qızılbaşların ora yürüşləri, qiyamlar, şahın ov
səhnələri və digər hadisələrlə əlaqədar yazırdı. Buna baxmayaraq, onun
verdiyi məlumatlar çox maraqlıdır.
Naməlum salnaməçi Azərbaycanda və İranın Xəzərsahili
vilayətlərində qızılbaş hərəkatının ilk mərhələləri haqqında orijinal və çox
qiymətli material verir27. 1501-ci ildə bakılıların güclü müqaviməti və I Şah
İsmayılın Bakını tutmasına həsr olunmuş səhifələr Azərbaycan tədqiqatçıları
üçün böyük maraq kəsb edir28. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Həsən bəy
Rumlunun “Əhsən ət-təvarix”indəki gerçəkliyə uyğun olan hekayə
naməlum müəllifdən götürülmüşdür, həm də bu zaman mühüm təfsilat
nəzərə alınmamışdır. Azərbaycanda və İranda siyasi vəziyyətin səciyyəsi,
feodal pərakəndəliyi və XVI əsrin əvvəlində öz müstəqilliyini qoruyaraq
Səfəvilərlə mübarizə aparan yerli hökmdarlar barəsində də eyni sözləri
demək olar29. Hicri 911 (1506)-ci il və 915 (1509)-ci ildə qızılbaşların
Şirvana yürüşləri haqqında hekayə çox məzmunludur30.
Müəllif hakim sinfin nöqteyi-nəzərindən, şiəliyin müdafiəsi,
Səfəvilərin ifrat dərəcədə təriflənməsi mövqeyindən çıxış edir. O, habelə
saray tarixşünaslığının tipik üsullarından istifadə edir. Döyüşlərdən, şah
ovlarından, ziyafətlərdən və s. bəhs edərkən onun dili təmtəraqlı və az
məzmunlu olur. Qalan hallarda təhkiyənin lakonikliyi, hadisələrin əlaqəli
13

şəkildə şərh olunması, onların tarixinin dəqiq göstərilməsi ilə fərqlənir ki,
bütün bunlar həmin salnaməni bu dövrün tədqiqi üçün əvəzsiz edir.
Salnaməçi Sah İsmayılın şərti adından, onu “Xaqan-i Süleymanişan-i
sahibqiran”31, yəni “Ulduzlar cədvəlinin xoşbəxt sahibi olan Süleymana
layiq”32 hökmdar ifadəsi ilə əvəz etməklə istifadə edir.
Bütövlükdə müəllifin bitərəfliliyinə baxmayaraq, o müəyyən
mənada obyektivliyi saxlamağa nail olur. Onun rəvayətində XV əsrin sonuXVI əsrin əvvəlində Azərbaycanın və İranın sosial-iqtisadi vəziyyəti
barəsində özünə yer tapmış ayrı-ayrı təfərrüatlara təsadüf edilir33. Adı çəkilən
“Səffat əs-səfa“ və “Həbib əs-siyər”dən başqa, müəllifin həmçinin İbrahim
Əmininin “Fütuhat-i Şah-i”əsərindən də istifadə etdiyini güman etmək olar.
Bu, belə bir cəhətdə xüsusilə özünü göstərir ki, hər iki mənbədə İsmayılın
Kaşana daxil olması və şəhərlilərin onu qarşılaması, həmçinin şəhərdəki
təntənələr haqqındakı hekayələr eynidir34.
“Təzkirey-i Şah Təhmasib” (“Şah Təhmasibin təzkirəsi”) əsərinin
kimə aid olması məsələsi indiyə kimi tədqiqatçılar arasında mübahisə və
ixtilaflara səbəb olmuşdur. Onların əksəriyyəti (F.Töyfel, P.Horn, D.Fillot,
X.Bexeviç, E.Broun, V.Hins) “Təzkirənin müəllifliyini I Şah Təhmasibin
adına çıxırlar. ”Təzkirə” mətninin P.Horn tərəfindən nəşrinə35 dair özünün
tənqidi rəyində rus iranşünası V.A.Jukovski bu baxışın əleyhinə çıxış
etmişdir36. V.A.Jukovski həmin əsərin Sankt-Peterburq əlyazmasına
əsaslanaraq37 sübut etməyə çalışırdı ki, bu əsər I Şah Təhmasibin
“gündəliyi”, yaxud “memuarları” deyildir və şahın Osmanlı səfiri ilə
müsahibəsinin protokoludur38. İ.P.Petruşevski39 və K.Q.Tabatadze40 də bu
nöqteyi-nəzəri müdafiə edirlər.
Tarix elminə bu əsərin iki variantı məlumdur. Birinci variant yalnız iki
nüsxədə (Sankt-Peterburq və Tiflis) saxlanılır. “Şah Təhmasibin Rum
səfirləri ilə söhbəti” başlığı ilə verilmişdir. ”Şah Təhmasibin təzkirəsi”
adlanan digər nüsxələr təxminən eynidir və I Şah Təhmasibin
hakimiyyətindən bəhs edən tarixi müqəddimənin ön söz kimi verildiyi,
yuxarıda adı çəkilən ”Söhbətin” bir qədər dəyişilmiş variantıdır. Bu
hekayədə hicri 930-938 (1524-1532)-ci illərin hadisələri şərh edilir və mənbə
14

Səfəvi - Osmanlı münasibətləri ilə əlaqədar deyildir.
Əsərin Sankt-Peterburq əlyazması beş “hekayədən” (Üləma bəy
41
Təkəli , Qazi xan Təkəli42, Əlqas Mirzə43, İsgəndər paşa43 və Sultan
Bayazid45 haqqında) ibarətdir.
“Təzkirə” yaddaş qeydləri, memuar səciyyəsi daşıyır. Buna görə
də xronoloji ardıcıllıq tez-tez pozulur, real hadisələr şahın röyaları və şəxsi
mülahizələri ilə qarışıq şəkildə rəvayət edilir. Hekayə hər yerdə birinci
şəxsin, I Şah Təhmasibin dilindən söylənilir. Şahın baxışlarının əks etdirən
təsvirlər obyektivliyi ilə fərqlənmir. Buna baxmayaraq, I Təhmasibin əsəri
Həsən bəy Rumlunun və digər salnaməçilərin məlumatlarını tamamlayan
qiymətli ilkin mənbədir. ”Təzkirə”nin I Şah İsmayılın vəfatından sonra
qızılbaş tayfalarının üsyanı, XVI əsrin birinci yarında Səfəvi - Osmanlı
müharibələri, 1538-ci ildə Şirvan ərazisinin Səfəvi dövlətinə birləşdirilməsi
və s. haqqında məlumatları xüsusilə maraqlıdır. Əsərdə Səfəvilərin inzibati
idarə sistemi, vilayət hakimlərinin təyin olunması, bağışlanmış mülklər və s.
barəsində material vardır.
Əli Zeynalabdinin (Əbdibəy təxəllüslü şair) “Təkmilət əl-əxbar”
(“Xəbərlərin təkmili”) əsəri tarixi - xronikal səciyyə daşıyır, ümumtarix
əsəridir və dörd fəslə (baba) bölünmüşdür. Müsəlman sülalələrinə həsr
olnmuş dördüncü fəslin sonuncu hissəsində ilk Səfəvilərin - I İsmayılın və I
Təhmasibin hakimiyyət illəri şərh edilir. Əsərin istifadə etdiyimiz, keçmiş
SSRİ-də yeganə nüsxəsi natamamdır, hicri 968 (1560-1561)-ci ilin
hadisələrinin şərhində kəsilir46.
I Şah Təhmasibin hakimiyyət dövrü hadisələrinin təsviri faktik
material və elə təfərrüatlarla zəngindir ki, bunlara digər, sinxron
salnamələrdə təsadüf edilmir. Məsələn, dövlət banisinin vəfatından sonra
qızılbaş feodal əyanlarının torpaq və yüksək vəzifələr uğrunda dramatik
mübarizəsinin gözlənilmədən dəyişkənliyə uğraması faktları şahidin canlı
hekayəsində verilmişdir. Əsərdə Səfəvilər dövlətinə birləşdirildikdən sonra
Şirvanın vəziyyəti, Əlqas Mirzənin qiyamı, Abdulla xan Ustaclının Şirvanda
Bürhan Mirzənin, Mehrabın və Qasım Mirzənin separatçı çıxışlarına qarşı
mübarizəsi haqqında mühüm məlumatlar vardır.
15

Əli Zeynalabdin miqyaslı siyasi hadisələrdən bəhs edərkən şiəliyin
və Səfəvilərin tərəfdarı kimi çıxış edir, rəsmi əhval-ruhiyyəyə əməl edir. O,
kiçik məmur işlədiyinə görə bürokratik aparata yaxşı bələd idi və buna görə
də saray mühitində mümkün olan hər cür təyinatlar və yerdəyişmələr barədə
onun məlumatları diqqətəlayiqdir. Xronikanın dili lakonikliyi ilə fərqlənir və
dəbdəbəli ibarələrdən məhrumdur.
Hürşad ibn Qubad əl- Hüseyninin, uzun müddət Hindistanda
yaşamış İraqi-Əcəm əhli olduğu ehtimal edilir. Orada o, Əhmədnaqar
hakimlərindən, Nizamşahlar sülaləsindən olan Sultan Bürhanın yanında
qulluğa girmişdi. Hürşah Bürhan (1508-1553) səfir kimi I Şah Təhmasibin
sarayına göndərilmiş və hicri 952-ci ilin rəcəb ayında (1545-ci ilin
sentyabrı) Reyə Gəlmişdi. Bir ay keçdikdən sonra o, şahın qəbuluna
düşməyə nail olmuş və öz hökmdarının min tümən dəyərində olan
hədiyyələrini I Təhmasibə təqdim etmişdi47, Hurşahın məlumatına görə o, il
yarım Səfəvi şahının sarayında qalmış və onun Gürcüstana və Şirvana
yürüşlərində də iştirak etmişdi (1546-1547)48. Hurşahın sonrakı həyatı
haqqında məlumat azdır. Hicri 971 (1563-1564)-ci ilədək, yəni 19 il ərzində
o, Səfəvi sarayında yaşamış və saray dairələrinə yaxın olmuşdur. Burada o,
özünün “Tarix-i elçi-yi Nizamşah” (“Nizamşahlar elçisinin tarixi”)
adlandırılmış tarixi xronikasının birinci variantını başa çatdırmışdır. Müəllifin
məlumatına görə, I Təhmasib onun əsərinə böyük maraq göstərmiş, işlə
tanış olduqdan sonra istifadə etmək üçün öz əsərinin surətini ona vermişdi;
bu əsərində o, ”xilafətin pənahı əlahəzrət şahın Rum müharibəsindən indiyə
kimi başına gəlmiş bəzi hadisələri bir yerə toplamış və onları bir neçə fəslə
bölərək xoşagələn hekayələr yazmışdı...” (Söhbət “I Şah Təhmasibin
təzkirəsi”ndən gedir - O.Ə.)49. Gördüyümüz kimi, Hurşah Səfəvi şahının
memuarının bəzi yerlərini demək olar ki, köçürmüşdür.
Bundan bir qədər sonra Hurşah Hindistana qayıtmış və 1656-ci ilin
iyununda Holkonda vəfat etmişdir.
“Tarix-i elçi-yi Nizamşah” yeddi fəsildən (məqalədən) ibarət olan,
hər biri öz növbəsində “söhbətlərə” (“göftar”) bölünən ümumtarix əsəridir.
16

Altıncı fəsil Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hökmdarlarına, Səfəvilərin ilk iki
şahına, Xəzərsahili vilayətlərin hakimlərinə və Osmanlı sultanlarına həsr
olunmuşdur. Hürşahın əsərinin bir neçə əlyazma nüsxəsi məlumdur. Lakin
onlardan heç birinin mətni tam şəkildə, yəni əsərin bütün hissələrini əhatə
etmir50. Keçmiş SSRİ-də bu əsərlər yox idi (yaxud da hələ aşkar
edilməmişdi). Onun kiçik bir hissəsi - Şirvanın və digər Xəzəryanı
vilayətlərin tarixinə aid parçası Ç.Şefer tərəfindən nəşr olunmuşdur51. Bu
hissə məzmunca zəngindir. 1537-1538-ci illərdə Qələndərin (dərvişin) xalq
üsyanı haqqında məlumatlarından başqa, burada sonuncu Şirvanşahlar və
onların oğlanları barəsində, bu sülalənin nəsil şəcərəsindəki boşluğu
doldurmağa imkan verən bəzi məlumatlar vardır.
Biz Britaniya muzeyinin, hələ mənbə müəllifinin sağlığında üzü
köçürülmüş nadir nüsxəsindən istifadə etmişik. Bu əlyazması daha erkən
yazılmışdır və səhihdir. I Şah İsmayıla və I Şah Təhmasibə həsr olunmuş,
bizim üçün çox mühüm olan hissəsini (VI məqalədən 3-cü göftar) özündə
əks etdirir. I Təhmasibin hakimiyyəti haqqında çox ətraflı hekayə şahın
qardaşı Sam Mirzə hicri 969 (1561-1562)-cu ildə Qəhqəhə qalasında
zindana salınanadək olan dövrü əhatə edir və hakimiyyətdə olan monarxın
mədh olunması ilə bitir. Səfəvilər tarixinin işıqlandırılmasında bu hissədən
indiyə kimi istifadə olunmamışdır.
Hürşah Səfəvilər dövlətinin bir çox vilayətlərində - Şirvanda və
Azərbaycanın digər hissələrində, Gilanda,Mazandaranda olmuşdur və bu
vilayətlərin tarixinə dair onun məlumatlarının dolğunluğu, müfəssəlliyi də
elə bununla izah edilə bilər. Hindistan Nizamşahlar dövlətinin səfiri və
təbəəsi olan Hurşah Səfəvilərin və şiəliyin tərəfdarı kimi çıxış etsə də,
onu fanatizm səviyyəsinə gətirib çıxarmır, öz təmkinli üslubunu və
obyektivliyini saxlayır.
Mövzumuzun mühüm mənbələrindən biri Budaq Qəzvininin
“Cəvahir əl-əxbar” (“Xəbərlərin inciləri”) əsəridir. Bu əsərin dünyada yeganə,
avtoqraf sayılan nüsxəsi M.Y.Saltıkov-Şedrin adına Sankt-Peterburq Dövlət
Kütləvi Kitabxanasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılır52 və 678 səhifədən
ibarətdir. Əlyazmada olan kolofona görə iqrar etmək olar ki, əsər hicri 98417

cü il cüməd əl-əvvəlin sonunda (24 avqust 1576-cı il), yəni II Şah İsmayıl
taxta çıxdıqdan üç gün sonra tamamlanmışdı (hadisələrin şərhi də həmin
dövrə qədər çatdırılmışdır).
B.Dorn və İ.Petruşevski bu əlyazma barədə son dərəcə ümumi
məlumat vermişlər53. Bu əsərə xüsusi məqalə həsr etmiş P.İ.Petrov qeyd
edirdi ki, əlyazma “yaxşı, sadə dildə yazılmışdır, lakin təcrübəsiz adamın
onu oxuması çətindir, çünki diakritik işarələrin təxminən yarısı yoxdur. İran
tədqiqatçılarının ona inadla məhəl qoymamasını da bununla izah etmək
olar”54.
Budaq Qəzvini öz həyatını, Səfəvilər idarəsində tutduğu xırda
məmur vəzifəsindəki fəaliyyətini qısaca və aydın təsvir etmişdir55.
O, Şah I Təhmasibin hakimiyyətinin əvvəlində, on dörd yaşında
56
olarkən şah dəftərxanasında işə qəbul olunmuşdur. Sonrakı ildə Budaq
Qəzvini pulların saxlandığı dəftərxanada (dəftər-i ərbab-i təhavil) üç tümən
maaşla işə götürüldü. Dörd il keçdikdən sonra Budaqın xəttindən xoşu
gələn xəzinə başçısı (müstövfi-əl-məmalik) Hacı Hüseyn Kaşi onu öz yanına
işə götürdü və ona on beş tümən maaş təyin etdi. Onun qulluqdakı
fəaliyyətinin altıncı ilində ölkə üzrə mədaxil və məxarici qeydə almaqdan
ötrü məlumat dəftərxanası yaradıldı və Budaq səkkiz tümənlik əmək haqqı
ilə ora işə keçirildi. Onun qardaşı Hacı İzzəddin dəftərxananın rəisi idi.
Budaqın dayısı Əmir bəy Şələkani, Məhəmməd xan Şərəfəddin oğlu
Təkəlinin vəziri və vəkili olduğundan, sonuncu Bağdad hakimi təyin
edildikdən sonra öz bacısı oğlunu Ərəb İraqının divan katibi (münşiy-i
divan) vəzifəsinə işə götürdü. Üç ildən sonra Məhəmməd xan qoşun
kargüzarı (nəvisəndəgiy-iləşkər) vəzifəsini də Budaqa tapşırdı və onun
əmək haqqı 20 tüməndən 30 tümənədək artdı. Budaqın özünün etiraf
etdiyinə görə, o, ”vəzir rütbəsinə doğru gedirdi”.
Lakin tezliklə onun uğurlu xidmət yüksəlişi dayandı. Qoşun
kargüzarlığını başqasına verdiyi üçün Məhəmməd xandan inciyən Budaq,
Kirmanda xidmətdən qaçdı. Budaqın həyatının iztirablı və məhrumiyyətlərlə
zəngin olan dövrü başlandı. O, bir neçə il işsiz və ac qaldı. Ehtiyacın təqib
etdiyi Budaq tez-tez yaşayış yerini dəyişirdi. Nəhayət, Qəzvində şahın
18

qardaşı Bəhram Mirzə onu öz yanına katib götürdü və Budaqın 4 il orada
qulluq etməsini ehtimal edə bilərik. Lakin fitnəyə cəlb edildiyinə görə
Budaq, əmlakı müsadirə olunmaq şərtilə, həbs edildi. O, altı il işsiz qaldı,
sonra isə Soucbulakın və başqa şəhərlərin kələntərliyi ona bəxşiş edildi.
Budaq uzun illər ərzində Xorasanda müxtəlif vəzifələrdə xidmət göstərdi.
Təqribən 1565-ci ildə o, Qəzvinə qayıtdı, xəbərçilik nəticəsində yenidən həbs
edildi və cərimə olundu. Beş il işsiz qaldıqdan sonra Damğan, Bistan və
digər şəhərlərə vəzir təyin olundu, lakin yenidən işdən çıxarıldı. Daha beş il
keçdikdən sonra o, şah tərəfindən yenidən işə qəbul edildi. Ona Qəzvin
şəhərinin on il üçün mədaxil və məxaricinin hesabatını tərtib etməyi
tapşırdılar. Budaqın tərcümeyi-halı belə bir şikayətlə bitir ki, o, artıq 68
yaşına yetməsinə baxmayaraq, yenə də, ”müsibətlər məngənəsindəən yaxa
qurtarmamış və məqsədinə çatmamışdır, işsiz və fəaliyyətsiz” qalmaqdadır.
“Cəvahir əl-əxbar” ümumtarix əsəridir və islamdan əvvəlki
hökmdarlardan başlayaraq II İsmayılın taxta çıxmasına qədər olan dövrü
əhatə edir. Əsər dörd bölmədən ibarətdir ki, bunlardan da sonuncusu
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu padşahlarına və Səfəvilərin ilk iki
nümayəndəsinə - I İsmayıla və I Təhmasibə həsr olunmuşdur. Müəllif bir
çox hallarda təsvir olunan hadisələrin şahidi və iştirakçısı olduğuna görə
onun əsəri I Şah Təhmasibin hökmdarlığı dövrünü öyrənmək üçün birinci
dərəcəli mənbədir. Hakim dairələrlə yaxından tanış olan Budaq çox vaxt elə
təfsilatlardan bəhs edir ki, bunlara onun müasirləri olan salnaməçilərin
əsərlərində rast gəlmək olmur. Məsələn, Ağqoyunlu və Səfəvilərin
hakimiyyəti zamanı əhalinin orta təbəqəsinin ümumi iqtisadi vəziyyəti
haqqında verilən maraqlı məlumatlar onların vəziyyətinin xeyli
yaxşılaşdığını göstərir58.
I Təhmasibin hakimiyyətinin təsviri onun müsbət şəxsi
keyfiyyətlərinin sadalanması ilə başlanır. Həmin hissənin ümumən
mədhiyyə xarakteri daşımasına baxmayaraq, burada I Təhmasibin şəxsiyyəti
və onun daxili siyasəti haqqında qiymətli məlumatlar vardır59. Onun
hökmdarlıq tarixi ciddi xronoloji qaydada şərh olunur. Hadisələrin təsviri
ümumən yığcam və müxtəsər olsa da, onlardan müəllifin şahidi olduğu
19

hadisələr daha canlı, aydın dildə təsvir olunur və digər narrativ mənbələrdə
deyilənləri maraqlı təfərrüatlarla tamamlayır. Bu, hicri 941 (1534-1535)-ci
ildə Sultan Süleymanın Azərbaycana yürüşlərinə, o cümlədən Məhəmməd
xan Təkəlinin Bağdadı müdafiəsinə də aiddir. Bu yürüşdə iştirak etmiş
Budaq Bağdaddan geri çəkilmə səhnələrini ətraflı təsvir etmişdir.
Budaq məmur kimi bürokratik sistemlə yaxşı tanış olduğu üçün
Səfəvilərin inzibati aparatı haqqında əsərdə hekayə boyu səpələnmiş,
maraqlı məlumatlar vardır. O, özünün əhatə olunduğu mühitdə yeni
təyinatlar və vəzifədən çıxarmalar barədə məlumatlar verir. Budaq şiəliyin və
Səfəvilərin qatı tərəfdarı kimi çıxış edir, mühüm hadisələrin təsviri zamanı
rəsmi məlumatları əsas götürür. Xidmət sahəsinə görə (maliyyə sisiteminə
yaxşı bələd olduğu üçün) bəzən onun qeyd etdiyi rəqəmlər böyük maraq
doğurur.
“Cəvahir əl-əxbar” hakimiyyətdə olan II Şah İsmayıla həsr
olunmuşdur; əsərin sonuncu səhifələrində I Təhmasibin vəfatından sonra
baş vermiş iğtişaşların aydın təsviri verilir və yeni şahın ünvanına xeyir-dua
verilir.
“Əhsən ət-təvarix” - Azərbaycan salnaməçisiHəsən bəy Rumlunun
çoxcildlik60 əsəridir. Əsərin sonuncu cildi hicri 900-985 (1494-1578)-ci illər
dövrünü əhatə edir. Hadisələrin şərhi Şah Məhəmməd Xudabəndənin taxta
çıxmasına qədər verilir61. Hər il üçün ən mühüm hadisələr şərh edilir,
habelə həmin ildə vəfat etmiş feodal hakimləri, din xadimləri, alimlər və
şairlər barəsində tərcümeyi-hal məlumatları verilir.
I Təhmasibin yarıməsrlik hakimiyyəti dövründəki hadisələr heç
bir başqa mənbədə Həsən bəy Rumlunun əsərində olduğu kimi təfsilatı
ilə şərh edilmir. Əgər anonim tarixçinin əsəri I Şah İsmayılın tarixinə dair
ən tam mənbədirsə, I Şah Təhmasibin dövrü üçün də “Əhsən ət-təvarix”
belə əvəzedilməz mənbə olaraq qalır.
Həsən bəy Rumlu üçün Azərbaycan tarixi böyük maraq kəsb edir.
Azərbaycandakı hadisələrə onun əsərində kifayət qədər bölmələr həsr
edilmişdir. Onun əsərinin bir çox səhifələri gənc şah I Təhmasibin
hakimiyyətinin ilk illərində qızılbaş əyanlarının dövlət aparatında yüksək və
20

gəlirli vəzifələrini tutmaq uğrunda mübarizəsini, Azərbaycanın cənub
vilayətlərinin hakimi Üləma bəyin qiyamını, Şirvan bəylərbəyi Əlqas
Mirzənin xəyanətini, Sultan Süleymanın Azərbaycana dörd yürüşünü və s.
əks etdirir.
Əsərdə Azərbaycandakı xalq üsyanları, o cümlədən 1571-1573-cü
illərdə Təbrizdə sənətkarların və şəhər yoxsullarının baş vermiş üsyanı
haqqında qiymətli material vardır63.
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair salnamələr arasında indiyədək
elmdə, demək olar ki, tədqiq edilməmiş Qazi Əhməd İbrahim Quminin
“Xülasət ət-təvarix” (“Tarixlərin xülasəsi”) əsəri qeyd olunmalıdır. Bu əsərin
əlyazmaları olduqca nadirdir. Keçmiş SSRİ-də qədim əlyazmaların
saxlandığı obyektlərdə bu nüsxələr yoxdur. Həmin əsər haqqında ilk dəfə
1935-ci ildə Valter Hins məlumat vermişdir. Müharibədən əvvəl Berlindəki
Prussiya dövlət kitabxanasında saxlanılan əsərin əlyazmasının qısa təsviri
də ona məxsusdur64.
“Xülasət ət-təvarix” Qazi Əhmədin yeganə əsəri deyildir. ”Məcmə
əş - şüəra” ədəbi antologiyası65 və B.N.Zaxoderin rus dilinə tərcümədə nəşr
etdirdiyi “Gülüstan-i hünər”66 əsəri də onun qələminin məhsuludur.
Bizə qədər gəlib çatmış “Xülasət ət-təvarix”in hissəsi, Qazi
Əhmədin öz sözlərindən aydın olduğu kimi, hicri 999 (1590-1591)-cu ilə
qədər Səfəvilərin tarixini əhatə edən tarixi xronikanın yalnız sonuncubeşinci cildini təşkil edir. Birinci dörd cild bizə qədər gəlib çatmamışdır;
ehtimal etmək olar ki, onlar ümumiyyətlə yazılmamışdır. Qazi Əhməd əsərin
altıncı cildini yazmaq niyyətini nə dərəcədə həyata keçirdiyini də iddia edə
bilmərik.
Qazi Əhməd əsərlərindən istifadə etdiyi aşağıdakı Səfəvi
salnaməçilərinin adlarını çəkir: Əmir Sultan İbrahimi Əmini Hərəvi
(“Fütuhat-i Şah-i”nin müəllifi), Mir Mahmud ibn Xondəmir, Mövlana
Həyati Təbrizi (?), Qazi Əhməd Qəffari (“Tarix-i Cahan-ara”nın müəllifi),
Həsən bəy Rumlu (“Əhsən ət- təvarix”in müəllifi)67.
Müəllif göstərir ki, o, beş cildin hamısına ömrünün on iki ilini sərf
68
etmişdir .Buradan da onun salnaməni təqribən 1578-ci ildə tərtib etməyə
21

başladığı aydın olur.
Əsər I Təhmasibin hakimiyyətinin son on ili, II İsmayıl,
Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyət illəri və I Şah Abbasın
hakimiyyətinin başlanğıcı üçün mühüm ilkin mənbədir. Hətta əsərin
səthi nəzərdən keçirilməsi göstərdi ki, bunda da söhbət Həsən bəy Rumlu və
İsgəndər bəy Münşinin əsərləri arasındakı boşluğu doldurmaq üçün
mühüm mənbənin səhihliyindən gedir. Əgər I İsmayıla qədərki dövr də
daxil edilməklə həmin dövr üçün materialın verilməsi ən mühüm hadisələr
üzərində qurulursa, I Təhmasibin hökmdarlığı zamanından başlayaraq bölgü
illər üzrə aparılır, yeni fəsillər yeni ildən - Novruz bayramından başlanır.
Xronika tam halda nəşr olunmamışdır. Əsərin yalnız başlanğıc hacri
909 (1503-1504)69-cu ilədək və son70 (I Şah Abbas hakimiyyətinin ilk illəri)
hissələri dərc olunmuşdur71.
Mövzunun tədqiqi üçün ilk dəfə olaraq Mahmud ibn Hidayətulla
Nətənzinin “Nəqavət əl-əsar fi zikr əl-əxyar (yaxud əxbar)” (“Dindar
adamlar haqqında hekayələrdəki əsərlərdən ən yaxşısı”)72 əsərindən istifadə
edilmişdir. Müəllif barədə məlumatlar çox cüzidir və yalnız əsərin
daxilində olanlardan ibarətdir. O, ruhani ailəsində doğulmuşdur. Onun
atası Şah I Təhmasibin qardaşı, Heratın Səfəvi hakimi olmuş Bəhram
Mirzənin himayəçiliyindən istifadə etmişdir. Müəllifin göstərdiyinə görə,
o, gənc yaşlarından tarix və ilahiyyata dair kitablar oxumağa həvəs
göstərmişdir. Mahmud Nətənzi hicri 938 (1531-1532)-ci ildə anadan
olmuş, 998 (1590)-ci ilin yazında, yəni artıq 60 yaşına çatanda əsəri
yazmağa başlamışdı. Nətənzinin əsəri iki ciddən ibarətdir. Birinci cilddə I
Şah Təhmasibin ölümündən (1576) I Şah Abbasın hakimiyyətə
gəlməsinədək (1587) olan dövrdə baş vermiş ən mühüm hadisələr şərh
edilir. Birinci cildə nisbətən daha müfəssəl olan ikinci cild I Şah Abbasın
hakimiyyətinin hicri 1007 (1598-1599)-ci ilədək ilk on bir ilini əks etdirir.
Deməli, əsər başa çatan zamanda müəllifin 69 yaşı olmuşdur73.
Nətənzinin təsvir etdiyi, I Şah Abbas dövrünə qədərki bir çox
hadisələr başqa salnaməçilər tərəfindən ya tamamilə qeyd olunmur, ya da
22

çox yığcam şərh edilir. Belə hadisələrə I Şah Təhmasibin dəfn olunmasını, II
İsmayılın vəfatından sonra fırıldaqçıların meydana çıxmasını, onun pul
islahatları haqqında məlumatları və s. misal göstərmək olar. Əsərdə 70-80-ci
illərin axırlarında baş vermiş müharibələr, I Abbasın taxta çıxması
ərəfəsində Səfəvilər dövlətinin daxili siyasi vəziyyəti haqqında mühüm
təfsilatlar vardır.
Mahmud Nətənzi istifadə etdiyi mənbələrin adını çəkmir. Lakin
izahından aydın olur ki, onun qələmə aldığı məlumatların əsas hissəsi şəxsi
müşahidələrə və rəsmi sənədlərə, habelə şahidlərin söylədiklərinə əsaslanır.
Material hissələrə, yaxud fəsillərə bölünmədən, xronoloji ardıcıllıqla
düzülmüşdür. Müəllif yalnız hadisələri deyil, həm də onlarin səbəblərini
şərh etməyə cəhd göstərir74.
Şərəfxan Bidlisinin “Şərəfnamə” əsəri I Şah Təhmasibin
hakimiyyətinin son illərində və II İsmayılın dövründə Səfəvilər dövləti
haqqında bir çox maraqlı məlumatlar verir.
Y.İ.Vasilyevanın yazdığı kimi, ”Şərəfxan öz salnaməsində İranda
daxili siyasi hadisələrin, xüsusilə də, 1576-cı ildə I Şah Təhmasibin
vəfatından sonrakı ictimai dövrünün düzgün qiymətini verir”76. Müəllif,
Səfəvilərin feodal “nərdivanında” yüksək mövqe tutan Bidlis şəhərinin irsi
hakimlər nəslindən idi . Şərəfxan təsvir etdiyi bir çox hadisələrin canlı
şahidi və iştirakçısı olmuşdur. Məsələn, o, II Şah İsmayılın tapşırığı ilə
“mərhum şahın” (I Təhmasibin - O.Ə.) var-dövlətini, dövlət xəzinəsini və
qalan əmlakını” mühafizə etmiş və bunun ətraflı təsvirini vermişdi77. 1578-ci
ildə Osmanlı hücumuna qədər Azərbaycanın daxili həyatı, əhalinin
vəziyyəti və vergi sistemi haqqında onun verdiyi məlumatlar xüsusilə
maraqlıdır.
Müharibənin əvvəlində Səfəvilərin uğursuzluqları və özünün xudbin
mənafeyi ucbatından Şərəfxan Səfəvilərdən üz döndərərək Osmanlı sultanı
III Muradın tərəfinə keçmiş, onun Azərbaycana yürüşlərində iştirak etmişdir.
Əsərin sonuncu hissələrində Osmanlı informasiya mənbələrinin güclü təsiri
hiss olunur və buna görə də 80 - 90-cı illərə dair məlumatlar tam deyildir və
birtərəfli səciyyə daşıyır. Müəllif rəsmi Osmanlı təmayülünın tərəfdarı
23

olmasa da,onun izahında Azərbaycanın və digər ölkələrin türklər tərəfindən
işğalı idealizə edilmiş şəkildə işıqlandırılır. Bəzən Şərəfxan hadisələrin
tarixini səhv göstərir. Məsələn, o, Krım xanı Məhəmməd Gireyin
Azərbaycana yürüşünün hicri 992 (1584)78-ci ildə ildə baş verdiyini göstərir,
halbuki həmin hadisə beş il əvvələ, yəni hicri 987 (1579)-ci ilə
aiddir. ”Şərəfnamə”nin bu yanlışlığı bir neçə əsərdə öz əksini tapmışdır və
bu barədə müvafiq bölmədə bəhs ediləcəkdir.
Mövzunun işlənməsi üçün ən mühüm mənbələrdən biri görkəmli
Azərbaycan tarixşünası İsgəndər bəy Türkman Münşinin “Tarix-i aləm
arayi Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən abbasın tarixi”) adlı sanballı əsəridir.
İsgəndər bəy Münşi (1560/61-1634) o dövr üçün gözəl təhsil
almışdı, mahir xəttat, poeziya bilicisi idi. İsgəndər Münşi müxtəlif
hakimlərin yanında maliyyə məmuru işləyərək, I Şah Abbasın birinci
vəziri Hatəmbəy Ordubadinin himayədarlığı sayəsində yüksək mənsəbə
çatmışdı. İsgəndər bəy yürüşlər və zəfərlər zamanı şahı müşayiət etmiş,
Azərbaycanda, İranda, İraqda və digər ölkələrdə bir çox hadisələrin şahidi
olmuşdur. İsgəndər bəy Münşinin əsəri girişdən (müqəddimə) və iki cilddən
(səhifə) ibarət olub I Abbasın yarıməsrlik hakimiyyəti dövrünün ən
mühüm və əvəzedilməz mənbəyidir79. Tədqiq edilən mövzu ilə əlaqədar bizi
mənbənin “giriş” hissəsi maraqlandırdı. Burada İsgəndər bəy Münşi
Səfəvilər sülaləsinin mənşəyindən söz açır, bu sülalənin ilk dörd şahının
hakimiyyət tarixini şərh edir. Əsərin bu hissəsini müəllif özündən əvvəlki
tarixşünasların materialları əsasında yazsa da, girişin kompilyativ səciyyəsi
ilə yanaşı, burada müxtəlif bizim üçün naməlum olan mənbələrdən
götürülmüş orijinal materiallara da təsadüf edilir. I Şah Təhmasibin daha çox
adlı-sanlı müasirlərinə - məşhur xanlara və sultanlara, seyidlərə və şiə
şeyxlərinə, vəzirlərə və müstöfilərə, xəttat, rəssam, şair, musiqiçi və
xanəndələrə həsr olunmuş nadir bölmələri bunlara misal ola bilər. Bu
şəxslərin hər biri haqqında onların fəaliyyətini səciyyələndirən qısa bioqrafik
məlumatlar verilmişdir80.
“Müqəddimə”nin II İsmayılın və Məhəmməd Xudabəndənin
hakimiyyət dövrlərinə həsr olunmuş bölmələri, bizim üçün olduqca
24

qiymətli mənbə oldu. Çünki sinxron mənbələrin heç birində biz həmin
illərin belə tam və təfsilatlı şərhinə rast gəlmədik.
Səfəvilər dövrünün digər tarixçilərinə nisbətən İsgəndər Münşi o
dövrün tarixçiləri üçün nadir sayılan keyfiyyət üstünlüyü ilə fərqlənirdi. O
özünün sələflərindən məlumatları sadəcə olaraq götürmür, həm də
hadisələrə öz münasibətini bildirməklə, onları yenidən mənalandırmağa,
səy göstərir. Münşi bəzən hadisələrin təzahürlərinə aludə olmur, onların
tarixini vermir, əsas diqqətini bu hadisələrin mahiyyətinin açılmasına
yönəldir. Bu mənada o, fikrimizcə öz müasirlərindən - salnaməçi olub,
yalnız faktları qeydə almaqla kifayətlənən tarixçilərdən xeyli yüksəkdə
dururdu.
Mövzunun işlənilməsi üçün olduqca vacib olan Avropa mənbələrini
nəzərdən keçirək. Həmin sənədlərin qiyməti bundadır ki, onlar Səfəvilər
dövlətinin Şərq salnaməçilərinin əsərlərində sərf-nəzər olunan sosialiqtisadi həyat və siyasi quruluş məsələlərinin bəzi əhəmiyyətli tərəflərini
işıqlandırırlar.
Vinçentso d´Alessandri Venetsiya Respublikasının I Şah
Təhmasibin sarayına təyin edilmiş səfiri idi. O, 1571-ci ildə Səfəvilərin
paytaxtı Qəzvin şəhərinə gəlmiş və təxminən iki il ölkədə yaşamışdı.
Qayıtdıqdan sonra o, Venetsiya hakiminə özünün Səfəvilər dövlətinə olan
səfəri barədə hesabat təqdim etmişdi81. Müxtəsər olmasına baxmayaraq,
Alessandrinin hesabatında I Şah Təhmasibin hakimiyyətinin son illərində
Səfəvilər dövlətinin vəziyyəti haqqında maraqlı məlumatlar və avropalının
müşahidələri vardır.
Alessandri Səfəvilər sarayı, I Şah Təhmasibin şəxsiyyəti və həyat
tərzi, mərkəzi hökumət, Səfəvilərin daxili siyasəti, o cümlədən vergi
siyasəti haqqında qiymətli məlumatlar verir. Məsələn, I Təhmasibin
“mərhəmətindən”, ”ədalətindən” və onun bəzən rəiyyət vergilərini ləğv
etməsindən çox danışan farsdilli mənbələrin əksinə olaraq Alessandri
göstərir ki, adətən belə “ləğvetmədən” bir qədər keçdikdən sonra şah
gözlənilmədən bütün vergi borclarının ödənilməsini tələb edirdi ki, bu da
kəndliləri kütləvi surətdə müflisləşdirirdi82. I Təhmasibin gömrük rüsumunu
25

(tamğa - O.Ə.) ləğv etməsi “bunlar dünyanın hər hansı hissəsində
olduğundan yüksək idi” və sonuncuların “ticarətin yeddidə birini təşkil
edən“83 daha mülayim vergi ilə (boniçe - O.Ə.) əvəz edilməsi barədə
onun məlumatı çox mühümdür. Məhsuldan, torpaqdan və qoyunların sayına
görə alınan vergi haqqında venetsiyalının gətirdiyi bəzi rəqəm məlumatları
olduqca maraqlıdır84. Səfəvilərin qoşunu, onun silahları, şah qvardiyası və
i.a. barədə verilmiş məlumatlar da maraqlıdır.
Mövzu üçün digər italyan müəllifinin - Ciovanni Tommazo
Minadoinin “Türklər və iranlılar arasındakı müharibələri tarixi” əsəri85
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Minadoi 1540-cı ildə İtaliyanın Roviqo şəhərində anadan
olmuşdur. Paduya universitetində tibb təhsilini tamamladıqdan sonra
Suriyada Venetsiya konsulluğunun xəstəxanasında həkim işləmişdir. O,
1579-1586-cı illərdə burada olmuş və yəqin ki, türk dilini yaxşı bilmişdir.
Xidməti borcunu yerinə yetirərkən Osmanlı mülklərinə səfərlər edir, tez-tez
İstanbulda olur, o vaxt Osmanlı imperiyası ilə Səfəvilər dövləti arasında
gedən müharibələr haqqında məlumatlar toplayırdı. O, İtaliyaya qayıtdıqdan
sonra, tezliklə bu müharibələrin tarixini nəşr etdirir. Minadoi 1596-cı ildən
Paduyada yaşamış, adı çəkilən universitetin tibb professoru olmuş və
1615-ci ildə vəfat etmişdir86.
Minadoinin əsəri ilk dəfə 1587-ci ildə Romada çapdan çıxmışdı.
1588-ci ildə Minadoi öz əsərini 9 fəslə (ilkin nəşrdəki dörd fəsildən ibarət idi)
bölüb yeni materialla tamamlayaraq, ikinci dəfə nəşr etdirdi. Venetsiya
nəşri Minadoinin əsərinin tam və son nəşri sayılır. Kitab Avropa
oxucularının diqqətini dərhal özünə cəlb etdi. Onun əsəri tez bir zamanda
ispan (1588), ingilis (1595) və latın (1601) dillərinə tərcümədə çapdan çıxdı.
Onu qeyd etmək kifayətdir ki, Minadonin əsəri 14 il ərzində yeddi dəfə nəşr
olunmuşdu87. Bunu Avropalıların “əfsanəvi dərəcədə zəngin” Şərq
ölkələrinə sadəcə olaraq artan marağı ilə izah etmək kifayət deyildir. O
dövrdə Qərbi Avropa dövlətləri üçün real təhlükəyə çevrilmiş Osmanlı
Türkiyəsinin gələcək niyyətləri qarşısında Avropa cəmiyyətini təlaş
bürümüşdü.
26

Tədqiqatçılar üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edən ikinci fəsildə
Minadoi islam dini, iki təriqətin - sünniliyin və şiəliyin mənşəyi, Şah
İsmayılın sələfləri - Səfəvi şeyxləri, Səfəvilər dövlətinin meydana gəlməsi
haqqında olduqca geniş məlumatlar verir. Daha sonra vilayət və şəhərlərin
adları bir-bir sadalanmaqla Səfəvilər dövlətinin coğrafi mövqeyi təsvir edilir.
Fəsildə Gürcüstan çarlığının siyasi vəziyyətinin səciyyəsi, habelə Şirvan və
onun şəhərləri barədə məlumatlar vardır88. Minadoi bəzən bu və ya digər
məsələ üzrə rəqəmlər verməklə Səfəvilər dövlətinin dövlət quruculuğu və
hərbi təşkilat məsələlərinə də toxunur. Onun dövlət xəzinəsinin gəlirləri
haqqında verdiyi məlumatlar olduqca mühümdür.
Bir sözlə, fəsildə XVI əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətinin
ümumi vəziyyəti haqqında Alessandrinin yaratdığı mənzərəni xeyli
tamamlayan materiallar vardır.
Digər fəsillərdə (yeddincidən başqa) I Şah Təhmasibin
hakimiyyətinin son illərində Səfəvilər dövlətinin daxili vəziyyəti, ölkəni
fəlakət həddinə gətirib çıxarmış saray çəkişmələri, qızılbaş feodal güruhları
arasındakı mübarizə ətraflı təsvir edilir. 1586-cı ilin sonunda Həmzə
Mirzənin vəfatına qədər Osmanlı - Səfəvi müharibələrindən müəllifin
müfəssəl danışması böyük elmi maraq doğurur89. Minadoinin məlumatının
əsas mənbələri təsvir olunan hadisələrin iştirakçıları və şahidləri ilə görüşlər
və söhbətlər idi. Bu işdə ona kömək etmiş şəxslər arasında o, ”Suriyadakı
Venetsiya senatının çox hörmətli səfirlərinin” adlarını minnətdarlıqla çəkir.
Həkimlik praktikası ona yüksək vəzifəli Osmanlı əyanlarının evlərinə
getməyə və lazımi məlumatlar əldə etməyə imkan verirdi . Minadoi alınan
materialı sadəcə olaraq qeyd etmir, hadisələrin müxtəlif variantlarını
tutuşdurmaqla, daha ağlabatan variant üzərində dayanırdı. Minadoinin əsas
məlumatçısının Səfəvilərə xəyanət etmiş və Osmanlı sultanı tərəfindən
Hələb hakimi təyin edilmiş qızılbaş səfiri Maqsud xan Zülqədər olduğu
ehtimal edilə bilər90.
Minadonin əsəri onun müasirlərinə yaxşı məlum idi, orada verilmiş
materiallardan tarix əsərlərində geniş istifadə olunurdu. Məsələn, Oruc bəy
Bayatın ( iranlı Don Juan) əsərinin ikinci kitabı əsasən Minadonin əsərinin
27

ixtisarla qələmə alınmış variantıdır91.
Bizə məlumdur ki, Minadoinin əsəri indiyə kimi vətən
tarixşünaslarının diqqətini cəlb etməmişdir. V.V.Bartoldun “Avropada və
Rusiyada Şərqin öyrənilməsi tarixi” adlı kitabında da Minadonin adı çəkilmir.
Əlbəttə, xristian aləminin nümayəndəsi kimi Minadonin
nəzərində həm türklər, həm də iranlılar (qızılbaşlar) “dinsizlər” və
“barbarlar” idilər. Lakin hər halda o, bitərəf mövqedə də qalmamışdı və bu,
onun əsəri ilə tanışlıq zamanı hiss olunur. Bunu da nəzərə almamaq olmaz
ki, bəhs etdiyimiz dövrdə Osmanlı təhlükəsi ilə mübarizə aparan Səfəvilər
dövləti Avropa dövlətlərinin təbii müttəfiqi idi.
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair mənbələr arasında iranlı Don
92
Xuanın (Don Juanın) əsəri xüsusi yer tutur. Qızılbaş Bayat tayfasından
olan azərbaycanlı Oruc bəy bu ad altında Avropada tanınmışdı. Oruc bəyin
atası Sultanəli bəy Bayat tayfasının əyanlarından və Şah Məhəmməd
Xudabəndənin sarayında görkəmli simalardan biri idi. Sultanəli bəy özünün
feodal qoşun dəstəsi ilə qızılbaşların Təbrizdəki Osmanlı hərbi hissəsi ilə
mübarizəsində iştirak etmiş və toqquşmaların birində həlak olmuşdu.
Qoşuna başçılıq etmək şahzadə Həmzə Mirzəyə sədaqətlə xidmət edən
Oruc bəyin əlinə keçmişdi93.
Oruc bəyin yazdığına görə, I Şah Abbas taxta çıxdıqdan sonra
yeddi il yarım ərzində 50-dən artıq hərbi əməliyyat həyata keçirmişdi. Oruc
bəy onların yarısında şəxsən iştirak etmişdi94.
Osmanlı Türkiyəsinə düşmən olan Avropa dövlətləri ilə hərbisiyasi ittifaq yaratmaq məqsədilə I Şah Abbas Hüseynəli bəyin səfirliyini
(tərkibinə katiblərdən biri kimi Oruc bəy Bayat da daxil edilmişdi) Avropaya
göndərmişdi. Oruc bəy Bayat 1599-1601-ci illərdə Rusiya, Almaniya,
Çexiya, İtaliya, Fransa, İspaniya və Portuqaliyaya səyahət etmişdi. O,
İspaniyada xristianlığı və Don Juan adını qəbul edərək ömürlük burada
qalmışdır.
Don Xuanın – Oruc bəyin əsəri ilk dəfə olaraq müəllifin sağlığında
(1604-cü il) ispan dilində nəşr olunmuşdur. Oruc bəyin əsəri (Q.LeStrencin nəşrində) üç kitaba bölünmüşdür. Birinci kitabın giriş hissəsində
28

müəllif özünün etdiyi və onun fikrincə yalnız Marko Polonun və
Magellenın səyahətləri ilə müqayisə edilə bilən səyahətindən iftixarla
danışır. Sonra o, Səfəvilər dövlətinə daxil olan vilayətlərin təsvirini verir. I
Şah Abbasın hakimiyyəti zamanı dövlət quruluşu haqqında məlumatlar
maraqlıdır. Əyanları birinci dərəcəli, hakim mövqe tutan 32 qızılbaş tayfa və
boylarının adı çəkilir. Oruc bəy qeyd edir ki, bütün ən mühüm vəzifələr,
hərbi komandanlıq və dövlət hakimiyyətinin digər başlıca sahələri bu
tayfaların yuxarı təbəqələrinə məxsus idi95.
Sonra müəllif İran tarixinin şərhinə keçir. Ölkənin ən qədim
tarixinə qısa ekskursdan sonra Sasani şahlarının tarixi, XVI əsrin əvvəlinə
qədərki dövrdə İranın müsəlman hökmdarlarının hakimiyyəti dövrləri
haqqında söhbət açılır.
Ikinci kitab Səfəvilər dövlətinin yarandığı vaxtdan Oruc bəyin öz
vətənini həmişəlik tərk etdiyi XVI əsrin sonunadək (1599-cu il) siyasi
tarixinə həsr olunmuşdur. Bu hissəni bütövlükdə, Minadoinin əsərinin
müəllifin öz atasından öyrəndiyi və hadisələrə şəxsi təəssüratından doğan
məlumatlarla bir qədər zənginləşdirmiş olduğu müxtəsər variantı hesab
etmək olar.
I Şah İsmayılın müharibələrinin işıqlandırılmasına bir qədər yer
ayıran Oruc bəy demək olar ki, I Təhmasibin yarıməsrlik hakimiyyəti
dövrünü sərf-nəzər edərək onun oğlanları arasında, taxt üstündə gedən daxili
mübarizənin təsvirinə keçir. Sonuncu bölmələr Gürcüstanın və
Azərbaycanın sultan orduları tərəfindən işğalını başa çatdıran, 70 və 80-ci
illərin sonundakı hərbi-siyasi hadisələrin müfəssəl təsvirinə həsr
olunmuşdur.
1585-ci ildən sonrakı hadisələrin təsviri onların şahidi və fəal
iştirakçısı olan Oruc bəyin özünün şəxsi xatirələrinə əsaslandığı üçün orijinal
səciyyə daşıyır. Üçüncü kitabın mzmunu onun üzv olduğu Səfəvi
səfirliyinin təsvirindən ibarətdir96.
Avropa mənbələrindən bizim üçün ən faydalı olanları XVI əsrin
ikinci yarısında Azərbaycana gəlmiş “Moskva kompaniyası” adlı ingilis
29

şirkətinin agentləri olan tacir-səyahətçilərin - Antoni Cenkinsonun, Tomas
Olkonun, Riçara Consonun, Artur Edvardsın, Ceffri Deketin və Xristofor
Berrounun hesabatları, habelə italyanlardan Ancolellonun, naməlum tacirin,
Vekyettinin97 qeydləridir. Bu hesabatlarda Azərbaycanın və bütün Səfəvilər
dövlətinin iqtisadi vəziyyəti, o cümlədən şəhərləri, ticarəti və ticarət malları,
ticarət yolları, ölkə təsərüffatının aparıcı sahələrindən biri olan ipəkçiliyin
vəziyyəti və imkanları haqqında xeyli məlumata təsadüf edilir.
Erməni mənbələri arasında Ohanes Saretsinin tərtib etdiyi, Təbrizli
Arakelin “Hirk patmutyans” (“Tarixlər kitabı”)98 adlı böyük əsərinə 55-ci
fəsil kimi daxil edilmiş 1547-1600-cü illər dövründə Qafqaz Albaniyası
(Aqvaniya) tarixinə dair qısa salnamə maraqlıdır. XVI əsr Azərbaycan
tarixinə dair gürcü mənbələrinin məlumatları təsadüfi və yarımçıqdır99.
Sosial-iqtisadi münasibətlərin, feodal torpaq sahibliyinin və vergi
verən əhalinin vəziyyətinin öyrənilməsində sənədli mənbələrin-Səfəvi
hökmdarları fərmanlarının böyük köməyi olmuşdur.
Səfəvi fərmanlarının aşkara çıxarılması və sistemli nəşri sahəsində
son dövrdə böyük işlər görülmüşdür100. A.D.Papazyanın hazırladığı
“Matenadarın fars fərmanları”nın iki cilddə çapdan çıxdığını qeyd etmək
kifayətdir.Səfəvi hökmdarlarının burada dərc olunmuş fərmanları (o
cümlədən ilk Səfəvilərin 15 fərmanı), əsasən erməni kilsəsinin və erməni
icmalarının hüquqlarına aid olsa da, həmin sənədlər dövlətin digər
vilayətlərində, o cümlədən də Azərbaycanda feodal münasibətlərini
öyrənmək üçün yardımçı mənbələrdir. Gürcü kolleksiyalarında toplanmış
farsdilli sənədlərin iki nəşrini V.S.Puturidze həyata keçirmişdir. Son illərdə
Azərbaycanda da yerli arxiv və fondlarda göstərilən dövrün nisbətən
daha az miqdarda olan farsdilli tarixi sənədlərin toplanması və nəşri işi
canlanmışdır. Üç məcmuə nəşr edilmiş T.M.Musəvi bu mühüm işə
faydalı töhfə vermişdir.
Xaricdə bu qəbildən olan nəşrlərdən101 danışarkən V.F.Minorskinin
dərc etdirdiyi Ağqoyunlu Qasimin 1498-ci il soyurqal fərmanını birinci
qeyd etməliyik. Həmin nəşrdə bu mənbənin mətni və tərcüməsi hərtərəfli
tədqiq edilmiş və şərh olunmuşdur ki, bu da mürəkkəb və az öyrənilmiş
30

sosial-iqtisadi terminləri açmağa imkan vermişdir. Bu iş Avropa
iranşünaslarında buna bənzər sənədləri öyrənməyə və aydınlaşdırmağa
böyük maraq oyatmışdır. Tezliklə ayrı-ayrı fərmanlar və onların
məcmuələri işıq üzü gördü ki, bunlardan da Ağqoyunlu və Səfəvilərin bir
neçə fərmanını əhatə etmiş H.Horstun və J.Obenin nəşrlərini qeyd edə bilərik.
Sonuncuların arasında Naxşıvana aid olan gömrük rüsumlarının ləğv
edilməsi haqqında I Şah Təhmasibin 1565-ci il fərmanı böyük əhəmiyyət
kəsb edir.Vergi terminlərinin müxtəlifliyinə münasibətdə J.Obenin nəşr
etdiyi həmin şahın iki soyurqal fərmanı diqqət cəlb edir. Qaraqoyunlu,
Ağqoyunlu və Səfəvi hökmdarlarının 23 fərmanı Britaniya muzeyinin
farsdilli sənədlər məcmuəsinə daxil olmuş və 1959-cu ildə kitabda
müsəlman diplomatiyasının tədqiqinə dair müqəddimə yazılmış H.Busse
tərəfindən nəşr edildi. 1965-ci ildə B.Martin XVI əsr Səfəvi hökmdarlarının
bilavasitə Azərbaycanın cənub vilayətlərindəki (Təbriz,Ərdəbil və Xalxalda)
bəxşiş torpaqlara aid yeddi fərmanını dərc etdirdi.
İndiyədək İranda bu sahədə ciddi bir iş görülməmişdir. Çap
olunmuş nəşrlər, bir qədər olaraq, sosial-iqtisadi problemlərlə
əlaqələndirilmiş və Səfəvilər dövrünün şəxsi və dövlət yazışmaları
nümunələri kimi məhdud əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada Əbdül
Hüseyn Nəvainin dərc etdirdiyi I Şah İsmayıl və I Şah Təhmasib
hakimiyyətinin sənəd və məktublarının iki məcmuəsi müəyyən əhəmiyyət
kəsb edir102.
Keçmiş sovet tarixçiləri Səfəvilər dövlətinin sosial-iqtisadi tarixi
məsələlərinin tədqiq edilməsində müəyyən uğurlar qazanmışlar.Bu dövlətin,
onun tərkibinə daxil olmuş ölkələrin və xalqların sosial-iqtisadi tarixinin bir
çox mühüm məsələlərinin əsərlərində dərindən və hərtərəfli işıqlandıra
bilmiş İ.P.Petruşevskinin həmin sahədə xidmətləri xüsusilə böyükdür. Onun
Azərbaycanda son orta əsrlərdə feodal münasibətlərinə həsr olunmuş
monoqrafiyasında Səfəvilər dövlətində feodal torpaq təsisatlarının
(tiyul,soyurqal,mülk), hakim sinif və onun təşkilati quruluşunun dəqiq və
mükəmməl xarakteristikası verilmişdir, kəndlilərin feodal istismarının
mürəkkəb sistemi və sinfi mübarizə məsələləri tədqiq olunmuşdur103.
31

Səfəvilər dövründə torpaq mülkiyyəti məsələləri B.N. Zaxoderin və
N.Filrozenin əsərlərində tədqiq edilmişdir104. XIII-XIV əsrlərdə
Azərbaycanın həmhüdud ölkələrin tarixinə dair Ə.Ə.Əlizadənin
İ.P.Petruşevskinin əsərləri də nəzərdən keçirilən dövrün ictimai
münasibətlərinin və sosial-iqtisadi terminlərinin xarakterini başa düşmək
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir105. S.B.Aşurbəylinin A.P.Novoseltsevin,
M.X.Heydərovun, K.K.Kutsiyanın və başqalarının əsərləri106 XVI-XVII
əsrlərdə Səfəvilər dövləti şəhərlərinin sosial inkişafı prosesini öyrənmək üçün
əhəmiyyətlidir.
Xarici tarixşünaslıq Səfəvilər dövlətinin sosial-iqtisadi tarixinə
indiyədək xüsusi maraq göstərmir.Bununla belə, Yaxın və Orta Şərqdə
göstərilən dövrdə feodal münasibətləri probleminə bu və ya digər dərəcədə
toxunulan əsələr mövcuddur. Onların arasında V.F.Minorskinin böyük və
çox vaxt yeni faktik material əsasında yazılmış tədqiqatlarına öz
əhəmiyyətinə görə birinci yeri vermək lazımdır107. Anna Lambtonun müasir
İranda torpaq sahibliyi və renta haqqında yazılmış və Səfəvilər dövründə
həmin məsələlərə həsr olnmuş kiçik bir fəsil olan əsəri də qeyd
olunmalıdır108. İran alimi Tağı Bəhraminin əsərində bizi maraqlandıran
dövr haqqında səthi danışılır109.
XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin siyasi tarixi,daxili və xarici
siyasəti,Avropa ölkələri və Rusiys ilə ticarət-iqtisadi ələqələri bir sıra
əsərlərdə işıqlandırılmışdır. Onların arasında ilk dəfə olaraq XVI-XVII əsr
Azərbaycan tarixinin ilkin m\nbələrinə əsaslanan qiymətli oçerkini yaratmış
İ.P.Petruşevskinin əsərləri xüsusi yer tutur.Onun İranda islamın tarixinə dair
kitabı orta əsrlər Azərbaycanında şiəlik və onun ifrat təriqətlərinin
ideologiyasının təsiri altında baş vermiş xalq müqavimət hərəkatlarını dərk
etmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir110.
N.D.Mikluxo-Maklayın Səfəvilər dövlətinin Şeybanilər dövləti ilə
qarşılıqlı siyasi münasibətlərinin xarakterini və XVI əsrin əvvəlində şiəliyin
sosial rolunu aşkarlayan əsərlərinin mühüm əhəmiyyəti vardır111. XVI əsr
Səfəvilər dövlətinin sosial-iqtisadi tarixinin bir çox məsələləri kimi,onun
siyasi tarixinin mənzərəsi də “Azərbaycan tarixi”nin birinci cildinin
32

Ə.N.Quliyev tərəfindən yazılmış
müvafiq
bölməsində
təsvir
112
edilmişdir . Səfəvilərin XVI əsrə qədərki tarixinin bəzi məsələləri,
Səfəvi şeyxlərinin Ərdəbil hakimiyyəti dövrü C.İbrahimovun əsərlərində
öz şərhini tapmışdır113. Göstərilən dövrdə Azərbaycanın və Səfəvilər
dövlətinin xarici siyasətinin və daxili inkişaf tarixinin bir sıra məsələləri
Ə.M.Şahmalıyevin, P.İ.Petrovun, Ə.Ə.Rəhmaninin, A.P.Novoseltsevin,
Ə.H.Hüseynovun və B.Əhmədovun114 əsərlərində işıqlandırılmışdır.
Y.A.Paxomovun, Ə.Ə.Ələsgərzadənin, M.X.Nemətovanın, İ.Dilbacın,
Ə.V.Rəhimovun və Ə.Ş.Rəcəblinin əsərlərində115 mövzuya dair epiqrafik
və numuzmatik materiallar vardır.
Xarici ölkələrdə də Səfəvilər dövlətinin siyasi tarixinə həsr edilmiş
xeyli əsər nəşr olunmuşdur. Hind alimi Qulam Sərvərin I Şah İsmayıl
haqqında çox da böyük olmayan kitabımənbələrdən götürülmüş, lakin
müəllif ümumiləşdirmələri olmayan faktik material toplusu kimi öz
əhəmiyyətini saxlamaqdadır116. V.Hinsin və H.Römerin əsərləri XVI əsrin
70-ci illərinin sonu-80-ci illərinin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin
vəziyyətinə həsr olunmuşdur117. V.F.Minorskinin tədqiqatlarında bu
məsələlərə dair qiymətli material və ümumiləşdirmələr vardır118. Son illər
çapdan çıxmış bəzi əsərlər diqqəti cəlb edir. Onların arasında daha çox
maraq doğuranları - I İsmayılın daxili siyasətinin bəzi, az öyrənilmiş
cəhətləri haqqında Jan Obenin tədqiqatı, R.Ş.Seyvorinin mühüm vəzifələr
və dövlətinin banisinin istilaları haqqında məqalələri, həmçinin də XVIXVIII əsrlərdə Səfəvilərin inzibati sistemi haqqında K.M.Röhrbornun
əsəridir119. Faruk Sümerin və Bəkir Kütükoğlunun Səfəvilər dövlətinin
yaranmasında Anadolu türklərinin roluna və XVI əsrin son rübündə
Osmanlı və Səfəvilər dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətlərinə həsr olunmuş
əsərlərində xeyli dərəcədə yeni material vardır120.
İran tarixşünaslığı (Ə.Kəsrəvinin və N.Fəlsəfinin bəzi əsərləri121
istisna edilməklə) bu sahədə tədqiqatlarla
təmsil
olunmamışdır.
Ə.Tacbəxşin, S.Rəhimzadənin, N.Şeybaninin son dövrdə nəşr edilmiş
kitabları millətçilik mövqelərindən yazılmışdır və hekayə xarakteri
daşıyır122. Bu əsərlərin mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq zəmini məhduddur
33

və buna görə də mövzunun öyrənilməsinə yenilik gətirmir.
Tehran universitetinin professoru Bəstini Pərizinin “Səfəvilər
dövründə siyasət və iqtisadiyyat” kitabı əslində bu sahədə İran
tarixşünaslığında XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin sosialiqtisadi həyatının öyrənilməsinə ciddi maraq göstərilmiş123 ilk tədqiqatdır.
Keçmiş sovet tarixçilərinin diqqətini cəlb etmiş məsələlərdən biri
XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin etnik xarakteri məsələsidir.
Vətən tarixşünaslığında Səfəvilər sülaləsinin və onları müdafiə edən
tayfaların türk (Azərbaycan) mənşəli olduğunu ilk dəfə olaraq göstərənlər
rus şərqşünasları V.V.Bartold və A.Y.Krımski124 olmuşlar.
Azərbaycan feodal əyanlarının Səfəvilər dövlətinin yaranmasında
həlledici rol oynadığı faktı 1941-ci ildə Bakı tarixçilərinin hazırladığı
Azərbaycan tarixinə dair ilk kollektiv əsərdə qeyd olunmuşdur125. 1946-cı
ildə buna bənzər nəşrdə həmin baxış daha da inkişaf etdirilmişdir126.
Qırxıncı illərin əvvəllərində Azərbaycan tarixçisi, akademik İ.A.Hüseynov
I Şah İsmayılın dövlətini Azərbaycan dövləti kimi səciyyələndirmişdir127.
Həmin səciyyələndirmə bu sətirlər müəllifinin əsərlərində elmi dəlillər və
mənbəşünaslıq məlumatları ilə əsaslandırılmışdır.
İ.P.Petruşevski özünün ilkin mənbələrinə əsaslanan tədqiqatlarında
Səfəvilər dövlətinin yaranmasında və onuntarixinin birinci yüzilliyində
Azərbaycanın və Azərbaycan etnik feodal ünsürünün aparıcı,müəyyənedici
sosial-iqtisadi və siyasi rol oynadığını təkzibolunmaz şəkildə sübut
etmişdir.O göstərmişdir ki, Azərbaycan əyanları bu dövlətdə müstəsna
hüquq və imtiyazlardan istifadə etmişlər.Sarayda yüksək vəzifələr,vilayət
canişinlikləri,hərbi iş və s. Azərbaycan feodallarının əlində olduğu
halda,dövlət işlərində fars feodallarının rolu maliyyə,dəftərxana və qismən də
məhkəmə məsələləri ilə məhdudlaşırdı.
İran tarixşünaslığının millətçi,paniranist baxışlarını, habelə Qərbin
mürtəce tarixçilərinin oxşar konsepsiyalarını tənqid edən N.D.MikluxoMaklay qeyd edirdi ki, Şeybanilər Səfəviləri bütün İranın hökmdarları kimi
tanımırdılar. Onlar Səfəviləri Ağqoyunlular sülaləsinin xələfləri və varisləri
hesab edərək onların yalnız Azərbaycan və Qərbi İran Üzərində
34

hakimiyyətini tanıyırdılar. O yazırdı: ”Bütün deyilənlər belə bir nəticəyə
gəlməyə imkan verir ki, XVI əsrdə yaranmış Səfəvilər dövləti XV əsr
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu hakimiyyətlərinin xələfi kimi təşəkkül
tapmışdır. Həm də real əsaslara istinad edirdi, yəni Səfəvilər dövləti İran
dövləti deyildi və ona heç elə də baxılmırdı”128.
B.N.Zaxoder Səfəvilər dövlətinin yaranmasında Azərbaycanın
roluna dair yazırdı: ”Sosial-iqtisadi inkişafın nisbətən yüksək pilləsində
duran Azərbaycan XVI əsrin əvvəlində Cənubi Qafqazda və İranda
yaranan həmin böyük dövlətin özəyini təşkil edirdi. Bu dövlət çoxlu tayfa
və xalqları öz tərkibinə daxil etmişdir. Lakin uzun müddət bu dövlətdə onun
hərbi qüvvələrində ilk Səfəvilərin arxalandığı Azərbaycan feodalları
üstünlük təşkil etmişdilər129.
Hal-hazırda tarix elmində XVI əsr Səfəvilər dövlətinə Azərbaycan
dövləti kimi baxmaq meyli tədricən özünə yol tapır130.
Müasir İran tarixşünaslığının görkəmli nümayəndələri də aşkar
faktlarla hesablaşmaq məcburiyyəti qarşısında qalaraq Səfəvilər dövlətində
türkdilli (Azərbaycan) etnosun rəhbər rolunu,hakim mövqeyini təsdiq
edirlər.Məsələn, I Şah Abbasa həsr olunmuş çoxcildli əsərin müəllifi
Nəsrulla Fəlsəfi Şah İsmayıl və onun yaratdığı dövlət haqqında yazır: “Şah
İsmayıl ata tərəfdən özünü seyid (yəni Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən
olan – O.Ə.) Əli nəsli sayır və bu nəsil şəcərəsi ilə fəxr edirdi. Ana tərəfdən
isə o, Türkman Həsən bəy Ağqoyunlunun (yəni Uzun Həsənin – O.Ə.)
nəvəsi idi və haqlı olaraq özünü bu sülalənin qanuni varisi hesab edirdi...
Dövrün bütün tarixlərindən məlum olduğu kimi, onun tərəfdarları da
əsasən türkman və tatar tayfalarından olanlar idi. Hətta taxta çıxdıqdan sonra
belə o,İran mənşəyinə və dilinə - millətin iki başlıca əsasına xor baxırdı. O,
İranın yerli əhalisini tabe etmiş və onları mənşəcə türkman olan qızılbaş
tayfalarının hakimiyyəti altına salmışdı. Fars dili Osmanlı imperiyasında və
Hindistanda siyasət və ədəbiyyat dili olduğu bir dövrdə Şah İsmayıl
türk dilini İran sarayının rəsmi dili etmişdi. Hətta o özü də yalnız türk dilində
şeirlər yazırdı. Nəticədə türk dili Səfəvilər sarayında elə geniş yayıldı ki, bu
sülalənin hakimiyyətinin sonunadək sarayın rəsmi dili olaraq qaldı. Buna
35

görə də türk siyasi qurumlarını yıxan və vahid dövlət yaradan I Şah İsmayılın
İranın milli və siyasi birliyini bərpa etməyi qarşısına məqsəd qoymaması
şübhəsizdir”131. Başqa bir yerdən iqtibas gətirək: “Şah İsmayıl hər bir
vilayəti tutduqdan sonra ələ keçirilmiş qənimətləri, əsirləri, və torpaqları
Qızılbaş sərkərdələri arasında bölüşdürürdü. Beləliklə,mənşəyi və dili
etibarilə türk olan tayfalar İranın hər yerində yerli farsdilli iranlılar
üzərində ağalıq etməyə başladılar. İranda imtiyazlı və qüdrətli zümrə əmələ
gəldi və bütün hərbi və mülki mövqeləri, vəzifələri ələ keçirərək İran xalqını
tam ixtiyarla və əzəmətlə idarə etdi. Buna görə də Səfəvilər dövründə şahı
İran şahənşahı adlandırdıqlarına baxmayaraq, İran ölkəsinə Qızılbaş dövləti
(Məmləkət-i Qızılbaş) adını verdilər. İran sarayında türk dilində danışırdılar.
Şah İsmayıl türk dilində şeirlər yazırdı. Qızılbaşlar özlərini türk mənşələrinə,
əsil – nəcabət və ad –sanlarına görə İranın yerli əhalisindən yüksəkdə durur,
onları (iranlıları –O.Ə.) həqarətlə tatlar və taciklər adlandırırdılar”132.
Müasir türk tarix elminin ən böyük nümayəndələrindən biri olan
Faruk Sümer də özünün sonuncu monoqrafiyasında Səfəvilər dövlətinə
“İran milli dövləti” kimi baxmaq istəyənlərə qarşı çıxmışdır. O, düzgün
olaraq göstərir ki, “ciddi alimlər” arasında bu cəfəng baxışın artıq tərəfdarları
yoxdur. F.Sümerin əsərində Səfəvilər dövlətinin yaranmasında və
yüksəlişində türkdilli etnosun həlledici və birinci dərəcəli rol oynadığını
təsdiq edən çoxlu material toplanmışdır və sistemləşdirilmişdir.Fikrimizcə,
onun əsərinin qiymətli cəhəti də elə bundadır.
Təəssüf ki, F.Sümerin əsəri Türkiyə taeixşünaslığına xas olan bəzi
nöqsanlardan və bitərəflilikdən azad deyildir. Özünün əvvəlki əsərlərində də
o, Azərbaycan tarixini Türkiyə tarixinin əlavəsi kimi təsvir eməyə, Kiçik
Asiyanı – anadolunu “Ana Vətən” kimi, yəni Azərbaycan əhalisinin
köçetmə və türkləşmə mənbəyi kimi təsdiq etməyəcəhd göstərmişdi.
Bununla belə, yaxşı məlumdar ki, Azərbaycan, türkdilli əhalinin Orta
Asiyadan Kiçik Asiyaya köçetmə hərəkatının yolu üzərində yerləşirdi və
Türkiyənin özünə nisbətən daha əvvəl türkləşmişdi.
O, coğrafi əlaməti əsas götürərək Səfəvilər dövlətinin yaranmasında
Anadolu türklərinin rolunu göylərə qaldırmağa, onların adına müstəsna
36

xidmətlər yazmağa, “İran türklərinin” (yəni azərbaycanlıların) iştirakını isə
azaltmağa səy göstərir.”Türklərin etnolinqvistiq və digər fərqlərini nəzərə
almayan müəllifin bu fikri felən doğru deyildir. F.Sümerin digər bir
müddəası da ən ciddi etiraz doğurur ki, guya Səfəvilər dövləti bütün XVI əsr
ərzində və sonralar yalnız Anadoludan gələn tayfalar, yəni türkiyə
qızılbaşları hesabına mövcud olmuş və inkişaf etmişdir. Əsərin sonunda
müəllifin çıxardığı nəticələrin bir çoxu əsaslandırılmır, mətnin materialına
uyğun gəlmir. Biz F.Sümerlə mübahisəmizə aşağıda bir daha
qayıdacağıq133.
Səfəvilər dövlətini “konqlomerat imperiya” kimi şərh edən
baxışlarla razılaşmaq çətindir. Keçmiş sovet tarix elmində bu anlayış bir
qayda olaraq,natural təsərüffatın tam hökmranlığı, əmtəə - pul
münasibətlərinin başlanğıc vəziyyəti, vilayətlərin güclü iqtisadi əlaqəsizliyi
ilə xarakterizə olunan quldarlıq dövrünün və ilkin feodalizmin dövlət
birləşmələrinə münasibətdə işlədilir. Buna görə də “konqlomerat imperiya”
anlayışını inkişaf etmiş feodal münasibətləri dövlətlərinə, o cümlədən bu
dövlətlərdən biri olan XVI – XVII əsrlər Səfəvilər dövlətinə aid etmək
qanunauyğun sayıla bilməz.
Digər tərəfdən, qədim və ilk orta əsrlər dövlətlərinin (məsələn,
Əhəmənilər, yaxud Sasanilər dövlətinin) keçmiş sovet tarix elmində
“konqlomerat imperiya”lar kimi təfsir olunması onların İran (fars)
padşahlıqları kimi səciyyələndirilməsinə heç də mane olmamışdır. Bu
zaman “İran”anlayışına tam aydın bir məna verilir ki, öz tərkibinə əhalisi
fars olmayan çoxlu ölkə və vilayətləri daxil etmiş bu imperiyalarda hakim
mövqe, rəhbər rol fars etnik elementinin yuxarı təbəqələrinə məxsus
olmuşdur. Bu mülahizələr baxımından Səfəvilər dövlətinin (imperiyasının)
yaranmasında və tarixində Azərbaycan etnosunun həlledici rol oynadığını
demiş olsaq, mübaliğəyə yol vermərik.

37

II FƏSİL
SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİNİN YARANMASI VƏ
MÖHKƏMLƏNMƏSİ TARİXİNDƏN
38

Sülalənin etnik mənsubiyyəti məsələsinə dair
Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilərin etnik mənşəyi xüsusi, ətraflı
tədqiqat tələb edən yeni problem deyildir. Lakin xarici tarixşünaslığın bütün
Səfəvilər sülaləsini farslaşdırmaq üçün inadlı və elmi məqsəddən uzaq olan
cəhdləri ilə əlaqədar olaraq bu məsələ əhəmiyyət kəsb edir. Ədalət naminə
demək lazımdır ki, Səfəvilərin etnik mənşəyi məsələsi indiyədək mübahisə
mövzusu olmuşdur. Lakin V.V.Bartoldun sülalənin türk mənşəli olması
barədə söylədiyi fikir daha mötəbərdir və mənbə məlumatları ilə təsdiq edilir.
Alim bu sülalənin eponimi və banisi Şeyx Səfiəddin (1252-1334) və onun
nəslindən bəhs edərkən göstərirdi ki,”bu Ərdəbil şeyxləri, şübhəsiz, fars
deyil, türk mənşəlidirlər”1. İ.P.Petruşevski də eyni fikri söyləmişdir: “İlk
Səfəvi şeyxləri Ərdəbildə yaşamışlar, onların doğma dili Azərbaycan dili
olmuşdur”2.
Bu məsələni aydınlaşdırmağın mürəkkəbliyi onunl ələqədardır ki,
Səfəvilərin uzaq əcdadları barədə məlumatları özündə əks etdirən yeganə
mənbə Təvəkkül ibn İsmayıl ibn Bəzzazın “Səfvət əs – səfa” (“Saflığın
saflığı”) adlı agioqrafik əsəridir. Dərviş Təvəkkülün əsəri möcüzələr
haqqındadır,tipik sufi kitabıdır və XIV əsrin ikinci yarısında təetib
olunmuşdur. Tədqiqatçıların belə bir fikri diqqətə layiqdir ki, çox az – az
əlyazmalar “Səfvət əs – səfa” qədər dəyişikliyə məruz qalmışdır.
Əhməd Kəsrəvi Təbrizi bu əsərin müqatisəli tədqiqi ilə məşğul
olmuş, xeyli əvvəl V.V.Bartold tərəfindən söylənmiş belə bir nəticəyə
gəlmişdir ki, Səfəvilərin əcdadları heç də seyidlər (Məhəmməd
peyğəmbərin) nəslindən olanlar deyillər və onların nəsil şəcərəsini sonralar
Səfəvi tarixşünasları uydurmuş və İbn Bəzzazın əsərinin mətninə daxil
etmişlər3.
Əhməd Kəsrəvi Şeyx Səfinin ərəblərlə əlaqəsinin olmadığını sübut
etdikdən sonra onu türk də hesab etmir və kürd mənşəli olduğunu söyləyir.
Digər İran müəllifləri (məsələn, S.Rəhimzadə4 və N.Şeybani5) Ə.Kəsrəvinin
şübhəsinə və dəlillərin zəifliyinə məhəl qoymur, onun Səfəvilərin kürd
39

mənşəli olduğu barədəki ehtimalını şəksiz həqiqət kimi qələmə verir və
bununla da bütün Səfəvilər sülaləsini iranlılaşdırmağa səy göstərirlər.
İran tarixçisi M.Məşkur Şah İsmayıldan bəhs edərkən onu türk
hökmdarı kimi deyil, xüsusi şərait ucbatından türkcə danışmağa türkcə
şeirlər yazmağa “məcbur olan” iranlı kimi6 qələmə verir. Bu müəllif İranda
yaşayan azərbaycanlıların etnik mənşəyini belə izah edir: “İran türkləri
türkman və ya tatar irqinin məhsuludur. Azərbaycan tatarları türkcə
danışsalar da, felən iranlıdırlar; onlar saf iranlıların mənşəcə türkman, yaxud
tatar irqi ilə qarışığını təşkil edirlər”7
Qeyd etmək lazımdır ki, İran müəllifləri Səfəvi sülaləsinin mənşəyi
haqqında öz konsepsiyalari ilə istisnalıq təşkil etmirlər. Məsələn, türk
müəllifi Zəki Vəlidi Toqan da Səfəvilərin mənşəyinə həsr olunmuş
məqaləsində onların kürd mənşəli olduğunu əsaslandırmağa cəhd göstərir8.
Ə.Kəsrəvinin əlavə və saxtalaşdırma hesab etdiyi “Səfvət əs – səfa”dan kürd
qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi haqqındakı rəvayətinə əsaslanan Toqan,
bu yürüşü hicri 416 (1025)cı ildə Rəvvadilərin Azərbaycanı tutması ilə
eyniləşdirir. Toqan belə ehtimal edir ki, Şeyx Səfinin əcdadları kimi,onun
mənəvi hamisi olan Şeyx zahidin əcdadları da “Rəvvadilərin hərbi
əməliyyatları zamanı Gilin və Ərdəbilə gəlmiş, Muğan və Arran
vilayətlərində islamı yaymışlar”9. Lakin Toqanın sözlərinə görə, XVI əsrin
əvvəlinə kimi “Ərdəbilin kürd şeyxinin” nəsli “tamamilə türkləşmişdir”10.
Türk müəllifi öz mülahizələrini belə yekunlaşdırır: “Hökmdarlar (I Şah
İsmayıl və I Şah Təhmasib) özlərinin kürd mənşəyini tarixdən silmək, kürd
Firuzşahı peyğəmbərin nəslinə aid etmək və Şeyx Səfinin türk şiə şeyxi, türk
poemalarının müəllifi olduğunu sübuta yetirmək üçün əllərindən gələni
etmişlər”11. Toqan da bir çox başqaları kimi özlərinin kürd mənşəyini
gizlətməyin Səfəvilərə nə üçün lazım olduğunu izah etməyi zəruri bilmir.
“Səfvət əs – səfa”da Şeyx Səfiəddinin etnik mənsubiyyətinə dair
məlumatlar vardır. Səfəvilərin mənşəcə fars olduğunu sübut etmək arzusu ilə
hərəkət edən müəlliflərin bu barədə “susması” tamamilə başa düşülə bilər.
Çünki Şeyx Səfinin səyahətləri haqqındakı rəvayətlərdə onun dəfələrlə
40

“türkün piri” (pir-i türk) 12 adlandırıldığını görməmək mümkün deyildir. Bu
mənada Şeyx Səfinin fars torpağı olan Şirzada öz müridləri ilə görüşləri və
söhbətlərindən bəhs edən hekayədə ona dəfələrlə türk kimi müraciət
olunması çox səciyyəvidir:”Yüksək mənsəb sahibi olan və bütün Farsda
cəsarəti ilə tanınn əmir Abdulla (Səfiyə müraciət edərək – O.Ə.) dedi: “Ey
türk piri...”13. Mövlanə Əhməd və Mövlanə İbrahim Təbrizi Səravi qeyd
edirdilər ki, (biz) Ərdəbilə gəldik. Şeyxin yanında (evində), qoy (Allah) onun
ruhunu əziz tutsun,bizin üçün qara çörək və su gətirdilər. Qəflətən bir neçə
türk daxil oldu. Onlar üçün ağ çörək və bal gətirdilər”14. Deməli, Şeyx
Səfinin evində (hücrəsində) türklərə üstünlük verilirdi. Təvəkkül ibn
Bəzzazın əsərində şeyxin “türk kəndində” (deh-i türk)15 olmasından söz açılır
ki,bu da Səfi dövründə Ərdəbil ərazisinin türk əhalisinə işarədir16.
Şeyx Səfinin türklərə mənsub olunduğunu göstərən buna bənzər
fikirlər “Səfvət əs-səfa”nın bütün nüsxələrində vardır. Səfəvilərin guya öz
uzaq əcdadlarının etnik mənşəyini şüurlu surətdə saxtalaşdırmaq istədiklərini
söyləmək üçün də hüç bir əsas yoxdur. Səfəvilər sülaləsinin əzəldən kürd,
yaxud İran mənşəli olması haqqındakı ehtimal damötəbər mənbələrin
məlumatlarına əsaslanmır. Həm də Şeyx Səfiəddinin türk etnosuna mənsub
olması, çətin ki, şübhə doğura bilər.

Ərdəbil feodallarının türkdilli tayfalarla əlaqələri tarixindən
Səfəvilərin Kiçik Asiyanın türk tayfaları ilə əlaqələri hələ XIII əsrin
sonu-XIV əsrdə yaranmışdı. ”Tarix-i Əmini”nin yaxşı məlumatlı müəllifi
olmuş Fəzlullah Ruzbihan qeyd edirdi ki, Talış əmirləri onun (SəfiəddininO.Ə.) mənzilini özlərinin sığınacaqlarına çevirmişdilər və Rumun böyük
adamları ona baş çəkirdilər”17. Bu əlaqələrə dair daha qəti işarələr Şeyx Xacə
Əlinin (Sultan Əlinin) dövrünə aiddir. Kiçik Asiya yürüşündən sonra geri
qayıdarkən Teymurun Ərdəbildən keçməsi barədə rəvayət də məlumdur.
İstilaçı,şeyxin xahişi ilə Kiçik Asiyadan olan əsirləri azad etmiş və onları
Səfəvi şeyxlərinə xidmət etmək üçün Ərdəbil ətrafında yerləşdirmişdi.
41

Teymurun fərmanına əsasən Rum hökmdarlarına əmr edilirdi ki, özlərinin
Ərdəbildə yaşayan mürşidinin görüşünə gəlmək istəyən Anadolu müridlərini
sıxışdırmasınlar və bu işə maneçilik törətməsinlər. Şeyx bütün Kiçik Asiya
tayfalarına öz nümayəndələrini (xəlifə və pirə) təyin etmişdi19. Həmin
əsirlərin nəsilləri sonralar “rumlu sufiləri” (“sufiyan-i rumlu”)19 adlandırıldı.
XV əsrin birinci yarında – Şeyx cüneyd və Şeyx Heydər zamanında
Səfəvilərin Kiçik Asiya və Şimali Suriya tayfaları ilə əlaqələri
möhkəmlənmişdi.1449-cu uldə Cahanşah Qaraqoyunlu tərəfindən
Ərdəbildən sıxışdırılıb çıxarılan Cüneyd Kiçik Asiyaya - Qaramana
getmişdi20. O, Kilikiyada ikən türkdilli varsaq tayfası daxilində ciddi
fəaliyyət göstərmişdi. Yerli hakim tərəfindən qovulan şeyx Suriyanın ən
şimal hissəsinə - Misirin məmlük sultanının hakimiyyəti altında olan Mərəş,
Antakya və Kilis bölgələrinə gəlib çıxmışdı. Cüneyd bu bölgədə adı çəkilən
baçqa bir türkdilli, zülqədər tayfasının daxilində şiəlik təbliğatı apardı.
1456-cı ildən 1459-cu ilədək Cüneyd, o vaxt hələ az tanınan Diyarbəkir
hakimi Ağqoyunlu Uzun Həsənin yanında olmuşdu. Uzun Həsən öz
düşməni Cahanşahla mübarizədə Səfəvi şeyxlərinin köməyini təmin etmək
arzusu ilə öz bacısını Şeyx Cüneydə ərə verdi. Tarixçilərin göstərdiyi kimi,
bu nigahın sorağı Kiçik Asiyanın və Suriyanın ən uzaq guşələrinə yayıldı və
“əvvəlki şeyxlərin” xəlifələri Cüneydin görüşünə gəldilər21.
Şeyx Heydəri (1460-1488) əvvəlcə Rum, Talış və Qaracadağ
sakinləri müdafiə etdilər.1488-ci ilin yazında, Dağıstana sonuncu yürüşü
zamanında isə onun qoşununda şamlı tayfası da var idi22.
Ağqoyunlu Rüstəmin tərəfində Baysunqur23 əleyhinə çıxış edən
Şeyx Sultan Əlinin (Heydərin böyük oğlu) silahdaşları arasında türkdilli
qacar (Qarapiri bəy Qacar), şamlı (Hüseyn bəy Lələ Şamlı) və qaramanlı
(Rüstəm bəy Qaramanlı) tayfalarının adları çəkilir. Sonuncu iki nəfər sağ
cinaha başçılıq edirdi. Sultan Əli həlak olmazdan (1494) əvvəl İsmayılı
təriqət şeyxi vəzifəsinə təyin etdi və onu özünün ən yaxın silahdaşları ilə
Ərdəbilə göndərdi.
42

Sultan Əlinin həlak olmasından sonrakı hadisələr ədəbiyyatda
kifayət qədər əks olunmadığı üçün, onların üzərində bir qədər ətraflı dayanaq.
Heydərin oğlanlarının Ərdəbilə qaçması.
Onların həyatının Gilan dövrü
Sultan Əlinin qızılbaşları Ərdəbil yaxınlığındakı Şəmasi adlı yerdə
darmadağın edildikdən sonra sədaqətli sufilər Şeyx Heydərin oğlanları
İsmayıl və İbrahimə Ərdəbildə gizlənməyə kömək etdilər. Onların ardınca
Heydərin oğlanlarını hər vasitə ilə tutmaq və məhv etmək tapşırığını almış
Eybə Sultanın dəstələri şəhərə daxil oldular. Eybə Sultanın dəstələri şahid
təfsilatı ilə həmin hadisələri danışan anonim salnaməçinin dediyinə
görə,”Ərdəbil əhalisinə münasibətdə zorakılığa və təzyiqə əl atdılar,qətl və
qarətlərə başladılar”. İsmayıl, anası Aləmşah bəyimin ilk vaxtlar onları
gizlətdiyi Şeyx Səfiəddin məqbərəsini tərk edərək, Qazi Əhməd Kakuli adlı
Səfəvi müridlərindən birinin evinə köçdü və üç gün ərzində orada qaldı.
Sonra isə yeddi yaşlı oğlan Xancan25 adlı qadının himayəsinə verildi.
İsmayıl,Şeyx Cüneydin qızlarından biri olan və burada ona baş çəkən bibisi
Paşa xatun (Məhəmmədi bəy Türkmanın arvadı) istisna olmaqla hamıdan
gizlənərəkbir ay həmin qadının himayəssində qaldı26. Paşa xatun İsmayılı
zülqədər tayfasından olan Übayi-cərrahə adlı qadının yanına gətirdi. Həmin
qadının evi “rumluların məhəlləsində” (“məhəlleyi rumiyan”), Şeyx Xacə
Əlinin azad edərək Ərdəbilə yerləşdirdiyi Teymurun türk əsirlərinin nəsilləri
yaşayan məhəllədə idi. Eybə Sultan Rüstəmdən İsmayılı və onun qardaşını
hər vasitə ilə tapmaq barədə təkidli göstərişlər alırdı. O, Ərdəbili “məhəlləməhəllə,ev-ev” axtarırdı, lakin bunun nəticəsi olmurdu. Eybə Sultanın
adamlarının onun məhəlləsində axtarışlara başladığından xəbər tutan Üba,
İsmayılı ehtiyatla öz evindən çıxarır, və Ərdəbilin Cümə məscidinə gətirərək
Allahvermiş ağanın dəfn edilmiş olduğu sərdabədə yerləşdirir. Üba
hərdənbir Aləmşah bəyimin yanına gəlir və ona oğlu İsmayılın sağ-salamat
olduğunu xəbər verirdi27. Lakin bir qədər keçdikdən sonra Üba İsmayılın
olduğu yeri dəyişdirməyin zəruriliyini yenidən hiss etdi. Həmin məsciddə
43

Eybə Sultanla döyüşdə yaralanmış qızılbaşlardan biri də gizlənmiş və həkim
köməyi üçün Übaya müraciət etmişdi. Üba müridi İsmayılla görüşdürdü.
Mürid İsmayıla xəbər verdi ki,”Şəmasi kəndindəki döyüşdən qaçmaqla
canını qurtarmış 80 sufi Ərdəbilin ətrafındakı Baqrov dağında gizlənərək ona
xidmət etmək üçün fürsət axtarır”. Mürid, Übanın məsləhəti ilə Ərdəbili tərk
etdi və sağ qalmış qızılbaşların arasında olan Rüstəm bəy Qaramanlıya
İsmayıl barədə məlumat vermək üçün həmin dağa tərəf yola düşdü. Rüstəm
bəy gecə yarısı öz adamları ilə gizlicə şəhərə gəldi. İsmayılı məsciddən
götürüb adı çəkilən dağa yola düşdüvə oğlanı Kərkan kəndində xətib
Fərruxzadın evində gizlətdi.Mənsur bəy Qıpçaği, Hüseyn bəy Lələ, Qırx
Seyyidi Əli, Çulban bəy, Xadim bəy Xəlifə, Dədə bəy, Göy Əli bəy və digər
sufilər özlərinin gənc rəhbərini təhlükədən harada daha yaxşı rorunmağın
mümkünlüyü barədə məsləhətləşməyə başladılar. Qərara alındı ki, İsmayıl
Məhəmməd bəy Türkmanla (İsmayılın bibisi Paşa xatunun əri) və onun
qardaşı Əhməd bəylə çoxdan bəri yaxşı münasibətdə olan Rəşt hakimi
Əmirə İshaqın evinə aparılsın28. Bu səfər zamanı İsmayılı Rüstəm bəy
Qaqmanlı, Əhmədi bəy və onun qardaşı Məhəmmədi bəy Türkman 80
nəfərlik qızılbaş dəstəsi ilə müşayiət edirdilər. Onlar əvvəlcə Tulunav hakimi
Əmirə Müzəffərin evinə gəldilər. Bundan xəbər tutan Eybə Sultan Əmirə
Müzəffərə qasidlə məktub göndərərək Heydərin oğlanlarını təslim etməyi
tələb etdi. Onlar Xalxal hakimi Cagir bəy Pornakdan da eyni məzmunlu
məktub aldılar. Bu tələblərə əhəmiyyət verməyən Əmirə Müzəffər qardaşları
Kəskərə göndərdi. Ondan bu barədə müvafiq tapşırıq almış yerli hakim
Əmirə Səyavuş onları öz evində qəbul etdi. Dördüncü gün İsmayılın dəstəsi
Rəştə doğru hərəkət etdi. İsmayılın tərəfdarları Rəşt hakiminin dəvətinə
baxmayaraq,onu “Ağ məscid” deyilən yerdə yerləşdirməyi üstün tutdular.
Rəştdə olduğu zaman İsmayıla daim məscidin qonşuluğunda yerləşən
zərgərlik dükanının sahibi olan Əmirə Nəcm adında yerli sakin qulluq
etmişdi29.
Rəşti də təhlükəsiz hesab etməyən sadiq müridlər İsmayıla Lahicana,
Gilanın Biyepiş vilayətinin hakimi Karkiya Mirzə Əlinin sarayına keçməkdə
kömək etdilər30. Lahicanda İsmayılı və onu müşayiət edənləri mehribanlıqla
44

qarşıladılar və Key Əfridun mədrəsəsi ilə üzbəüz binada yerləşdirdilər.
Karkiya Mirzə Əli özünün hörmətli qonaqlarına hər cür diqqət göstərirdi.
Tanınmış yerli alimlərdən biri-Şəmsəddin Lahici ərəb və fars dillərini
öyrətmək, Quranı oxumaq üçün İsmayılın və onun qardaşının tərbiyəçisi
təyin olundu31.
Bununla belə Ağqoyunlu Rüstəm İsmayılla hesablaşmaq ümidini
itirmirdi. İsmayıl Gilana qaçdıqdan az sonra Eybə Sultan Übanı həbs etməyə
və ondan İsmayılın Ərdəbildə qaldığı yeri öyrənməyə nail oldu.Üba
Rüstəmin əmri ilə Təbrizin bazar meydanında edam edildi. İsmayılın
qaçırılmasının təşkilinə kömək etmiş Məhəmmədi bəyin və onun qardaşı
Əhmədi bəyin əmlakı hökumət tərəfindən müsadirə olundu32. Rüstəm
padşah İsmayılı qaytarmaq tələbi ilə Karkiya Mirzə Əliyə dəfələrlə
hədələyici məktublar göndərir, lakin Lahican hakimi hər dəfə üzürlü
bəhanələr gətirməklə onun tələblərini rədd etdi.
İsmayıl Lahicanda təqribən 6 il qaldı. Bu, həddi-büluğ yaşına
çatmaq və yeni çıxışa hazırlaşmaq üçün zəruri idi. Bütün məsələləri həll
edən qızılbaş əmirlərinin hasablamalarına görə, Ağqoyunlu şahzadələri
arasındakı ara müharibələri və onların dövlətinin dağılması İsmayılın
qalibiyyətli yürüşünü asanlaşdırmalı idi. Bura, İsmayılın yanına itaətkar
olduqlarını bildirmək üçün, xüsusilə Rum, Qaracadağ və Əhərdən çoxlu
tərəfdarlar gəlirdi33.

Ərzincana yürüş
1499-cu ilin avqustunda, Şeyx Heydərin 13 yaşlı oğlu İsmayıl
Lahicandan Ərdəbilə yola düşəndə onu yeddi nəfərdən ibarət ən yaxın
şəxslər müşayiət edirdi; Hüseyn bəy Lələ Şamlı, Əbdüləli bəy Dədə (Dədə
bəy), Xadim bəy Xüləfa, Rüstəm bəy Qaramanlı, Bayram bəy Qaramanlı,
İlyas bəy Ayğut oğlu Xunuslu və Qarapiri bəy Qacar. Onlar Deyləmdən
keçib Taroma gəldilər.Müasirin xəbər verdiyi kimi, dayanacaqlar zamanı
İsmayılın dəstəsinə
“Rum və Şam” taufalarından tərəfdarlar
45

qoşulurdular.Artıq Taromda sayı 1500 nəfərə çatmış qızılbaş qüvvələrinə
baxış keçirildi.
Nəticə etibarilə, İsmayıl Gilandan birbaşa Ərdəbilə gəlməyib,
cənuba və cənub-qərbə doğru-Xalxal tərəfə dolama yolla kiçik bir dövrə
vurdu. İsmayılın anonim tarixçisi xəbər verir ki,yerli hakim Əmir
Hüsaməddindən ehtiyat edən İsmayıl Taromu tərk etdi və xalxala doğru
irəlilədi. Birinci dayanacaq Bərəndik kəndində oldu. Sonrakı gün o, ”Şam-i
Qızılüzən” adı ilə tanınan və şamlı tayfasına mənsub olan şumluq
torpaqlarda dayandı34.
Həm də şamlı tayfasının Xalxal rayonunda Qızılüzən çayının
sahillərində cəmləşdiyi qeyd edilir. Deməli, göstərilən dolama yolu gedib
dövrə vurmaq burada yaşayan şamlı tayfasını qızılbaşların bayrağı altına
toplamaq məqsədi ilə edilmişdi.
Göstərilən məlumatlaradn belə nəticəyə gəlmək olar ki, rumlu və
şamlı etnonimləri ilə tanınan türkdilli tayfalar Azərbaycanda XVI əsrdən
xeyli əvvəl yaşamışlar.
İsmayıl və onun dəstələri hicri 905 (1499-1500)-ci ilin qışını
Xəzər dənii yaxınlığında, Astara ərazisindəki Ərcüvan adlı yerdə
keçirmişdilər35. Onlar burada Azərbaycanın cənub hissəsindən olan Səfəvi
tərəfdarlarına qoşunla birləşdirmək üçün vaxt qazandırmaq məqsədilə
dayanmışdılar. Qızılbaş rəhbərlərinin müşavirəsində Kiçik AsiyayaƏrzincana hərəkət etmək qərarı verildi. Qızılbaş rəhbərləri belə hesab
edirdilər ki, İsmayıl orada Kiçik Asiya və Suriyada olan tərəfdarlarına yaxın
olacaqdır. Onlar İsmayılın yürüşündən xəbər tutub onun bayrağı altına
toplanacaqlar36.
1500-cü ilin yazında İsmayıl Ərcüvandan Araz çayının şimalındakı
dağlıq rayona, Göyçə gölünün cənub sahillərinə doğru hərəkət etdi.İbrahim
Əmininin verdiyi məlumata görə, bu vilayərdə İsmayılın qoşunu tərkibində
ərəşli və zülqədərli tayfaları çıxış edirdilər37.
Deməli, İsmayıl Azərbaycan hüdudlarını tərk edərək Kiçik
Asiyaya daxil olmazdan əvvəl onun qoşunu tərkibində şamlı, rumlu, ərəşli,
zülqədər tayfalarının, həmçinin də Qaradağ, Əhər və Talış sufilərinin adları
46

çəkilir. Həmin vaxtda qoşunun sayı haqqında mənbələrdə, yürüşə başlarkən
(taromda) 1500 rəqəmindən başqa digər məlumat yoxdur. Mənbələrdə
göstərilir ki, Azərbaycandan keçən yollarda (Xalxal, Ərcüvan və başqa
yerlər) İsmayıla çoxsaylı tərəfdarlar qoşulmuşdu. Belə düşünmək məntiqi
olar ki, Anadoluya daxil olarkən İsmayılın qoşunu xeyli artmış və bir neçə
min nəfərə çatmışdı.
Bəzi müəlliflər38 belə fikirdədirlər ki, İsmayıl Səfəvinin qoşun
hissələrinin əsas kütləsini Kiçik Asiyadan (Anadoludan) və Suriyadan olan
qızılbaşlar təşkil etmiş və guya Azərbaycan sakinlərinin İsmayılın
yürüşündə iştirakı çox cüzi olmuşdur. F.Sümerin təbirincə deyilsə,”Səfəvilər
təriqətinin başı Azərbaycan şəhəri olan Ərdəbildə, bədəni isə Anadoluda
yerləşmişdi”. İsmayılın Ərzincana hərəkət etməsi sayəsində, “baş bədənlə
birləşdi”. Halbuki elə yuxarıda şərh etdiyimiz mənbə məlumatlarından
çıxardığımız nəticələr bu fikri təkzib etmək üçün kifayətdir.
İsmayıl Çuxursədi keçdikdən sonra Doqquz Ulam adlı yerə
gəldi.Burada Kiçik Asiya qızılbaşları dəstəsinə başçılıq edən Qaraca İlyas
ona qoşuldu39. İsmayıl daha sonra öz dəstəsi ilə Kiçik Asiyaya doğru hərəkət
etdi və “Arazın mənbəyindəki ustaclı40 tayfasının yaşadığı Mingöl yaylağına
gəldi.O, Tərcan ərazisindəki Kağızmandan və Sarıqaya yaylağınndan
keçərək son məqsədə-Ərzincana çatdı. Mənbələrin məlumatına görə,burada
yayın sonu və payızın əvvəlində (hicri 906-cı ilin əvvəli) İsmayılın
bayraqları altında türkdilli şamlı, ustaclı, rumlu, təkəli, zülqədər, əfşar, qacar,
varsağ tayfalarından, həmçinin “Qaradağ sufilərindən” ibarət 7000 qazi
toplanmışdı41.
Mənbələrin verdiyi məlumatlara görə, Ərzincanda, qızılbaş
ağsaqqallarının müşavirəsində hərbi yürüşün istiqaməti məsələsi müzakirə
olunmuşdu. Bəziləri qüvvələrin kifayət qədər olmamasını əsalandırıb,
qarşıdan gələn qışı Ərzincanda keçirmyi və əlavə qüvvələr gəlməsini
gözləməyi, yaz gəldikdə (1501-ci il) isə Azərbaycana,Əlvəndə qarşı yürüşə
başlamağı,digərləri qarşıdan gələn qışda Gürcüstanda cihad həyata
keçirməyi, üçüncülər isə, Çuxursəd ərazisinə yola düşməyi və orada
qışlamağı təklif edirdilər. Lakin bu təkliflərdən heç biri qəbul olunmadı.
47

Qərara alındı ki, təxirə salmadan mövcud qüvvələrlə başlıca zərbə
Səfəvilərin qəddar düşməni olan şirvanşah Fərrux Yəsara qarşı
yönəldilsin42.

Şirvanşah Fərrux Yəsarla vuruşma
1500-cü ilin sonunda, Gülüstan qalası yaxınlığında,Cəbani adlı yerdə
İsmayılla Şirvanşah arasında döyüş başlandı. Qızılbaş qoşununun sağ
cinahında şamlı,solunda isə ustaclı tayfalarının üzvləri durmuşdular.İsmayıl
özü isə mərkəzdə mövqe tutmuşdu: təkəli, rumlu və zülqədər tayfaları
gözətçi dəstələri (çərxçiyan) təyin edilmişdilər. Döyüşdə iştirak etmiş
qızılbaş başçıları sırasında tayfa əlamətləri göstərilməklə aşağıdakı dövlət
sütunlarının adları çəkilir: Abidin bəy Tavaçı Şamlı, Hüseyn bəy Lələ Şamlı,
Məhəmməd bəy Ustaclı, Əhməd bəy Sufi oğlu Ustaclı, Bayram bəy
Qaramanlı, Qılınc bəy Qaramanlı, Qaraca İlyas Bayburtlu,(Çuş Mirzə),
İlyas bəy Xunuslu, Sultanşah bəy Əfşar, Dana bəy Əfşar, Xəlil bəy
Möhddar, Hüseyn bəy Süfrəçi Əfşar, Piri bəy Pərvanəçi Əfşar, Lələ
Məhəmməd Təkəli, Bəkir bəy Cagirli, Piri bəy Qacar, Salman bəy Həzin
Zülqədərli43.
Döyüşün əvvəlində İsmayılın özünün olduğu mərkəz istisna
olmaqla qızılbaşların döyüş nizamı hər iki cinahda pozuldu.Şirvanlılar sanki
üstünlük əldə etmişdilər. Lakin onların piyada qoşununun hücumunu Səfəvi
süvarisi qarşıladı.Salnaməçilər xəbər verirlər ki, hələ 14 yaşı tamam olmamış
İsmayıl ön sıralarda vuruşur, şəxsi nümunəsi ilə öz tərəfdarlarının döyüş
ruhunu artırırdı. Şirvan qoşunu məğlub olub qaçmağa üz qoydu. Tək qalan
şirvanşah Fərrux Yəsar atını Buğurt qalası istiqamətində çapmağa baçladı.
Onun şirvanşah olduğunu bilməyən bir dəstə qızılbaş,atlını təqib edərək
Gülüstan qalasından bir qədər aralıda ona çatdılar. Fərrux Yəsar anonim
tarixçinin Hüseyn bəy Lələnin “cilovdarı” adlandırdığı Şahgəldi ağa adlı
qızılbaş tərəfindən vurulub atdan salındı. O, şirvanşahın başını kəsərək
İsmayıla gətirdi. Fərrux Yəsarın meyiti onun atını tanımış əsir şirvanlılar
48

tərəfindən tanındı. Ölənlərin başlarından “minarələr ucaldıldı”, ələ keçirilmiş
qənimət qızılbaşlar arasında bölüşsürüldü. İsmayıl üç gün döyüş meydanında
qaldı,sonra isə Şamaxıya qayıtdı və şəhər əyanları tərəfindən ehtiramla
qarşılandı44. Fərrux Yəsarın oğlanlarından biri-təsvir olunan döyüşdən
salamat çıxmış İbrahim (Şeyxşah) Xəzər sahilindəki Şəhrinov şəhərinə45
gələrək atasının qoşunundan sağ qalanlarını toplamağa başladı. Lakin Xadim
bəy Xüləfanın (Xüləfa bəy) yürüşündən xəbər tutara, gəmilərə oturub Gilana
üzdü. Şeyxşahın ardınca gəlmiş İsmayıl bir neçə gündən sonra Şəhrinovu
tərk edib hicri 906 (1500-1501)-cı ilin qışını keçirmək məqsədilə
Muğandakı Mahmudabada yola düşdü46. Salnaməçilərin xəbər verdiyi kimi,
burada İsmayıla bildirdilər ki, Bakı əhalisi Səfəvilərin nümayəndələrinə itaət
etməkdən və “xərac verməkdən” imtina edir. Belə olduqd İsmayıl,
Məhəmməd bəy Ustaclını və İlyas bəy Xunuslunu Bakını tutmaq üçün
göndərdi.

İsmayılın Bakını mühasirəyə alması və tutması
XV əsrdə Bakı Azərbaycanın iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzi və Xəzər
dənizindəki ən mühüm limanı idi. Şamaxı ilə yanaşı Bakı da Şirvan
hökmdarlarının iqamətgahı sayılırdı. Böyük sərvətləri ilə məşhur olan
Şirvanşahlar sarayı burada yerləşirdi, qızılbaş rəhbərlərinin planlarında bu
sərvətlərə sahib olmağa səy göstərilməsi əhəmiyyətli yer tuturdu.
Bakı möhkəm qala idi və onu tutmaq çox da asan iş deyildi.
Salnaməçilər xəbər verirlər ki,qızılbaş sərkərdələri onlara Makedoniyalı
İsgəndərin səddi kimi görünən Bakı qalasının əzəmətli mənzərəsinə, onun
yüksək divarlarına və qüllələrinə valeh olmuşdular47. Anonim tarixçinin
məlumatına görə,qala üç tərəfdən Xəzər dənizinin suları ilə əhatə
olunmuşdu,qurudan isə qala divarları boyunca “həqiqətən də dənizə
bənzəyən”48 geniş və dərin xəndək uzanırdı. Bu,onu göstərir ki,xarica
təhlükə zamanı Bakının qala xəndəkləri su ilə doldurulurdu. İbrahim Əmini
yazır ki, qala xarici aləmlə dörd qapı ilə əlaqə saxlayırdı ki, onlardan üçü də
49

dənizə və yalnız biri quruya çıxırdı.
Bakı sakinləri IX əsrdən Şirvanşahların təbəələri idilər və
hakimiyyətləri dövründə şəhərin müəyyən iqtisadi inkişaf səviyyəsinə nail
olduğu Dərbəndilər sülaləsinə xüsusilə sadiq idilər. Müasirləri bakılıları igid
və qorxmaz,mahir döyüşçülər kimi səciyyələndirirdilər49. Mühasirəyə
alınanlar qala istehkamlarının keçilməzliyinə,çoxlu silah ehtiyatına, döyüş
sursatı və ərzaq bolloğuna da xüsusi ümid bəsləyirdilər. Onlar qala
divarlarına yaxınlaşan qızılbaşların üzərinə minlərlə oxlardan, həmçinin
tüfənglərdən ölüm yağışı yağdırırdılar.
Qalanı ələ keçirmək üçün sərkərdələrinin göstərdiyi cəhdlərin
müvəffəqiyyətsizliyini görən İsmayıl 1501-ci il yazın əvvəlində özünün
başlıca qüvvələri ilə Mahmudabaddan Bakıya hərəkət etdi50. Anonim tarixçi
göstərir ki, əmirlərin müşayiəti ilə şəhərə yaxınlaşan İsmayıl qala divarlarını,
qüllələri,qapıları və xəndəyi bir-bir gəzib nəzərdən keçirdi. Qalaya
hücumun çətinliklərlə bağlı olacağını və itkilərlə nəticələnə biləcəyini başa
düşən Səfəvilər bakılıları dilə tutub şəhəri təslim etməyə razı salmağı qərara
aldılar. Qalanın müdafiəsinə, təəssüf ki, mənbələrin adını bizim üçün
saxlamadığı Fərrux Yəsarın oğlu olan Qazı bəyin arvadı başçılıq edirdi51.
Digər mənbələrdən fərqli olaraq anonim tarixçi Qazı bəyin arvadının nadir
təsvirini verir. O (Qazı bəyin arvadı) “ həmin ölkənin idarə olunması
işlərində tam iqtidara və səlahiyyətə malikdir, Qazı bəy isə hakimiyyətə
malik deyildi və arvadının qorxusundan heç bir işə qarışmırdı”52.
Anonim tarixçi məlumat verir ki, İsmayıl öz səfirini “Qazı bəyin və
onun arvadının” hüzuruna göndərmişdi53. Qızılbaş səfirinin təslim olmaq
haqqında tələbinə cavab olaraq Qazı bəyin arvadı onun edam olunmasını
əmr etdi. Belə olanda Bakı darğası Əbülfəth bəy54 onu İsmayılın qəzəbi ilə
qorxudaraq bu addımı atmaqdan çəkindirməyə cəgd göstərmişdi. Lakin
hökmlü və qətiyyətli qadın darğanın da edam olunmasını əmr etmişdi.
Mühasirəyə alınanların inadlı müqaviməti qızılbaş əmirlərini qalanı
hücumla almaq üçün hazırlıq görməyə məcbur etdi. İbrahim Əmini qeyd
edir ki, İsmayıl döyüşçüləərin bir hissəsinə özlərinə torpaq təpələri (murçal)55
düzəltməyi və onlardan mühasirədə olanlara atəş açmaöı əmr etdi. Digər
50

qrup isə qoşunların qala xəndəklərindən asanlıqla keçə bilməsi üçün onları
torpaq və daşla doldurmaq
barədə göstəriş aldı. “İstehkamçılar”
(nəqəbçiyan) qala bürcünün altından lağım atdılar və onun özülündən böyük
bir daşı vurub parçalayanda bürc uçdu, divarda iri yarıq əmələ gəldi. Hətta
bundan sonra da bakılılar silahı yerə qoymadılar; onlar divardakı yarığı keçə
çadırla (yaxud xalça ilə) tutdular və daha üç gün davam gətirdilər56.Nəhayət,
qızılbaşlar qalaya daxil ola bildilər. Həsən bəy Rumlunun yazdığına
görə,şəhərliləri hamılıqla məhv olmaqdan qorumaq arzusu ilə,sayı 70 nəfər
olan Bakı əyanları əllərində Quran İsmayılın ayağına gələrək ondan şəhərə
aman verməsini xahiş etdi. Anonim tarixçinin məlumatına görə, İsmayıl qətl
və qarətlərə son qoyulmasını əmr etmişdi ki, bu da qızılbaşlar şəhərə
girdikdən sonra da mübarizənin davam etdiyini göstərirdi. Şəhər başçıları
(kələntərlər, qazılar və şeyxlər) Bakının qapılarını Səfəvilərin üzünə taybatay
aşdılar. İsmayılın əmrinə əsasən, Xadim bəy Xüləfa şəhər hakimiyyəti
nümayəndələrinin müşayiəti ilə qalaya daxil oldu və “həyatlarının
bağışlanması” müqabilində sakinlərdən “peşkəş” və “savəri” yığdı57.
O,həmçinin Şirvanşahların qızıl,qiymətli daş-qaş, nağd pul, ləvazimat və
digər sərvətlərlə çox zəngin xəzinəsini də apardı. Bunların çox hissəsi
qızılbaşlar arasında bölüşdürüldü58. Bundan əlavə, Xadim bəyin əmri ilə
Şeyx Cüneydin həlak olmasının səbəbkarı,Fərrux Yəsarın atası şirvanşah
Xəlilin (I Xəlilullah) meyiti (sümükləri) qəbirdən çıxarıldı və yandırıldı.
Onun sərdabəsinin qülləsi altında çoxlu qızıl (pul) aşkara çıxarıldı59. Anonim
müəllif xəbər verir ki, Şirvanşahların mavzoleyi də dağıdılıb yerlə yeksan
edilmişdi60. İsmayılın Cəbani yaxınlığında darmadağın etdiyi Şirvan
qoşunun bir hissəsi Gülüstan, Buğurt və Surxab qalalarında müqavimət
göstərməkdə davam edirdi. Buna görə də İsmayıl Bakını tutduqdan sonra
Gülüstan qalasına doğru hərəkət etdi. Mühasirəyə alınanlar ərzaq ehtiyatına
və qala divarlarının möhkəmliyinə bel bağlayaraq müvəffəqiyyətlə müdafiə
olunurdular. Qızılbaşlar mühasirəni aradan qaldırmağa məcbur oldular.
Buna bənzər hallarda İsmayıl öz qərarını guya yuxusunda ona əyan olmuş,
yuxarıdan gələn hökm kimi izah edirdi. Həqiqətdə isə İsmayıl, Əlvənd
Ağqoyunlunun böyük qüvvələrlə Təbrizdən hərəkətə başlaması barədə
51

qorxulu xəbərlər almışdı. Anonim tarixçi xəbər verir ki, İsmayıl “dövlətin
sütunlarını”- Hüseyn bəy Lələni, Məhəmməd bəy Ustaclını, Əbdi bəy
Şamlını, Xadim bəy Xüləfanı, Qrapiri bəy Qacarı yanına çağıdı və onlardan
soruşdu: “Siz Azərbaycan səltənətinimi (taxtgah), yoxsa Gülüstan qalasınımı
istəyirsiniz?” Onlar cavab verdilər: ”Azərbaycanı”. Sonralar Ə.Ə.Rəhmani
Həsən bəy Rumlunun, həmçinin də İsgəndər Münşinin götürdükləri bu
xəbərə əsaslanaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, İsmayıl və qızılbaş
əyanları Azərbaycanda öz hakimiyyətlərini qurmağı, Təbriz taxtını
“Ağqoyunlu kafirlərin” əlindən geri almağı